گم شدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی بهرنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد
ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما
در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در حالت های
گوناگون کفش نو و کهنه و خریدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را
قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک.
— چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش
درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در
پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه
بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن
مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند،
دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی
زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید
خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای
است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و
در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب
ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و
چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود (
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با
همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او
تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش
سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و  فرسوده شده
است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست
با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها
شوهرش مطرح نیست.

خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است
به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و
شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز
به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی
ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می
افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت
می کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش) اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

تعبیر خواب کفش

 1. کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر
  ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .
 2. ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .
 3. دزدیده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند .
 4. گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده) : نشان از طلاق و جدایی می باشد . اگر
  بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که
  این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد . جا
  گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی
  می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند –
  باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )
 5. تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج  ( مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا
  سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول
  ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .
 6. دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی
   و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و
  عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .
 7. اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید  .
 8. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .
 9. تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
 10. دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .
 11. اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانة آن است که با رفتار
  ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت
  .
 12. اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که
  امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد
  شد .
 13. خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانة آن است که تغییراتی سودمند در زندگی
  شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ،
  نشانة آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند
  قرار خواهند داد .کفش به تعبیر ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب
کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند،
دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: کنیزک.

چهارم: قوت و نیرومندی.

پنجم: معیشت.

ششم: مال.

هفتم: سفر(مسافرت).

دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود. اگر مردی در خواب
ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش
برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن
نیست. اگر مردی در خواب
ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر
فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان
نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و
تنها شوهرش مطرح نیست. خانم آیتانوس می گفت: – جعبه کفش در خواب
مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به
خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن
اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه
صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر
زن اتفاق می افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند
و به او محبت می کنند. باز هم خانم اتیانوس می گفت: – اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

مؤلف گوید :

دیدن خواب کفش به معنی جنس مؤنث می باشد وکفش هر کس مربوط به فامیلهای درجه اول مونت آن شخص می باشد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب
ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانة آن است که با رفتار ناآگاهانه و
انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

۲ـ اگر خواب
ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به
خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .

۳ـ خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانة آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانة آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .

۴ـ اگر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ، نشانة آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .

۵ـ گم کردن کفش در خواب ، نشانة طلاق و جدایی از همسر است .

۶ـ اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده است ، نشانة آن است که در کاری ضرر خواهید کرد ، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کند ، نشانة آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top