آیین نامه آموزشی دانشگاه فرهنگیان

آیین نامه آموزشی دانشگاه فرهنگیان، دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

دوره های  کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب
جلسه 803 مورخ 08/05/1391 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به شماره 138715/د
مورخ22/07/1391

همراه با پی نوشتهای اجرایی و پیوستهای مربوط به دانشگاه فرهنگیان

مقدمه :

رشد روز افزون پیشرفت های علمی در جهان امروز همراه
با تحولات شگرف صورت گرفته در آن ، ضرورت توجه به برنامه ریزی دقیق ، اساسی
و منطبق با واقعیت های موجود و سند چشم انداز  بیست ساله جمهوری اسلامی
ایران را بیش از پیش روشن ساخته است . در افق بلند این چشم انداز ، جامعه
ایرانی دارای ویژگی های است که بخش مهمی از آن ، در قلمرو سیاست وزارت علوم
، تحقیقات و فناوری قرار دارد . برای تحقق چنین رسالتی ، لازم است تمامی
امکانات و ظرفیت های برنامه های آموزشی کشور بسیج شود و با نقد و بررسی
وضعیت موجود و نوسازی آن ،برای پاسخگویی به نیازها و ارتقای سطح کیفی
برنامه های آموزشی  تلاش لازم انجام پذیرد.

 

ماده 1

به این منظور ، با توجه به اهداف و
رسالتهای نظام آموزش عالی کشور و فرصت پیش آمده درماده  15 قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 15/10/1389 ) که کیفی سازی
برنامه ها به خصوص ارتقای شاخصهای کیفی رشته های تحصیلی در آن مد نظر قرار
گرفته است . این آیین نامه متناسب باالزامات و انتظارات موجود تدوین شده
است .

 

ماده 1 :هدف

 

ماده 1

.تعاریف

 

هدف از تدوین این آیین نامه ، تنظیم امور
آموزش دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متناسب با نیازهای
جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت ارتقای سطح کیفی
آموزش دانشجویان است . ( 1)

 

(1)منظور از تربیت نیروی انسانی مطابق ماده 2 اساسنامه
دانشگاه فرهنگیان تأمین و تربیت معلمان ، مدیران ، مربیان ، کارکنان و
پژوهشگرانی مومن و متعهد ، معتقد به مبانی دینی و ارزشهای اسلامی و انقلابی
، دارای فضائل اخلاقی و ارزشهای والای انسانی ، کارآمد و توانمند در طراز
جمهوری اسلامی ایران است .

 

ماده 2

.تعاریف

 

 

 

ماده 2:تعاریف

2-1 -وزارت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

 

 

ماده 2

.تعاریف

2-2 -موسسه : منظور کلیه دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی مجری یک یا چند دوره کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و
کارشناسی پیوسته مورد تایید وزارت است .

 

 

 

 

2-3 -شورای آموزشی : منظور شورای آموزشی ” مؤسسه ” است . (1)

 

2-4 -دوره : منظور دوره های کاردانی ، کارشناسی
پیوسته و نا پیوسته است که به صورت روزانه ، نوبت دوم ، نیمه حضوری ، طبق
ضوابط مربوط برگزار می شود .

2-5 -روزانه : منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با
بهره گیری از قانون  آموزش رایگان و با پرداخت شهریه ( حسب مورد ) و به
صورت حضوری در یکی از « موسسه های » آموزش عالی تحصیل می کند .

2-6 -نوبت دوم : منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره مندی از آموزش

 2-7 -آموزش نیمه حضوری : آموزشی است که بخشی از فرایند یادگیری ، با استفاده از رسانه های نوشتاری ، صوتی تصویری و الکترونیکی انجام و تنها کلاس های رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار می شود .

2-8 -آموزش مهارتی : آموزشی است که برای ارتقای سطح دانش فنی ، کارایی و توانایی دانشجو در رشته مربوط برگزار می شود .

———————————————–   
                                                                                                                                                                                                                                      

 1. در اینجا منظور ازمؤسسه ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است..

