مدیریت کار عملی در سازمان ها

مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش

مقدمه
سازماندهی مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به
مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل
ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم
کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و
همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد. در واقع ساختاری
است که واحد اجرایی برنامه به خود می دهد تا در آن بتواند وظایف متعدد و
متفاوت خود را در راه نیل به هدف یا اهداف تعیین شده تفکیک و ضمن تجزیة آن
به جزئی ترین حد معقول یعنی تقسیم کار برحسب تخصص لازم بین افراد و گروهها
بپردازد تا با ساده کردن و آسان ساختن وظایف ضمن سرعت بخشیدن به فعالیتها،
از مسائل و مشکلات و علی الخصوص خستگی روحی و جسمی کارکنان بکاهد و با
ایجاد پیوندی منطقی از راه سلسله مراتب با غیر از آن و هماهنگی بین گروههای
متخصص روابط کاری و روش انجام دادن وظایف را تا حد ممکن مشخص نماید و
نهایتاً مکان هر فعالیت را مشخص سازد. هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد،
خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.
تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد. بازسازی سازمان ها از
طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این
اهداف انجام می شود.
هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است. بنابراین
نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیرا آنچه که محکمتر از وجود
استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت
آزادسازی ذهن از پیش فرض ها و الگوهای زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان
خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.
برای موفق و مؤثر بودن توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر
مؤثر نیاز به توانایی های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسائل
دارد. یک مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های
سازمانی (اضافه حقوق، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی
اثر دارد. یکی دیگر از عوال موفقیت، رویدادهای پیش بینی نشده و امدادهای
غیبی است؛ زیرا همیشه توانایی های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می
آورد. بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر براساس دیدگاه و معیارهای
سازمانی صورت می گیرد.

تعریف مدیریت
مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه
ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی
به اهداف سازمانی و براساس نظام آموزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعاً باید گفت؛ که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟ دانش
مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را
میتوان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت.
در واقع بخشی را که با آموزشی فرا گرفته می شود علم مدیریت است. و
بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود، هنر
مدیریت می نامند.
«به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»

تعریف کارورزی
این عمل به معنی فراگیری تخصصها، مهارتها و نیز به دست آوردن شناخت و آگاهی
از طریق عمل است که فرد را برای پذیرش شغل جدید و یا انجام دادن وظایف
مختلف در مقطع زمانی خاص، که از پیش تعیین شده است، آماده و تجهیز می کند.
به عبارت دیگر، مهارت آموزی فعالتیی است که سازمانها برای تغییر رفتار یا
ایجاد کردن رفتار و مهارت جدید در افراد از طریق فرآیند یادگیری با هدف
افزایش اثربخشی و کارایی انجام می دهند.

تعاریف سازمان
سازمان عبارتست از مجموعه ای از نیروهای انسانی و سرمایه های مادی برای یک
برنامه که به جهت تولید در یک محل استقرار می یابند. سازمان عبارتست از
فرآیندهای ترکیب یافته ای که در آن افراد انسان با یکدیگر سلوک و رفتار
متقابلی برای نیل با اهداف خود بروز می دهند. سازمان عبارتست از فرآیندهای
متشکلی که براساس آن کلیه اعضا برای نیل به اهداف عینی و واقعی گروه به
همکاری یکدیگر آیند.
سازمان عبارتست از شکل و ساختمان هر گروه متشکل که برای نیل به یک هدف مشترک فعالیت می کند.
سازمان عبارتست از سیستم آگاهانه هماهنگ شده فعالیتها یا نیروهای یک گروه متشکل از دو یا چند نفر.
سازمان عامل نظارت است.
پس میتوان گفت که سازمان یعنی ترتیب قسمتها در کنار هم به طوری که جمعاً
بتوانند چون یک واحد عمل کنند. در کلیه تعاریفی که از سازمان به عمل آمده
عواملی چون هدف و رسیدن به آن، تشکل گروهی، هماهنگ بودن آنها، وجود یک
سیستم نظارتی، تشکل و نظم مشترک است.

انواع مختلف سازمانها
سازمان رسمی و غیررسمی: سازمان رسمی را مسئولین به طور قانونی بنیانگذاری و
تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام
آن مشخص می شود. ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان
آن گونه که پیش بینی می کند، عمل نمی کند؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر
حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان غیررسمی به طور طبیعی در چارچوب آن
پدیدار می گردد؛ سازمان غیررسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار
رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسترش می دهد.

مقدمه
اینجانب زینب حلمی در تاریخ 15/8/89 روز شنبه ساعت 8 صبح در واحد کارشناس
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حضور داشتم.
ثبت مشاهدات
بعد از در زدن به داخل اتاق وارد شدم، اتاق خیلی کوچک بود و دو واحد در
آنجا مشغول کار بودند. بعد از معرفی خود به مسئول واحد مربوطه روی صندلی
نشستم. روز خلوتی بود و مراجعی نداشتند و از من سؤالاتی در مورد علت حضورم
پرسیدند و به کار خود مشغول شدند.

