کشت سبزی خوردن درگلخانه

کشت سبزیجات در گلخانه ها

تاریخچه تونل پلاستیک
:
وبعضا
این درخواست توسط محصولات پروسیس شده ی خارجی 
وارد شده رفع میگردد اما نمیتوان احتیاجات مردم را صد در صد برآورده ساخت
مثلا نبود سبزیجات تازه در فصل خزان وزمستان احتیاجات انسانها را افزایش میدهد
ودراثر تقاضای مردم تجار ناچار میگردند که محصولات سبزیجات از خارج وارد
ونیازمندیهای آنها را مرفوع نمایند  ویگانه
راه حل این مشکل وچالش ایجاد تونل های پلاستیکی وگرین هوسها ست که میتواند این
چالش را از سر راه مردم به آسانی بر دارد زیرا میتوان در تحت شرایط خاص نباتات را
کشت کرد وبه پیمانه زیاد تولید وسپس حاصل آنرا وارد بازار محلی وملی نمود.

گلخانه ها یا گرین
هوس ها تاریخچه چندان طولانی ندارند از قرن 16 به بعد در اثر تقاضای مشتریان
وازدیاد روز افزون نفوس وبوجود آمده وبا انکشاف وتوسعه  ونتایج مثبت آن در تولید انواع سبزیجات انقلاب
بزرگ بوجود آمد.

گرین هوس یا گلخانه
عبارت از ساختمانهای شیشه ای وپلاستیکی اند که نور آفتاب ودرجه حرارت  را برای استفاده هر چه بیشتر نباتات تامین
میکند تا در فصول که کشت سبزی غیر ممکن به نظر میرسد ممکن سازد ونفس موجودیت
گلخانه ها زمینه تحقیقات بیشتر را برای محققین مساعد میسازد وکارهای تحقیقاتی خویش
را بصورت دومدار ادامه میدهند

کشت سبزیجات برای
نخستین بار در سال 1960 م در کشور جاپان آغاز شد سپس به امریکا واروپا راه یافت
وساحات زیادی کشور های متذکره تحت پوشش سبزیجات قرار دادند وحاصلات دلخواه را بدست
آوردند.

مواد که در ساخت تونل
پلاستیک یا گلخانه ها بکار میرود خیلی ارزان وکارگران آن اکثرا در جهان خانمها
میباشند ، احداث وکشت سبزیجات در گلخانه ها برای تولید بیشترخارج از فصل بوده جهت
ازدیاد محصول واشتغال زایی ابتدا بصورت ساده بود وسپس با گذشت زمان تغیرات زیاد
درآن نمایان گشت وامروزه گلخانه ها بصورت بسیار عصری ومجهز پدیدار شده اند.

 کشت سبز یجات در گلخانه ها :

سبزیجات بخش مهم
زراعت بوده وبا دارا بودن انواع ویتامینها املاح معدنی عناصر ضروری برای بدن انسان
ضروری پنداشته میشود واز سوی دیگر در ارتقای سطح زندگی دهاقین و باغداران خیلی
موثر بوده از بابت فروش مایحصل آن عاید قناعت بخش نصیب شان میگردد.

استفاده وکاربرد تونلهای
پلاستیکی وکشت سبزیجات آن محصولات دهاقین را از نگاه کمی وکیفی افزایش داده
وکشاورزان میتوانند از ساحه کم حاصلات زیاد بدست بیاورند ؛ احداث وساخت تونل های
پلاستیکی وگرین هوسها مقدار سبزیجات را در بازار های محلی وملی داخلی ودر فصول
مختلف سال متداوم ساخته باعث میگردد که اقتصاد واز همه مهمتر تغذیه خانواده ها
وکودکان ومادران بار دار شیرده را تقویت بخشد واستفاده هر چه بیشتر سبزیجات در
خانوده ها باعث سلامتی زنان وکودکان وسالخورده شده واستفاده واستعمال تخم های
اصلاح شده بذری سبزیجات باعث بیشتر شدن عواید ودرآمد دهاقین گردیده وسطح زندگی
آنها را تا حدی خوب تقویه نموده وترویج خوردن سبزیجات بین مردم ضریب سلامتی
وصحتمندی افراد بشر را افزایش میدهد لهذا کشور عزیزمان افغانستان شباهت کامل به یک
گلخانه طبیعی دارد واقلیم آن متنوع وگوناگون است در صورت استفاده اساسی از این
اقلیم میتوان چندین برابر حجم فعلی سبزیجات تولید نمود و تمام مایحتاج وضرورتهای
مردم را در بازار داخلی مرفوع ساخت ومردم را از خرید سبزیجات خارجی بی نیاز کرد.