ضمناً مقتضی است کلیه صورتجلسات شورای آموزشی مطابق فرم پیوست شماره 1 تکمیل و در سوابق آموزشی بایگانی گردد

 

2-9 -راهنمای تحصیلی : عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی                     « مؤسسه » (1) مربوط انتخاب می شود تا راهنمای دانشجویان در امور  علمی ، فرهنگی و تحصیلی باشد.

 

 

 

2-10 -واحد درسی : مقدار یا میزان درسی
است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت ،
کارگاهی یا عملیات میدانی 48 ساعت ، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه
کاربرد64 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه
مصوب  درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند ،مدت اجرای پروژه
متناسب با واحد آن از سوی استاد مربوط تعیین می شود .

 

2-11 -درس جبرانی : درسی است که به تشخیص گروه آموزشی
، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو ، در آغاز یا طی دوره
تحصیلی مربوط ضروری است .

2-12 -رشته تحصیلی : مجموعه به هم پیوسته ای از دروس
دانشگاهی است که با محتوا و روش شناسی خاص در قالب برنامه های درسی در دوره
های تحصیلی مختلف به اجرا گذاشته می شود .

2-13 -دوره کاردانی : دوره تحصیلی است که پس از دوره
متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسی طبق برنامه
درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نایل می شود .

 2-14 -دوره کارشناسی پیوسته : دوره تحصیلی است که پس
از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسی و
طبق برنامه درسی مصوب ( حسب رشته ، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز شامل
شود ) به دریافت مدرک کارشناسی نایل می شود .

2-15 -دوره کارشناسی نا پیوسته : دوره تحصیلی است که
پس ازدوره کاردانی آغاز می شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 الی 72 واحد
درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی نا پیوسته نایل می
گردد .

 

 1. در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

 

 

2-16 -گرایش تحصیلی : جهت گیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.

2-17 -گروه آزمایشی: مجموعه رشته های مختلف تحصیلی است که برای ورود به تحصیل آنان ، مواد آزمونی مشترک برگزار می شود .

 

 

2-18 -گروه آموزشی(1)
: بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی است
که با تأکید بر آموزش ، به تولید ، ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می
پردازد .

 

2-19 -دانشجو : فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات         جاری ، در « مؤسسه »(2) ثبت نام می کند .

 

ماده 3

.تعاریف

2-20 -دانش آموخته : فردی است که یکی از
دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین ، گواهی
یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند .

 

ماده 3 :ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

3-1 -داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقررات مراجع ذی صلاح ؛

 

ماده 4

.تعاریف

3-2- احراز توانمندی علمی مطابق مقررات وزارت ؛

 

 

 1. در خصوص گروه های آموزشی برای  اعضای غیر هیأت علمی
  بخشنامه شماره 210/7468/450 مورخ 28/06/90 و برای اعضای هیئت علمی مواد 8
  و16 ایین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری و
  مواد 21 ، 22 و23  فصل چهارم آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ملاک و
  مبنای عمل خواهد بود.

شیوه نامه مربوط به نحوه
تشکیل ، جایگاه و وظایف و اختیارات گروههای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان
متعاقباً تدوین ، تصویب و ابلاغ خواهد شد .

(2) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

 

 

 

ماده 4 :هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب مؤسسه (1)
یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته
امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات
پایان دوره است 
(2) .

 

تبصره :در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند (3) .

ماده 5:آموزش در « مؤسسه » (4) مبتنی بر نظام واحدی است .

ماده 6

.تعاریف

 

 

 

 

ماده 6:« مؤسسه» (5)
موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی «
وزارت» را برای دوره ای که پذیرش دانشجو داشته است، اجرا نماید
(6) .

 

 

 

ماده 7:دانشجو در هر
نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و
حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است
(7).                                                                                     

 

 

(1) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان است.

