کار عملی در سازمان

کارعملی در سازمان

موضوع تحقیق

موضوع تحقیق در مورد بررسی عملکرد یکساله شوراهای اسلامی شهر
شهرستان ملکان در دوره سوم می باشد0 ضمن ارج نهادن به زحمات همکاران خدوم
شهرداریها و اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر ستان ملکان ، امیدواریم که با
یاری خداوند منان و با تعامل ، همکاری و همدلی اعضای شوراها با شهرداریها و
سایر ادارات دولتی و نهادهای مردمی شاهد ایفای نقش موثر شوراهای اسلامی در
تحقق اهداف ، مدیریت و توسعه شهرمان بوده باشیم0  

بیان مسئله :

باتوجه به سابقه یک قرن مدیریت شهری در کشور و فراز و نشیب
های مختلفی که در ایفای نقش توام با موفقیت ها و ناکامی ها رو به رو شده
است ، موضوعی که در حال حاضر مدیریت های شهری را با چالش جدی مواجه ساخته
مدیریت بخشی از مسائل مربوط به مدیریت شهری بوده که ضمن ایجاد سردرگمی و
تحمیل هزینه های کلان برای شهروندان و شهر ، ارائه خدمات توسط دستگاههای
مرتبط با مدیریت شهری را با همه تلاشها و زحمات معمول با مشکل و نارضایتی
مردم مواجه نموده است که به منظور برون رفت از این معضل در برنامه های سوم و
چهارم کشور در مواد 137 و 136 جهت حل مشکل مدیریت های بخشی ، ایجاد مدیریت
های واحد شهری پیش بینی گردیده است که لازم است نسبت به تحقق آن اهتمام و
توجه شایسته توسط مدیران و برنامه ریزان کشور معمول گردد تا ان شاءا00 شاهد
مدیریت واحد شهری و چه بسا روستایی باشیم0

با کمی تامل در مجموعه قوانین شوراها براحتی می توان خطوط و
محورهای نقش آفرینی شوراها را در مسیر توسعه کشور ترسیم کرد چراکه عموما”
وظایف شوراها رویکردی ، برنامه ریز و نظارتی دارد و از نظر علمی یکی از
دلایل عدم توسعه در جوامع را فقدان معیارها و نهادهای برنامه ریز می دانند 0
البته شفافیت قوانین و تعیین دقیق حد و مرز ها و حدود صلاحیتها و اختیارات
می تواند از تعارض ها و گاه بحث های مربوط به خروج از حدود اختیارات
قانونی بکاهد0

مسئله دیگری که حائز اهمیت می باشد مسئله آموزش اعضای شوراهای
اسلامی است چراکه آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای استفاده از
فرصتهای آینده است 0 نکته مهم اینکه آموزش اعضای شوراهای اسلامی از ابعاد
مختلف حائز اهمیت بوده و اجرای درست آن آثار و برکات فراوانی دارد 0 ارائه
آموزش جدی و نظام مند ، همه جانبه و سازماندهی شده نیازمند عزم ملی است 0
به همان میزان که نقش دولت در ارائه آموزش به اعضای شوراها در طریق آموختن و
افزایش آگاهی های علمی و تخصصی و دانش کاربردی چه از راههای دوره های
آموزشی و چه از راه های دیگر تعیین کننده است همکاری شوراها نیز دراین مسیر
انکار ناپذیر است 0 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

از دستاورد های مهم انقلاب اسلامی ایران ، ایجاد شوراهای
اسلامی است که یکی ازمظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود0 هدف از
تشکیل شوراها مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه است0  شورا یک اصل
مترقی است ، به خصوص در دنیای امروز یا باید مردم در سرنوشت خویش داخالت
داشته باشند و یا نه 0000 ، بحث شورا ها در اسلام بسیار مهم و اساسی و این
اهمیت چنان بوده است که در قرآن کریم یک سوره بنام شورا است 0

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برای شوراها جایگاه و منزلت خاصی قائل است و در اصول مختلف خود از آن نام برده است0

یکی از مهم ترین شان و جایگاه شورا ، بحث مصوبات شورا ست که
بعداز تصویب از طریق شورا ، در کمیته انطباق فرمانداری مورد بررسی و تائید
قرار می گردد و سپس مورد اجراء قرار می گردد0

باتوجه به موارد مطروحه فوق و اهمیت اطلاع رسانی عملکرد
شوراها به مردم و همچنین اهمیت نقش و جایگاه شورا در جامعه به نظر می رسد
پژوهش و تحقیق در زمینه عملکرد شورا و اطلاع رسانی آن از اهم مسئله تعقیق
محقق می باشد0  

 

اهداف کلی تحقیق:

اهدف کلی:

– بررسی عملکرد شورا در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،
اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق
مشارکت مردمی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور شهر در مدت یکساله فعالیت
0  

اهداف جزیی :

1-    بررسی عملکرد و اقدام شورا در شناخت کمبودها ، نیازها و
نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ،بهداشتی ، اقتصادی ، رفاهی  حوزه
انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این
زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط

2-  بررسی اقدام شورا در جهت تشکیل انجمنها و
نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و
مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق
دستگاههای ذی ربط

