کارشناسیرشته مهندسی نرم افزار

منابع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجموعه اطلاعات در مورد كارشناسي ارشد رشته نرم افزار به اين شرح است: زبان عمومي وتخصصي(انگليسي) ضریب 1
2.رياضيات (رياضيات مهندسي, آمار و احتمالات, محاسباتعددي, ساختمانهاي گسستهضریب2
3. دروس مشترك (ساختمان داده ها,نظريه زبانها و ماشينها, مدارهايمنطقي, معماريكامپيوتر, سيستم عامل(ضریب4
4.دروس تخصصي معماري كامپيوتر (مدارهاي الكتريكي, VLSI, الكترونيكديجيتال, انتقال داده( ضریب0
5.دروس تخصصي هوش مصنوعي (مدارهايالكتريكي, طراحي الگوريتمها, هوش مصنوعي(. ضریب0
6.دروس تخصصي نرمافزار(كامپايلر, زبانهاي برنامهسازي, طراحي الگوريتم, پايگاه داده( ضریب2 منابع مطالعاتی : رياضي مهندسي: 1) رياضيات مهندسي پيشرفته: آمادگي
براي كنكور كارشناسي ارشد.انتشارات كانون فرهنگي آموزش (قلمچي). مؤلف:
مهندس يوسف كريميملكبيان. 2) رياضي مهندسي تأليف جمشيدي انتشارات – پوران
پژوهش. 3) رياضيات مهندسي، دكتر محمدصادق معتقدي، مؤسسه پرسپوليس
آمار: 1)
آمار و احتمالات مهندسي – دكتر نيكوكار. 2) آمار و احتمالات مهندسي، دكتر
نادر نعمتاللهي، دالفك. 3) آمار و احتمالات، سازمان سنجش آموزش كشور.
محاسبات عددي: 1) روشهاي محاسبات عددي دكتر قلي زاده، 2- محاسبات عددي
نوشته دكتر نيكوكار و دكتردرويش 3) محاسبات عددي، مهندس بهزاد خداكرمي،
انتشارات آزاده، (راهيان ارشد)
ساختمانهاي گسسته: 1- ساختمان گسسته انتشارات پوران پژوهش 2) ساختمانهاي گسسته، دكتر قليزاده، دانشگاه صنعتي شريف 3- R.Johnson Baugh, Discrete Mathematics, 1997. مدار منطقي: 1- كتاب مدار منطقي نوشته موريس مانو. 2- كتاب آبي مدار منطقي كانون فرهنگي آموزش 3- Digital Logic, circuit Analysis & Design, Nelson. سيستم عامل:
1- سيستمهاي عامل نوشته استالينگ، 2- سيستمهاي عامل، سيلبرشاتز 3-
سيستمهاي عامل نوشته تننبام 4- كتاب آبي سيستم عامل كانون فرهنگي آموزش
نظريه زبانها: 1- P.Linz, Intro duction to. Formal languages and Automata , 1996. ترجمه دكترصراف زاده 2- كتاب آبي نظريه زبانها كانون فرهنگي آموزش معماري كامپيوتر: 1)كتاب معماري كامپيوتر نوشته موريس مانو 2) كتاب آبي معماري كامپيوتر كانون فرهنگي آموزش ساختمان داده: 1-E.Horowitz, S.sahni, D.Mehta,Fundamentals of Data structures in C++, Computer science Press, 1995. 2- كتاب آبي ساختمان داده كانون فرهنگي آموزش پايگاه داده: 1- C.J.Date, Introduction to Database systems, sixth Edition, Addison- welsley, 1995. 2- پايگاه دادهها، نوشته دكتر روحاني
3- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3.
كامپايلر: 1- Aho, sethi, and Ullman , “Compilers: Techniques, And Tools” 2- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3 طراحي الگوريتم:
1- طراحي الگوريتم دكتر نعيمي پور
2- طراحي الگوريتم دكتر قلي زاده
3- كنكور ارشد كامپيوتر راهيان ارشد جلد 3
هوش مصنوعي: 1-S.Russel, P.Norving, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. ترجمه رهنمون 2- هوش مصنوعي نوشته دكتر فهيمي، 3- كنكور ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 4 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي
1- T.W. Pratt, “Programming Lanuguages And Implementationترجمه جعفرنژاد قمي.
2- كنكور كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد، جلد 3
مدار الكتريكي: 1) مدار الكتريكي، ترجمه دكتر جبهدار 2) رهيافت حل مسأله در مدار، محمود دياني، نص، 1381. الكترونيك ديجيتال: 1- Digital Integrated circuits, Jan, M, Rabaey 2- Micro Electronic circuits, A.S.sedra