(2)

 

هر نیمسال تحصیلی با احتساب یک جلسه برگزاری امتحان 17 هفته و هر دوره تابستانی با احتساب یک جلسه برگزاری امتحان 7 هفته است .

 

(3)

ماده 5

.تعاریف

 محدودیتی از نظر ارائه دروس نظری ، عملی ، کارگاهی ، عمومی ، تربیتی و یا اختصاصی وجود ندارد .

 

(4) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، دانشگاه فرهنگیان است.

(5) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، دانشگاه فرهنگیان است.

(6)

ماده 7

.تعاریف

برنامه های آموزشی و درسی ، مصوب شورای برنامه
ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است و هیچگونه تغییری در آن
مجاز نیست .

 

پیشنهادها و ابهامات احتمالی پردیس ها و مراکز آموزش عالی در شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

(7) معرفی میهمان جهت طی کردن دوره تابستانی در سایر موسسات مطابق فرم های پیوست شماره 2 و 3 انجام پذیرد .

تبصره 1 : اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید .

تبصره 2 : در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از 10 نباشد ) و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید .

تبصره 3 : در شرایطی که از تحصیل دانشجو حد اکثر 8
واحد درسی باقی مانده باشد ، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستانی
انتخاب نماید .

 

ماده 8

.تعاریف

تبصره 4 : واحد های انتخابی دانشجو در
ابتدای هر  نیمسال تحصیلی  ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی ) به هر دلیلی
نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد . در صورتی که واحد های انتخابی یا باقی
مانده دانشجو در پایان نیمسال ، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو (
به تشخیص                       « مؤسسه »
(1))
به کمتر از 14 واحد درسی برسد ،این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل
در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود . ( اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا
ممتازی دانشجو، نمرات واحد های این نیمسال با نمرات  دروس نیمسال بعدی
دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد ) .

 

 

 

ماده 8:در صورتی که
دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد ، می
تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

 

 

ماده 9

.تعاریف

تبصره : در صورتی که دو درس معرفی به
استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد  نباید  ( با رعایت تبصره 
3ماده 7 ) از 8 واحد درسی تجاوز نماید .

 

ماده 9:چگونگی و ترتیب ارائه کلیه
دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز ( تقدم و تأخر ) دروس          ( طبق
برنامه درسی مصوب ) بر عهده شورای آموزشی گروه است
(2).

———————————————–

 (1) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

(2)

 

 

نحوه و ترتیب ارائه دروس هر دوره مطابق برنامه درسی و ترم بندی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه فرهنگیان برای تمامی پردیس ها و مراکز آموزش عالی یکسان می باشد.

 

تبصره : دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی ، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز ( تقدم و تأخر ) دروس معاف است .

 

ماده   10

.تعاریف

 

ماده 10: تعداد
واحدهای جبرانی برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی  
 نا پیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر 10 واحد می باشد. نمره
دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود
(1).

 

ماده 11:تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است .                                        

تبصره : تحصیل همزمان دانشجویان« برگزیده علمی » تابع ضوابط مصوب « وزارت » است .

 

ماده 12

.تعاریف

ماده12:برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف ، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی  مؤسسه(2) است .

 

 

ماده 13

.تعاریف

تبصره : در شرایط خاص ، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی مؤسسه (3) تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است .

 

 

 

ماده 13:حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 5/2 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 ( پنج ) سال است .

 

 

 

ماده 14:گروه آموزشی
موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود یکی از اعضای هیئت
علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام نماید
(4).

 

 

(1)

ماده    11

.تعاریف

مطابق با جدول دروس ارائه شده  در سامانه آموزشی عمل شود.

 

(2) برنامه ریزی و بستر سازی توسط سازمان
مرکزی دانشگاه فرهنگیان و انجام اقدامات مربوطه به عهده پردیس ها یا مراکز
آموزش عالی خواهد بود .

(3) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

 (4)

ماده 15

.تعاریف

هر پردیس / مرکز آموزش عالی یک نفر از اعضای
هیئت علمی را برای هر رشته به ازای هر 30 نفر دانشجو 2 ساعت در هفته به
عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام نماید .

