فال ابجد برای بچه دار شدن

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته

 در حالی که به شخص مورد نظر نگاه میکند این ایه ها و توکیل را چند بار بخوانید

میگویی: یا ایها الملاء ایكم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا اتیك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقوی امین

سپس: توكلوا یا خدام هذه الایات بجلب من انظر الیه الوحا العجل الساعه (فان لم تأتونی به فلا كیل لكم عندی ولا تقربون ) حسبی الله ونعم الوكیل

ابوعلی

الدرویش

طالع بینی با حروف ابجد

طالع شما به ابجد

  اسم شخصمورد نظر را به همراه اسم مادر او ( اسم ثبت شده در شناسنامه )بر اساس حروف ابجد به عدد تبدیل و با هم جمع نموده و بر عد ۱۲ تقسیم می نماائیم عدد باقیمانده اگر ۱ شد طالع شخص برج حمل می باشد اگر ۲ برج ثور و …

الف ب ج د ه و ز
1 2 3 4 5 6 7
ح ط ی ك ل م ن
8 9 10 20 30 40 50
س ع ف ص ق ر ش
60 70 80 90 100 200 300
ت ث خ ذ ض ظ غ
400 500 600 700 800 900 1000

لازم به توضیح می باشد که برج حمل زنان با مردان متفاوت می باشد .

البته با دانلود این لینک هم میتونید ابجدتون رو براحتی محاسبه کنید

مثال: نام شخص علی و نام مادر زینب می باشد.

علی  ـ  ۱۱۰ = ۱۰+۳۰+۷۰

فاطمه_135 =5+40+9 +۱+80

جمع دو اسم  ۱۷۹ می باشد حاصل جمع را تقسیم بر عدد ۱۲ می نمائیم عدد حاصل عدد برج طالع شخص می شود.

باقیمانده تقسیم  ۱۷۹ بر ۱۲ می شود ۱۱ پس برج طالع علی برج یازدهم یعنی دلو می باشد.

دوستان دقت کنید که نوشته شده باقیمانده . نه خارج قسمت. اگه یکبار بصورت دستی در ورقه 179 رو بر عدد 12 تقسیم کنید متوجه میشید.

آموزش ابجد به روایت تصویر:

و اما فال ها:
درادامه مطلب

 1-حمل برج اول مردان

هرشخصی كه به طالع حمل باشد ستاره مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام است مردی باشد بلند بالا و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالی یا نشانی باشد كه از خوشبختی است و نشانه دولت و اقبال اوست و از كار ناشایست او را خوش نیاید و دوروغ گویان را دشمن می دارد و دروغ وی را نسازد البته باید از حرام بپرهیزد زیرا اگر یك شاهی از حرام بدست او آید ده شاهی از مال او تلف شود.

كارهای ناشایسته كند اما زود پشیمان شود و زود خشم گیرد و زود فرونشیند .

از چشم بد به او نقصان رسد باید دعای چشم زخم و حرز حضرت جواد علیه السلام با خود دارد تا از بلایا محفوظ ماند .

خانه دولت وی ثور باشد خرید و فروش برای او نیكو باشد و هرچه تلف كند زود بدست آورد.

نحسی در كارش پیدا شده انشاالله تعالی زود دفع شود و باید در نماز كاهلی نكند و در مسائل دینی خود بسیار دقیق شود و ساعی باشد .

خانه بیماری او سنبله باشد بنابر این بیمازی او بیشتر از درد پهلو و در كمر باشد .

عمر طالع او به سن چهارده سالگی می باشد چون از این بگذرد عمر او به نود سالگی برسد .

ماه نو كه در آمد اولین نگاه خود را به روی قرآن دارد.

قربانی نمودن برای او بسیار خوش یمن می باشد.

با هر كس وفا كند جفا بیند .

از صدقه دادن به فقرا كوتاهی نكند تا از بلا ایمن گردد .


2-ثورالرجال برج دوم مردان

حکما گفته اند ثور خانه زهره است خاکی و بادی و جنوبی است.و صاحب این طالع مردی باشد با دولت و ستاره او ستاره حضرت سلیمان (ع) است.

و زندگانی او بسیار باشد و بادوام اما شرط دارد که هرگز در نماز کاهلی نکند و مال حرام نخورد و چشم به مال دیگران نداشته باشدو عیش و خوشگزرانی را دوست دارد و به نکاه با زنان عفیفه رغبت دارد و از یک زن کارش نیکو شود چرا که آن زن بسیار عفیفه باشد مشروط بر اینکه خلاف شرع نکند. تا کارش روز به روز بالا گیرد و از چهار پایان سم شکافته گزند و آسیبی به وی رسد زود صحت یابد و خطر ندارد.

لباس ابریشمی که به قاعده شرع باشد بر وی مبارک است.و انگشتره فیروزه برای او خوب و خوش یمن است.

چون ماه نو ببیند بر روی سبزه نگاه کندو چهار پا در طالع وی میانه بود .

خرید و فروش و تجارت نیکو باشد هرگاه حرام نکندو آنچه به دست او آید زود فنا شود .چرا که قدر مال دنیا را نداند.

زنهار که کار ناشایسته نکند.

با هرکه وفا کند جفا بیندو دعای فتح مهمات با خود دارد تا انشاالله گشایش در کارش پیدا شودو با طلسم شرف شمس سرو جان خود را بشویدتا از جمیع بلیات محفوظ ماند والله اعلم.

3- جوزا برج سوم طالع مردان
جوزا خانه مشتریست و تعلق به شهرهای طبرستان دارد و ستاره عطارد است.

او مردی باشد خشخوی و نیکروی و با مروت و کاردان.

با خویشان خود و همسایگان نیکویی کند و بدی نکندو اگر با بزرگان نشیند حرف او را قبول کنندو از مال حرام بپرهیزد.که اگر یک دینار مال حرام به دست او رسد صد دینار مال او از دست او برودو سفر خوبی نصیب دارد و مسافرت او به طول انجامداما نفع دارد.

رفیق با او موافق نباشد و راز دل خود به احدی نگوید.چونکه حرف اورا نگاه ندارند.

زود خشم گیردوزود فرو نشیند.

خانه فرزندان وی در برج جوزا باشدو فرزندان او بسیار شود و اگر به نرینه های او آسیبی رسد از همزاد بودو دعای حرز ابو دجانه و حرز جواد گیردتا از بلاها ایمن گردد.

او سفر زیارتی بسیار کند و در همه مسافرتها به او خوش بگذردو در بین مسافرت نفع زیادی ببرد.

اگر در خانه مال سرطان بود از یک طرف به او ضرر می خورد و از طرف دیگر ضرر به او نرسدو نفع ببرد.

پیغمبران را در خواب ببیند.

از پدر و مادر کمتر نفع یابدوآنهارا از خود خوشنود دارد.

عیال صالحه نصیب دارد و فرزند هرچه برای او بماند از همان عیال صالحه باشد. الله اعلم

4- سرطان برج چهارم طالع مردان
هر آن شخصی که به طالع سرطان باشد ستاره حضرت ادریس می باشد و او مردی باشد صاحب عزت و ثروت و دنیادار و این طالع دو وجه دارد .