منابع و سرفصل هاي مصوب وزارت علوم نرم افزار

طراحي الگوريتم

مروري بر مطالب مهم در درس ساختمان داده و تكميل نكات ارائه شده در خصوص:
استقرا رياضي و روشهاي بازگشتي، پيچيدگي الگوريتمها و آناليز آنها، نمادهاي
O، تتا، امگا، o و روشهاي حل مسئله: در هر روشي تعدادي مسئله مهم انتخاب و
الگوريتمهاي هر يك گفته شده و اثبات و آناليز گردد. روش مستقيم و حل
(مسائل: ماكزيمم و مينيمم يك آرايه، ضرب دو عدد nبيتي، روش strassen در ضرب
ماتريسها، تورنمت بازيها، مرتب كردن براساس QuickSort)، روش برنامه سازي
پويا(مسائل: ضرب ماتريسها، كوله پشتي، مثلث بندي بهينه يك چندضلعي، طولاني
ترين زيرترتيب مشترك، حروف چيني يك پاراگراف)، روش حريصانه(مسائل:مسائل
زمانبندي، خرد كردن پول، كدهافمن)، روشهاي مبتني بر جستجوي كامل و تكنيكهاي
محدود كردن فضاي جستجو، استفاده از درخت بازي و Pruning، بازيهاي Puzzle،
tic-tac-tac روشهاي مكاشفه اي براي حل مسائل مشكل(مسئله فروشنده دوره
گرد) الگوريتمهاي گراف شامل: روشهاي جستجوي گراف(عمقي، سطحي) گرافهاي بدون
جهت(الگوريتمهاي Dijkstra درخت پوشاي مينيمال، اجزا همبند، كاملا همبند و
مسائل ديگر) گرافهاي جهت دار(الگوريتمهاي Floyd، مرتب كردن Topological،
اجزا دو همبند و …) شبكه هاي ماكزيمم جريان و مسائل مربوطه.

مراجع:
1- Neapolitan, Foundations of Algorithms.
2- CLRS) Cormen, leisersen, Rivert, Introduction to Algorithms)
3- Horowitz, Sahni, Fundamental of Computer Algorithms.
4- Aho, Hopctoft, Data Structure & Algorithms.
5- Udi Manber, Introduction to Algorithms.
6- Brassard, Fundamentals of Algorithms

اصول طراحي پايگاه داده

مقدمه، معرفي ومرور مباحث ذخيره و بازيابي اطلاعات
مفاهيم و تعاريف مديريت پايگاه داده (تعريف داده و اطلاعات، تعريف پايگاه
داده، ضرورت پايگاه داده، استقلال داده اي، مدل هاي مختلف سيستم هاي پايگاه
داده)
معماري يك سيستم پايگاه داده(معماري سه سطحي، سطح خارجي، سطح مفهومي، سطح
داخلي، مدير پايگاه داده و مدير داده، مدير ارتباطات داده اي)
مدل هاي مختلف سيستم هاي پايگاه داده (مدل سلسله مراتبي، مدل رابطه اي، مدل شبكه اي)
مدل رابطه اي پايگاه داده ها(رابطه يا جدول، جداول مبنا و غيرمبنا، زبان پرس و جو)
عناصر مدل رابطه اي (دامنه، رابطه و انواع آن)
جامعيت مدل رابطه اي(كليد كانديد، كليد اوليه، كليد رقيب، كليد خارجي و قواعد آن، تهي بودن كليد خارجي و كليد اوليه)
جبر رابطه اي
حساب رابطه اي
زبان SQL
وابستگي تابعي (تعريف، وابستگي هاي جزئي، بستار مجموعه اي از وابستگي ها، مجموعه كاهش ناپذير از وابستگي ها)
نرمال سازي(1NF, 2NF, 3NF, BCNF وابستگي چند مقداري(MVD) و 4NF، وابستگي الحاقي (JD) و 5NF)
مرور مطالب پيشرفته تر (حفاظت، ترميم، همزماني، پايگاههاي داده شي گرا، پايگاه هاي داده استنتاجي).

مراجع:
1- Date, Introduction to Database Design
2- Elmasri, Fundamental of Database systems
3- Abitebout, Foundations of Database
4- Korth and Silberchatz, Database System Concepts

ساختمان داده ها

آرايه ها، بردارها، ماتريسها، كاربرد ماتريسها مانند MAZE، ماتريسهاي خلوت و
كاربرد آنها، پشته ها، صفها و كاربرد آنها، ليستها، ليستهاي پيوندي (خطي،
حلقه اي، پيوند مضاعف، چند پيوندي) و كاربرد آنها، تعاريف و اصول مقدماتي
درختها، درختهاي دودويي، نمايش و كاربرد (درختهاي تصميم گيري، بازي،
جستجو و …) روشهاي ايجاد درختهاي تسبيح و اره (TREADED TREES) گرافها
(نمايش، روشهاي پيمايش، كاربرد)، درختهاي پوشا، روشهاي تخصيص حافظه هاي
پويا و مقايسه آنها،الگوريتمهاي جستجو و مرتب كردن داخلي (حداقل 4 روش) و
ادغام.

مراجع:
1- Horowitz and Sahni, Fundamental of Data Structure and Computer Algorithms
2- Tenenbawn, Data Structure Using Pascal
3- Wirth, Algorithms + Data Structure = Programs

اصول طراحي كامپايلر

مقدمات(انواع مترجم ها شامل كامپايلرها و مفسرها) ساختار و اجزاي
كامپايلر(تحليل گر لغوي، نحوي، معنايي، مديريت جدول نمادها، توليد كد
مياني و نهايي، بهينه سازي، مديريت خطاها)
بررسي انواع گرامرها و خواص عمومي زبانها(طبقه بندي Chomsky)، گرامرهاي گنگ، گرامر خالص(مختصر و مفيد)
تحليل لغوي، عباريات منظم براي نمايش الگوي توكن ها، اصلاح خطاهاي لغوي، گرامرهاي تفسير حالت قطعي و غيرقطعي
روشهاي تحليل نحوي (بالا به پايين، (LL(1 ، پياده سازي RecursiveDescent و
جدول تجزيه پايين به بالا(OP-SP)، روشهاي (LL(1 شامل (SLR(1 و (LALR(1 و
(CLR(1 و اصلاح جدول (LR(1 در مورد گرامرهاي گنگ)
روشهاي اصلاح خطاهاي نحوي
تحليل معنايي(تستهاي ايستا و پويا)
مديريت جدول نمادها و ساختار آنها
روشهاي تحصيص حافظه (ايستا و پويا)
توليد كد مياني و نهايي و روشهاي توليد كد مانند Syntax Directed يا Tree Walking با استفاده از كنش هاي مفهومي و علايم كنش
ترجمه تعدادي از ساختارهاي زبانهاي امري مانند عبارتها ، ساختارهاي كنترلي، فراخواني روال ها
مختصري در مورد بهينه سازي كد مياني