 

ماده 15:حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است .

 

 

تبصره : اگر دانشجو در درسی بیش از  جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد ، با تشخیص شورای آموزشی موسسه (1)آن درس حذف می شود (2).

 

ماده 16: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف آموزشی پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد .

تبصره 1 : مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس ، مدرس آن درس است .

 

 

 

تبصره 2 : برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری ، الزامی است (3).

 

 ماده 17:معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست ( 20 0 ) می باشد .

تبصره 1 : مدرس هر درس موظف است ، گزارش نمره ارزیابی
نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان
نیمسال آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعلام نماید
(4) .

 

 

 (1) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

(2)

ماده 16

.تعاریف

اگر دانشجویی بیش از جلسات و یا در جلسه امتحان
پایان نیمسال غیبت داشته باشد ، بعد از تصویب در شورای آموزشی ، به جای
نمره صفر آن درس حذف می گردد . در صورتیکه باحذف درس تعداد واحدهای اخذ شده
از حد نصاب (14 واحد) کمتر شد،آن نیمسال ترم محسوب نمی شود ولی در سنوات
محاسبه می گردد.

 

 

ماده 17

.تعاریف

(3) برگزاری امتحان نظری برای دروس نظری – عملی بصورت مجزا الزامی است .

 

(4) اعلام نمره قطعی دانشجو ، از زمان برگزاری امتحان و اعلام
نتیجه (به مدت 5 روز کاری ) و تقاضای تجدید نظر و رسیدگی به آن (به مدت  5
روز کاری ) ، مجموعاً 10 روز است .

تبصره 2 : دانشجویی که به نمره ارزیابی درس ، تقاضای
تجدید نظر داشته باشد ، می تواند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمره ،
تقاضای تجدید نظر کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم
کند . مدرس هر درس نیز موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای
تجدید نظر دانشجویان ، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را
بر طرف و نمره قطعی را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعلام کند .

 

 

تبصره 3 : نمرات دروس تمرین دبیری ،
کارآموزی ، کارورزی ،عملیات صحرایی ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه
درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص مدرس و
تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر
نباشد، نا تمام تلقی می شود . نمره نا تمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (
45) روز از تاریخ پایان امتحانات ، با رعایت مهلت های مذکور در تبصره 2
این ماده به نمره قطعی تبدیل شود
(1) .

 

تبصره 4 : نمره درس پس از قطعی شدن ، غیر قابل تغییر است .

تبصره 5 : مدرس موظف است ، برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس ، حداقل تا دو نیمسال تحصیلی بعد نگهداری نماید .

 

ماده 18

.تعاریف

ماده 18:حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد .

 

 

 

تبصره : دانشجویی که در یک یا چند درس
نمره قبولی کسب نکند ، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل
نمره 14 بگذراند ، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل
نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد
(2) .

 

 

 1. مدت زمانی 45 روز ، اعم از اعلام نمره ، تقاضای تجدید نظر و رسیدگی به آن است .
 2.  

ماده19

.تعاریف

در صورتیکه دانشجو پس از اخذ مجدد درس نتواند
حداقل نمره 14 را کسب نماید نمره قبلی از کارنامه حذف نخواهد شد و نمره
جدید  و نمره قدیم علاوه بر ثبت در کارنامه ، در معدل نیمسال و کل محاسبه
خواهد شد.

 

 

 

ماده 20

.تعاریف

ماده19:چنانچه معدل
نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد ، دانشجو در آن نیمسال
مشروط تلقی می شود . دا نشجوی مشروط ، در نیمسال بعد ( جز در آخرین نیمسال
تحصیلی ) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد .

 

 

ماده 21

.تعاریف

ماده 20:حداکثر نیمسال
های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره
کارشناسی پیوسته 3نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است . در مواردی که معدل
کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در
نیمسال های بعدی مشروط نشود ، به تحصیل ادامه دهد ، در غیر این صورت از
تحصیل محروم می شود .

