گوزن در فال قهوه

تعبیر خواب گوزن در فال قهوه

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است .

۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است

تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند

تعبیر خواب آنلاین حرف « گ »

گاری

1ـ اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید ، دلالت بر آن دارد كه برای پس انداز تمام اوقات شما صرف كار خواهد شد .

2ـ دیدن گاری در خواب ، نشانة رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است .

3ـ اگر خواب ببینید گاری می رانید ، نشانة موفقیت در كار و دیگر امور است .

4ـ اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند ، دلالت بر آن دارد كه علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید .

گاز

1ـ استشمام بوی گاز در خواب ، علامت آن است كه بدبینی شما نسبت به دیگران باعث می شود با آنها رفتار ناعادلانه ای كنید . بعدها از رفتار خود پشیمان خواهید شد . اگر از بوی گاز در خواب احساس خفگی كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاری و ولخرجی به دردسر خواهید افتاد . اما اگر در خواب بتوانید از شیر بوی گاز خود را رها سازید ، علامت آن است كه بی آنكه خود بدانید دشمنانی دارید اگر متوجه آنا نشوید شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ بستن شیر گاز در خواب ، نشانة آن است كه با بی رحمی شادی خود را تباه می سازید . روشن كردن گاز در خواب ، علامت آن است كه راهی برای فرار از بدبختی خواهید یافت .

گاو

اگر خواب ببینید گاوها آماده شیر دادن هستند ، نشانة رسیدن به تمامی امید هاست .

گاو صندوق

1ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است .

2ـ اگر خواب ببینید می كوشید رمز قفل گاوصندوق را كشف كنید ، علامت آن است كه بخاطر اینكه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ دیدن یك گاوصندوق خالی در خواب ، علامت آن است كه نومید و دلسرد خواهید شد .

گچ

1ـ اگر خواب ببینید دیوارها را گچ كاری می كنید ، علامت آن است كه به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد ، علامت آن است كه با مصیبتی تمام و كمال رو در رو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید گچ كاران مشغول كار هستند ، علامت آن است كه به حد كافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی كنید .

گذرنامه

1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند .

2ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید .

گربه

1ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور كنید ، نشانة بدبختی است .

2ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان می كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند . آوا فان دات میهن بلاگ دات کام .

3ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگی غلبه خواهید كرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

4ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و كثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد كه خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و كثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است كه بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .

5ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاكار است .

6ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتی كه شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف كرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل كرده است ، نشانة آن است كه دیگران به او خیانت می كنند .

8ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانة‌ زیان مالی است .

9ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است كه باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است .

گرداب

دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

گردباد

1ـ اگر خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، علامت آن است كه برای ثروتمند شدن نقشه هایی خواهید كشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن گردباد در خواب ، علامت آن است كه مدتی طولانی با مصیبتی كشمكش خواهید داشت . دوستان در كمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند كرد .

گردن

1ـ‌ اگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است كه ناراحتیهای موجود ، بر كار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

2ـ اگر در خواب از گردن كسی تعریف كنید ، نشانة آن است كه عشق به مادیات باعث شكستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان كلفت شده است ، نشانة آن است كه اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

گردنبند

1ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم كرده است ، علامت آن است كه اندوه در زندگی او راه می یابد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانة آن است كه با حوادثی مأیوس كننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد كرد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شكند ، نشانة آن است كه با همسری ازدواج خواهد كرد كه عاشق تغییر و تحول در زندگی است .

گردو

1ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است كه یكی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

2ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است كه زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

3ـ دیدن گردوهای پوك در خواب ، علامت آن است كه در حرفه و شغل خود شكست خواهید خورد .

4ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشكنید ، نشانة آن است كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

5ـ اگر خواب ببینید گردویی كه می شكنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می كنید ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به كارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

گرگ

1ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه یكی از زیردستان اسرار شما را فاش می كنند .

2ـ اگر خواب ببینید گرگی را می كشید ، علامت آن است كه دشمنان موذی خود را شكست خواهید داد .

3ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شكست می كشاند .

گرما

اگر در خواب احساس كنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است كه به خاطر نیرنگ یك دوست طرحهای شما به شكست می انجامد .

گرمابه

1ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید كسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود .

گرو

1ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است كه در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید

2ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چك و سفته هایی هستید كه از دیگران به عنوان گرو گرفته اید ، نشانة آن است كه برای پیشرفت در زندگی امكانات زیادی در اختیار شما خواهد بود .

گره

دیدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود كه به سختی قادر به حل آن خواهید شد .

گریستن

1ـ گریستن در خواب ، علامت آن است كه بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد

2ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است كه پس از جدایی غم انگیز ، با كسی آشتی خواهید كرد .

3ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است كه تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

4ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است كه در امور تجارت ورشكست خواهد شد .

