نمونه سوال علوم هشتم با جواب

نمونه سوالات درس علوم پایه هشتم (متوسطه اول)

alt

سوالات درس ۶ علوم هشتم

 

۱- دستگاه عصبی تنها هماهنگ کننده بدن است.

صحیح «     »            غلط «     »

۲- دستگاه هورمونی را تعریف کنید.

۳- وظیفه دستگاه هورمونی چیست؟

۴- هورمون را تعریف کنید.

۵- اندام هدف را تعریف کنید.

۶- وظیف هورمون چیست؟

۷- دستگاه هورمونی چه اعمالی را در بدن کنترل می کنند؟

۸- هورمون ………. یکی از هورمون هایی است که در رشد بدن دخالت دارد.

۹- غده ی هیپوفیز در کجا قرار دارد؟

۱۰- هورمون رشد از چه غده هایی ترشّح می شود؟

۱۱- هورمون رشد چگونه باعث افزایش قد ما می شود؟

۱۲- رشد قد انسان ها تا …… سالگی ادامه پیدا می کند.

۱۳- چه چیزی باعث ناهنجاری هایی همچون بلندی و یا کوتاهی غیر عادی قد انسان می شود؟

۱۴- غده تیروئید در کجا قرار دارد؟

۱۵- هورمون غده تیروئید چه وظیفه ای دارد؟

۱۶- هورمون های غده تیروئید در هر یک از دوره های کودکی و بزرگسالی چه تاثیری در بدن دارند؟

۱۷- در ساخته شدن هورمون های غده ی تیروئید ……… به کار می رود.

۱۸- دو مورد از غذا هایی که باعث کارکرد بهتر غده ی تیروئید می شود را نام ببرید.

۱۹- دیابت بزرگسالی بر اثر چه عواملی ایجاد می شود؟

۲۰- دیابت جوانی چگونه ایجاد می شود؟

۲۱- دیابت جوانی به ……………… وابسته است.

۲۲- دیابت جوانی به میزان ترشح کدام هورمون مرتبط است؟

۲۳- دیابت جوانی بیشتر …………… است.

۲۴- کاهش ترشح انسولین باعث افزایش ………………… می شود.

۲۵- نام دیگر “غده ی پانکراس”، …………. می باشد.

۲۶- کاهنده ی قند خون ………… و زیاد کننده قند خون ……………… نام دارد.

۲۷- دو هورمون که از غده ی پانکراس ترشح می شوند را نام برده و وظایف آن ها را بنویسید.

۲۸- غده ی غده ی پانکراس چگونه باعث کاهش خون و تنظیم آن می شود؟

۲۹- سلول های کبد گلوکز را برای استفاده در آینده به چه صورت ذخیره می کنند؟

۳۰- پانکراس چگونه باعث افزایش خون و تنظیم آن می شود؟

۳۱- هورمون غده ی فوق کلیه بر چه قسمت هایی از بدن تاثیر می گذارد؟

۳۲- غده ی فوق کلیه در کجا قرار دارد؟

۳۳- وظیفه فوق کلیه چیست؟

۳۴- انسولین بر کدام قسمت های بدن تاثیر می گذارد و قند خون را کاهش می دهد؟

۳۵- نقش کلسیم در بدن چیست؟

۳۶- تنظیم میزان کلسیم بدن به کمک ……… صورت می گیرد.

۳۷- پاراتیروئید با تاثیر گذاشتن روی چه دستگاه هایی باعث افزایش یون کلسیم می شود؟

۳۸- غده ی پاراتیروئید در کجا قرار دارد؟

۳۹- صفات ثانویه ی جنسی را تعریف کنید.

۴۰- غدد جنسی در مردان ………….. و در زنان …………….. هستند.

۴۱- بیضه ها در کجا قرار دارند؟

۴۲- سلول های جنسی نر ………. نام دارند.

۴۳- چند مورد از صفات ثانویه ی جنسی در مردان را نام ببرید.

۴۴- تخمدان ها در کجا قرار دارند؟

۴۵- نقش تخمدان ها چیست؟

۴۶- چند مورد از صفات ثانویه ی جنسی زنانه نام ببرید.