 

 

 

ماده 21:دانشجو
می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسته یک نیمسال و در دوره
کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید
(1).

 

 

 

تبصره 1 : «مؤسسه» (2)می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو ، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

 

تبصره 2 : حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است .

تبصره 3 : مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو ، در صورت تأیید پزشک معتمد « مؤسسه» (3)و شورای آموزشی ، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است (4).

 

   (1) صدور مرخصی با توجه به سقف مجاز مدت
تحصیل دانشجو به عهده پردیس / مرکز آموزش عالی مربوطه است و  می بایست
علاوه بر ثبت در سامانه آموزشی ، در فرم پیوست شماره 4و5 ثبت و در پرونده
دانشجو بایگانی شود .

  (2) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

(3) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

 (4) صدور مرخصی پزشکی ، مطابق با فرم پیوست شماره 6 انجام پذیرد .

 

ماده 22:دانشجویان
مشمول تحصیل رایگان ، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس ،
برای انتخاب مجدد آن درس ، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب
هستند
(1).

 

 

ماده 23:عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه از « مؤسسه» (2)) انصراف از تحصیل محسوب می شود (3).

 

 

ماده 24

.تعاریف

تبصره : تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی « مؤسسه »(4) است .

 

 

ماده 25

.تعاریف

ماده 24:دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد ، باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش «مؤسسه» (5)تسلیم
کند . این دانشجو مجاز است ، فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی ،
تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . در غیر این صورت ، پس از انقضای این مهلت ،
حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود .

 

 

 

 (1)

ماده 22

.تعاریف

 

 مطابق جدول تعرفه سالانه دانشجویان نوبت دوم دانشگاههای دولتی محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

(2) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است

ماده23

.تعاریف

 

 (3) تاخیر در مراجعه برای ثبت نام بعد از
اتمام مهلت مقرر در صورتی که با ارائه دلایل موجه باشد ، صرفأ تا پایان
نخستین نیمسال با تأیید  شورای آموزشی پردیس / مرکز آموزش عالی محل قبولی
امکان پذیر است  و دانشجو موظف است در اولین فرصت ممکن نسبت به انتخاب واحد
اقدام نماید .

(4) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

(5) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

ماده 25:دانشجوی دوره های کاردانی و
کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته
یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در
همان « مؤسسه »
(1)تغییر رشته یا گرایش دهد :

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان « مؤسسه»

ب) کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در        « مؤسسه» ( در سال پذیرش ).

ج) امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده .

د) موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی «مؤسسه»

 

ماده 26

.تعاریف

تبصره : دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق ، تغییر رشته یا گرایش دهد .

 

 

ماده 27

.تعاریف

ماده26:تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است ، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 25 امکان پذیر است .

 

ماده 27:میهمانی و انتقالی دانشجو مطابق آیین نامه
میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و
«مؤسسات» آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت           ( ابلاغیه
شماره 18503/ و مورخ 10/7/89 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن ) میسر می باشد .

 

ماده 28

.تعاریف

ماده 28:انتقال توأم با
تغییر رشته یا گرایش ، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و
انتقال ( موضوع مواد 25 ، 26 و 27) و با توافق « مؤسسات »
(2) مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است .

 

 

 (1) در دانشگاه فرهنگیان با توجه به اینکه
پذیرش دانشجو بر اساس نیاز آموزش و پرورش صورت می گیرد ، امکان هیچگونه
تغییر رشته یا گرایش وجود ندارد .

(2) در دانشگاه فرهنگیان ، مرجع تصمیم گیر در این زمینه سازمان مرکزی است.

 

 

ماده 29

.تعاریف

 

ماده 29:دروسی که
دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید
بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص
گروه آموزشی ، با دروس رشته یا گرایش جدید ، اشتراک محتوایی ( طبق برنامه
درسی مصوب ) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد . در این
صورت ، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در
کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند
(1).