مراجع:
1- Aho, Sethi, Compilers: Principles, Techniques and Tools
2- Trembly, The Theory and Practice of Compiler Writing
3- Pittman and Petersm The Art of Compiler Design
4- Mack, Writing Compilers and Interpreters

رياضي گسسته

مقدمه : منطق رياضي، جبرگزاره ها، فرمولهاي خوش ساخت، مروري بر نظريه مجموعه ها، روشهاي اثبات
روابط و توابع: روابط دوتايي، روابط سازگاري و هم ارزي، ماتريس نمايش دهنده روابط، گراف رابط، توابع،توابع پوشا، توابع يك به يك
روابط بازگشتي،استقرا، حل روابط بازگشتي، تابع مولد
ساختمانهاي جبري، نيمگروهها و منويدها، گرامرها و زبانها، نشانه گذاري
لهستاني، گروهها،همومورفيسم، ايزومورفيسم، لاتيسها(شبكه ها)، جبربول، جدول
كارنو، زبان و دستور زبان، دستور زبان بعنوان مثالي از منويدها
آناليز تركيبي:اصل لانه كبوتر، آشنايي با الگوريتمهاي تركيبي،توابع بازگشتي و كاربرد آنها
تئوري گراف: گرافهاي جهت دار، گرافهاي بي جهت، مسيرهاي اويلري و هميلتوني،
مسيرهاي بهينه اپتيمال، الگوريتم يافتن مسيرهاي بهينه اپتيمال، گرافهاي
همبند، ماتريس ارتباط و قضاياي مربوطه، كاربرد گرافها در تجزيه و تحليل
فعاليتها
درختها : درختهاي پوشاي مينيمال، پيمايش درختها، كاربرد درختها، عبارات جبري و نمايش درختها.

مراجع:
1- Johnson Baugh,Discerte Mathematics
2- Grassman And Tremblay, Logic and Discrete Mathematics
3- Termblay, Discrete Mathematical Structures with Applications to computer science
4- Keneth, Rossen and Charles R.B,Wright, Discrete Mathematics
5- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics
6- Michael Alberison, Discrete Mathematics with Algorithms

زبان تخصصي نرم افزار

با توجه به كاربرد وسيع زبان انگليسي به عنوان زبان رايج متون علمي و جزوات
راهنما و اكثريت نرم افزارها و Help آنها و خصوصا كاربرد رايج آن د رشبكه
هاي اطلاع رساني به ويژه Internet، سعي براين است تا در اين درس با مروري
بر مطالب عنوان شده در زبان تخصصي مقطع كارداني، دانشجويان با مفاهيم
پايه و گرامري مرتبط با علم كامپيوتر،واژگان مورد استفاده در حوزه نرم
افزار، سخت افزار، اينترنت و شبكه هاي كامپيوتري و اطلاع رساني آشنا شده و
با نحوه ترجمه متون علمي و نحوه نگارش اين متون آشنا شوند.
آشنايي با پيغامهاي ارسالي متدوال توسط سيستم عامل هاي رايج و در هنگام
مراحل نصب نرم افزارها، زبانهاي برنامه نويسي،اختصارات متدوال در نامه
نگاري الكترونيكي و chat و … اصطلاحات و واژگان رايچ در موتورهاي
جستجواينترنت و بهرگيري از دفترچه هاي راهنما و مراجع و …
ترجمه متون مختلف تخصصي و نگارش ساده متون علمي در حوزه رايانه و اطلاع رساني.

سيستمهاي خبره

معرفي سيستمهاي خبره، ساختار و ويژگي هاي سيستمهاي خبره، پياده سازي
سيستمهاي خبره، چگونگي تشكيل پايگاه دانش، سيستمهاي خبره مبني بر قوانين،
سيستمهاي خبره مبني بر Frame، منطق و استدلال خودكار اصول استدلال قاعده
مند، سيستمهاي خبره نادقيق(Bayesian، تئوري اطمينان، سيستمهاي خبره فازي)
چرخه عملي سيستمهاي خبره، تعيين خواسته ها رد طراحي سيستمهاي خبره، اكتساب
دانش و پياده سازي آن، روشهاي يادگيري اتوماتيك دانش، وارسي و اعتبارسنجي،
بكارگيري يك زبان طراحي سيستمهاي خبره و مهندسي دانش.