نقد و بررسی
نحوه ی برخورد عادی بود ولی زیاد تمایل به حضور من در آنجا نداشتند و دوست
نداشتند از کارشان سر در بیاورم، به خاطر همین زیاد حرف نزدند و فقط در فکر
نوشتن بودند.
به نظر من این نحوه ی برخورد که آنقدر بی تفاوت بودند، درست نبود. با این
برخورد میتوان نتیجه گرفت با مراجعان خود هم سرد برخورد می کنند و به آنها
پاسخ دقیق نمی دهند. و یک نوع کسالت از کار در چهره ی آنها مشاهده می شد.
باید با شاد کردن فضا و تنوع در اتاق کار با رنگهای متنوع یا دکراسیون جدید
این دلزدگی از کار را از کارمندان دور کرد.

شرح وظایف
– سعی در اشاعه و ترویج ارزش ها و رفتارهای منطبق با موازین اسلامی در سطح
مدیریت/ اداره
– همکاری لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در
زمینه شغل مربوطه
– همکاری لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از وزارت آموزش
و پرورش و سازمان متبوع
– همکاری با سایر کارکنان اداری به منظور اطلاع از پیشرفت برنامه های
آموزشی و پرورشی و تهیه گزارش های لازم در این زمینه
– همکاری در امر برنامه ریزی و تدوین معیارها و شاخص های علمی و منطقی
واحدهای مربوطه به منظور ارزیابی از عملکرد آنها و ارائه نتایج به مسئول
مافوق
– تلاش برای اجرای دستورالعمل های ارزیابی از عملکرد و تکمیل فرم های مربوط
و تهیه مستندات لازم و ارائه نتایج به مسئولین مافوق
– نظارت بر کار کاردان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
– همکاری لازم با گروههای بازرسی اعزامی از دفتر ارزیابی عملکرد و سازمان
متبوع به منظور حسن انجام وظایف محول شده
– بازرسی های دوره ای و موردی از واحدهای آموزشی پرورشی و اداری تابعه با
هماهنگی مدیر/ رئیس اداره آموزش و پرورش و ارائه گزارش لازم به مسئولین
– پیگیری لازم به منظور حسن اجرای شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره از
طرف دفتر ارزیابی عملکرد وزارت و سازمان متبوع
– بررسی و پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تابعه و تهیه
گزارشهای لازم و ارائه به مسئول مافوق
– بررسی و پاسخگویی به موقع به شکایات مراجعان حضور و جمع آوری اطلاعات
لازم جهت ارائه به مسئولین مافوق
– همکاری لازم جهت تهیه گزارش های ماهانه با توجه به وظایف محول شده به
مسئولین مافوق
– بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی
جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
– تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و
ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها
– تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
– پاسخگویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیرحضوری مراجعان در چارچوب
وظایف مربوط
– انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم.

مقدمه
اینجانب زینب حلمی در تاریخ 16/8/89 در روز یکشنبه ساعت 8 صبح در واحد
کارشناس مسئول گزینش (تحقیق گر) حضور داشتم.
ثبت مشاهدات
بعد از ورود به واحد با برخورد گرم و صمیمانه مسئول واحد مواجه شدم که ضمن
خوش آمدگویی از من خواست که روی صندلی بنشینم، من هم خود را معرفی کردم و
برگه ی کارورزی را به ایشان نشان دادم، ایشان هم به تشویق من پرداختند و
گفتند که انشاءالله در آینده جزء همکاران خوب ما باشی و در کار و درس خود
موفق شوی و از دانشگاه و رشته ی من هم سؤالاتی پرسیدند بعد به کار خود
مشغول شدند. این اتاق تقریباً مناسب و بزرگ بود و دو واحد در آنجا مشغول به
خدمت بودند، در این واحد فقط کارمندان همانجا رفت و آمد داشتند و امضاء می
گرفتند.

نقد و بررسی
رفتار و برخورد مسئول واحد بسیار خوب و متین بود و با همه با احترام و صبر و
حوصله برخورد می کرد. و از دادن پاسخ به سؤالات کارمندان امتناع نمی کرد و
طبق مقررات و ضوابط کار انجام می داد.

…..اطلاعات کتاب کار عملی مدیریت در سازمان‌ها

پدیدآورندگان : نویسنده: هما غفوریان , نویسنده: علیرضا عراقیه , نویسنده: شهروز فرجادپیله‌سوار , نویسنده: شهربانو ربیعی
موضوع : كارآموزی (آموزش و پرورش) , كارآموزی , ایران – وزارت آموزش و پرورش – شرح وظایف
ناشر : رشد
محل نشر : تهران
قطع : وزیری
نوع کتاب : تالیف
زبان اصلی : انگلیسی
قیمت : 30000
نوع جلد : شومیز
قطع : وزیری
تیراژ : 3000
تعداد صفحات : 104
تاریخ نشر : 1390/7/26
رده دیویی : 03701146
شابک : 978-964-2802-67-8
, “در این كتاب، نگارنده سعی دارد طی چهارده فصل به معرفی سیستم عملكرد
مدرسه؛ وظیفه معلم در رابطه با دانش‌آموزان؛ و مدیریت و سازماندهی مدرسه
بپردازد. از جمله عنوان‌های مطالب كتاب می‌توان این موارد را ذكر كرد:
تعریف مدرسه؛ گزینش مدیر؛ گزینش معلم راهنما؛ گزینش دانش‌آموز؛ وظایف موسس و
مدیر؛ و سخنی با اولیا.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top