انواع گلخانه ها :  

 عموما دو نوع گلخانه وجود دارد یکی ساده
ودیگری فعال
                                              

تعرف گرین هوسهای
ساده :  
Solar agricultural green houses 

گلخانه
های ساده صرف از انرژی آفتاب برای گرم کردن آن استفاده میکند  درجه حرارت آن تابع درجه حرارت خورشید بوده
وانرژی حرارتی که در اثر تابش آفتاب در داخل گرین هوسها ذخیره میگردد نباتات را
قادر میسازد در فصل سرما به نموی خویش ادامه دهد واعمار چنین گرین هوسها به مصرف
کم نیاز دارد

هدف
ما در حال حاضر احداث چنین گلخانه های ساده است که مردم ما به سادگی به آن دست
رستی داشته وانواع سبزیجات را تولید نمایند

گلخانه
های فعال:   

درین
گلخانه ها درجه حرارت ثابت بوده و تحت کنترول میباشد در اول ازانرژی آفتاب استفاده
میشود در صورت که نور آفتاب کفایت نکرد از سیستم های دیگر مانند سیستم گرم کننده ؛
سیستم سردکننده ؛ سیستم آبیاری ؛ رسانیدن ادویه جات ؛ رسانیدن کودها ؛ برق به
منظور تامین نور استفاده میگردد.

اهمیت
گلخانه ها در افغانستان :

کشور
افغانستان دارای توپوگرافی واقلیم متنوع است وبه بحر راه  ندارد واز مزایایی اقلیم مدیترانه ی کمتر
استفاده بهره مند است بنا دارای زمستان طولانی بوده وتعداد زیاد سبزیجات در ساحه
آزاد به نموی خویش ادامه داده نمیتوانند وشرایط نموی مساعد نیست بنا روش کشت
سبزیجات در تونل پلاستیکی در طول همین دوره ی طولانی بسیار برای مردم مفید است
وعرضه محصولات سبزی در بازار تضمین کننده اقتصاد خانواده های کم درآمد میباشد.

وهمیشه
شاهد بازار کشور مان هستیم که در فصل خزان وزمستان انواع سبزیجات ومیوه جات از
خارج وارد بازار های ملی ومحلی میگردد وآوردن چنین سبزیجات خالی از نواقص در کشور
نیست مثلا باعث از دست رفتن یک مقدار اسعار به خارج گردیده واز سوی دیگر انتقالات
سبزیهای وارداتی به نفع مردم در مناطق دور دست کشور نیست زیرا راه صعب العبور باعث
چند چند شدن قیمت آن میگردد بنا لازم است که تخنیک تولید چنین تونل ها را در
درمناطق مانند بدخشان بامیان ونورستان وغیره به راه انداخت   وآنرا
مورد استفاده قرار داده که در چنین حالت ما شاهد ازبین رفتن سوی تغذی خواهیم بود

درفصل سرد زمستان هیچ کار برای دهاقین وجود ندارد وهمه
تقریبا بیکار هستند وازسوی دیگر سطح درآمد دهاقین فصلی بوده درصورت که زمینه کار
در گرین هوس ها مساعد گردد عواید خوب نصیب خانواده ها گردیده واقتصاد ضعیف آنها را
تقویه خواهد کرد.

اگر سیستم گلخانه ها ترویج وگسترش یابد عده زیاد از هموطنان
معلول ومعیوب ما  وآن عده از خام های بیوه
که هیچ مدرک عایداتی ندارند ودچار مشکل اقتصادی هستند شاغل گشته ومصروفیت برایشان
مهیا خواهد گشت وعرضه محصولات گلخانه ای برای رفع نیازمندی شان خوب تمام میگردد.