وجه اول: آنست که مردی باشد سفید گونه و خوش خلق و از سخن خوش جان را فدا کند و هرکس هر حرفی را که با او در میان آورد باور کند .

وجه دوم: آنست که مردی باشد سیاه چهره و بلند قامت و متهور و زیرک و دانا حرف همه کس را باور نکند و با بزرگان نشیند و سفر بسیار کند و مسافرتها نفع یابد مگر یکی از آنها که از آن ضرر بزرگی به او می خورد.اما زود جای آن ضرر پر شود و عاقبت یکی در آن سفر از او دستگیری کند.

و فرزند دختر در طالع خود دارد که روزی آنها بسیار بود و پدر و مادر آز آنها نفع یابند.

یکنفر از آن فرزندان صدمه بسیار بیند اما عاقبت بخیر باشد .

نفع زراعت و تجارت برای او میانه بود.

نگه داری حیوان سواری و سم شکافته برای او بسیار خوب باشد.

از آب و آتش صدمه بزرگی به می خورد اما عاقبت بخیر باشد.

بیماری او بیشتر از درد سرو کمر باشداجزای بادکش با عسل ممزوج کرده و بخوردتا رفع شود .

از مردم ازرق چشم حذر کندتا در بلا نیفتد.

لباس پنبه و رنگ کبود بر وی مبارک باشد.

طالع عمر اول وی به دوسالگی است چون از آن بگذرد به عمر طبیعی رسدو خانه عمل وی جوزا باشد.

دعای بازوبند حضرت امیر مومنان (ع) را باخود نگاه دارد تا از بلا ایمن گردد.انشاالله

5- اسد الرجال برج پنجم طالع مردان
حکما گفته اند که اسد خانه آفتاب و برج نر است و ستاره حضرت داوود (ع).

او مردی باشد بلند قامت و خوشروی و از طرف راست صورت نشانی دارد یا خالی و ان نشانه اقبال و دولت باشد.

حرام وی را نسازد اگر یک دینار مال حرام بدست آورد ده دینار حلال از دستش برود .

هرگز دشمن بر وی ظفر نیابد و در پیش بزرگان سخنگوی باشد و از سخن خوش جان را فدا کند و سخن محال باور نداردو در عقیده ثابت و جازم باشد و از سلطان زیانی به اورسد اما در عوض او را مفتخر و سرافراز می گرداند.

گاه گاه مثل آتش بر افروخته شود و زود فرونشیند.

لهو و لعب را بسیار دوست دارداما زود پشیمان شود .

شراکت به هیچ وجه بر او سازگار نباشدبا هرکس شراکت کند ضرر بیند .

رنج بسیار عظیمی به وی رسد اما عاقبت بخیر شود.

دروغگو را دشمن دارد چرا که خودش به دروغ رغبت ندارد.پدر و مادر پیش از او بمیرند از پدر و مادر نفعی نبیند اما باید آنها را رنجور و مکدر نسازدو نیکی و احسان در حق آنها بکند تا در دنیا و آخرت خیر بیند .

خانه فرزندان او سنبله باشد و فرزندان او را بسیار باشد و از دو نفر آنها نفع بیند و در آخر عمر عاقبت بخیر گرددو زن جفت در طالع داردو اگر فرزندان او را آسیبی رسداز همزاد باشد. اما چندان صدمه و ضرری نباشدولی باید دعا گیرد و صدقه بدهد تا در بلا نیفتد و مدتیست سر رشته کار خود را گم کرده است .اما زود به دست بیاورد.

بسازد وی را ماه نو بر کلام خدا نظر بیاندازدو انگشتر عقیق و لباس ابریشمین و لباس سبز و الوان وی را نیکو باشد و صاحب این طالع باید حرز حضرت امیر (ع) همراه داشته باشد تا در بلا نیفتد.الله اعلم بحقایق الامور

6-سنبله برج ششم طالع مردان
هر آن شخصی که به طالع سنبله باشد ستاره مولای متقیان (ع)است .

میانه بالا و ابرو کشیده و خوش خلق و خوش سخن و از سخنهای خوش جان را فدا کند.

دروغ و حرام ویرا نسازد و از راستی نفع یابد و دروغگو را دشمن داردو شراکت وی را نسازد .

در اعضاء نشانه یا خالی دارد که آن نشانه دولت و اقبال باشد .از دشمن حذر کند راز دل خود را به احدی نگوید چرا که دشمن و بدگو بسیار دارد.

اگر چیزی به کسی بدهد در دادن خندان و در وقت گرفتن گریان باشدو بیماری او بیشتر از باد پریان است البته باید حرز ابو دوجانه گیرد تا از بلاها محفوظ ماند .

داشتن چهاپایان مانند اسب و گاو و گوسفند بر وی مبارک است .

فرزندان زیاد در طالع دارد اگر نماند از همزاد باشد .

مدتی است که ستاره نحس در طالع دارد باید دعای حرز یمانی بگیرد تا از نحوست بیرون آید و عمر اول طالع وی به پنج سالگی است چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد و چون ماه نو بیند به روی سبزه نگرد .

بسازد وی را رخت سبز و الوان و روز یکشنبه و از دادن صدقه کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ ماند .

انشاالله تعالی و الله العالم بحقایق الامور

7- میزان برج هفتم طالع مردان
هر شخصی که به طالع میزان باشد مثل ترازو است و و ستاره حضرت آدم (ع)است و او مردی است کوتاه اندام و چهارشانه و ابرو کشیده و بسیار عاقل و زیرک و کاردان و با استعدادو سخنگوی و دروغگورا دشمن داردو از سخن خوش جان را فدا کند و در کار خود عاقل و زیرک و دانا باشد .

شراکت و مال حرام وی را نسازد و با هرکس شراکت کند از عهده آن بر نیاید و حرام اورا سازگار نباشد اگر ده شاهی حرام کند صد شاهی از دستش برود .

هرگز خواب خود را برای کسی نقل نکند .چرا که شاید انبیاء و ائمه (ع) را در خواب ببیند.

زندگانی براو خوش گذرد و باید حمد و ثنای خدای را بجای آورد و در نماز کاهلی نکند.

دشمنان بسیار و بدگو دارداز آنها باید حذر کندو دل خود را با حق تعالی صاف دارد.

پدر و مادر پیش از او بمیرند و از آنها و از آنها نفع نبیند و از برادر و خواهر کمتر وفا بیندو با او موافق نباشند.

صاحب این طالع را بسازد ماه نو که بر سوره مبارکه یس نگرد.

طالع عمر او به هشت سالگی است چون از آن بگذرد به هشتاد سال برسد و صاحب این طالع را بسازد از ماهها ماه رمضان و انگشتر یاقوت و فیروزه و روز پنجشنبه و رخت و لباس سبزو چون خواهد که از بلیات محفوظ ماند دعای جوشن کبیر با خود دارد تا از نظر مردم در امان باشد . والله اعلم و بالصواب

 8-عقرب برج هشتم طالع مردان
هر آنکسی که به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالاو تند خوی و آتش مزاج و ستاره حضرت یعقوب پیغمبر(ع) است.و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ اورا خوش نیاید و با هرکس که وفا کند جفا بیند و نزد ملوک و سلاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند .

زراعت خاکی بر وی نیکو باشد اگر دست بر خاک زند جواهر گردد. و صاحب این طالع را حیوانات صم شکافته بسیار خوش برکت باشد .

نفع از زن و فرزندان میانه برد و از دو نفر آنها خیر نبیند . و خانه مال وی سنبله باشد .مال بسیار به دست او آید و تلف کند و باز به زودی بدست آورد .

بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد و قلنج و باد خام گاه گاهی اوراعارض شود.و ستاره نحس در طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود و هر کاری را که شروع کند از پس آن بر می آید اما همیشه در فکر است و در کار خود فکر می کنکه فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل به ائمه طاهرین (ع) بنماید .

صاحب این طالع را بسازد ماه نو که بر روی سبزه  و انگشتر عقیق یمنی نگرد .

آنچه از اول عمر سختی و صدمه دیده است این بقیه به خوشی و خوبی و خوشبختی بگذرد.

خانه فرزندان وی در ثور بود و روزی آنها فراخ بود . و از حیوان سم گردی به او صدمه رسیده اما عاقبت بخیر است .

طالع عمر او به سی سالگی است چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد و صاحب این طالع چند سفر زیارتی نصیب دارد و هرگاه فرزندان اورا صدمه برسد دعای حرز ابو دجانه بگیرد تا از بلا ایمن گردد.انشاالله تعالی الله عالم بحقایق الامور


9- قوس برج نهم طالع مردان

هر آن شخصی که به طالع قوس باشد ستاره حضرت ایوب (ع) است و برج آتشی خانه مشتری است .

هرکس به این طالع بوجود آید خوشرو و خوش قامت و ابرو کشیده و درطرف راست صورت خالی یا نشانی دارد که نشانه اقبال و دولت اوست .

در اول عمر بسیار خوشگذرانی کند اما باید شکر نعمت الهی را بجا آورد تا در زوال گرفتار نشود و از دوستان راحتی و خوشی بیندو از پدر و مادر خود کمتر نفع بیند و از  خواهر خود نفع میانه بوداما یک نفر از دوستان او مشفق و مهربان باشدبحدی که از برادر و اقارب آن بهتر باشد .

بیماری وی بیشتر از همزاد باشدو فرزندان او اگر نماند از سادات موسوی دعا گیرد تا بماند.

مسافرت به طرف دریا او را نیکو بودو در یک سفر ازیک نفر به او صدمه رسد اما عاقبت بخیر باشدو باید راستی را پیشه خود کندو البته در معامله و امور تجارتی خود بینا باشداما به شرطی که حرام نکند اگر یک دینار مال حرام بدست آورد صد دینار از دست بدهد.

در خواب یکی از انبیاء را ببیند و از آن روز کارش ساعت به ساعت و روز به روز بهتر شودو آخر مطلب خود را دریابد.

اما با هرکس وفا کند جفا بیند و زن جفت در طالع دارد و از یک نفر از آن زنها بسیار نفع ببیند و از فرزندان او بهره مند شود .

عمر طالع او به سی سالگی است چون از آن بگذرد به نود سالگی برسد. واز حیوانات سم شکافته بهره مندشود بشرط آنکه حقوق شرعیه آنها را اداء کند تابر وی میمون باشد.انشاالله تعالی

و صاحب این طالع چنانچه بخواهد از بلیات محفوظ بماند باید دعای حرز حضرت فاطمه (ع) و

حرز حضرت جواد (ع) با خود دارد و صاحب این طالع را بسازد ماه رمضان و رخت الوان و انگشتر فیروزه و ماه نو را بر روی مصحف نگاه کند تا بر وی مبارک باشد . والله العالم

10- جدی برج دهم طالع مردان
هر آنکس که به  طالع جدی  باشد خانه مریخ است و ستاره حضرت امام حسن (ع) است و او مردی باشد بسیار خوش خلق و خوش طینت و خوش قلب و با سخاوت و از سخن خوش جان را فدا کندو همیشه در کار خیر ساعی باشد.

اما دروغ و حرام وی را نسازد اگر یک دینار حرام بدست آورد صد دینار از دستش برود.

و از برای دنیا زیاد سعی کند اما آنچه خدا مقدر کرده باشد به او می رسد.

و جان خود را فدای مردم کند اما کسی قدر او را نداند و بر اعضاء خالی یا نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت استو مال بسیار بدست آورد اما زود تلف شود اما زود مالش برگردد و به وی رسد و از آدم بد فعل و حرامزاده حذر کند چرا که صاحب این طالع بسیار باصداقت است .

از سلطان نفع یابد و سفر کردن  به جانب قبله نیکو بود و فرزند بسیار در طالع دارداگر نماند علت از طرفین استباید دعای جوشن کبیر و صغیر را به همراه خود داشته باشدتا بماند .

زندگانی صاحب این طالع به درازا کشد و به خوشی و نیکوئی بگذراند .

قرض دادن وی را نسازد که در دادن خوشحال و در گرفتن بی دماغ باشد . یک نفر آدم ازرق چشم بلند قامتی در امورات او گاهی امر و نهی میکندمقصود او دشمنی است.زنهار از او حذر کندتا در بلا نیفتد.

صاحب این طالع قدری آتش مزاج است یعنی زود خشم گیرد و زود فرو نشیندو زندگانی را به شادکامی بگذراند.

رنجوری وی بیشتر از خشکی و درد کمر باشد باید معجون با عسل بخوردتا رفع شود.و صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و انگشتر یاقوت و ماه نورا بر آب نگاه کند تابر وی مبارک باشد .

طالع عمر وی به سه سالگی است چون از آن بگذرد به نود سالگی برسد و دعای چشم زخم با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند .والله العالم

11-دلو برج یازدهم از طالع مردان
هر آنکس که به طالع دلو باشد مردیست به ستاره حضرت یحیی (ع) بادی و خاکی و جنوبی است.

او مردی باشد با دولت وپاکدامن و رحیم دل و مهربانو به اذیت و آزار احدی راضی نیست و با هرکس نیکی کند جفا بیند و قرض دادن و ضامن داری وی را نسازد.

با هرکس دوستی کند عاقبت الامر پشیمان شود و در امورات خود همیشه حیران و سرگردان است باید دل خود را با خدا صاف کند و صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگی از وی گذشته است چون صدقه داده است .اما به سلامتی به سن طبیعی برسد  و به خوشگذرانی بگذراند .

مدتی از جفت خود جدایی کند و مسافرت او به طول انجامد و با رفیق نا موافق دم ساز شود که آنچه بخواهد خود را رها کند نتواند.از لطف خدا و توسل به ائمه هدی (ع) رهایی یابد و عاقبت به خیر باشد.

خانه فرزندان وی سنبله است و از دو فرزند بهره مند شود .و از دنیا بیرون نرود مگر آمرزیده و رستگار شود.

صاحب این طالع را بسازد ماه شوال و لباس الوان و انگشتره فیروزه و یاقوت و صاحب این طالع هرگاه بخواهد از بلا ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم با خود دارد.تا از جمیع بلیات محفوظ ماند. و امورات دنیا و آخرت اواصلاح شود .والله العالم بالصواب

12- حوت برج دوازدهم طالع مردان
هرکس که به طالع حوت باشد مردیست بسیار عاقل و داناو ستاره حضرت ابراهیم (ع)است.