۴۷- مقدار ترشح هورمون بسیار زیاد است.  صحیح «        »           غلط «         »

۴۸- افزایش یا کاهش ترشح هورمون باعث ………….. می شود.

۴۹- منظور از خود تنظیمی چیست؟

۵۰- کدام غده با ترشح بعضی هورمون ها فعالیت بعضی غدد دیگر را کنترل می کند؟

۵۱- غده ی هیپوفیز با ترشح بعضی از هورمون ها در کنترل کدام غدد دخالت می کند؟

***************************************************************************

امتحان درس اول علوم تجربی پایه هشتم متوسطه                      پورتال آموزشی درسی ۲۰

نام و نام خانوادگی: ……………….             دبیرستان دوره اول ……………          کلاس: …………


۱- ماده چیست و چه خواصی دارد ؟  نمونه سوالات درس ۱ علوم سال هشتم

۲- انواع مواد خالص را نام ببرید ؟

۳- انواع مواد ناخالص را نام ببرید ؟

۴- دو ماده خالص را نام ببرید ؟

۵- ۲ ماده ناخالص را نام ببرید ؟

۶- نام دیگر مواد نا خالص ……….. است. نمونه سوالات علوم هشتم

۶- مواد ناخالص به چند نوع دسته بندی می شوند ؟

۷- ………… و ………… دو نوع ماده همگن هستند.

۸- ………… و ………… دو نوع ماده ناهمگن هستند.

۹- مواد خالص به چند نوع دسته بندی می شوند ؟

۱۰- ترکیب را تعریف کنید.

۱۱- عنصر چیست ؟

۱۲- مخلوط را تعریف کنید.

۱۳- ………… و ………… دو نوع ماده ترکیب هستند.

۱۴- ………… و ………… دو نوع عنصر هستند.

۱۵- مواد خالص را تعریف کنید.

۱۶- ………… و ………… دو نوع مخلوط هستند.

۱۷-  ………… نقش مهمی در زندگی ما انسان ها دارد.

۱۸- نتیجه تجزیه اتمی نمک را توضیح دهید.

۱۹- یکی از ویژگی های بارز آب چیست؟

۲۰- ۱ ویژگی مخلوط ها را بنویسید.

۲۱- مخلوط های همگن و نا همگن را تعریف کنید.

۲۲- ناهمگن سپانسیون چیست؟

۲۳- چند داروی ناهمگن سپانسیون را نام ببرید.

۲۴- محلول ها حداقل از چند جزء تشکیل می شوند ؟ نام ببرید.

۲۵- به چه موادی حلال می گویند ؟ تعریف کرده و ۲ مثال بزنید.

۲۶- حل شونده چیست؟ چند نمونه از حل شونده ها را بنویسید.

۲۷- آلیاژ ها محلول هایی در ………… در ………… هستند.

۲۸- هوای پاک محلولی از دو گاز …………  و ………… و دیگر گازها هستند.

۲۹- ۲ مورد اساسی از کارایی های کاغذ PH را بنویسید.

۳۰- در صنعت برای جداسازی چربی از شیر از چه دستگاهی استفاده می کنند؟

فایل سوالات:

alt

برای دانلود کنید!

*-************************************************************************

امتحان درس دوم علوم تجربی پایه هشتم متوسطه                      پورتال آموزشی درسی ۲۰

نام و نام خانوادگی: ……………….             دبیرستان دوره اول ……………          کلاس: …………


۱- تغییر های شیمیایی می توانند ———– یا ——– باشند.
۲- ترش شدن شیر یک تغییر شمیایی ———- است.چرا؟

۳- پختن غدا یک تغییر ——— مفید است و چه کمکی در بدن ما می کند؟
۴- وقتی یک ماده دچار تغیر شیمیایی یا فیزیکی می شود،آیا انرژی شیمیایی آن تغییر می کند؟
۵-برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد یک روش را نام ببرید.
۶- سوختن،نوعی تغییر شیمیایی است که با تولید ——- و ——– همراه
است.
۷- چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟(مختصر توضیح دهید)
۸- گاز های اصلی تشکیل دهنده هوا،———- و ———–است