چرا در گلخانه کشت مینماییم ؟

o       
حفاظت از سبزیجات مورد نظر از برف وباران

o       
حفاظت از امراض وآفات نباتی

o       
تولید محصولات زراعتی در فصل غیرآن

o       
کاریابی برای افراد بیکار

o       
افزایش تولید سبزیجات در فی واحد زمین

o       
تولید سبزیجات باکیفیت

o       
استفاده از فصل بیکاری برای افراد بیکاروخانمها

o       
حاصل بیشتر از ساحه کم

o       
بدست آوردن سبزیجات درفصل غیر آن

مواد مورد ضرورت احداث گلخانه :

قبل ازینکه مواد مورد نیاز گرین هوس یا گلخانه را تشریح
کنیم باید بدانیم که گلخانه ها انواع مختلف دارند که برخی آنها خیلی پیش پا افتاده
وبرخی آن پیشرفته میباشند وما نظر به اقتصاد خانواده ها وتقاضای محیط ساده ترین
ودسترست رسترین  آنها ومواد مورد ضرروت
آنرا ذکر خواهیم کرد

1.      
تخم اصلاح شده 
انواع سبزیجات

2.      
پلاستیک ( کلان بر نظر به مساحت زمین)

3.      
کود ها ( سیاه وسفید وپاروی حیوانی )

4.      
رمبه یا داسکله

5.      
بیل

6.      
چپه شاخین

7.      
آبپاش

8.      
تناب یا رسمان

9.      
سیخ گول ( در برخی مناطق میتواند عوض سیخ گول از چوب وطنی
استفاده گردد اما در گرین هوسهای بزرگ از نل های چند نیز استفاده شده میتواند)

10.                       
مکان آفتابی در زمستان

گلخانه ها از لحاظ شکل مختلف بوده وگلخانه
میتواند از شیشه نیزساخته شود وگلخانه ها درمکانی ساخته شود که خاک آن بسیار قلوی
وتیزابی نباشد به مارکیت وسرک عمومی نزدیک باشد ؛ دارای منبع آب دایمی بوده ؛ گرین
هوس ازگیاه هرزه باید پاک گردد

گلخانه چطور ساخته شود؟

گلخانه ها اکثرا در افغانستان باید از شرق به
غرب ساخته شوند زیرا درطول روز نور آفتاب به تمام قسمت های آن تابیده میتواند وسمت
وزش بادها اکثرا از شمال به جنوب است که عرض گلخانه قرار دارد وباد کمتر به آن
میرسد.
 

مزایا وفواید گلخانه ها :

1.      
به
آب کم نیاز دارد

2.      
از
ساحه کم حاصل زیاد بدست میاید

3.      
تولید
محصولات زراعتی با کیفیت عالی بدست میاید

4.      
تولید محصولات محافظت شده وعاری از آفات وبیماری گیاهی

5.      
درفصل که در مزرعه آزاد امکان تولید نیست سبزیجات درداخل
گلخانه تولید میگردد

6.      
در آمد وعاید خوبی برای دهقان وتجار بوجود میاید

7.      
برای مردم کم بضاعت کار یافت میگردد

 

 نتیجه
گیری از گلخانه ها :

ایجاد
گلخانه ها در شرایط وطن ما خیلی موثر بوده زیرا شرایط نموی نبات در گرین هوسها
خارج از فصل تولید مساعد بوده ومحصول زود رس تولید شده وداخل بازار میگردد ونیز
کارهای تحقیقاتی بصورت دوامدار انجام میپزیرد نتایج ذیل را در پی دارد :

o       
گلخانه
ها محصولات خوبی را بطور دوامدار در اختیار مشتریان قرار میدهد

o       
صرفه
جویی پول از وارد کردن سبزیجات از خارج

o       
زمینه
خوب اشتغال را برای تعدادی زیادی مردم مهیا میکند

o       
در
صورت تولید سبزیجات در داخل کشور امکانات صحیحی بودن بهداشتی بودن آن بسیار زیاد
است

o       
با
فروش محصولات گلخانه ای سطح زندگی مردم بخصوص زنان ؛ معیوبین ومعلولین کشور بهتر
میگردد

o       
ترویج
کشت وخوردن سبزیجات در میان مردم کشور صحتمندی وتندرستی را به ارمغان میاورد که
هدف اصلی ما ازایجاد واحداث چنین تکنالوژی در طن میباشد.کاشت و پرورش ریحان