گزیدن

1ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكبت دچار خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است ، نشانة آن است كه از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .

گِل

1ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می كنید ، دلالت بر آن دارد كه تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاكی به گِل می رسید ، علامت آن است كه حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

4ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقی ، اجتماعی و كار با سردر گمی روبرو خواهند شد .

گُل

1ـ دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت.

2ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است كه خواستگارانی بسیار خواهد داشت.

5ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشك روییده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و كوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .

گلابی

1ـ خوردن گلابی در خواب ، نشانة كسب توفیقی اندك در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است .

2ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی كه از شاخة درخت آویخته است تعریف می كنید ، علامت آن است كه شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدواركننده تر خواهید شد .

3ـ چیدن گلابی در خواب ، علامت آن است كه بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید از گلابی كمپوت درست می كنید ، نشانة آن است كه از نظر فكری تغییر خواهید یافت .

5ـ پختن گلابی در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام است .

گُلخانه

دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه با مشكلاتی روبرو خواهد شد كه شاید منجربه بی آبرویی او می شود .

گلدان

1ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شكست می خورید .

2ـ دیدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت

گلف

اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است كه در كسب لذتی افراط می كنید . باختن در بازی گلف ، علامت آن است كه فردی نادان شما را تحقیر خواهد كرد .

گل كلم

1ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

2ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در باغ ، گل كلم ببیند ، علامت آن است كه بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می كند ، نه با اراده خود .

گلو

1ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید كه او شما را فریب داده است .

گمرك

1ـ دیدن اداره گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد .

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرك می شوید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقامی تلاش می كنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرك بیرون می آیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شكست در كارهای تجاری دارد .

گنبد

1ـ اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است كه تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .

2ـ اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است كه هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید .

گنج

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .

گنجشك

1ـ دیدن گنجشك در خواب ، نشانة آن است كه زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید.

2ـ دیدن گنجشكی زخمی در خواب ، نشانة اضطراب و پریشان خاطر شدن است .

گندم

1ـ‌ دیدن مزارع وسیع در خواب ، علامت آن است كه سودی كلان از تجارت و كارهای خود به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن گندمهای رسیده و آمادة برداشت در خواب ، علامت آن است كه به ثروتی حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن كوب می ریزید ، علامت آن است كه درِ سعادت به روی شما گشوده خواهد شد .

4ـ دیدن كیسه های گندم در خواب ، علامت آن است كه به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید .

5ـ اگر خواب ببینید ، گندمها ، در انبار خیس شده اند ، علامت آن است كه منافع شما به دست دشمنان تباه می گردد .

6ـ خوردن جوانة گندم در خواب ، علامت آن است كه برای رسیدن به حق خود به سختی تلاش می كنید و سرانجام آن را به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید هنگام بالا رفتن از تپه ای پوشیده از گندم ، ساقه ها را می گیرد و خود را بالا می كشید ، علامت آن است كه از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید ، و به مقامی ویژه دست می یابید .

گوجه فرنگی

1ـ خوردن گوجه فرنگی در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتی كامل دست خواهید یافت .

2ـ دیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب ، نشانة آن است كه محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد .

3ـ اگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند ، نشانة آن است كه هنگام ازدواج ، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت .

گور

1ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه كنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاك به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشید دشمنان با زیركی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می كنید ، علامت آن است كه به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می كنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه می كنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریكی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست می خورد و به خاطر مرگ یكی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است كه اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس كننده است .

گورخر

1ـ دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است كه به كارهای متنوع علاقمند خواهید شد .

2ـ دیدن گورخر وحشی در خواب ، نشانة آن است كه به راهی پا خواهید گذاشت كه هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود .

گوركن

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختیها به خوشبختی دست خواهید یافت.

گوزن

1ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستكار و حقیقی است .

2ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است .

گوژپشت

دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهای غیرقابل پیش بینی است .

گوسفند

1ـ چیدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت.

3ـ اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

گوشت

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، علامت آن است كه برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد .

اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند ، علامت آن است كه دیگران به آنچه او دوست می دارد ، دست خواهند یافت .

گوشواره

1ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

2ـ دیدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

گوشی معاینه

دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .

گوگرد

1ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید به نابودی خواهد كرد . باید در معاملات خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

2ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بیشتر نگرانی های شما ناشی از ثروت اندوزی است .

3ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتی كامل برخوردار خواهید شد .

گوهر

دیدن گوهر در خواب ، علامت آن است كه در امور عاطفی و حرفة خود اقبال خوبی خواهید داشت .

گهواره

1ـ اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزادِ زیبایی خفته است ، نشانة خوشبخت شدن و محبت به كودكان است .

2ـ اگر خواب ببینید كودك خود را در گهواره ای تاب می دهید ، نشانة آن است كه یكی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تكان می دهد ، نشانة بی آبرویی است . باید مراقب حرفهای پوچ مردم باشید .