3-  بررسی عملکرد شورا در نظارت بر حسن
اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول
شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل عادی
امور شهرداری نباشد

4-  بررسی عملکرد شورا در تصویب لوایح
برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن
سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

تعاریف عملیاتی وازه ها:

مفاهیم عملکرد:

مفهوم لغوی : عملکرد از لحاظ لغوی انجام دادن عمل و بیان آن 

 

مفهوم اصطلاحی :عملکرد از لحاظ اصطلاحی بیان
انجام دادن وظیفه قانونی بر حسب شرح وظایف سازمانی بصورت شفاهی و کتبی جهت
اطلاع عموم ، سازمانها ، ادارات ذی ربط و بالا مقام جهت اطلاع ، بهره
برداری و اعلام نظر 

مفاهیم شورا:

مفهوم لغوی :

شورا همان گونه که از ریشه لغوی آن پیداست به معنای مشورت و استفاده از خرد و اندیشه جمعی در تدبیر امور و اداره جامعه است0

مفهوم اصطلاحی :

مفهوم اسلامی شورا : شورا به عنوان یکی از
ارکان نظام اسلامی محسوب می شود0 خداوند در قرآن ، شورا را مبنای اصلی سلوک
و رفتار متقابل مردم دانسته و آن را به عنوان یکی از خصایص برجسته مومنان و
در ردیف اطاعت امر خدا و برپاداشتن نماز قرار داده است تا بدین ترتیب ،
راه خود محوری و استبداد بر روی افراد بسته شود( آیه 38 سوره شوری )

مفهوم سیاسی شورا : عدم تمرکز و اعمال آن از
طریق شوراهای محلی و مردمی تامین کننده خواست و اراده مردم و به منزله
اعمال و اجرای شیوه خاصی از دموکراسی می باشد0

مفهوم حقوقی شوراهای محلی : عدم تمرکز اداری از طریق شوراهای محلی از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می شود که اصطلاحا” آن را خود گردانی گویند0

یکی از آثار محوریت اصل شورا در نظام اسلامی ، پرهیز از تمرکز
قدرت و گرایش به محیط اجتماعی جهت بهره مندی از نیروهای خلاق مردمی برای
حل مشکلات خود آنان است0 هرگاه شورا اقداماتی غیر قانونی انجام دهد با
پیشنهاد کتبی فرماندار ، موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان
ارجاع می شود0

شورای اسلامی شهر :

براساس آئین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/78

هیات وزیران ظرف مدت یک هفته بعداز قطعی شدن انتخابات به
دعوت فرماندار به ریاست مسن ترین فرد نسبت به تشکیل و انتخاب هیات رئیسه
اقدام می شود0 مدت فعالیت شورا برای چهار سال است 0 همزمان نماینده ای را
برای شرکت در شورای شهرستان با رای مخفی انتخاب می شود0 

 شورا های فرادستی :

براساس آئین نامه های داخلی شورای های فرادستی مصوب 30/4/81 و
24/1/84 هیات وزیران بشرح ذیل اقدام به تشکیل و انتخاب شوراهای فرادستی می
شود0

شورای بخش : اعضای شورا، موظفند ظرف یک هفته
پس از انتخاب از سوی اعضای شورای اسلامی روستای متبوع خود در تاریخی که
بخشدار به طور کتبی اعلام می نماید به ریاست مسن ترین عضو و با حضور حداقل
دو سوم از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستایی و بخشدار تشکیل جلسه
دهند و از بین خود هیات رئیسه شورا را انتخاب نمایند0 و یک نفر را نیز
بعنوان نماینده به شورای شهرستان معرفی می کنند0 

شورای شهرستان : برای تشکیل شورای شهرستان ،
پس از15 روز از تشکیل شورای بخش ، از هریک از شوراهای شهر و بخش شهرستان
نمایندگانی جهت عضویت و تشکیل شورای شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل و با
ریاست مسن ترین عضو آن تشکیل و با حضور دو سوم مجموع اعضاء اقدام به انتخاب
هیات رئیسه شورا می کنند و از بین خود نیز یک نفر نماینده جهت عضویت در
شورای استانها معرفی می شود0 مدت فعالیت شورا چهار سال تعیین می شود0

شورای استان : حداکثر 15 روز پس از تشکیل دو
سوم شوراهای شهرستان های حوزه استان به دعوت استاندار تشکیل می شود و با
حضور دو سوم اعضاء به رسمیت می یابد و با ریاست مسن ترین عضو اقدام به
تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه شورای استان می کنند0 مدت فعالیت شورا چهار
سال تعیین می شود0

شورای عالی استانها: حداکثر یک ماه پس از
تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و با
حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای موافق اکثریت حاضران
معتبر است 0

اولین جلسه شورای عالی استانها به ریاست مسن ترین فرد از
اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی تشکیل و با اتفاق آراء نسبت به انتخاب هیات
رئیسه اقدام می کنند0 مدت فعالیت شورا چهار سال تعیین می شود0 

 

محدودیتهای تحقیق:

محقق برای انجام دادن کارپژوهشی با محدودیتهای بسیاری مواجه است 0

ذیلا” به برخی از محدودیتها اشاره می گردد :