یحان پرورش و تکثیر

کاشت

زمان کاشت ریحان بعد از رفع خطر سرما و یخبندان می باشد.تکثیر به روشهای بذر،انتقال نشاء و قلمه می باشد.
دانه
ریحان باید از منبع معتبر فراهم شود تا دانه از نوع خوبی بدست بیاید.نسبت
جوانه زدن دانه بالای 80% است.محصولی که مستقیما” از دانه روئیده است به
این صورت است که به تعداد 10-8 دانه در هر اینچ در بستر آماده شده می پاشیم
و حدود6 پوند دانه در هر هکتار لازم است.
یک دانه پاش کودی یا دانه پاش
تجارتی دارای نسبت دانه پاشی مناسبی است.وقتی دانه پاشی مستقیم است،دانه
پاشی زیاد باعث افزایش نسبت 90-80% جوانه زدن می شود.از نظر تجاری،دانه
پاش، برای پاشیدن بذر مناسب است.بستر دانه ها باید مناسب باشد.باید زمین را
به خوبی مسطح نموده،کلوخه ها را خرد کرده و محیطی یکنواخت ایجاد کنیم. در
زمان کاشت بهتر است رطوبت در حد ظرفیت مزرعه باشد.
جوانه زنی 14-8 روز
انجام می شود.برای سرعت در جوانه زنی بهتر است که دما را بالا برده 85-70
درجه فارنهایت،ظرف7-5 روز جوانه می زنند.
برای جلوگیری از ترک خوردن خاک
می توان آن را با یک لایه خاک پوشاند و آن را با ورمی کولایت یا تورب
مخلوط کرد و سطح خاک را مرطوب نگه داشت.
رشد اولیّه، توام است و پس از اینکه چند برگ ظاهر شد،رشد افزایش می یابد.
بیشتر
پرورش دهندگان ریحان را به صورت محصول سالانه برای ورود به بازار می کارند
و از دانه پاشی مستقیم استفاده نمی کنند بلکه از نشاء استفاده می کنند.که
در گلخانه در اواخر مارس تا اوایل آوریل برای کشت نشایی استفاده می شود و
در استان های ساحلی یا آبرفتی و در اواسط آوریل تا اواسط می در نواحی
کوهستانی رشد می کنند.
نشاها تولید آسانی دارند و رشدآنها6-4 هفته
است.انتقال در مرحله 4-2 برگی حقیقی می باشد.مقاوم سازی در ماه می انجام می
گیرد که 24-12 ساعت قبل ازانتقال ،در خزانه آبیاری می شود.
شاخه دهی جانبی و رشد وقتی زیاد می شود که قد گیاه12 سانتیمتر شود.
تراکم مطلوب تا حدی مربوط به پایان استفاده است،وقتی استفاده می شود که، تجهیزات لازم برای کاشت و برداشت در اختیارمان باشد.
در
مورد کشت هایدروپونیک در سیستم NFT با کانالهای8-7 سانتیمتری نتیجه موفقی د
رپی خواهد داشت.همچنین کاشت در پشم سنگ،اسکوریاو ترکیب ماسه و پیت موفقیت
آمیز بوده است.

در
این روش بذور ریحان را با کاشت در محیط پرلیت یا مکعب های پشم سنگ مخصوص
تکثیر تحت تاثیر دمای 21 درجه سانتیگراد ظرف 7-4 روز جوانه می زنند که نشا
های تولیدی را می توان به فاصله 20 سانتیمتر از یکدیگر در اوایل بهار،در
بستر های اصلی کشت کرد.
مشکل NFT این است که سیستم ریشه ای حجیم در ریحان می تواند پس از مدتی کانالهای NFT را مسدود کند.
در این مورد برای پرورش ریحان احتیاج به وجود داربستهای نگه دارنده داریم.
عمق کشت به صورت سطحی است و حدود یک چهارم اینچ می باشد.
ردیفها
به فاصله 90-60 سانتیمتر از هم قرار دارندو فضای هر گیاه15 سانتیمتر است.
ریحان د ربستر های بالا و به انداز?30 سانتیمتر کشت می شود.


فاصله میان بستر متناسب با تجهیزات پرورش دهنده و معمولا” 36-24 سانتیمتر می باشد.
واریته های بزرگ متناسب با شرایط آب و هوایی،نوع گیاه ،کارهای پرورشی و مدیریتی کشت می شوند.