 

ماده 30:تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ، روزی است که آخرین نمره قطعی درس  دانشجو درآموزش«مؤسسه»(2)  ثبت می شود .

ماده 31:به دانشجویی که کلیه
واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 12 گذرانده باشد ، حسب مورد مدرک
تحصیلی کاردانی ، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی نا پیوسته ارائه می شود .

 

 

 

تبصره : در صورتی که دانشجویی در طول
مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند . تنها یک نیمسال به وی
فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره ، میانگین
کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند ، در
غیر این صورت از تحصیل
محروم می شود (3) .

 

 

 (1) معادل سازی و تطبیق دروس با استفاده از فرم شماره 7 پیوست انجام شود .

(2)در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس یا مرکز آموزش عالی است.

(3) 

ماده 32

.تعاریف

دانشجویی که در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل
کل خود را به 12 برساند، تنها یک نیمسال تحصیلی می تواند حداکثر تا 20 واحد
از دروس ارائه شده در دوره را بدون نیاز به مجوز کمیسیون موارد خاص به
انتخاب خود اخذ نماید. و دانشجویانی که سنوات ندارند یک نیمسال ازکمیسیون
موارد خاص مجوز دریافت نمایند.

 

بدیهی است پرداخت هزینه های مربوط،وفق تبصره ماده 18 به عهده
دانشجو می باشد ضمناً حضور این گروه از دانشجویان در کلاس الزامی بوده و
آزمون در پایان نیمسال برگزار خواهد شد .

ماده 32:در صورتی که تعداد واحد های
گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته ،
برابر یا بیشتر از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی با معدل نمره 12 یا
بالاتر باشد ، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند . در غیر این
صورت ،به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در
دوره کاردانی ، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج
نمرات و معدل کل داده خواهد شد .

تبصره 1: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از
تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد های مورد نیاز برای دوره کاردانی
را گذرانده باشد ، «مؤسسه»
(1)می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 12 یا بالا تر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد .

تبصره 2: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن «مؤسسه» (2)محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد .

 

ماده 34

.تعاریف

ماده 33

.تعاریف

ماده33: این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی ، کارشناسی پیوسته و     ناپیوسته است و « مؤسسه »(3)موظف است، شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفا در چارچوب مفاد این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجرا نماید .

 

ماده 34:هرگونه تفسیر مفاد این آیین نامه و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده معاونت آموزشی وزارت

وزارت است.

 

ماده 35

.تعاریف

ماده 35:این آیین نامه در
35 ماده و 26 تبصره در جلسه 803 مورخ 8/5/91 به تصویب شورای برنامه ریزی
آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 92-1391 به بعد و از
تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است  و کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با
آن لغو و بلا اثر اعلام        می شود .

 

 (1) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس است.

(2)در اینجا منظور ازمؤسسه  ، پردیس است.

(3) در اینجا منظور ازمؤسسه  ، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان است .ایین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه فرهنگیان

تعریف واحد درسی

• آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی – ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .
هر
واحد درس مقدار يا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت -عملی
یا آزمایشگاهی 34 ساعت- کارگاهی یا عملیات میدانی 51 ساعت- کار آموزی و
کارورزی (کار در عرصه)68 ساعت – در طول یک نیم سال تحصیلی (یا دوره
تابستانی)و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

سال تحصیلی


هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی
است و هر نیم سال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته
آموزش است.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی


تمام دانشگاه ها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را
اجرا نمایند.ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها روش تدریس و جابه جا کردن ریز
مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها است.

ساعات حل تمرین


دانشگاه ها می تواننددر صورت لزوم- به تشخیص گروه آموزشی در هر رشته از
دوره های کارشناسی – تا 20 ساعت در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته
تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند.