1-   نداشتن زمان کافی برای انجام کار پژوهشی

2-   عدم دسترسی به منابع و مآخذو پژوهشهای دیگر در مورد تحقیق مربوطه  

3-   عدم دسترسی به سایتهای اینترنتی

 

تاریخچه شهرستان و انتخابات شوراها :

شهرستان ملکان در منطقه تاریخی لیلان در کنار رودخانه لیلان
چای بنا شده است و یکی از شهرهای مهم استان آذربایجان شرقی می باشد 0  با
توجه به آثار بدست آمده از بقایای شهر تاریخی لیلان و منطقه ملک کندی (
ملکان ) روزگاری این منطقه دارای تمدنی با شکوه بوده است و آثاری نیز از
روزگار ساسانی کشف شده است و اکثریت مردم این شهرستان به زبان ترکی یا آذری
سخن می گویند و دارای دین اسلام و اکثرا” شیعه مذهب هستند 0 و بیشتر
امورات معیشتی مردم از طریق کشاورزی و دامپروری حاصل می شود و با توجه به
اراضی و باغات انگور به شهر انگور مشهور است 0 شهرستان ملکان با جمعیت بیش
از یکصد هزار نفر آخرین شهراز شهرهای استان آذربایجان شرقی است که به
آذربایجان غربی متصل می شود0 شهرستان ملکان با وسعت حدود 87/1006کیلومتر
مربع معادل 21/2درصد مساحت استان را به خود اختصاص  داده است . این شهرستان
در قسمت (ضلع)جنوب غربی استان قرار گرفته و از شمال به شهرستان بناب و
مراغه و از جنوب به استان آذربایجان غربی ، از شرق و غرب نیز به آذربایجان
غربی محدود شده است

همزمان در سراسر کشور دراین شهرستان نیز از سال 1378سه دوره
(چهارساله) انتخابات شورا برگزار گردیده و اکنون نیز در دومین سال از سومین
دوره شوراهای اسلامی شهر  و روستاها قرار داریم و با فعالیت اعضای شوراها و
مسئولین شهرستان شاهد توسعه شهر و روستاهای تابعه  از نظر اجتماعی ،
اقتصادی ، عمرانی ، آموزشی و 0000 می باشیم و امیدواریم این پیشرفت و توسعه
روز به روز با همکاری شوراها و مسئولین شهر ادامه داشته باشد0 . ( کتابچه
مربوط به تاریخچه وشناسنامه شهرستان ملکان ، 1387، فرمانداری ملکان  ص 2)0

تاریخچه تشکیل شوراها

شورا همان گونه که از ریشه لغوی آن پیداست به معنای مشورت و
استفاده از خرد و اندیشه جمعی در تدبیر امور و اداره جامعه است 0 این نهاد و
تاسیس حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار مورد تاکید آیین متعالی اسلام بوده :
( و امر هم شوری بینهم ) و( و شاورهم فی الامر ) و در سنت پیامبر عظیم
الشان اسلام (ص ) و ائمه اطهار (س ) نیز مکررا” مورد توصیه و احترام قرار
گرفته است 0 اگر چه شرایط زندگی فعلی و افزایش جمعیت و گسترش شهر و روستاها
به صورت متمرکز مستلزم سازماندهی و شکل دهی شوراها به طریق امروزی است ولی
فلسفه و روح و هویت این نهاد و موفقیت کارآیی آن وابسته به روحیه همدلی ،
همبستگی ، همراهی ،تعاون ، کارجمعی و تلاش دلسوزانه در تحقق اهداف و
رسالتهایی است که شورا برای آن تشکیل شده اند0 در کشور ما ، پس از پیروزی
شکوهمند انقلاب اسلامی ، رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت
امام خمینی ( ره ) در تاریخ 9/2/1359 با صدور فرمانی به شورای انقلاب
برتشکیل شوراهای اسلامی و تهیه آیین نامه اجرایی آن تاکید فرمودند و به
دنبال تصویب قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران درسال 1/3/1375 در مجلس شورای اسلامی و پس از برگزاری
ششمین انتخابات ریاست جمهوری زمینه برگزاری انتخابات عظیم شوراهای اسلامی
در سراسر کشور در 7 اسفند 1377 توسط دولت آقای خاتمی فراهم گردید و شوراهای
اسلامی عملا” اولین دوره فعالیت خود را در کشوردر تاریخ نهم اردی بهشت سال
1378  آغاز نمودند که فصل نوینی در تشکیل نهاد های محلی و گذر از تصمیم
گیری های متمرکز به غیر متمرکز  ( محلی ) بوده و نوید بخش توجه مسئوالان و
تصمیم گیران کشور به واگذاری امور به دست مردم بوده است0 هرچند در ده سال
گذشته ودرآستانه ( دومین سال فعالیت دوره سوم شوراها) با توجه به نو پا
بودن و برخی مسائل دیگر ، شوراها در بعضی موارد نتوانسته اند به طور شایسته
موفق شوند ولی با همه این ها در جهت حمایت از سازمانهای محلی همه باید در
تمامی سطوح مدیریتی و مردم از شوراها حمایت کرده تا ان شاءا000 به جایگاه
واقعی و مورد انتظار برسند0 (نشریه آموزشی و پژوهشی امور شوراها،سال 86 ص
4)