مردی باشد رحیم دل و باسخاوت و شجاعت و زیرک و دانا . مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده اما با لطف خدا کارش نیکو شود چون دل خود را با خدا صاف کرده و توکل به خدا دارد و از زن بد فعل حرامزاده حذر کند چون مدتی است در مقام دوستی است اما در مقام دشمنی است .

از زن و فرزند بهره مند شود و قرض دادن و ضامن داری وی را نسازد چرا که بسیارآدم باحیائی است و در گرفتن نتواند ادای حق خود را بنماید .

از جمله دوستان یکنفر با او مشفق و مهربان است و از دیگران بهره مند نگردد حتی آنکه در صدد اذیت و آزار آنها باشد و از مال حرام خیر و بهره نبیندو در نظر خلایق عزیز و مکرم باشد و دوست و دشمن خود را نمی شناسد و در کار خود مدبر و داناست و چون اراده سفری نمایدباید دل خود را با خدا صاف نماید و توکل بر خدای متعال کند. تا از آن سفر با منفعت و بهره مند مراجعت نماید .

حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوب و از حیوانات درنده به او آسیبی رسد اما عاقبت بخیر باشد.

بسازد صاحب این فال را ماه مبارک ذیحجه و انگشتر عقیق و یاقوت و لباس پشمینه و رخت سبز و ماه نو را به روی مصحف نگاه کند تا آن ماه بر او مبارک و میمون گردد.

صاحب این طالع هرگاه بخواهد از مضرات محفوظ ماند دعای حرز حضرت جواد (ع) با خود دارد تا از بلیات ایمن و کارش اصلاح شود.والله اعلم و بالصواب

طالع زنان

1- حمل برج اول طالع زنانهر آن زنی که به طالع حمل باشد زنیست میانه بالا و ابرو کشیده وم زیرک و عاقله و دانا و هم ستاره حضرت خدیجه کبری(ع) و در هر خانه که قدم گذارد .دولت و اقبال بر سر اهل خانه است و اولاد طاق در خانه دارد. از سه نفر آنها بهره مند شود.

 شوهر مشفق و مهربان است . و در امورات خانه داری بسیار ساعی و کاردان و عاقل است.

زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و یک زن در همسایگی او با او در مقام عداوت است و نشانه آن زن کوتاه قد و ارزق چشم و سفید چهره و در ظاهر با او در مقام دوستی باشد. ودر باطن در مقام دشمنی که بیم هلاک باشد از او حذر کندو خود را به خداوند جل جلاله بسپاردو از کارهای خانگی خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد.

در امورات زندگی خود بینا و دل خود را با خدا صاف کندو هرگز ناشکری نکند.

دست به هر کاری زند زود اصلاح شود . و در میان خویشان یکنفر او را نصیحت می کند و او خیال می کند با او دشمنی داردالبته نصیحت او را قبول کندتا در صدمه نیفتدو هرگز محتاج نشود و در امر دین داریخود برقرار باشد.

کاهل نمازی نباید بکند. و در امورات خانه داری و شوهر داری خود باید ثابت باشد.

مراوده با مردم ناکس نکندچون اینکار  را بکند البته هیچوقت به بلای دنیا و آخرت مبتلا نگردد.

هرگاه اولاد او نشود یا نمانددعا از سادات موسوی گیردتا بماند. و نذری هم کرده است باید ادا کندو بسازد صاحب این طالع را رخت سبز و و روز پنجشنبه و دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد تا از بلیات محفوظ ماند. والله العالم بالصواب

2- ثور النسا برج دوم فالنامه زنان
هر آن زنیکه به طالع ثور باشد .زنی است صالحه و خوش خلق و نیکومنظر و عاقل و دانا و زیرک و اورا بر سینه یا بر اعضاء نشانی یا خالی باشد . و آن نشانه دولت و اقبال است .

آن زن بد گو و دشمن بسیار داشته باشد اما کسی نتواند باو آسیبی برساند. برای آنکه توکل  با خدا دارد.

اگر جان خود را فدای مردم کند قدر او را ندانند.

ستاره آن زن ستاره حضرت هاجر (ع) است . و از سخن خوش جان را فدا کندو هرچه سن او بالا رود کارش بهتر می شود.

مدتی است که در کار خود سرگردان است آنهم از چشم زخم و حسادت مردم است دعای چشم زخم با خود داشته باشد و صدقه به فقرای ارحام بدهد و از خود خوشنود کند . اما چنانکه کسی نفهمد . و باید با اجازه شوهر باشدتا کارش درست شود.

با شوهر مشفق و مهربان باشد و به اذیت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد .آنهم از نشانه خوشبختی است.

فرزند جفت در طالع دارد. و هرکس چیزی از او بگیرد به سختی به او پس بدهد . و در دادن خندان و در گرفتن گریان است.

یک زن با او در مقام عداوت باشد و زیاد صدمه به او رساندو به او نیش بزند اما نتواند که به او آسیبی برساندو دل خود را با خدا صاف کند. تا خداوند کار او را به صلاح بیاورد.

چون به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی یا رضوی دعا بگیرد تا رفع شود.

همیشه از درد کمر و سر بنالداز علت باد قلنج باشد. باید دوا بخورد و از زن حرام خور بد عملی حذر کند تا در بلا نیفتد .

چون ماه نو بیند بر آب جاری نظر کند .

در مدتی که از عمر او گذشته است نقصان بزرگی به او رسیده است و شانه سر خود را به کسی ندهد تا در چله نیفتد و کارش رو به تنزل و گرفتاری نگذرد.

هیچ وقت خواب خود را که می بیند به کسی باز نگویدو راز دل را با همه کس نگوید.چرا که همه کس خواب را مطابق واقع تعبیر نکنند.

طول عمر او به شش سالگی بوده است وبحمدالله گذشته و به عمر طبیعی برسد و دعای حرز ابو دجانه با خود دارد تا از بلا ایمن گردد.

صاحب این طالع را روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یاقوت تا آنکه همیشه عزیز و محترم باشد. انشاالله تعالی والله العالم بالصواب

3- جوز النسا’ برج سوم از فالنامه زنان
به قول حکما بادی است و ستاره ساره خاتون(ع)

هرکس  بدین طالع از مادر متولد شده زنی باشد بلند بالا بر سینه خالی یا نشانی دارد که آن خال نشانه دولت و اقبال باشد.

و آن زن رحیمدل و چرب زبان باشد . فرزندان زیاد در طالع داردهرگاه نماند ا زعلت همزاد است دعا از سادات موسوی گیرد.

همیشه در کار خود حیران و سرگردان است باید خود را از خیالات منصرف و توکل بر خدای تعالی نماید تا در بلا نیفتد.

هیچوقت راز دل خود را به کسی نگوید که بعضی از مردم با او در مقام عداوت می باشند.لباس و شانه خود را به کسی ندهد.برای اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برای کسی نقل نکند .

در اول عمر رنج بسیار کشیده ولی در آخر عمر چنان شود که همه محتاج او گردند. و حیوانات سم شکافته آنچه در خانه باشند همه از اقبال اوست اما چه فایده که کسی قدر وی را نداند.اگرچه شوهربر اوبسیار مشفق و مهربان است .