مراجع:
1- Durkin, Expert systems
2- Gonzalez and Dankel, The Engineering of knowledge Based System theory and practice
3- Waternan, A Guide to Expert systems
4- Jackson, Introduction to Expert Systems

هوش مصنوعي

هوش مصنوعي چيست؟ مباني و تاريخچه هوش مصنوعي و مرزهاي دانش در هوش مصنوعي
عاملين (Agents) هوشمند، ساختار و عملكرد، عاملين هوشمند، محيط ها
حل مسئله، حل مسئله از طريق جستجو، فرموله كردن مسايل، چند مثال جستجو براي جواب، روشهاي جستجو
روشهاي جستجو آگاهانه (informed) جستجوي Best-first توابع Heuristic جستجوي حافظه محدود، ساير روشهاي جستجوي بهبود يافته
عاملين مبتني بر دانش، عامليني كه منطقي استدلال مي كنند، نمايش منطق، منطق گزاره اي، استدلال
منطق رتبه اول، استنتاج در اين منطق، قوانين استنتاج، استنتاج زنجيره اي به جلو و عقب
برنامه ريزي(Planning)، از حل مسئله به برنامه ريزي، نمايشهاي ساده براي برنامه ريزي، مهندسي دانش براي برنامه ريزي
عدم قطعيت (Uncertainty)، نحوه عمل كردن در شرايط عدم قطعيت، كاربرد و نحوه استحصال احتمالات
معرفي برخي كاربردها در سيستمها خبره، پردازش زبان طبيعي، بينائي ماشين و رباتيك

مراجع:
1- Russell and Nowig, Artificial Intelligence: A modern approach.
2- Rich, Artificial intelligence
3- Bratko, Prolog Programming for AI
4- Nilsson, Principles of Artificial Intelligence
5- Sterling and Shapiro, Art of Prolog

طراحي پياده سازي زبانها

ويژگي هاي عمومي زبانهاي برنامه نويسي، پردازنده هاي زبانهاي برنامه سازي و
مقايسه انواع آنها ويژگي هاي انواع داده ها و پياده سازي آنها در زبانهاي
سطح بالا، روشهاي تعيين ترتيب اجراي دستورات و پياده سازي آنها، كنترل
داده ها(Data Control) ، روشهاي تخصيص نشانوندهاي (Arguments) يك تابع
(برنامه فرعي) و پياده سازي آنها، روشها مديريت حافظه در زبانهاي سطح
بالا، انتزاع(تجريد) داده ها.

مراجع:
1- Pratt, Programming Language and Implementation
2- Horowitz, Fundamental of Programming Language

معماري كامپيوتر

تعريف معماري كامپيوتر، اشاره اي به تاريخچه كامپيوتر و نسلهاي آن، معرفي
واحدهاي اصلي كامپيوتر، طراحي مجموعه دستورالعمل، بررسي معيارها و مسائل،
نحوه اجراي دستورالعملها به كمك زبان توصيف سخت افزار(مثل RTL)، روشهاي
طراحي واحد كنترل به روش سيم بندي شده، ساختار واحد كنترل، كنترل انواع
گذرگاه و مسيريابي داده، طراحي واحد حسابي، منطقي و محاسبه تاخيرها، طراحي
واحد كنترل ريزبرنامه پذير، حافظه و سلسله مراتب آن، حافظه هاي ايستا و
پويا، معرفي حافظه نهان(CACHE) و مجازي(Virtual)، الگوريتمهاي حسابي جمع،
تفريق، ضرب و تقسيم، الگوريتمهاي مميز شناور، شيوه هاي دسترسي به دستگاههاي
ورودي و خروجي(سركشي، وقفه)، دسترسي مستقيم به حافظه(DMA) و به اشتراك
گذاري گذرگاه(BUS)، اشاره به روند توسعه معماري كامپيوتر و تفاوتهاي RISC,
CISC.

مراجع:

1- Hama, Zaky, Computer Organization
2- Patterson, Hennessey,Computer Architecture, Hardware/Software Design
3- Mano, Computer System Architecture
4- Mano, Logic and Computer Design Fundamentals

سيستمهاي عامل

تعريف سيستم عامل و وظايف اساسي آن به عنوان ماشين مجازي و مدير منابع،
انواع منابع، تاريخچه مختصر سيستم هاي عامل، طبقه بندي انواع سيستمهاي
عامل، سيستم عامل از ديد كاربر، مفهوم پردازه(فرآيند)، كار، وظيفه، انواع
كار (مقيد به ورودي/ خروجي، مقيد به پردازنده)، مدل پردازه، مكانيزم وقفه،
برنامه سازي و كنترل عمليات ورودي/ خروجي، همروندي عمليات ورودي/ خروجي و
عمليات پردازشي، بررسي بافرينگ، محيط هاي چندبرنامه اي، سيستمهاي عامل
اشتراك زماني و محاوره اي، مديريت پردازنده، زمانبندي كارها و فرايندها در
استفاده از منابع، مديريت حافظه(الگوريتمهاي مختلف تخصيص حافظه)، حافظه
مجازي و مديريت آن، مديريت دستگاههاي ورودي/خروجي، مديريت پرونده ها، بررسي
مسئله بن بست و راه هاي مواجه با آن، امنيت و حفاظت در سيستمهاي عامل،
آشنايي مقدماتي با سيستم هاي عامل شبكه و توزيع شده.

مراجع:
1- Tenenbaum, Modern Operating Systems
2- Stallings, Operating Systems
3- Deitel, Operating Systems
4- Silberschatz, Peterson, Operating Systems

نظريه زبان ها و ماشينها

آتاماتاي محدود، آتاماتاي Pushdown، ماشين تورينگ، انواع گرامرها و زبانها،
تقسيم بندي Chomsky, ارتباط ميان زبانها و ماشينها و قضاياي مربوطه.