 

 

وظایف کلی شورا

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

2-   بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و 000

3-   نظارت بر حسن اجرای مصوبات

4-   همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و و سازمانها ی دولتی و مردمی

5-   برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردمی

6-   تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری

7-   تائید صورت جامع درآمد هزینه های شهرداری و انتشار آن برای اطلاع عموم

8-   تصویب معاملات و نظارتبر آنها

9-   نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر و روستا

10- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و 0000

11- تصویب نامگذاری معابر ، میادین و خیابانها و فضاهای سبز و 000

12-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری و روستایی

13- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری

14- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری

15- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر
بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهرو 000 ،( قانون و مقررات  شوراها
و انتخابات شهرداران ، 1382، ص 63)0

امور جاری و روزمره شورا

 اولین جلسه هر دوره شورا ، ظرف یک هفته بعداز قطعی شدن
انتخابات به دعوت فرماندار با حضور نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به
منشی گری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل و برای رسمیت ، کلیه اعضاء در
برار کلام ا000 مجید ، در رابطه با انجام وظایف مربوطه سوگند یاد می کنند و
آن را امضاء می کنند0 ( ماده  2 )0

در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر
اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس و
یک نایب رئیس و دو منشی ویک  خزانه دار برای مدت یکسال انتخاب و صورتجلسه
می کنند ( ماده 3) 0

ماده 6 – وظایف رئیس شورا :

1-   مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2-   تعیین دستور جلسه ، زمان و نوع جلسه ( عادی و فوق العاده )

3-   دعوت ار اعضای شورا و در صورت تشخیص از مقامات دولتی

4-   پیگیری مصوبات شورا

5-   معرفی نماینده به سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی 0

6-   مسئولیت سخنگویی شورا و تائید بودجه شورا

تبصره : در غیاب رئیس شورا وظایف وی را نایب رئیس انجام می دهد0

ماده 7- وظایف منشی یا منشیان شورا

1-   تهیه و تنظیم صورتجلسات شورا

2-   تنظیم متن مذاکرات جلسات شورا و ثبت در دفاتر مربوطه

3-   تهیه متن مکاتبات شورا و انجام امور دبیرخانه

4-   انتشار مقررات مصوب شورا برای اطلاع عموم

ماده 8- وظایف خزانه دار شورا

1-   انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا

2-   همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح و متمم آن

3-   تنظیم صورتمجلس تحویل امورال و دارائیهایی که از طریق شهرداری در اختیارشورا قرار می گیرد

4-   تنظیم صورتهای مالی شورا و بررسی صورت حساب ماهانه درآمد
و هزینه تسلیمی شهرداری ( قانون و مقررات  شوراها و انتخابات شهرداران ،
1382، ص180تا 185)0

سابقه تحقیق

مسائل و مشکلات موجود در شورا :

شوراهای اسلامی خواه به عنوان یک نهاد اجتماعی و خواه به
عنوان سازمان متولی حکومت محلی و یا مدیریت شهری ، در روند رشد و بالندگی
خود تحت تاثیر عوامل شتاب زا و موانع بالقوه و بالفعل متعددی قرار دارند ،
عوامل و و موانعی که شناخت دقیق و به موقع و برخورد مناسب با آنها ضامن بقا
و نهادینگی شوراهاست 0

هنگامی که از حوزه قانون و لابلای کتابها و و مجموعه قوانین
وارد عرصه اجراء می شویم ، اختیارات شوراها محدود تر می شود و مصوبات شورا
ها به نحو مطلوب اجراء نمی شود بنابراین یکی از آسیب های جدی شوراها که می
تواند در ناکارآمدی این نهاد موثر شود عدم تناسب اختیارات شوراها در عمل به
اختیارات قانونی است 0 با توجه به سطور فوق عوامل تهدید اختیارات شوراها
به شرح زیر است :

1-   عدم وضع قوانین عادی متناسب با قانون اساسی در مورد
اختیارات شوراها : عدم تمایل مجلس به کاهش اختیارات خود، عدم اطمینان
نمایندگان مجلس به توانایی های شورا و ضعف عملکرد شورا در برخی مناطق

2-   عدم تمایل واگذاری اختیارات به شوراها از سوی موسسات
اجرایی : با اینکه قانون گذار ورود شوراها را به عرصه های مختلف به ویژه
نظارت مجاز دانسته اما قوه مجریه به آسانی شراکت شوراها را در مدیریت نمی
پذیرد0

3-   عدم آموزش صحیح و منطقی شوراها با شرح وظایف ، قوانین و
مقررات شوراها توسط  دولت و نهاد های مربوطه  (نشریه آموزشی و پژوهشی امور
شوراها،سال87 ص 26)

نحوه برخورد با مشکلات:

