مقاله در باره راه سازی

راهسازی

تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی

ه نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می گردد که به منظور بهبود
راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت سطحی یا انواع دیگر آسفالت) و نیز
غیر قابلنفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بکار
برده می شود. سیککت شامل پخش یک لایه قیر مخلوط با امولسیون قیر توأم با
مصالح و با بدون پخش مصالحباشد.

پریمکت :

اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش قشر آسفالت آنجام
می گرددقیر پریمکت که در سطح راه شنی پخش می گردد در داخل خلل و فرج آن
نفوذ نموده و علاوهبر تحکیم سطح راه شنی سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به
بدنه راه می گردد.

تک کت:

پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی یا بتنیبهمنظور
آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و چسبندگی با قشرآسفالتی که متعاقباً روی
آن پخش می شود اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.

لکه گیری :

هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه آسفالت سطح راه
خراب شده وبا به شکل موزائیکی درآمده باشد بوسله دستگاه کاتر آسفالتهای
خراب شده را بصورتشکلهای منظم خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز دچار آسیب
دیدگی شده بود نسبت بهاصلاح آن نیز اقدام می کنیم سپس سک لایه تک کت ریخته و
با آسفالت مرغوب رویه رامرمت می نمائیم.

حریم راه:

با توجه ببه نوع راهی که طراحی و احداث گردد حریم در نظر گرفته می شود.
منظور ازحریم مقدار زمینی است که از دو طرف راه برای مقاصد خاصی اختصاص می
یابد این مقاصدرا می توان بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر نمود:

۱-ایجاد میدان دید وسیعتر برای رانندگان

۲-ایجاد تسهیلات جهت تعریض راه در آینده با توجه به افزایش ترافیک

۳-جلوگیری یا کاهش خطرات ناشی از انحراف خودروها از جاده ((با جلوگیری از احداثساختمان با هر گونه بنا در حریم))دانلود مقاله راهسازی

Special Article

دانلود مقاله راهسازی

تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی
نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می گردد که به ‏منظور بهبود
راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت ‏سطحی یا انواع دیگر آسفالت) و نیز
غیر قابلنفوذ نمودن ‏آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بکار
‏برده می شود. سیککت شامل پخش یک لایه قیر مخلوط با ‏امولسیون قیر توأم با
مصالح و با بدون پخش مصالحباشد.‏

پریمکت :‏
اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش ‏قشر آسفالت آنجام
می گرددقیر پریمکت که در سطح راه شنی ‏پخش می گردد در داخل خلل و فرج آن
نفوذ نموده و علاوهبر ‏تحکیم سطح راه شنی سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به
‏بدنه راه می گردد.‏

تک کت:‏
پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی ‏یا بتنیبهمنظور
آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و ‏چسبندگی با قشرآسفالتی که متعاقباً روی
آن پخش می شود ‏اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.‏

لکه گیری :‏
هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه ‏آسفالت سطح راه خراب
شده وبا به شکل موزائیکی درآمده ‏باشد بوسله دستگاه کاتر آسفالتهای خراب
شده را ‏بصورتشکلهای منظم خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز ‏دچار آسیب
دیدگی شده بود نسبت بهاصلاح آن نیز اقدام می ‏کنیم سپس سک لایه تک کت ریخته
و با آسفالت مرغوب رویه ‏رامرمت می نمائیم.‏

حریم راه:‏
با توجه ببه نوع راهی که طراحی و احداث گردد حریم در ‏نظر گرفته می شود.
منظور ازحریم مقدار زمینی است که از ‏دو طرف راه برای مقاصد خاصی اختصاص می
یابد این ‏مقاصدرا می توان بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر نمود:‏
‏۱-ایجاد میدان دید وسیعتر برای رانندگان
‏۲-ایجاد تسهیلات جهت تعریض راه در آینده با توجه به ‏افزایش ترافیک
‏۳-جلوگیری یا کاهش خطرات ناشی از انحراف خودروها از ‏جاده ((با جلوگیری از احداثساختمان با هر گونه بنا در ‏حریم))‏

گاردریل :‏
نوعی جدا کننده که از جنس ورق گالوانیزه برای حفاظ در ‏راهها استفاده می
شود کهدر اتوبانها، نقاط پرتگاه، ‏گردنه ها و قوسها نصب می شود تا از
تصادفات و ‏اتفاقاتناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری شده یا عوارض ‏آنها
کمتر شود.‏

فهرست مطالب :‏
عنوان : ‏صفحه:‏
تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی ‏ ‏۱‏
سیستم کامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی ‏ ‏۵‏
مزایای کاربرد ‏CAES‏ ‏ ‏۱۰‏
اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا ‏۱۱‏
حفاظهای ایمنی کنار جاده ‏۲۲‏
اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء ‏سطح ایمنی جاده ها ‏ ‏۲۹‏
استفاده از الیاف در آسفالت ‏۳۵‏
ترکها در آسفالت ‏ ‏۳۶‏
مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت ‏ ‏۳۸‏
آسفالت الیافی ‏۳۹‏
الیاف فولادی ‏ ‏۴۱‏
مقاومت های آسفالت ‏۴۵‏
روکش آسفالت خیابانها ‏۴۹‏
منابع ‏ ‏۵۴‏دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top