مراجع:
1- Linz, Introduction to Formal Languages and Automata
2- Wood, Theory of Computation
3- Reveseze, Theory of Formal Languages
4- Cohen, Introduction to Computer Theory

مدارهاي منطقي

سيستم نمايش اعداد و كذگذاري، نمايش اعداد منقي، منطق كليدي، منطقهاي سه
حالته، ساختار كلي دريچه هاي منطقي، انواع دريچه هاي منطقي، توابع منطقي
ساده كردن آنها شامل روشهاي جدول كارنو و روش جدول بندي، روشهاي كامپيوتري
ساده كردن توابع تركيبي، طراحي مدارات رمزگشا، مدارات رمزكننده، مدلهاي
كد، انتخاب كننده ها و ديگر بسته ها براي پياده سازي مدارهاي تركيبي،
مدارهاي ROM، PLA، PAL و ديگر ساختارهاي منظم، ساختار لچ، و فليپ فلاپ،
مدارهاي همگام(Synchoronous)، مقايسه ماشينهاي حالت در MOORE و MELAY،
شمارنده ها، شيفت رجيسترها، مدارهاي غيرهمگام(Asynchrounous)، بررسي
مخاطره ها و مسابقه ها(Race and Hazard)، تخصيص وضعيت بدون مسابقه، تراشه
هاي متدوال مدارهاي ترتيبي، طراحي با بررسي يك نمونه ماشين يا بخش كنترل و
داده، روشهاي طراحي نوين.

مراجع:
1- Nelson, Digital Logic Circuit Analaysis & Design
2- Wakerly, Digital Design Principles and Practicas
3- Mano, Computer Engineering Hardware Design

روشهاي محاسبات عددي

تعريف خطا، انباشتگي خطا در محاسبات، ناپايداري در محاسبات، فرمول تكرار
براي محاسبه توابع، روشهاي حل معادلات غير خطي شامل روشهاي نصف كردن فاصله،
رسم خطوط قاطع، رسم خطوط مماس، تكرار نقطه ثابت، فرمول خطا و اثبات
همگرايي براي هريك از روشها، رتبه همگرايي، معادلات چند جمله اي(جداسازي
ريشه ها، حدود ريشه ها،روشهاي حل)، روش برستو(Barastow) براي تعيين رشته
هاي موهومي، دستگاه معادلات خطي، روشهاي حل مستقيم(گاوس، ماتريس وارون)،
روشهاي حل تكراري، روش نيوتن براي حل دستگاه معادلات غير خطي، مقادير ويژه،
بردارهاي ويژه، معادله مشخصه، روشهاي فاكتورگيري، تفاضلهاي منتاهي،
روشهاي درون يابي، برون يابي(نيوتن، گاوس، لاگرانژ، اتيكن)، چندجمله اي
چبي شف، چندجمله اي Spline، درون يابي وارون، درون يابي دو متغيره، فرمول
خطا، خمهاي پوشا، روشها يحداقل مربعات، مشتق گيري عددي، تعيين نقاط
اكسترمم توابع جدولي، فرمول گاوس با نقاط محدود، انتگرال گيري عددي،
فرمولهاي خطا براي روشهاي انتگرال گيري، انتگرال گيري چندگانه عددي،
روشهاي حل معادلات ديفرانسيل معمولي(تيلور، پيكارد، اويلر، هيون، اويلر
بهبوديافته، رانگ(Rung) كوتا (Kutta ))، روشهاي پيشگويي و تصحيح جواب،
فرمول خطا، حل معادلات ديفرانسيل با شرايط سرحدي، حل دستگاه معادلات
ديفرانسيل.

مراجع:
1- Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering
2- Atkinson, Elementary Numerical Analysis
3- Dlum, Analysis and Computation
4- Gerald, Applied Numerical Analaysis
5- Nakamura, Applied Numerical Methods

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي فشرده و قوانين كيرشف، تقريب و مدلسازي عناصرمدار، اجزاء مدار
شامل، مقاومتها، منابع نابسته و منابع وابسته (ولتاژ و جريان)، خازنها،
سلفها، توان و انرژي، تقويت كننده عملياتي(OPAMP) به عنوان يك عنصر مدار،
مدارهاي ساده شامل، مدارهاي مقاومتي، روشهاي تحليل مدارهاي مقاومتي، مشخص
سازي يك مدار در دو سرآن، مدار معادل تون نرتن و قضيه جمع آثار در مدارهاي
مقاومتي، تبديل منابع، بهم پيوستن سلفها و خازنها، كاربرد Spice در حل
مدارهاي مقاومتي، مدارهاي مرتبه اول شامل، مدارهاي RL، RC پاسخهاي ورودي
صفر، پاسخ حالت صفر، پاسخ كامل، پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائمي، ثابتهاي
زماني و مدار با چند ثابت زماني و كليدزني، پاسخ پله و پاسخ ضربه، مدارهاي
مرتبه دوم، مفاهيم پايداري، نوسان، مقاومت منفي، مدارهاي دوگا، تشابه
سيستمهاي الكتريكي و مكانيكي، كاربرد Spice در حل مدارهاي منطقي اول و دوم و
OPMP، روشهاي تحليل مدارهاي خطي(تحليل گره و تحليل مش)، اهميت پاسخ ضربه و
محاسبه آن در مدارهاي خطي كلي(تحليل حوزه زماني) و قضيه كانالوشن، تجزيه و
تحليل حالت دائمي سينوسي شامل مفاهيم فازور امپدانس، ادمپتانس، دياگرام
فازوري، مفهوم تشديد و مدارهاي تشديد سري و موازي، توابع شبكه، پاسخ
فركانسي، توان در حالت سينوسي، توان متوسط، حقيقي و توان راكتيو، قضيه
انتقال توان ماكزيمم، مقادير موثرو RMS، تغيير مقايس يك مدار، كاربرد Spice
در حل مدارهاي در حالت دائمي سينوسي، تحليل مدارهاي سه فاز، متعادل،
تزويج و مدارهاي تزويج شده، مدارهاي معادل Tو سلفهاي تزويج شده ماترسي
اندوكتانس، بهم پيوستن سلفهاي تزويج شده، ترانسفورماتورها، مدل مداري و
خواص كاربرد آنها،كاربرد Spice در حل مدارهاي با سلفهاي تجويز شده و
ترانسفورماتورها.