طالع عمر وی به هفت سالگی است اما چون از این سن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید .

مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد .

از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد و گاه گاه زود خشم گیرد و زود هم فرو نشیند.دعای امالصبیان و حرز حضرت جواد (ع) را باخود و فرزندانش داشته باشد تا ایمن باشد .

مدتی است دل در کاری بسته و خیال امر خیری دارد اما می ترسد باید توکل بر خدای نماید انشاالله عاقبت به خیر شود .

در امورات زندگانی خود بسیار سعی می کند اما چه فایده بواسطه تند خویی که دارد زحمت خود را به حدر می دهد.

برای صاحب این طالع بسازد ماه شعبان و لباس آبی و انگشتر الوان و انگشتر حدید یمنی و یاقوت تا آنکه از سحرو جادو و اذیت شیاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و بد و غیبت پرهیز کندتادر بلا نیفتد .

زنی در همسایگی او در مقام اذیت و عداوت و به چرب زبانی و خوش اخلاقی همیشه در مقام اذیت اوست باید خود را از او حفظ کند.

ماه نو را به روی خوش ببیند و روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکندو خود را نشوید تا آنکه همیشه مسرور و خوشحال باشد. انشاالله تعالی والله العالم بالحقایق الامور

4-سرطان النسا’ برج چهارم از فالنامه زنان
حکما گفته اند که هر زنیکه به طالع سرطان باشد زنیست میانه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوشرفتار و بر اعضاء خالی یا نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت و حرمت باشد .

ستاره او با ستاره آسیه خاتون یکی باشدو هرچند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و شوهر بر وی بسیار مهربان شود به واسطه حسن عملی که دارد.اما گاه گاه زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در کارهای خود بسیار بینا باشد و با همسایه هایشان مهربان باشد اما قدر او را ندانند .چرا که بدگو و دشمن بسیار دارد و راز دل خود را به کسی نگوید و تهمتی بر وی زده اند نعوذ بالله که راست باشد و از راه دشمنی بوده است.

وهر نقصانی که از مال و اولاد ببیند از چشم بد مردم است چرا که حساب او را بسیار می کنند که چنین و چنان است .و دروغگو را دشمن داردچرا که خودش زن صالحه و صادق القولی است .

جامه حرام وی را نسازد و زنهار پرهیز کند که همیشه آسوده و راحت باشد..

با هرکس نیکی کند بدی در عوض بیند و قرض دادن وی را نسازدو فرزندان او هرگاه علتی ببینند از همزاد باشد و با اجنه و پری بر آنها زده و اثر کرده باید حرز چهارده معصوم را باخو دارد.تا از بلاها ایمن گردد.

در میان ماهها ماه ذی الحجه و لباس سبز و آبی و ماه نورا بر روی سوره یس نگاه کند تا از بلیات آن ماه محفوظ بماند.و رنجوری وی بیشتر از درد دل و کمر باشد .ومعالجه نماید تا راحت شود و یک شخص بلند قامت و سیاه چشم در میان او و شوهر او خرابی می کند که عداوت میان آنها بیاندازد از او باید البته حذر نماید. تادر بلا نیافتد.

در نماز کاهلی نکند و همچنین در مسایل دینی تا در امان خدا باشد والله العالم بالامور


5- اسد النسا’ برج پنجم فالنامه زنان

هر آن زنیکه به طالع اسد باشد.حکما گفته اند آتشی و خاکی باشد.

او زنی باشد بلند قد و باریک اندام و سیاه چشم و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال سیاهی داشته باشد.آن نشانه دولت و اقبال است .و هرچند بزرگتر شود زندگانی را به شاد کامی بگذراند و در  اول عمرش رنج بسیار کشیده و در وسط عمر و آخر عمر کارش نیکو شود.و زندگانی او به درازا کشد و از اولاد بهره مند گردد و از پدر و مادر نفع میانه برد و از خواهر و برادر بهره نبیند.

در امر معیشت و زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد و حرام و غیبت وی را نسازد . اگر صد دینار از حرام در میان خانه جمع کند هزار دینار حلال از دست او برود .

و هرگاه از کسی غیبت کند اودر عوض آن در مکافات آن تهمت بر او  زند و یکنفر از همسایگان بسیار با او مهربان است باید از سخن او بیرون نرود چرا که او غرضی در باره او ندارد و از حرف او باید همیشه خشنود باشد و از زنیکه سرخ مو گرد چشم است که با او در مقام عداوت است از او حذر کند زنهار

راز دل خود نباید با او بگوید که خوف جانی دارد و شانه سر خود را به احدی ندهد که بسیار بد است .و بیم سحر و جادو در اوست که هیچوقت بهبودی حاصل نشود.

وزنهار زنهار کاهل نمازی نکند و از ناپاکی و نجسی پرهیز کند تا در مال او برکت پیدا شود.

و اگر اولاد او نماند باید دعای همزاد و هفت هیکل با خود دارد تا محفوظ بماند.

مدتیست در کار او بستگی پیدا شد اما به اندک وقت اصلاح شود مشروط بر آنکه نذری که کرده است ادا کند .

صاحب این طالع را بسازد از ماه های شوال و لباسهای سفید و سبز و انگشتر فیروزه.

ماه نو را بر رو ی قرآن و سبزه نگرد و باید با شوهر خود زبان درازی نکند تا زندگی را به خوبی و خوشبختی بگذراند .والله العالم

6-سنبله النسا’ برج شمشم از فالنامه زنان
حکما گفته اند هر آن زنیکه به طالع سنبله باشد زنیست بلند بالا و سرخ روی و سفید استخوان.

و سنبله خانه عطارد و برج آتشی است .و ستاره حضرت فاطمه زهرا (س) است .این زن بسیار مومنه و خداترس است و بسیار صفت خوبیست و از صفات حسنه است و چون او بزرگتر شود کارش بالا گیرد و اوایل عمر بسیار صدمه دیده است و در اواسط و اواخر عمرش کار او نیکو شود و راز دل را به احدی نگوید تا در بلا نیافتد و هرحرفی را از همه کس باور نکند که دوست و دشمن خود را نشناسد و با شوهر زبان درازی نکند که تا زندگانی بر خوبی و خوشی بگذرد و از خویشان و اقربای خود دور افتد.

از پدر و مادر بهره مند نگردد. پاکدامنی و عفت را از دست ندهد و پیشه خود سازد . و راز دل خود را به کسی نگوید و خوابی که دیده است به کسی نگوید و اظهار نکند چرا که پشیمانی دارد .

مدتیست در کار او گرفتاری پیدا شده اما عاقبت به خیر است.

فرزند طاق در طالع دارد اگر نشود یا نماند از سادات طبا طبایی دعا بگیرد و دوا بخورد .

مدی است که یکنفر سیاه چهره ابرو مقوس بلند بالا در مقام عداوت است با او با اینکه زیاد در ظاهر دوستی با او اظهار می کند باید از او حذر کند و در مدت چهل روزی که به خانه شوهر آمده اذیت به بچه پری رسانده دعای ام الصبیان و چهل کلید و هفت حصار بگیرد و با خدا دارد.تا ار بلا ایمن گردد.