شورای اسلامی شهر ملکان و لیلان با استفاده از امکانات محدود و
بدلیل نو پا بودن این نهاد درکشور ، حداکثر توان خود را با همفکری سایر
اعضاء و همکاری مسئولین شهرستان و کادر شهرداری در انجام وظایف بکار می
گیرند و با جذب سرمایه ، تصویب بودجه و افزایش درآمد به شهرداریها از طرق
قانونی و ترغیب و تشویق مردم به پرداخت عوارض شهری و صدور پروانه ساخت و
ساز و 000 ،  مهمترین کار ممکن را در برخورد با مشکلات اعمال می کنند0 با
توجه به اینکه توسعه شهری وارائه خدمات مطلوب به شهروندان مستلزم افزایش
بودجه و درآمد شهرداری است و این کار جز با همکاری شهروندان و مسئولین شهر
میسر نخواهد بود لذا هدف اصلی شورا مدیریت در جذب سرمایه  و دریافت مطالبات
و بدهی های شهروندان با  مشارکت مردم و سیاسگذاری منطقی و اصولی در این
راه است(عملکرد شورا و شهرداری سال 86، ص 10)0

نظارت شورا بر شهرداری ها:

شورای شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به
انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند ( تبصره 1 ماده 71)0 شوراهای اسلامی
شهر حق ندارند در عزل و نصب کارکنان شهرداریها دخالت نمایند و به آنها
دستور دهند و یا مسئولیت واگذارند در صورتی که به مدیریت شهرداری و عملکرد
آن اعتراض دارند بایستی براساس ماده 73 ابتدا موارد را به صورت شفاهی به
شهردار تذکر می دهند و در صورت عدم رعایت و حل مشکل موارد را کتبا” اعلام
می کنند و حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه
شورا و پاسخ می باشد و چنانچه استنکاف ورزد شورا می تواند شهردار را استضاح
و در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضاء رای مخالف دهد شهردار ار
کاربرکنار و فرد دیگری را برای تصدی سمت شهردارمعرفی می کنند0 ( قانون و
مقررات  شوراها و انتخابات شهرداران ، 1382، ص69)0

سایر مقررات شورا

ماده 9 – جلسات شورا بعداز اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل می شود

ماده 11-  جلسات عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی به تعداد ذیل :

–        در شوراهای 5 نفره با حضور 4 نفر

–        در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر

–        در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر

–        0000

ماده 26 – عضوی که 6 جلسه متوالی و یا 12 جلسه غیر متوالی از
اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید موضوع
برای سلب عضویت وی به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد0

ماده 5 – حداکثر ساعات جلسات شورا برای شهرها 50 و کلانشهرها
60 ساعت و نحوه پرداخت حق الجلسه برای هریک از اعضا ء شورا ، محاسبه یک
شصتم حقوق شهردار برای هر ساعت حضور در جلسه خواهد بود0 ( قانون و مقررات 
شوراها و انتخابات شهرداران ، 1382، ص218)0

فرم خلاصه عملکرد یکساله شورا ها در سومین دوره  :

 

فرم عملکرد شورای اسلامی شهر   ملکان

 

تعداد جلسات تشکیل یافته با مصوبات

تعداد جلسات تشکیل یافته بدون مصوبات

تعدادکل مصوبات

تعداد مصوبات اجراء شده

تعداد مصوبات در دست اقدام

تعداد جلسات تشکیل یافته مردمی

105

66

171

31

5

66

تعداد جلسات تشکیل یافته با مسئولین ادارات

تعداد مصوبات مربوط به حوزه عمرانی

 تعداد مصوبات مربوط به حوزه اجتماعی  

تعدادمصوبات مربوط به حوزه مالی

تعداد مصوبات مربوط به حوزه فرهنگی

تعداد مصوبات مربوط به حوزه اقتصادی

8

36

28

12

9

8

تعداد مصوبات مربوط به حوزه انتخاب شهردار

تعداد مصوبات مربوط به سایر حوزه ها

تعداد مرخصی های موجه اعضای شورا

تعداد مرخصی های غیر موجه اعضای شورا

تعداد ماموریتهای داخل شهرستان اعضای شورا

تعداد ماموریتهای خارج از شهرستان اعضاء

4

9

41

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم عملکرد شورای اسلامی شهر .لیلان ..

 

تعداد جلسات تشکیل یافته با مصوبات

تعداد جلسات تشکیل یافته بدون مصوبات

تعدادکل مصوبات

تعداد مصوبات اجراء شده

تعداد مصوبات در دست اقدام

تعداد جلسات تشکیل یافته مردمی

65

31

92

13

2

35

تعداد جلسات تشکیل یافته با مسئولین ادارات

تعداد مصوبات مربوط به حوزه عمرانی

 تعداد مصوبات مربوط به حوزه اجتماعی  

تعدادمصوبات مربوط به حوزه مالی

تعداد مصوبات مربوط به حوزه فرهنگی

تعداد مصوبات مربوط به حوزه اقتصادی

3

20

13

7

3

4

تعداد مصوبات مربوط به حوزه انتخاب شهردار

تعداد مصوبات مربوط به سایر حوزه ها

تعداد مرخصی های موجه اعضای شورا

تعداد مرخصی های غیر موجه اعضای شورا

تعداد ماموریتهای داخل شهرستان اعضای شورا

تعداد ماموریتهای خارج از شهرستان اعضاء

1

3

21

12

14

(عملکرد شورا های شهر ملکان و لیلان  ، 1387، ص 15)0

لیست پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری در بودجه 1387شهرداری  ملکان