تولید کنندگان بزرگ روغن را از 35000 تا30000 گیاه در جریب می گیرند.
ریحان می تواند در ارتفاعات 250 متری از می تا اکتبر رشد کند.
بسته به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بین 60-40 سانتیمتر رشد می نماید.
در کشت باز دور? رویشی ریحان بین 180-170 روز می باشد و مرسوم است که چندین چین در این مدت انجام می گیرد .
در گلخانه دور? رویشی حدود 45 روز طول می کشد ودر این زمان گیاه با ریشه از زمین در آورده و عرضه می گردد.
ریحان
پروانه ها و حشرات باغ را تحریک می کند و این رشد در گیاهان همراه و گوجه
های مخصوص و فلفلها را تحریک می کند.و دافع پروانه سفید است.
7 روز بعد
از کشت بذور،دور گیاهک را با محلول 2 در 1000 کاپتان یا بنومیل به اضافه 2
در 1000 دیازینون سمپاشی شود و این عمل را 2 بار به فاصله7 روز تکرار کنید.
سم را طوری بپاشید که طوقه گیاه و خاک اطراف بوته به محلول سمی آغشته شود.


2-3-خاک
خاک
شن سبک یا لوم سیلتی،زهکش مناسب(در بهار زود گرم می شوند) و تهویه باید به
خوبی انجام گیرد. pH متوسط 5/7 -6 ولی pH مطلوب، 4/6میباشد.
غالب خاکهای مناطق مرکزی ایران قلیایی می باشند.برای تعدیل و کاهش  به سمت خنثی و اسیدی، بایستی قبل از کشت به خاک گوگرد اضافه شود.
برای کم کردن pH خاکهای قلیایی از کود سولفات آمونیوم و برای بالا بردن pH خاک اسیدی از نیترات کلسیم استفاده می شود.
 Ec متوسط و حدود 5/2-4 دسی زیمنس بر متر را می پسندد.
بهتر
است ضد عفونی شود.که ،ضد عفونی به وسیله مواد شیمیایی بایستی بستر شخم
خورده و مسطح شود و دارای رطوبت در حد گاورو باشد.(حداقل عمق 25 سانتیمتری
خاک دارای این رطوبت باشد).
3-3