زنهار در نماز کاهلی نکند و از ناپاکی و نجس و غیبت و حرام وتهمت پرهیز کند.

چون ماه نو بیند بعد از دیدن آن ماه بر روی کلام الله و سبزه یا آبهای جاری نظر نماید.و تصدق بدهد.

خانه عمر فرزندان او جدی باشد .خوش آقبال و خوش فهم و پر روزی باشند و صاحب این طالع را بسازد ماه صفر و روز یکشنبه و رخت الوان رنگین سرخ و سفید و دعای محبت و زبان بند و باطل السحر با خود دارد.تا عزیز و محترم گردد .والله العالم

7-میزان النسا’ برج هفتم از فالنامه زنان
حکما گفته اند هر زنیکه به طالع میزان باشد زنی است راستگو و راست گفتار و راست کردار و دروغگو را دشمن دارد چرا که میزان به معنی ترازو است.

در نماز کاهلی نکند و ناپاکی و نجسی و حرام پرهیز کند و از غیبت و تهمت باید حذر کند تا در بلا نیافتد .

هرچند بزرگتر شود کارش بالا گیرد و نیکو تر شود و زندگانی را به شادکامی و راحتی گذراند.

در امورات زندگانی خود بسیار عاقل و زیرک باشد .

شوهر بر وی بسیار مشفق و مهربان گردد. و از پدر و مادر نفع میانه برد و از برادر و خواهر بهره مند گردد .

چون در اول عمر و زندگانی رنج بسیار کشیده و در وسط و اواخر عمر به شادکامی بگذراند و در میان مردم همیشه سرافراز باشد.

و آتش مزاج است گاه گاه خشم گیرد و زود فرو نشیند و وی را نسازد مال حرام چون یک دینار حرام بدست آورد صد دینار حلال از دست اوبرود .

بیماری او بیشتر از صفرا و بلغم باشد .چونکه هر وقت اوقاتش تلخ شود تپش قلب بر او عارض شود .مداوا نماید تا رفع شود. و مدتیست بیماری عارض او شده است دعای رفع بیماری و همزاد بگیرد تا رفع بلا شود.

صاحب این طالع دو  سه نذر کرده و فراموش کرده ادا کند تا آنکه مطلبی را که به دل دارد روا شود .

قران طالع وی به سه سالگی بوده چون ازاین گذشته به نود سالگی برسد. اگر از نامحرمان خود را حفظ کند .

و صاحب این طالع را بسازد ماه نو و روز دوشنبه از ماه ذی القعده الحرام لباس نو پوشیدن و ابتدای بعضی گذاشتن و از جایی به جایی رفتن و احراز ائمه طاهرین (ع) را باخود داشته باشد تا در میان خلایق عزیز و محترم باشد و خداوند او را از تمام بلیات محفوظ نماید.انشاالله تعالی و الله العالم و بالصواب

8- عقرب النسا’ برج هشتم از فالنامه زنان
هر آن زنیکه به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوشرفتار و خوش کردار و راستگو و دروغگو را دشمن دارد و به سینه یا اعضاء خالی یا نشانی داشته باشد وآن نشانه دولت و اقبال باشد .

هرچند بزرگتر شود کارش بالا گیرد چونکه در اول عمر رنج بسیار کسیده است و کسی قدر وی را نداند  وغیبت و تهمت اورا بسیار گویند و آسیب و ضرری به او نتوانند رسانید و ظفر بر او نیابند .

و یکنفر میانه بالا او را نصیحت می کند البته باید نصیحت او را قبول کند .

پدر و مادر او پیش تر از وی بمیرند و ازخواهر و برادر خود نفع میانه بود و از خویشان خود نفع وی میانه بود.

مدتیست که سررشته کار خود را گم کرده و در کارهای خود به فکر فرو رفته و سرگردان است اما عاقبت به خیر است توکل را از دست ندهد تا زود به مراد دل برسد.

گاه گاه مثل آتش افروخته گردد و زود فرو نشیند و بیشتر از فکر فاسد است و خیالات شیطانی باید از نامحرمان خود را بپوشاند تا به غضب گرفتار نشود و بی رخصت شوهر کاری نکند تا شوهر از او راضی باشد و خود را روسیاه در دنیا و آخرت ننماید.

و صاحب این طالع زنی باشد آتش مزاج و تند خو و گاه گاه کفر گوید باید ترک کند و حرام بر وی سازگار نباشد . چون صد دینار از راه حرام بدست بیاورد هزار دینار از دست او برود .

و صاحب این طالع همیشه سر بر گریبان دارد و آشفته حال و پریشان است انشالله در همین روزها اصلاح و مراد او حاصل خواهد شد.

قران طالع صاحب این فال به دوسالگی بوده چون از این گذشته به عمر طبیعی برسد.

بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و از روزها روز دوشنبه .لباس سبز و آبی و انشگتر عقیق و دعای جوشن کبیرتا از بلا ایمن گردد.انشاالله تعالی والله العالم.


9- قوس النسا’ برج نهم از فالنامه زنان

حکما گفته اند هر کس به طالع قوس باشد زنیست خوش نشان و خوش باطل و خوش سخن و خوش روی و با دیانت وراستگو و دروغگو را دشمن می دارد و با شوهر رئوف و مهربان باشد و از سخن خوش جان را فدا کند و در کار خود دانا و بینا باشد و با همسایگان به خوش اخلاقی بگذراند و امورات زندگانی خود را به خوبی برگذار نماید و غریب دوست و مهربان باشد و در هر خانه که باشد دولت بر سر آن خانه رود و دل خود را با خدا صاف دارد و صادق القول باشد.

و دشمن و بد گو بسیار دارد و  با هرکس نیکی کند بدی بیند و شوهر بر وی مشفق و مهربان باشد و در کار و زندگانی خود بسیار دانا و بینا باشد و حرام او را نسازد و با حرام رایگان نباشد و خیانت و حرام اگر در میان خانه اش بیاید زیادت از اینها به او ضرر رسد .

کاهل نمازی او را نسازد و هرگاه یک رکعت نماز او فوت شود غم و غصه به او روی آورد .

نیتی را که در دل دارد و همیشه در فکر است که چون خواهد شد انشاالله به خوشی و خوشحالی به مراد خویش برسد .

مال زود پیدا کند و برطرف شود و از پدر و مادر نفع میانه بود و از برادر و خواهر بهره مند شود .

چون قصد به کاری نماید به زودی اسباب فراهم آید .

مدتیست آرزوی زیارتی در دل دارد دل را با خدا صاف کند و متوسل به ائمه اطهار (ع) شود.تا به زودی به مراد دل برسد و آ زجانب فرزند روزی مند بود و فرزند طاق بود .

هر آسیبی که به فرزندان او برسد از چشم زخم است البته دعای حرز حضرت امیر (ع) با خو دارد .

و آفت چشم زخم برای خود بگیرد تا از جمع بلیات محفوظ مانند.

بستگی کارهای او اصلاح شود.و ۱۱ فرزند در طالع دارد و اگر نماند چله بری نماید تا بماند.

بیماری و ی بیشتر از صفرا بود بعد از مسهل خوردن زنجبیل یا عسل ناشتا بخورد تا رفع شود .