1-   طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی پروژه تهیه نقشه

2-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر 16 متری مصدق به امام حسین (ع)

3-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر خیابان امام به معلم

4-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر ادامه خیابان معلم به کمربندی

5-   طرح تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی

6-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در خیابان لاله

7-   طرح تملک اراضی و املاک برای پارک شهر و پارک ساحلی – پارک فرهنگ و جنگلی

8-   طرح تملک اراضی و املاک واقع درهدایت آبهای سطحی از شهرک تا رودخانه مردق

9-   طرح تملک اراضی و املاک واقع درتملک خیابان 12 متری عباسی

10-                      طرح تملک اراضی و املاک واقع درمسیر خیابان 42 متری شرازول

11-                      طرح تملک اراضی و املاک واقع درواقع در جاده 45 متری بایقوت

12-                      طرح تملک اراضی و املاک واقع درخیابان 45 متری منابع طبیعی

13-                      طرح تملک اراضی و املاک واقع در18 متری منبع آب

14-                      طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی شهر

15-                      پروژه زیر سازی و جدول و آسفالت ادامه خیابان معلم

16-                      پروژه زیر سازی و جدول خیابان 10 متری نصیرپور

17-                      پروژه زیر سازی و جدول خیابانهای شهرک ولی عصر( عج )

18-                      پروژه زیر سازی و جدول معابر سطح شهر حاشیه کمربندی

19-                      پروژه زیر سازی و جدول خیابان 35 متری جاده قدیم میاندوآب

20-                      پروژه زیر سازی و جدول باغ فرهنگی لاله

21-                      پروژه احداث خیابان 24 متری معلم به مردق چای

22-                      پروژه احداث خیابان 30 متری دانشگاه آزاد

23-                      پروژه ادامه خیابان 24 متری شهرک به خیابان 24 متری شرازول

24-                      پروژه احداث پاساژ در جلو مسجد جامع

25-                      پروژه زیر سازی و جدول پارک شهر

26-                      پروژه اجرای 24 متری جاده قدیم شرازول

27-                      پروژه احداث میدان برای دست فروشان

28-                      طرح پیاده روسازی پروژه فرش و موزائیک پیاده روها

29-                      احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری

30-                      پروژه احداث پل باند دوم کانال و ادامه بلوار تا باسکول

31-                      پروژه بهبود و عبور و مرور مابین دوپل در جلو شهرداری

32-                      پروژه احداث میادین در سطح شهر و شهرک

33-                      طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی

34-                       برنامه پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر

35-                      طرح خرید وسایط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله

36-                      طرح خرید ، احداث ، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری

37-                      پروژه احداث سپتیک در کشتارگاه

38-                      طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه

39-                      طرح احداث توالتها و سرویسهای عمومی در سطح شهر

40-                      طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار

41-                      پروژه خرید ماشین آلات عمرانی

42-                      پروژه خرید لوازم اساسی ماشین آلات

( بودجه سال 1387، شهرداری ملکان ، ص 40)0    

لیست پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری در بودجه 1387شهرداری لیلان

1-   طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی پروژه تهیه نقشه

2-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر 24 متری شهید مطهری

3-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر خیابان 16 متری تختی 

4-   طرح تملک اراضی و املاک واقع در مسیر ادامه خیابان 16 متری حافظ

5-   طرح تملک اراضی و املاک برای خیابان کمربندی 

6-   طرح تملک اراضی و مسیر گشایی در سایر خیابانها

7-   پروژه زیر سازی و جدول و آسفالت خیابان 24 متری شهید مطهری 

8-    پروژه زیر سازی و جدول خیابان 10 متری نصیرپور

9-    پروژه زیر سازی و جدول خیابانها 16 متری حافظ

10- پروژه زیر سازی و جدول معابر 16 متری تختی 

11- پروژه زیر سازی و جدول گذاری سطح معابر شهر

12- پروژه لگه گیری وآسفالت  خیابانها و سطح شهر

13- پروژه احداث میادین و آبنما و تندیس 

14- پروژه نامگذاری خیابانها و معابر شهر

15-                      پروژه ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری معابر

16- برنامه ایجاد و گسترش فضای سبز کنار خیابانها  

17- پروژه زیر سازی و جدول پارک شهر

18- پروژه اجرای 24 متری جاده قدیم شرازول

19- پروژه احداث میدان برای دست فروشان

20- طرح پیاده روسازی پروژه فرش و موزائیک پیاده روها

21- احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری

22- پروژه احداث پل باند دوم کانال و ادامه بلوار تا باسکول

24- پروژه بهبود و عبور و مرور مابین دوپل در جلو شهرداری

25- پروژه احداث میادین در سطح شهر و شهرک

26-  طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی

27-  برنامه پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر

28- پروژه خرید ماشین آلات عمرانی و خرید کمپرسی

29- پروژه خرید لوازم اساسی و تعمیرات ماشین آلات عمرانی  ( بودجه سال 1387، شهرداری لیلان ، ص 30)0   