واحد های درسی و طول مدت تحصیل
• هر دانشجو می تواند در هر نیم سال تحصیلی حد اقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 1:
در آخرین نیم سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2:
در
صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد.با
نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می توان امتحان آن درس را در طول نیم سال
از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره3 :
اگر دانشجویی در یک نیم
سال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشدمی توان با نظر دانشگاه در نیم سال بعد
حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 4:
در مواردی که
دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد-حتی اگر مشروط
شده باشد با نظر دانشگاه میتواند تمام واحد های باقی مانده را در یک نیم
سال انتخاب کند.
تبصره 5:
تعداد واحدهای انتخابی در طول تابستان حداکثر 6 واحد می باشد

دروس پیش نیاز

تبصره 3:
ارائه
دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه ها از هر حیث
مانند دروس دانشگاهی و تابه مقررات آموزش عالی است.نمره این دروس در
کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیم سال و همچنین در میانگین
کل نمرات دانشجو محاسبه می شودو در مشروطی، قبولی یا رد دانشجو تآثیر دارد.

طول دوره

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 3 سال و
در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحد
هاي دوره را تا حداکثر مدت مجازتحصيل بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می
شود.

حضور و غیاب
• حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط هر درس
الزامی است و ساعت غیبت دانشجو در هر درس نباید از چهار هفدهم مجموع ساعات
آن درس تجاوز کند.در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود0

تبصره 1:
در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از چهار هفدهم باشد ولی غیبت موجه باشد آن درس حذف می شود.

غیبت در امتحان
• غیبت غیر موجه در امتحان در هر درس به منزله نمره صفر است و در صورت موجه بودن آن درس حذف می شود

• تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است .

حذف و اضافه


در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیم سال تحصیلی مانده
فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط
بر آنكه اولآ غیبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس
نباشدو ثانیا تعداد واحد های باقی مانده وی از 12 واحد کمتر نشود


حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیم سال تنها در صورتی مجاز است که بنا به
تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال
نباشد. در این صورت نیم سال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب
خواهد شد

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

• ارزیابی پیشرفت
دانشجو در هر درس به میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و
نتایج امتحانات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت میگیرد و استاد هر درس
مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی
مردود می شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه
دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور
می شود.

نام نویسی مشروط

• میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم
سال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در
نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

• دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیم سال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیم سال ندارد.

اخراج دانشجو مشروط :

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
پیوسته در 3 نیم سال متوالی و یا 4 نیم سال متناوب و دردورده های کاردانی و
کارشناسی نا پیوسته در دو نیم سال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از
12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند درهر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر
برای یک نیم سال ودر دوره های کارشناسی پیوسته برای دو نیم سال متوالی یا
متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
• مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل 2 هفته قبل از شروع نام
نویسی هر نیم سال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

انتقال:

تعریف انتقال
• به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

• انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است .

دانشجوی مهمان


در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می
تواند با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان به طور موقت
برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد.

• مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیم سال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.


مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک
درس با نظر دانشگاه مبداء وموافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

• هر
دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیم سال در دوره کاردانی یا دو نیم
سال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل
کند.

تغییر رشته
• دانشجو درطول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و
کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک
رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی وهمان دانشگاه تغییر رشته دهد .
1-ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع است.
2-حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
4-با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

پذیرش واحدهای درسی


معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلادر دانشگاه ها
یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است
1-دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
2-دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تائید وزارت فرهنگ آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد .
3-تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.
4-محتوای
آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی
اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.
تبصره 1:
معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده ، انجام می شود.
تبصره 2:
نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3:
به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

فراغت از تحصیل


دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی نا
پیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین
نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .
تبصره 1:
تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.


میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در
رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . در صورتی
که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی
نداشته باشد می توان حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره
کمتر از 12 قبول شده است در یک نیم سال تحصیلی (در دوره کاردانی)و دو نیم
سال تحصیلی (در دوره کارشناسی)مجددا انتخاب و آن درس را مجددا تکرار کند تا
میانگین کل خود را جبران نماید .در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر
نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب
می شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top