قران صاحب این فال به چها سالگی بوده است چون گذشته باشد به عمر طبیعی خواهد رسید و خداوند این فال را بسازد ماه شعبان و رخت الوان و ماه نو بر روی مصحف یا سبزه نگرد تا بر او مبارک باشد و دعای گنج العرش و یس مغربی با خود دارد تا از بلا ها ایمن گردد.انشاالله تعالی و الله الاعلم.

10- جدی النسا’ برج دهم از فالنامه زنان
خانه مشتری و بادیست.

حکما گفته اند هر کس بدین طالع باشد ستاره حوا است و او زنی باشد بلند بالا و با مروت و سخی الطبع و کاردان و عفیفه و فراخ روزی و نیکو کار و در امورات خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد .

در کودکی یک آزار و سختی کشیده اما بحمد الله عاقبت بخیر بوده و صاحب این فال نباید راز دل به احدی بگوید چرا که دشمن و بد گو بسیار دارد.

و مدتیست او دل در مرادی بسته نه ترک آن می تواند بکند و نه آن اصلاح می شود و باعث آنکه اصلاح نمی شود همان نذری است که کرده است و به تاخیر انداخته البته باید آن نذر را ادا کند تا به مراد دل برسد .

همیشه در فکر و اندیشه است که چه خواهد شد اما انشالله به مراد خواهد رسید .

صاحب این طالع نه فرزند درطالع دارد اگر نشود یا نماند چله ببرد و دعا ام الصبیان با خود دارد تا از بلیات محفوظ ماند و از پدر و مادر بهره مند  گردد و از برادران و خواهران نفع میانه بود .

ضاحب این طالع را بسازد از ماهها ماه ذی الحجه الحرام و ماه نو بر روی سبزه نظر کند یا آب جاری و بسازد او را از لباسها لباس آبی و سبز و شانه سر خد را به کسی ندهد و دعای حرز ابو دجانه با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و در آخر عمر زیارتی نسیب دارد و الله العالم بالحقایق الامور

11-دلو النسا’ برج یازدهم از فالنامه زنان
هر آن زنیکه به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس است .

و صاحب این طالع زنی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروت و کاربین و با عقل و با هوش و در کارها غصه بسیار خورد و بهتان بر وی بسیار گویند .

بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه دولت و اقبال باشد و در عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود به اصلاح آمده و عاقبت بخیر باشد و در امورات خود بسیار ساعی است و مدتیست مرادی طلب نموده و منتظر است که مرادش بر آید و از پدر و مادر نفع نبیند .

گاه گاه ملالی بهم رساند و عارض او شود بواسطه آنکه سحری درباره او نموده اند و باطل شده است و باید دعای باطل السحر بگیرد.وامورات بر وفق دلخواه درست شود.

وعلتی هم که در بدن دارد باد پریان است چون که در سن کوچکی بچه پری را اذیت نموده است و بدین واسطه او را اذیت می کنند .اگرچه همین دعا هم رفع خواهد شد که در نظر خلق عزیز و مکرم باشد.

در نماز کاهلی نکند و شانه سر خود را به کسی ندهد .

صاحب این طالع را بسازد ماه رجب و از لباسها رخت سبز و آبی و راز دل خود را به کسی نگوید چرا که دشمن و بد گو بسیار دارد .و غم مردم را می خورد و زندگانی به شاد کامی بگذراند و از نامحرم پرهیز کند و در پنجشنبه و جمعه سر باز نکند و حمام نرود .

قران طالع وی به چهار سالگی بوده چون از این گذشته پس به کهولت و عمر طبیعی برسد و دعای باطل السحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کبیر با خود دارد تا از بلاها ایمن گردد.انشاالله تعالی و الله اعلم بالصواب

12- حوت النسا’ برج دوازدهم از فالنامه زنان
هر آن زنیکه به طالع حوت از مادر متولد شده باشد حکما گفته اند که بادی و آبی است.

او زنی باشد میانه بالا و خوش خلق و با عقل و خواهر دار و شوهر دوست و از سخن خوش جان را فدا کند اما با او کسی سازگار نباشد با هر کس در مقام راستی براید با او در مقام مخاصمه باشد و با هر کس وفا کند جفا بیند .

و او با کسی دشمنی ندارد و روزی او فراخ باشد و در هر خانه که او رفته دولت بر سر آن خانه رود و از نامحرم پرهیز کند تا در بلیه دنیا و آخرت نیافتد.

چون خواهد ار خانه بیرون رود باید با شوهر مشورت کند و در اعمال عبادت و طاعت و بندگی خدا باید سعی کند تا رستگار شود و هر گز محتاج و پریشان حال نشود .

زود به آمال و آرزوهای خود برسد تا آنکه در میان خلق عزیز و محترم باشد و آ زدوست و دشمن حذر کند چونکه دشمن و بد گو بسیار دارد با هرکس نیکی کند بدی بیند و دست او بی نمک باشد اما به کسی محتاج نشود. وهمه به او محتاج باشند.

قرض دادن ویرا نسازد و هرچیزی که به هر کس بدهد دیگر عوض او را نبیند . و نذری را که کرده است ادا کند.

از خانه شوهر بیشتر از خانه پدر خیر بیند و اولاد طاق در طالع دارد .

خانه فرزندان او سنبله باشد و فراخ روزی هستند .و ازنظر مردم است اگر نمانند دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد تا از بلیات جمعی محفوظ مانند ./

از ماه ها ماه ذی الغعده الحرام و از روزها روز پنجشنبه و دوشنبه و از لباس ها لباس سفید و شنبه و چهارشنبه سر باز نکند و شانه سر خود را به کسی ندهد .والله العالم بالحقایق الامور کلها

*******************************************************************************************

طریقه محاسبه ابجد و طالع بینی ابجدی

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و سپس جمع کنیم…

پیدا کردن طالع  با حروف ابجد

یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد . حروف ابجد به دو نوع کبیر و صغیر می باشد .

حروف ابجد کبیر:

 پیدا کردن طالع  با حروف ابجد

حروف ابجد صغیر:

پیدا کردن طالع  با حروف ابجد

هر سال 12ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که به ترتیب :

1 : حمل – 2 : ثور – 3 : جوزا – 4 : سرطان- 5 : اسد -6 : سنبله – 7 : میزان – 8 : عقرب – 9 : قوس – 10 : جدی – 11 : دلو – 12 : حوت .

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و سپس جمع کنیم و حاصل جمع را بر 12 تقسیم کنیم و باقیمانده طالع شخص می شود .

مثال :

علی فرزند مرضیه ؛

برای اینکار اسم علی را به ابجد کبیر می بریم جمع آن می شود : 110

و سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع آن می شود : 1055

و سپس 110 و 1055 را با هم جمع می کنیم و می شود : 1165

و آن گاه 1165 را بر 12 طرح می کنیم و می شود : 1

پس طالع این شخص برج 1 ، حمل می باشد .