 

 

 

 

لیست برنامه ها و پروژه های عمرانی شورای شهر ملکان که در اولویت قرار دارند:

–        اجرای پروژه میدان انگور

–        الحاق مسیر شهرک به شرازول

–        تکمیل عملیات بلوار جنوبی

–        بهره برداری از ترمینال روستایی

–        تکمیل پل های رودخانه مردق چای و 17 شهریور

–        اجرای طرح واحد تجاری و آزاد سازی مقابل مسجد جامع شهر

–        اجرای احداث پارک جنگلی

–        اجرای احداث پارک فرهنگی

                   –   تکمیل پروژه های نیمه تمام   (عملکرد شورای شهر ملکان  ، 1387، ص 25)0

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق:

روش تحقیق مربوطه روش کتابخانه ای یا تاریخی
است . مطالعات کتابخانه ای مشمول تحقیق تاریخی است بنابراین تلاش محقق در
روش تحقیق تاریخی بر آن  است که حقایق گذشته از طریق  جمع آوری اطلاعات
ارزشیابی و بررسی ، صحت و سقم این اطلاعات ترکیب این دلایل مستدل و تجزیه و
تحلیل  آنها، به صورتی منظم و عینی ارائه کند و نتایج پژوهش قابل دفاع را
در ارتباط با فرض یا فرض های ویژه نتیجه بگیرد. پس پژوهش های تاریخی به
اطلاعاتی بستگی دارد که توسط دیگران جمع آوری یا مشاهده شده است بنابراین
وظیفه محقق تاریخی بررسی در مورد درستی اعتباری و معنی دار بودن این
اطلاعات است.

اطلاعات مورد نیاز در پژوهش تاریخی را می توان از دو منبع بدست آورد:

الف) منابع دست اول مثل گواهی شفاهی فرد ناظر در جریان وقوع حادثه

ب) منابع دست دوم مثل گزارش هایی هستند که گزارشگر آن ناظر 
عینی واقعه نبوده و امکان دارد که گزارش مذکور بر اساس مصاحبه یا مشاهده
کننده واقعی حادثه تهیه و تنظیم شود.

ابزار جمع آوری اطلاعات:

در تحقیقات کتابخانه ای نیز همانند تحقیقات میدانی برای جمع
آوری اطلاعات  ابزارهایی نیز لازم است که ابزار عمده برای این تحقیقات
ابزار فیش برداری است این فیش ها را در یک تقسیم بندی در دو حیطه خلاصه می
شود.

1. فیش مآخذ : فیشی است که صرفاً نام مدرک ، سند ، مقاله و یا کتاب در آن درج می گردد و اندازه آن دارای 12 × 8 سانتی متر می باشد.

2. فیش محتوایی: فیشی است که در آن محتوای یک کتاب ، مقاله یا سند، درج می گردد و اندازه این فیش ها 15 × 10 سانتی متر می باشد.

جامعه آماری:

در تعریف جامعه آماری می توان گفت: تعدادی از افراد که حداقل
در یک ویژگی مشترکند و هدف پژوهش سنجش آن ویژگی مشترک است در این پژوهش
جامعه آماری ، شوراهای اسلامی شهر شهرستان ملکان می باشد0

 

 

 

یافته های تحقیق و تجزیه تحلیل آن :

فصل چهارم و پنجم مختص تحقیقات میدانی است و در مطالعات
کتابخانه ای قابل مشهود نیست0 بنابراین ذیلا” خلاصه ای از اطلا عات مربوط
به شوراهای اسلامی شهرستان ملکان آمده است0

شوراهای اسلامی شهر ملکان و لیلان

شوراهای اسلامی شهرستان  ملکان شامل شهرهای ملکان و لیلان
هریک به تعداد 5 نفر عضو اصلی می باشد0 دفتر کار شورای اسلامی شهر ملکان
مستقر در یکی از خانه های سازمانی شهرداری با امکاناتی از جمله : دفتر کار
رئیس ، اتاق جلسه ، سالن انتظار و ملاقاتهای مردمی و و ملزومات اداری و
غیره می باشد و محل دفتر کار شورای اسلامی شهر لیلان نیز شامل یک اتاق در
شهرداری لیلان با امکانات محدود است0

برای ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تعداد شوراهای شهری  ذیلا”
به صورت آماری به تعداد شوراهای روستاهای شهرستان نیز اشاره می گردد : 
شوراهای اسلامی روستاهای شهر لیلان دارای  23  عدد شورای 3 نفری و 1 عدد
شورای 5 نفری جمعا” بتعداد 74 نفر و شوراهای اسلامی روستاهای شهر ملکان
دارای 41 عدد شورای 3 نفری و 13 عدد شورای 5 نفری جمعا” به تعداد 188 نفر
می باشد که با احتساب اعضای شوراهای شهر ملکان و لیلان ( 10نفر) و روستاها ی
تابعه بخش مرکزی و لیلان جمعا” به تعداد 272 نفر می باشد0 ضمنا” در جهت
هماهنگی بیشتر فی مابین شوراهای شهری و روستایی از بین اعضای شوراهای مذکور
اقدام به تشکیل و انتخاب شوراهای فرادستی با عناوین شورای شهرستان و
شوراهای بخش مرکزی و لیلان که هریک به تعداد 5 نفرعضو اصلی  می گردد0(
تاریخچه انتخابات شوراها، فرمانداری ملکان ؛1387 ص 17)0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