-دما
وقتی
که خطر یخبندان گذشته باشد.بهتر است برای جوانه زنی دما 85- 70درجه
فارنهایت باشد.ولی کلا” در رنج دمایی 30-10 درجه سانتیگراد می توانند رشد
کنند ولی دمای مطلوب 24-20 درجه سانتیگراد می باشد.
در اثرافزایش دما به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد علاوه بر توقف رشد بوته،کنار برگها با سوختگی مواجه می شود.
در روزهای روشن و آفتابی درجه حرارت بیشتری در مقایسه با روزهای ابری و بارانی لازم می باشد.
دامنه
حرارتی مناسب برای رشد گیاهان حدی است که در آن فتوسنتز به میزان بالاو
تنفس متعادل باشد.دقت شود که دمای بالا همراه رطوبت بالا، باعث ایجاد
مشکلات خسارتی می شود.
4-3-آب
به رطوبت مستمر احتیاج دارد.کلا” با
بارندگی 6/0-2/4 متر درسال رشد می کند.از بدو سبز شدن بذر تابرداشت به
550-500 میلیمتر آب احتیاج دارد.
ریحان در هر مرحله از رشد نسبت به
استرس آب مقاوم نیست.آبیاری منظم در این محصول لازم می باشد.می توان
ازآبیاری قطره ای یاغرقابی استفاده کرد.
 Ec آب بر اساس میکروموز کمتر از 750 بسیار خوب و بین 1500-750 قابل استفاده می باشد.
برای تولید هر گرم ماد? خشک در سبزی های برگی 2500 گرم آب مصرف می شود.
دمای
مطلوب هنگام آبیاری بهتر است20-15 درجه سانتیگراد باشد چونکه در دماهای
پائین آب باعث وارد آمدن شوک به گیاه و همچنین بروز برخی بیماری ها می
شود.آبیاری نباید در ساعات گرم روز انجام شود.هنگام صبح زود یا غروب مناسب
می باشد.
رطوبت زیاد از حد باعث رشد بیماری ها،کاهش تبخیر برگ و کاهش
جذب مواد غذایی محلول توسط ریشه می شود.تهویه باید صورت بگیرد.در زمستان با
بالا بردن دما تا 28 درجه سانتیگراد و باز نگه داشتن برخی منافذ، رطوبت
اضافی را کاهش دهید.همچنین در رطوبتهای پائین میزان تولید کاهش می یابد و
طغیان آفات و کنه را خواهیم داشت.بهترین رطوبت 70-55% می با شد.
برخی
محاسن آبیاری قطره ای:1-فقط بخشی از خاک که مورد نیاز است مرطوب و آبیاری
می گردد.2-با کنترل رطوبت،آفات و امراض کمتر می شوند.3-در زمینهای کمی شور
به عنوان آبشویی عمل می کند.4-کاهش میزان مصرف آب.5-کود و سموم محلول را می
توان از طریق آبیاری انجام داد.
برخی معایب:1-هزینه بر.2-گرفتگی لوله ها (حل:اسیدسولفوریک رقیق).
5-3-نور
آفتاب
پسند،زیر نور آفتاب کامل و در طول روز رشد بیشتری دارد.با آنکه برخی مواقع
به علت تابش آفتاب شدید در تابستان نیازمند سایه است،اما کلا” به مقدار
نور کافی احتیاج دارد.جزء گیاهان طول روز بلند است.درطول روز بلند به دلیل
افزایش ساعات تابش نور و در نتیجه غذا سازی بیشتر در گیاه، باعث افزایش
تولید می گردد. شدّت نور باعث قطور شدن ساقه ها وکوتاه شدن میان گره ها و
توسعه ریشه شده و کاهش نور از حد مورد نیاز به طویل شدن و نازک شدن
ساقه،عدم توسعه ریشه و کاهش مقاومت گیاه می شود.
در مورد فتوسنتز ،برای
از بین بردن مشکل کمی نور طبیعی در زمستان و کم شدن رشد گیاهان، از نور
مصنوعی اضافی ،از لامپهای جیوه ای و یا مهتابی استفاده می کنند که مجموعه
دو لامپ مهتابی و معمولی را استفاده می کنند.طیفی مشابه طیف خورشید ایجاد
می کند.
6-3-مالچ
برای تولید ریحان تازه،استفاده از مالچ بسیار توصیه شده است.
ریحان
نیاز به رطوبت کافی خاک در فصل رشد دارد تا کیفیت محصول حفظ شود.ممکن است
زمین با مواد آلی میان ردیف ها پوشانده شود و به کنترل علف هرز و رطوبت می
پردازد.زمین دارای مالچ باعث کاهش مقدار پاشیدن خاک روی برگها می شود و این
می تواند باعث تسهیل شستن برگها در زمان برداشت و کاهش وقوع بیماری شود.
افزایش محصول توسط استفاده از مالچ سیاه ،پلی اتیلن و مواد آلی حاصل می شود.استفاده از پوست سخت و کاه مناسب است.

http://www.mdidea.com/products/proper/Basil_Ocimumbasilicum_Photo01.jpg
7-3-کوددهی
کوددهی
متوسط است.کود زیاد باعث تغییر مزه می شود.کوددهی بستگی به محصول قبلی و
کوددهی جدید به خاک دارد.استفاده ازآزمایشگاه خاک برای تعیین مقدار ماد?
موجود در خاک لازم است.کوددهی بیش از حد کیفیت ریحان را در زمان برداشت می
کاهد و باعث افزایش مقدار نمک محلول در خاک و رسیدن آن به سطوح نا مطلوب می
شود.گیاهانی که بانیتروژن زیاد کوددهی شده اند اغلب در اتاقهای سرد پس از
برداشت به رنگ سیاه در می آیند.بهترین نوع کود شیمیایی کود های قابل حل در
آب است کع به نسبت دارای ازت،فسفر،پتاس و سایر مواد معدنی کم مصرف می باشد.
نسبت
های کوددهی قبل از کشت به میزان 120-120-120 پوند در هر جریب.K2O، P2O5وN 
داده می شود.(خاکهایی که این مواد را به مقدا رکمی دارند.)کود می تواند
پراکنده و یا زیر خاک برود.pH.ریحان وقتی 5/7-6 است رشد خوبی دارد.ممکن است
نیتروژن بلافاصله پس از اوّلین بر داشت به 30-20 پوند برسد.اگر بیش از یک
بار برداشت شود،پس از اوّلین یا دوّمین برداشت بهتر است از 30-15 پوند
نیتروژن در هر هکتار استفاده کرد.آزمایش در ایندیانا نشان داد که منابع
آمونیوم برای نیتروژن می تواند باعث کاهش مقدار دمبرگ و ساقه می شود و حجم
را برای روغن گیری می کاهد (در مقایسه با منبع نیتروژنی نیترات).
پرورش
دهندگان که ریحان را در خاک آلی می کارند باید از راهنمایی های فدرال یا
ایالات برای تولید مواد استفاده کنند.اگر حس کردید که کمبود عناصر غذایی در
گیاه وجود دارد به محلول پاشی با کودهای مایع اقدام کنید.
8-3-بادشکن
بادهای
شدیدباعث رسیدن صدمه به برگها و از بین رفتن رطوبت در زمین می شود.استفاده
ازبادشکن در زمانی که باد شدید است لازم و مفید است.