مراجع:
1- Desoer and Kuh, Basic Circuit Theory
2- Desoer and Kuh, Linear and Nonlinear Circuits
3- Nilson, Electric Circuit
4- Huelsman, Vasic Circuit Theory
5- Base and Stevens, Introductory Network Theory

آمار و احتمالات مهندسي

اشاره اي به تئوري مجموعه ها، نمونه ها و نمايش جدولي آنها همراه با
ميانگين، نما، ميانه و واريانس، تبديل و تركيب، احتمالات و قضاياي مربوطه،
متغيرهاي تصادفي و استقلال آنها، واسطه و ميانگين و واريانس توزيعات،
توزيعات دو جمله اي پواسون، فوق هندسي، توزيع نرمال، توزيع چند متغير
تصادفي، نمونه گيري تصادفي و اعداد تصادفي، نمونه گيري از جامعه كوچك،
برآورد پارامترهاي آماري، فواصل اطمينان، آزمون، آزمون فرضي تصميم گيري،
تجزيه واريانس، رگرسيون، همبستگي، آزمون روشهاي ناپارامتري، برازندن خط
مستقيم براده ها، توابع مولد گشتاور، قضيه اعداد بزرگ، قضيه حدمركزي، مجموع
متغيرهاي تصادفي مستقل، احتمال شرطي، قضيه احتمال كلي.


گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی كامپيوتر

در مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسي کامپيوتر دارای چهار گرایش زیر است:

 

                1.گرایش مهندسی نرم‌افزار

             2.گرایش هوش مصنوعی

             3.گرایش معماری کامپیوتری

             4.گرایش مهندسی الگوریتم و محاسبات

 

1- گرایش مهندسی نرم‌افزار:
در گرایش نرم‌افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل
پیشرفته، بانکهای اطلاعاتی، برنامه‌نویسی پیشرفته و تحت WEB، الگوریتم‌های
پردازش موازی و … آشنا می‌شوند.

این
گرایش در کنار گرایش الگوریتم و محاسبات از گرایش‌هایی است که دانشجویان
دارای مدرک کارشناسی از گرایش نرم افزار می‌توانند بطور مستقیم و بدون نیاز
به گذراندن واحدهای جبرانی به تحصیل در آن بپردازند تفاوت این دو گرایش در
ضریب دروس تخصصی نرم افزار در کنکور کارشناسی ارشد است. به این صورت که
این دروس در گرایش مهندسی نرم افزاربا ضریب ۲ اعمال می‌شوند حال آنکه در
گرایش الگوریتم و محاسبات ضریب ۳ منظور می‌شود. در نتیجه دانشجویانی که
تسلط کامل‌تری به دروس نرم افزاری دارند برای تحصیل در رشته مهندسی نرم
افزار می‌بایست نسبت به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در گرایش الگوریتم و
محاسبات را دارند، دارای توانایی های ریاضی و کامپیوتر پایه بیشتری باشند.
با توجه به دروسی که در این گرایش از گرایش‌های کارشناسی ارشد، ارائه
می‌شوند دانشجو می‌تواند توانایی های متفاوتی را کسب کند که در زیر به آنها
اشاره می‌شود:

* طراحی و پیاده سازی پایگاه داده‌‌ها
با
توجه به آنچه که یک کارشناس مهندسی نرم افزار در طول تحصیل فرا می‌گیرد ،
یک کارشناس ارشد قدرت طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده پیچیده تر و دقیق
تر با حداقل خطا و همرنگ‌تر با سیستم های روز دنیا را دارا خواهد شد.

* مهندسی نرم افزار
به
خودی خود معقوله بسیار پیچیده ای در مورد روش‌های مدیریت، طراحی، پیاده
سازی و نگهداری برنامه‌ها و پروژه‌های نرم افزاری است و کارشناس ارشد، قدرت
کنترل تمام موارد بالا را در برنامه های عظیم نرم افزاری خواهد آموخت.

* سیستم های عامل
دانشجویان
کارشناسی در طول تحصیل خود به طور تئوری و غیر سنگینی با سیستم‌های عامل و
زیر و بم های آنها آشنا می‌شوند حال آنکه کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
تا جایی پیش می‌رود که بتواند یک سیستم عامل مستقل و جدید و در عین حال
شایسته را پیاده سازی کند.

* اتوماسیون اداری
اتوماتیک کردن روند فعالیت‌های یک اداره موسسه یا سازمان به وسیله کامپیوتر.
* برنامه نویسی همروند
به وجود آوردن همزمان چند برنامه در کامپیوتر و مدیریت آنها.
* الگوریتم‌های موازی
شکستن الگوریتم‌ها به قسمت هایی که میتوانند به صورت همزمان توسط چند پردازنده انجام شوند به منظور افزایش سرعت اجرای الگوریتم.
* طراحی و ساخت کامپایلرها
بر
خلاف کارشناسان نرم افزار که نسبت به کامپایلرها شناخت پیدا می‌کنند ،
کارشناسان ارشد، قدرت طراحی و ساخت این قسمت مهم از دنیای تولید نرم افزار
را خواهند آموخت.