فصل ششم هم مانند فصل چهارم و پنجم مربوط به تحقیقات میدانی
است و در مطالعات کتابخانه ای قابل مشهود نیست اما ذیلا” عناوینی به ترتیب
خاتمه و پیشنهادات مربوط به پژوهش مورد نظر اعلام می گردد0

خاتمه :

بی شک تشکیل شوراهای اسلامی به عنوان یکی از جلوه های بی بدیل
و مصادیق عینی نهادی مورد تاکید آئین رهایی بخش اسلام ، فرصتی تاریخی است
که باید خداوند بزرگ را برای عنایت آن در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی
ایران سپاس بی کران گفت 0 یقینا” خدمت بی منت به ملت عزیز ایران اسلامی ،
در لباس عضویت شورا توفیقی بزرگ برای منتخبین و معتمدین مردم است که باید
از لحظه لحظه آن در راستای عمل به وظایف و تکالیف دینی و شرعی و قانونی خود
استفاده و بهره های معنوی فراوان برد0 بدیهی است آنجه که فیض معنوی این
خدمت را فراوان تر می نماید ، افتخار خدمتگذاری به مردم شریف و انسانهایی
بزرگ است0 که بنابر فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (
ره ) و مقام معظم رهبری ، از بهترین مردم عصر حاضر محسوب می شوند0 پس باید
قدر خود و ارزش اعتماد این مردم را در اعطای نمایندگی و وکالت آنها در
شوراهای اسلامی – به عنوان نهادی که ریشه در اکمل ادیان الهی یعنی دین مبین
اسلام دارد- بدانند و بر خود ببالیند و حداکثر همت خود را برای روسفیدی در
مقابل درگاه الهی و اثبات شایستگی خود در این جایگاه بکار گیرند و با تاسی
گرفتن از پیام مقام معظم رهیبری که در آغاز سومین دوره فعالیت شوراها
ایراد فرمودند : از مجادلات بیهوده سیاسی پرهیز نموده و شرط اساسی را به
برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ، اولویت دهند0  هر عضو
شورا باید بداند که وجود رویه همبستگی و تعاون و همکاری و همدلی و اشتراک
مساعی ، رمز موفقیت کار جمعی است و یقینا” مردم نه تنها موفقیت ها و پیشرفت
ها و عمران و آبادانی منطقه و شهر و محله و روستای خود را در حوزه وظایف
شورا متعلق به این نهاد می دانند و آن را تحسین می کنند ، در نقطه مقابل
مجادلات بیهوده و عدم توفیق و در نتیجه عدم برنامه ریزی برای پیشرفت را نیز
نکوهش می کنند0 باشد که ان شاء ا000 ، شوراهای سومین دوره چهره های
ماندگار خدمتگذاری به مردم باشند0 

پیشنهادات:

پیشنهادات کاربردی  :

1-   شفاف سازی اختیارات شوراها در قانون و به رسمیت شنا


کار عملی در سازمان آموزش و پرورش

کار عملی در سازمان آموزش و پرورش

کار
عملی در سازمان – کار عملی در آموزشگاه برای مقاطع کارشناسی رشته علوم
تربیتی و روانشناسی – موضوع :کار عملی در سازمان (آموزش و پرورش )

چکیده:
امروزه تمام سازمانها وظایف مخصوصی دارند و افراد در سازمانها بر اساس
سازمان دهی و سلسله مراتب وظایف خود را انجام میدهند و در جهت دست یابی به
اهداف سازمان تلاش میکنند.

مدیران و
مسئولان سازمان نیز لازم است برای رسیدن به اهداف کلی سازمان اقدام به
برنامه ریزی جامع میکنند و در جهت دست یابی به طرح های ابتکاری و ترسیم
اهداف نوین عملیاتی تلاش نمایند.

آموزش و
پرورش یک حق است همانند حق حیات حق دادنی است نه گرفتنی. آموزش و پرورش یک
سرمایه گذاری بلند مدت است که در سراسر عمر پدیدار میشود. آموزش و پرورش در
سراسر عمر ارائه شود و در فراهم آوردن آن برای همگان کوتاهی نشود. آموزش و
پرورش با زندگی انسان پیوند خورده و هرچه زندگی پیچیده تر میشود ضرورت آن
افزایش میابد.آموزش و پرورش امر پیچیده، وقت گیر و پردامنه است که سرمایه
گذاری بیشتر برنامه های نظام یافته و همکاری نهادهای گوناگون جامعه را می
طلبد. حال با توجه به مطالب بالا میخواهیم بدانیم مسئولین آموزش و پرورش
برای فراهم کردن این امکانات و همچنین در جهت پاسخ گویی به مردم برنامه
هایی دارد و چه امکاناتی تهیه کرده اند ؟دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top