 

فواید و خواص درمانی ریحان:

ریحان
گیاهی معطر و بادشکن است. اگر چه بیشتر به عنوان سبزی خوردن یا طعم دهنده
به غذا، مورد استفاده قرار می گیرد ولی خواص درمانی خاصی هم دارد که از آن
جمله :

1)
ریحان آرامش دهنده ی اعصاب است و برای درمان سردردهای عصبی بسیار مؤثر
است. اگر 20 تا 50 گرم ساقه ی ریحان که دارای برگ و گل است را در یک لیتر
آب جوش بریزید و 12 دقیقه دم کنید . سپس آن را صاف و شیرین نمایید و پس از
هر غذا 1 فنجان بنوشید که غم و اندوه و افسردگی را برطرف می کند.

2) ریحان گیاهی نشاط آور است. دم کرده ی 50 گرم ریحان که شیرین شده باشد پس از هر غذا برای معالجه ی سردردهای یک طرفه ( 

میگرن ) و سردردهای عصبی مفید است . حتی استنشاق بوی ریحان له کرده سردردهای ناشی از سفر را برطرف می کند.

3) دم کرده ی 50 گرم ریحان که با 

عسل 
شیرین شده باشد برای برطرف کردن گلودرد و آنژین مؤثر است. برای درمان آسم 
نیز می توان جوشانده ی غلیظی از ریحان تهیه کرد و روزی چند مرتبه دهان را
با آن شستشو داد. جوشانده ی سرد آن نیز تب بر است. پس در بیماری های تورمی
گلو و سرما خوردگی  حتماً از ریحان استفاده کنید.

4) دانه ی ریحان نیز به علت داشتن لعاب فراوان نرم کننده است و در رفع ورم 

کلیه  و ترشحات زنانگی مفید است.

5) ریحان ضد دل پیچه است ، پس چه خوب است افرادی که دستگاه گوارش حساس دارند و سریع نفخ می کنند با غذا ریحان مصرف کنند.

6) ریحان در درمان اسهال هم مؤثر است . خوردن تخم بو داده ی ریحان برای درمان اسهال اثر شفا بخش دارد.

7) جوشانده ی ریحان گرفتگی دستگاه گوارش را رفع می کند و ضد تهوع و استفراغ است.

8) اسانس ریحان که بازیلیک نام دارد ، بسیار معطر و ضدعفونی کننده ی دستگاه گوارش است و بوی 

سیر  و پیاز  را از دهان می برد. به همین دلیل یک پای ثابت نان و کباب، ریحان تازه است.

9) ریحان میکروب اسهال و 

وبا 
را می کشد و بوی آن پشه و مگس را فراری می دهد . ریحان را در باغچه ی منزل
خود بکارید تا به این ترتیب با حشرات مزاحم مبارزه کنید.

10)
به نظر می رسد که دانه ی ریحان برای رفع اثر زهر مارگزیدگی ، هم بصورت
خوراکی و هم اگر به روی محل زخم گذاشته شود، مؤثر است. عقیده ای هم وجود
دارد که ریحان می تواند 

زگیل  را درمان کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top