* شبیه سازی و گرافیک کامپیوتری
هم در معقوله مهندسی نرم افزار طبقه بندی شده و کارشناس ارشد از آموزش‌های قدرتمندی جهت انجام آنها بهره خواهد برد.

 

2- گرایش هوش مصنوعی: در
این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبکه‌های عصبی، هوش مصنوعی پیشرفته، تئوری
فازی، پردازش تصویر و … آشنا می‌شوند. گرایش هوش مصنوعی گرایشی است که
داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد می‌توانند در کنار گرایش‌های دلخواه
خود (نرم افزار و محاسبات و الگوریتم یا معماری کامپیوتر) در وقتی جداگانه
به سوال‌های آن پاسخ گویند. شمار پذیرفته شدگان در گرایش هوش نسبتا بيشتر
از ديگر گرایش‌ها است. در دوره کارشناسی دانشجویان صرفا با یک درس سه واحدی
با نام هوش مصنوعی آشنایی پیدا می‌کنند و آشنایی بیشتر با این معقوله به
طور کامل در دوره کارشناسی ارشد صورت می‌گیرد . با توجه به واحدهایی که در
دوره کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی تدریس می‌شود دانشجویان می‌توانند
موارد آموزشی و کاربردی متفاوتی را بیاموزند از جمله :

* یادگیری ماشین
روشهایی
که کامپیوتر را قادر میسازد عملی شبیه به یادگیری و تجربه را در حین انجام
مکرر یک عمل انجام دهند یعنی با توجه به اعمالی که دفعات قبل انجام داده و
بررسی نتایج آنها سعی کند در دفعات بعدی اعمالی بهتر و مطلوب تر و با خطای
کمتر انجام دهد .

* شبکه های عصبی
روش
جدید حل مسائل هوش مصنوعی بوسیله شبکه ای از واحدهای متصل به هم که هر
کدام قابلیت پردازش داده ها ، ارتباط با نورون های دیگر وهمچنین ایجاد
تغییرات در مشخصات شبکه را دارند و این اعمال را در جهت بهینه سازی عملکرد
شبکه انجام میدهند .شبکه های عصبی معمولا در مسائلی نظیر بهینه سازی ،
تخمین توابع ، کنترل و … کاربرد دارند

* پردازش تکاملی
شاخه
ای جدید از هوش مصنوعی که با در نظر گرفتن یک یا چند جواب اولیه برای یک
مساله بوجود آوردن جوابهای جدید از جوابهای موجود و انتخاب جوابهای بهتر
سعی میکند یک جوابی میکند یک جوابی نسبتا بهینه برای مساله بدست آورد.

* رباتیک
طراحی
رباتهای کامپیوتری (مکانیکی یا نرم افزاری) برای انجام وظیفه ای خواص
.برای هوشمند ساختن رباتها از آلگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ،
پردازش تصاویر ، تشخیص گفتار و … استفاده میشود

* منطق فازی
تعمیمی
است ازمنطق کلاسیک که در آن بجای دو مقدار درست و غلط ، درجه درستی داریم
که میتواند یین عدد صفرو یک باشد. پردازش زبان طبیعی :قسمتی از هوش مصنوعی
که به پردازش متون زبانهای طبیعی میپردازد تا معنای آنها را استخراج کند .

* سیستم های خبره
سیستم
های که بوسیله جمع آوری داده ها و قوانین در یک زمینه خاص میتوانند درآن
زمینه مانند یک فرد خبره و متخصص عمل کند (نمونه رباتهای جراح)

* محاسبات نمادین
انجام
محاسبات ریاضی به صورت نمادین نه عددی . یعنی اگر ۲ به توان ۲ چهار میشود
این الگوریتمهای هوش مصنوعی قدرت تعمیم آن به x به توان ۲ را دارند و در
نهایت به جای عدد جوابی وابسته به نماد برمیگردانند مثل x ضربدر x.

 

3- گرایش معماری کامپیوتر:
در این گرایش دانشجویان با معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌ها
شبکه‌های کامپیوتری گسترده، پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و
… آشنا می‌شوند.

گرایش
معماری کامپیوتر در رشته مهندسی کامپیوتر تنها گرایشی است که دانشجویان
دارای مدرک کارشناسی از گرایش سخت افزار می‌توانند بطور مستقیم و بدون نیاز
به گذراندن واحدهای جبرانی به تحصیل در آن بپردازند. لازمه این امر موفقیت
در کنکور سراسری کاشناسی ارشد و به اتمام رساندن تحصیل در گرایش فوق الذکر
است. با توجه به دروسی که در این گرایش از گرایشهای کارشناسی ارشد، ارائه
می‌شوند دانشجو می‌تواند توانایی‌های متفاوتی را کسب کند که در زیر به
آن‌ها اشاره می‌شود:

* طراحی و ساخت مدارهای دیجیتال
به
عنوان مثال می‌توان به اکثر قریب به اتفاق مدارهای منطقی، سیستم‌های
دیجیتال، بردهای تبلیغاتی، سیستم‌های کنترل دیجیتال در اکثر وسایل امروزی،
سیستم‌های موبایل و … اشاره کرد که یک دانشجوی کوشای گرایش معماری
توانایی طراحی و ساخت آنها را در پایان دوره تحصیلی خود خواهد داشت.

