ژئوفیزیک

معرفي مؤسسه ژئوفيزيك

ژئوفيزيك‏ به‏ مفهوم‏ عام‏ شامل‏ فيزيك‏ زمين‏، جو و اقيانوس‏هاست‏. علم
ژئوفيزيك، بررسي پارامترهاي مختلف فيزيكي كرة زمين است. پيدايش‏ اين‏ علم‏
به‏ كشف‏ ژيلبرت‏ در نيمه‏ دوم‏ سده شانزدهم‏ ميلادي‏ مبني بر اين كه‏
زمين‏ همانند يك‏ مغناطيس‏ بزرگ‏ عمل‏ مي‏كند و نيز به‏ نظريه‏ گرانش‏
نيوتن‏ در نيمه دوم‏ سده‏ هفدهم‏ ميلادي‏ برمي‏گردد. امروزه‏ اين‏ علم‏ با
بهره‏گيري‏ از ديگر علوم‏ پايه‏، دانشي‏ است‏ با كاربردهاي‏ فراوان‏ و به
شاخه‏هاي‏ متعددي‏ تقسيم‏ مي‏شود. وظيفه اصلي‏ علم‏ ژئوفيزيك‏، مطالعه
فرايندهاي‏ فيزيكي‏ است‏ كه‏ در سياره زمين‏ و منظومه شمسي‏ رخ‏ مي‏دهد.
شناخت‏ پديده‏هاي‏ مرتبط‏ با تحول‏ زمين‏ جامد، جو و اقيانوسها براي‏
تامين‏ نيازهاي اساسي‏ زندگي‏ انسان‏ ضروري‏ است؛ به‏ طور مثال‏ مي‏توان‏
به‏ نياز روزافزون‏ به‏ كشف‏ منابع‏ جديد انرژي‏، اكتشاف‏ كانيها و ذخاير
آبهاي‏ زير زميني‏، پيش‏بيني‏ رويدادهاي‏ طبيعي‏ مانند زلزله‏، آتشفشان‏،
سيل‏ و خشكسالي‏ و همچنين‏ يافتن‏ راههاي‏ چگونگي‏ كاهش‏ اثر ويرانگر اين‏
پديده‏ها اشاره‏ كرد. بر اساس‏ اين‏ نياز و ضرورت‏ توسعه‏ علم‏ ژئوفيزيك‏،
اتحاديه‏ بين‏المللي‏ شوراي‏ تحقيقات (IUS) و اتحاديه‏ بين‏المللي‏ علوم
(IUS) از ژوئيه‏ 1957 تا دسامبر 1958 را سال‏ ژئوفيزيك‏ ناميد و از تمامي‏
ملل‏ مختلف‏ درخواست‏ همكاري‏ جهاني‏ براي‏ توسعه‏ و پيشبرد اين‏ علم‏
نمود. در راستاي‏ تحقق‏ اين‏ هدف‏، مؤسسه‏ ژئوفيزيك‏ دانشگاه‏ تهران‏ در
سال‏ 1957 ميلادي‏ مطابق‏ با 1336 هجري‏ شمسي‏، به‏ همت‏ والاي‏ مرحوم‏
استاد دكتر حسين‏ كشي افشار پايه‏گذاري‏ شد.

مؤسسه ژئوفيزيك‏ در بدو تاسيس‏ با سه‏ بخش‏ زلزله‏شناسي‏،
ژئومغناطيس‏ و گراني‏سنجي‏ آغاز به‏ فعاليت‏ نمود و به‏ تدريج‏ در
زمينه‏هاي‏ آموزشي‏، پژوهشي‏ وكاربردي‏ علم‏ ژئوفيزيك‏ گسترش‏ يافت‏. در
مهر ماه‏ 1349 كميسيون‏ منتخب‏ هيات‏ امناي‏ دانشگاه‏ تهران‏، دو گروه‏
آموزشي‏ فيزيك‏ زمين‏ و فيزيك‏ فضا را تصويب‏ و ابلاغ‏ نمود.