۹- چند درصد هوا را گاز اکسیژن و چند درصد را گاز نیتروژن تشکیل می دهد؟

۱۰-جدول را کامل کنید.
گرما و نور + ——– + گاز کربن دی اکسید     «___«___«__     ———-+شمع( ھیدرو کربن)
۱۱- واکنش دهنده و فرآورده را با توجه به اینکه جدول را حل کردید توضیح دهید

۱۲-گاز کربن مونوکسید را توضیح دهید.
۱۳- کاتالیزگز را توضیح دهید.(به صورت مثال)
۱۴- در بدن موجودات زنده نیز کاتالیزگز های گوناگونی به نام ——- وجود دارد.
۱۵- آنزیم ها سبب چه چیز می شوند؟

۱۶- گلوکز نیز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با ———– ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به ———– و ——- تبدیل می شود.

۱۷- مثالی برای تبدیل انرژی شیمیایی مواد به شکل جریان الکتریکی بزنید.

۱۸- اگر یک تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند —— انجام دهد و ——- را جابه جا کند.

**************************************************************************************

نمونه سوالات درس ۵ علوم پایه هشتم (متوسطه اول) +پاسخ تشریحی

alt

نمونه سوال درس ۵ علوم هشتم

سوالات امتحانی فصل ۵ علوم هشتم

۱- ۵ محرک نام ببرید .
پاسخ : نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار . حس وحرکت
۲ – آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند؟

پاسخ: خیر، هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی شود.
۳- هر کدام از محرک های نور،صوت و گرما و سرما در کدام اندام ها حس می شوند؟
پاسخ : نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند .
۴- اندام های حسی را تعریف کنید .
پاسخ : به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، اندام های حسی می گویند .
۵- مهم ترین اندام های حسی بدن را نام ببرید .
پاسخ : چشم،گوش،زبان،پوست،بینی
۶- ما چگونه اجسام را می بینیم؟
پاسخ : نور موجود در محیط به جسم برخورد می کند و تصویر جسم به سمت چشم ما بازتاب می شود . نور بر سلول های گیرند ه نور چشم اثر می کند و پیام عصبی ایجاد
می شود . این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می شود . مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را مهیا می کند و ما آن را می بینیم .
۷- چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟
پاسخ : در لایه داخلی چشم ( شبکیه ) دو نوع سلول گیرنده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد .
۸- وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟
پاسخ : این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند .
۹- مرکز حس بینایی در کجا قرار دارد؟

پاسخ : مرکز حس بینایی درقسمت پس سری قشر مخ قرار دارد .
۱۰-  گیرنده های مخروطی را توضیح دهید .
پاسخ : گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی ( قرمز، آبی و سبز) حساسیت دارند با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم .
۱۱- چگونه صداها را می شنویم؟
پاسخ : صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند . هر کدام که به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قشرمخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود .
۱۲- صدا یا صوت به چه صورت در اطراف ما پراکنده اند؟

پاسخ : صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند .
۱۳-  مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ : مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد .
۱۴- گوش ما از چند بخش تشکیل شده و مهم ترین بخش آن چیست؟
پاسخ : گوش ما دارای سه بخش است که مهم ترین آن گوش داخلی است .
۱۵- وظیفه گوش داخلی چیست؟
پاسخ : در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند .
۱۶- گیرنده های صوتی را توضیح دهید .
پاسخ : گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آنها تحریک می شود وپیام عصبی تولید می کند .
۱۷- بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟
پاسخ : گوش داخلی.
۱۸- چگونه بوها را احساس می کنیم؟
پاسخ : همیشه مقداری از مولکول های مواد بودار به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند . وقتی این مولکول ها وارد بینی ما می شود، روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند . این گیرنده هاپیام عصبی تولید می کنند و به قشر مخ می فرستند . به این ترتیب بوی موادراتشخیص می دهیم .