* معماری کامپیوتر
نحوه طراحی و ساخت کامپیوترها و مدارهای کامپیوتری به وسیله اجزای ساده منطقی از دیگر توانمندی‌های این دانشجویان خواهد بود.
* طراحی و ساخت مدارهای واسط
نحوه
ساخت مدارهایی که بتوانند کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری متفاوت را (از
جمله میکروپروسسورها ، میکروکنترلر ها و … ) به یکدیگر متصل کنند .
سیستم‌های کامپیوتری با کاربردهای خاص (مانند مودم و …) نیز از این دسته
مدارها شناخته می‌شوند.

* طراحی و ساخت سیستم‌های بلادرنگ
سیستم‌های کامپیوتری که در حین انجام چند عمل مختلف، ضمانت می‌کنند اعمال خاصی در زمان‌های مشخص یا به تعداد مشخصی انجام خواهند شد.
* کنترل
برای
مثال سیستم‌هایی که دما را کنترل می‌کنند. در این سیستم ورودی‌ها
می‌توانند شدت کار دستگاه‌های خنک کننده و یا گرم کننده و خروجی هم
می‌تواند دمای محیط باشد.

* میکروکنترل‌ها وسیستم های تعبیه شده
سیستم‌هایی که در آنها یک یا چند پردازشگر کامپیوتری یا میکروکنترلر تعبیه شده تا اعمال سیستم و قسمت‌های مختلف آن را کنترل کنند.
* VLSI
که
همان درس VLSI ای است که کارشناسان رشته کامپیوتر در طول تحصیل خود
گذرانده‌اند با این تفاوت که به صورت عمیق‌تر و لایه‌ای‌تری به آن پرداخته
شده تا با دانستن fabrication دقیق مدارهای مجتمع در مقیاس بزرگ، یک
کارشناس ارشد گرایش معماری توانایی طراحی دقیق یک چنین سیستم و مداری را
جهت تولید، داشته باشد.

* انتقال داده
دانشجوی
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، علاوه بر شناخت کافی از روش‌های انتقال
داده و اطلاعات به سیستم‌های کامپیوتری و دیجیتال قادر خواهد بود. سیستم
های بدیع و تازه ای را طراحی و پیاده سازی کند (که لازمه آن داشتن توانایی
بسیار بالا در شناخت لایه های طراحی یک سیستم انتقال داده است).

 

4- گرایش الگوریتم و محاسبات: این گرایش که یک گرایش جدید است. دانشجویان با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته، ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و … آشنا می‌شوند.
جدیدترین
گرایش رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد می‌باشد که از چند سال گذشته به
فهرست گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است. در این گرایش
دانشجویان (علی الخصوص کارشناسان گرایش نرم افزار) با توجه به ضرایب دروس
نخصصی نرم افزار خود پذیرفته شده و به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. در این
گرایش بیشتر جنبه‌ی الگوریتمیک و وابسته به محاسبات دانشجویان نرم افزاری
مورد توجه و تقویت قرار خواهد گرفت. میزان پذیرفته شدگان در این گرایش از
همه گرایش‌ها کمتر است ولی قبولی در این گرایش به دلیل توجه داوطلبان به
دیگر گرایش‌های شناخته شده این رشته ، برای دانشجویان با پیش زمینه نرم
افزار آسان‌تر است. در طول تحصیل در این گرایش دانشجویان در زمینه‌های زیر
تعلیم داده شده یا تقویت خواهند شد:

* طراحی الگوریتم ها
روش‌های
طراحی الگوریتم که در دوره کارشناسی به دانشجویان تا حدودی آموزش داده شده
است در این گرایش به صورت پیشرفته و پیچیده‌تری جهت طراحی آلگوریتم‌های
قدرتمندتر و بهینه‌تر آموزش داده می‌شود.

* ساختمان داده ها
ساختارهای
داده‌ای که در طول دوره کارشناسی آموزش داده شده ساده‌ترین نوع ساختارها
بوده‌اند حال آن‌که در این گرایش کارشناسی ارشد، ساختارهای پیچیده‌تر و
نوین‌تری آموزش داده می‌شود تا برنامه نویسان را قدرتمندتر و مدرن تر از
قبل جهت اجرای خواسته های نرم افزاری آماده کند.

* ساختمان های گسسته
مجموعه
تمام ساختمان‌های منطقی و عددی در قالب ریاضیات آموزش داده می‌شود تا با
به کارگیری آن‌ها در الگوریتم‌های محاسباتی و برنامه نویسی بهترین بازدهی
حاصل شود.

* نظریه محاسبات
این
مبحث پس از آشنایی دانشجویان با نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها مطرح می‌شود. در
این مبحث مدل‌ها و روش‌های مختلف محاسبات مورد مطالعه قرار می‌گیرد .
همچنین محدودیت‌های محاسبات به ویژه در الگوریتم‌های کامپیوتری مورد مطالعه
قرار می‌گیرد. راه حل‌هایی برای مسائلی که حتی با پیشرفته‌ترین سیستم‌ها
هم مدت زمانی طولانی برای اجرای الگوریتمشان نیاز است، در این مبحث ارائه
می‌شود.

* نظریه گراف
بررسی بسیار پیچیده‌تر گراف‌ها و کاربردهاشان نسبت به آنچه در دوره کارشناسی ارائه شده است .
* نظریه بازی ها
در این گرایش مطرح می‌شود و هدف آن بررسی الگوریتم‌هایی است که مانع رسیدن به یک نتیجه خاص و چگونگی چیره شدن بر آن، است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top