و اما طالع بینی برج های مختلف:

1- برج حمل

– سمبل: قوچ
– عنصر: آتش
– سیاره: مریخ
– عضو آسیب پذیر: سر
– روز اقبال: سه شنبه
– سنگ خوش یمن: الماس
– رنگ: قرمز

در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممکن اند. او خود به خود جنس مخالف را جذب می کند. لذتهای جسمانی برای او بسیار اهمیت دارد و گاه احساس مالکیت شدیدی نسبت به معشوق خود را دارد.

2- برج ثور
– سمبل: گاو نر
– عنصر: خاک
– سیاره: ناهید
– عضو آسیب پذیر: گردن
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: 4 و 6
– سنگ خوش یمن: زمرد سبز
– رنگ: آبی روشن
– گل: خشخاش
– حیوان: گاو

جذاب است و عشقش تا حدی نفسانی.ب رای او عشق اهمیت زیادی دارد و اگر عاشق شود، عاشقی فداکار خواهد بود. معمولاً صبر میکند. ابتدا طرف مقابل تعهد خود را ثابت کند و سپس خود را در این تعهد شریک میکند.

3- برج جوزا
– سمبل: دو قلوها
– عنصر: هوا
– سیاره: عطارد
– عضو آسیب پذیر: دست و شانه
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: 5 و 9
– سنگ خوش یمن: عقیق
– رنگ: زرد
– گل: زنبق
– حیوان: پروانه

چه راحت میتوان عاشق او شد. جذابیت و شیرینی کلام او به خوبی بر این مدعاست. او عاشق شادی و خوش بودن است و اگر نتوانید او را شاد کنید، جذابیت خود را از دست می دهید.

4-برج سرطان
– سمبل: خرچنگ
– عنصر: آب
– سیاره: ماه
– عضو آسیب پذیر: سینه و شکم
– روز اقبال: دوشنبه
– اعداد شانس: 3 و 7
– سنگ خوش یمن: مروارید
– رنگ: نقره ای
– حیوان: حیوانات صدفدار

او مانند سیاره خود – ماه – در حال تغییر است. اگر به او اطمینان کامل نداشته باشی، هرگز رابطه عاشقانه با او نخواهید داشت. او از عشق ورزیدن لذت می برد و در عوض می خواهد آن را دریافت کند.

5- برج اسد

– سمبل: شیر
– عنصر: آتش
– سیاره: خورشید
– عضو آسیب پذیر: قلب و پشت بدن
– روز اقبال: یکشنبه
– اعداد شانس: 8 و 9
– سنگ خوش یمن: یاقوت
– رنگ: زرد
– گل: آفتابگردان
– حیوان: گربه سانان

عاشق عاشق شدن است و معشوق خود را غرق هدایای خود می کند. تلاش می کند تا رابطه عاشقانه بی نقصی را خلق کند.

6- برج سنبله
– سمبل: باکره
– عنصر: خاک
– سیاره: عطارد
– عضو آسیب پذیر: سیستم عصبی
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: 3 و 5
– سنگ خوش یمن: یاقوت کبود
– رنگ: سبز
– گل: بنفشه
– حیوان: سگ کوچک – گربه

می تواند چنان تودار باشد که به نظر برسد که از برخورد با دیگران منع شده ولی آنگاه که به عشق واقعی خود دست پیدا کند، دیگر این ویژگی او را نخواهید دید. برای چنین انسان فداکار و مهربان، تحمل سختی بسیار با ارزش است. او به آسانی در عشق گول نمی خورد چون می داند در پی چیست.

7- برج میزان
– سمبل: ترازو
– عنصر: هوا
– سیاره: ونوس
– عضو آسیب پذیر: کمر و کلیه ها
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: 6 و 9
– سنگ خوش یمن: الماس
– رنگ: آبی و بنفش
– گل: سرخ
– حیوان: خزندگان

او می تواند دوست خوب و میزبانی عالی باشد. او در سیاست دومی ندارد.

8- برج عقرب

– سمبل: عقرب
– عنصر: آب
– سیاره: پلوتون
– روز اقبال: سه شنبه
– اعداد شانس: 2 و 4
– سنگ خوش یمن: یاقوت زرد
– رنگ: قرمز
– حیوان: حشرات

مرموز است ولی میتواند عاشق باشد. از حمایت دیگران لذت می برد. او می تواند حسود و تودار باشد. با کسی که حس کند قابل اطمینان است، کنار می آید.

9- برج قوس

– سمبل: کمان دار
– عنصر: آتش
– سیاره: ژوپیتر
– عضو آسیب پذیر: کبد
– روز اقبال: پنج شنبه
– اعداد شانس: 5 و 7
– سنگ خوش یمن: فیروزه
– رنگ: ارغوانی
– گل: نرگس
– حیوان: اسب

اگر شخص مورد علاقه اش را پیدا کند، وفادار است. مشکل اینجاست که خواسته اش را بیان نمی کند و صبر میکند تا خودتان حدس بزنید.

10- برج جدی
– سمبل: بز
– عنصر سمبل: بز
– عنصر: خاک
– سیاره: زحل
– عضو آسیب پذیر: زانو – استخوان
– روز اقبال: شنبه
– اعداد شانس: 8 و 9
– سنگ خوش یمن: عقیق رنگارنگ
– رنگ: سیاه و قهوه ای

عجله ای در عشق ندارد. نه به سرعت عاشق می شود، نه به سادگی راز دل خود را می گوید. او همواره در حرکت است ولی نمی داند چرا. فقط می داند باید موفق شود. اگر فکر میکنید می توانید او را از رسیدن به هدفش باز دارید و به سمت خود جذب کنید، سخت در اشتباهید.

11- برج دلو

– سمبل: آب گیر
– عنصر: هوا
– سیاره: زهره
– عضو آسیب پذیر: مچ و ساق پاها
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: 1 و 7
– سنگ خوش یمن: یاقوت ارغوانی
– رنگ: آبی
– حیوان: پرندگان درشت اندام

اگر عاشق متولد دلو باشید، با تمام وجود عاشق شما خواهد شد. تنها نکته ای که باید از آن دوری جویید، این است که بر سر راه پیشرفت او قرار نگیرید. او عاشقی صادق است. دیر عصبانی می شود. آزار دهنده نیست. برنامه های خودش را دارد. هرگز تغییر نخواهد کرد. اگر نتوانید خود را با ایده های گوناگون مذهبی، فرهنگی
و اجتماعی او هماهنگ کنید، هرگز شانسی برای دستیابی به عشق پایدار او نخواهید داشت.

12-برج حوت
– سمبل: دو ماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند.
– عنصر: آب
– سیاره: نپتون
– عضو آسیب پذیر: پاها
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: 2 و 6
– سنگ خوش یمن: یاقوت کبود
– رنگ: سبز روشن
– گل: نسرین
– حیوان: ماهی

قبل از هر چیز متولدین برج حوت نیاز به محیط ورزشی آرام و ساکت دارند، بدون ساعت، مربی پر سر و صدا و هرگونه تجهیزات دست و پاگیر و مزاحم. نشان ماهی، عاشق آب است پس بهترین پیشنهاد برای اسفندی ها انواع و اقسام ورزش های آبی است. تنفس یک در میان و متناوب سوراخ های بینی باعث آرام شدن ذهنتان می شود، در حالی که حرکات نشسته یوگا، نرمش و انعطاف پذیری بدنتان را حفظ می کند و پاها را استراحت می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top