گیاهان

1ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

2ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .

3ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی در كنار شما خواهند بود و از زندگی و كار خود راضی خواهید بود .

گیتار

1ـ اگر خواب ببینید گیتاری دارید یا مشغول نواختن گیتار هستید ، علامت آن است كه دوستان با شادی گرد هم جمع می آیند و روابط كاملی با هم برقرار می كنند .

2ـ اگر دختری در خواب احساس كند سیم گیتارش از نت خارج شده است یا بدنة گیتارش شكسته است ، نشانة آن است كه در روابط عاطفی مأیوس و نومید خواهد شد .

3ـ اگر در خواب نوای سحرآمیز گیتار را بشنوید ، نشانة آن است كه وسوسه های شیطان شما را تهدید می كند . باید نسبت به چرب زبانی و ملایمتهای دروغی دیگران بی تفاوت باشید .

4ـ اگر خواب ببینید گیتار می نوازید ، علامت آن است كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است .

گیلاس

1ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

2ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

3ـ دیدن گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختی نزدیك شما است .

به پاس حرمت قلم و اندیشه، در صورت ذکر این مطلب منبع آن را نیز ذکر کنید. استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع مجاز است.

************************************************

فال قهوه

نیت کنید و پس از نوشیدن قهوه نعلبکی را روی فنجان گذاشته و آرام برگردانید. چند دقیقه بعد فال شما ظاهر می شود.شما می توانید ازروی فنجان یا نعلبکی فال خود را بخوانید.فنجان را روی دست راست خود بگیرید با قطر فرضی آنرا به ۴ بخش تقسیم کنید حال هر تکه شامل علائم نمادینی است که می توانید آنها را با سمبلهای مصور این سایت تعبیر کنید.

فال قهوه

فال قهوه

آموزش حرفه ای فال قهوه

فال قهوه دو نوع است.یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود.در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.ء

فال نعلبکی

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود.کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود.بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید.اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.کسی که فال می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند.اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند.به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود.تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.ء

قدرت و تأثیر اشکال

ء1.اشکال بالای خط به خوبی و اشکال پایین خط به بدی اشاره دارند.ء

ء2.معنای اشکال بالایی خط قوی تر است.ء

ء3.اشکال پایین خط میانی،از نظر قدرت تأثیر کمی دارند.ء

ء4.اشکال سمت راست به خوبی و اشکال سمت چپ به بدی و شر معنی می شود.ء

ء5.پشت سر هم بودن اشکالی که به خوبی اشاره دارد،به خوبی،پشت سر هم بودن اشکالی که به بدی اشاره دارد به بدی دلالت می کند.ء

فال فنجان

کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند.سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود.بعد از فنجان نوبت نعلبکی است.اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود.و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.ء

اخطارهای مهم فال قهوه

ء1.در فال قهوه فقط یک نیت می شود.

ء2.برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.ء

ء3.اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.ء

ء4.نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.ء

ء5.یک فال دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.ء

ء6.فنجانی که برای فال گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.ء

ء7.برای گرفتن فال،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.ء

تعبیر اشکال فال قهوه

درخت: فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری

سر شیر: برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

اسب: آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند

اسب سوار: برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی

ماه: ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

کفش: مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز

ماهی: موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت

چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

پرچم: خطر

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

چاقو: قطع ارتباط،درگیری و دعوا

سوسک: به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد

ابر: بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند

جانور،هیولا: حوادث ترسناک

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

ناقوس: خبر گرفتن

قوری: حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

حلقه گل: غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

گل: شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

میخ: تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خط: خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.ء

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

چهارگوش: گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.ء

اژدها: دشمنی بزرگ

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث

موش: دشمنی و خیانت

فیل: قدرت و موفقیت

کشتی: خبری خوب،سفری طولانی

چشم: حسادت و چشم خوردن

خنجر: خطر

خروس: نوید و مژده،کاری خیر

انسان: دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.ء

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

جام: جمع شدن دوستان قدیمی

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

در: کار با ادارات دولتی

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.ء

مورچه: به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

پروانه: ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی

گوسفند: به معنای نذر است

سگ: سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه

پل: به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی

پرنده: خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.ء

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

قیچی: به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.ء

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

نردبان،پله: به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی

کمان: به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود.ء

صندلی: به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.ء

جارو: به انتها رسیدن مشقت ها،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.ء

کلاه: خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.ء

چتر: به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.ء

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.ء

ترازو: به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.ء

توپ: به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.ء

هواپیما: به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.ء

رختخواب: رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.ء

ستاره: به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.ء

مار: سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.ء

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء

تخم مرغ: اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگ تعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.ء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top