۱۹- مرکز حس بویایی در کجا قرار دارد؟

مرکز حس بویایی در جلوی نیم کره های مخ است .
۲۰- چه چیزی باعث می شود تنوع بو هارا احساس کنیم؟
پاسخ : تنوع گیرنده هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند،زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم .
۲۱- آیا میتوان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟

پاسخ: مزه غذاهای خیلی داغ وخیلی سرد هم احساس نمی شود .
۲۲- چگونه مزه ها را تشخیص می دهیم؟
پاسخ : روی زبان و دیوار ه دهان سلول های گیرنده چشایی قرار دارند . مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده ها قرار می گیرند و پیام عصبی ایجاد می کنند . پیام
به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود .
۲۳- حس لامسه چگونه کار می کند؟
پاسخ : در پوست، سلول های گیرند ه متفاوتی وجود دارند که اثر محرک های مختلف را تبدیل به پیام عصبی می کنند و به قشر مخ می فرستند .
۱۵-  گیرنده های پوست که با کمک آن ها تغییرات محیط را احساس می کنیم را نام ببرید .
پاسخ : گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس،فشار و درد می شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می کنیم .
۲۵- مغز با توجه به چه چیزی پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستد؟
پاسخ : مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند،پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد .

۲۶- دستگاه حرکتی بدن از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: ماهیچه ها و اسکلت بدن در مجموع دستگاه حرکتی بدن را می سازند .
۲۷- اسکلت را تعریف کنید .
پاسخ : به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آنها در بدن ما اسکلت می گویند .
۲۸- بیش تر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می شود؟
پاسخ : غضروف.
۲۹-  غضروف ها چگونه به استخوان تبدیل می شوند؟
پاسخ : این بخش های غضروفی درهنگام رشد، با جذب مواد معدنی مثل کلسیم وفسفر سخت و به استخوان تبدیل می شوند .
۳۰-  وظایف استخوان ها را بنویسید .
پاسخ : از اندام های مهم مثل قلب، مغز و شش ها محافظت می کنند؛ به بدن ما شکل وفرم می دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک می کنند و همچنین ذخیر ه مواد معدنی و تولید سلول های خونی را انجام می دهند .
۳۱- بزرگترین کوچک ترین استخوان های بدن در کجا قرار دارند؟

بزرگ ترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچک ترین آن استخوان چه های موجود در گوش میانی است .
۳۲- استخوان را تعریف کنید .
پاسخ : استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمین ه آن کلسیم و فسفر فراوان است .
۳۳- ساختار استخوان چگونه است؟
پاسخ : در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود .
۳۴- غضروف در کجا ها قرار دارد؟
پاسخ : در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد .
۳۵- اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید .
پاسخ : غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود .
۳۶- مفصل را تعریف کنید .
پاسخ : محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می گویند .

۳۷- انواع مفصل ها را بگویید و برای هر کدام مثالی بزنید .
پاسخ : بعضی از مفصل ها در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه . بعضی از آنها فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج . بعضی از آنها حرکت محدودی دارند؛ مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها . بعضی از مفصل ها نیزحرکت ندارند و کاملا ثابت اند؛ مثل مفصل بین استخوان های جمجمه

۳۸- رباط را تعریف کنید .
پاسخ : بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند، رباط نام دارد .
۳۹- وظیفه ماهیچه چیست؟
پاسخ : اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست . اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام،باعث حرکت می شوند . ماهیچه هااستخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند .
۴۰- سه نوع از انواع ماهیچه ها را نام برده و توضیح دهید .
پاسخ : حرکات ارادی بدن که می توانیم آنها را کنترل کنیم، توسط ماهیچه های اسکلتی یا مخطط انجام می شود؛ ولی بدن ما حرکات غیر ارادی نیز دارد؛ مثل تپش قلب که توسط ماهیچه های قلبی انجام می شود . حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه های صاف انجام می دهند .
۴۱- سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید .
پاسخ : سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اند . درون آنها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند . بافت پیوندی سلول های ماهیچه ای را به هم متصل می کند و رشته های ماهیچه ای بزرگ و بزرگ تری را می سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می دهند .
۴۲- زرد پی چیست؟
پاسخ : بافت پیوندی بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه می یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی ( تاندون) را می سازند که معمولا به استخوان متصل می شود .
۴۳- چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟
پاسخ : وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود،استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد . در حالت استراحت این ماهیچه نمی تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند .
این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top