در حال‏ حاضر، گروه‏ فيزيك‏ زمين‏ آموزش‏
دانشجويان‏ در مقاطع‏ تحصيلي‏ كارشناسي‏ ارشد در 5 گرايش‏ زلزله‏شناسي‏،
لرزه‏شناسي‏، مغناطيس‏سنجي‏، ژئوالكتريك‏ و گراني‏سنجي‏ و دكتري‏ در 4
گرايش‏ زلزله‏شناسي‏، لرزه‏شناسي‏، الكترومغناطيس‏ و گراني‏سنجي‏ را بر
عهده‏ دارد. دانشجويان‏ اين‏ گرايش‏ها با ويژگي‏ها و ساختار كره‏ زمين‏
آشنا شده‏ و از آنها در اكتشاف‏ ذخاير زيرزميني‏، زلزله‏خيزي‏ مناطق‏
مختلف‏ كشور و بررسي‏هاي‏ مربوط‏ به‏ طرحهاي‏ مهندسي‏ ژئوفيزيك‏ استفاده‏
مي‏كنند. چهار بخش تحقيقاتي اكتشافات، زلزله‏شناسي، گراني‏سنجي و
مغناطيس‏سنجي و آزمايشگاههاي مختلف با اين گروه همكاري نزديك دارند.

گروه‏ فيزيك‏ فضا، از سال 1354رشته‏ تحصيلي‏
هواشناسي را‏ در مقطع‏ كارشناسي‏ ارشد دائر كرده است‏ و از سال‏ تحصيلي‏
1383 نيز در مقطع‏ دكتري‏ هواشناسي‏ دانشجو مي پذيرد‏. دانشجويان‏ اين‏
رشته‏ با زمينه‏هاي‏ مختلف‏ هواشناسي‏ از قبيل‏ سامانه‏هاي‏ جوي‏ در
مقياس‏هاي‏ گوناگون‏ (بزرگ‏، ميان‏ و خرد مقياس) پيش‏بيني‏ عددي‏ وضع‏ هوا،
آبشناسي‏، اقليم‏شناسي‏، تشكيل‏ ابر و بارش‏، توفانهاي‏ شديد همراه‏ با
بارش‏هاي‏ رگباري‏ و لايه‏ مرزي‏ آشنا شده‏ و مي‏توانند از آنها در امور
محيط‏ زيست‏، كشاورزي‏، عمراني‏، صنعتي‏، آب‏، حمل‏ و نقل‏ و ديگر
زمينه‏هاي‏ مرتبط‏ استفاده‏ كنند. چهار بخش تحقيقاتي ازن و آلودگي هوا،
فيزيك‏ خورشيدي و نجوم، هواشناسي و يونسفر با اين گروه همكاري نزديك دارند.

Image02.jpg
طبق‏
مصوبه‏ هيات‏ وزيران‏ در تير 1379 مسئوليت‏ استخراج‏ و تنظيم‏ تقويم‏
رسمي‏ كشور به‏ عهده‏ مؤسسه ژئوفيزيك‏ واگذار شد كه‏ مؤسسه ژئوفيزيك‏ اين‏
امر را توسط‏ شورايي‏ در مركز تقويم‏ مؤسسه ژئوفيزيك‏ انجام‏ مي‏دهد.

همچنين‏ طبق‏ مصوبه‏ هيات‏ وزيران‏ در آذر 1382 مسئوليت‏‏
اطلاع‏رساني‏ سريع‏ و شبانه‏روزي‏ زلزله‏هاي‏ كشور به‏ مؤسسه‏ ژئوفيزيك‏
واگذار شد كه‏ اين‏ امر توسط‏ مركز لرزه‏نگاري‏ كشوري‏ مؤسسه‏ ژئوفيزيك‏ در حال‏ انجام‏ است‏.

بر اساس‏ مصوبه وزراي عضو ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث
طبيعي و غير مترقبه كشور در تير ماه 1384 مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران،
مسئول مديريت اطلاعات لرزه‌اي كشور گرديد. به همين منظور و بر اساس بندهاي
ج، د، ه ماده 1 اين مصوبه مركز مطالعات پيش‌نشانگرهاي زلزله در مؤسسه ژئوفيزيك تأسيس شد.سازوكاركانوني زمين‌لرزه‌ها

سازوکار
کانونی زمین‌لرزه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای مرتبط با چشمه‌هاي
لرزه‌ای از اهمیت بالایی در مطالعات زلزله‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساخت برخوردار
است. امروزه در کنار پروژه جهانی تعیین تانسور گشتاوري مرکزوار


(Global
CMT Project
)
،
در مراکزی مانند سازمان زمین‌شناسی آمریکا


(USGS)

و مرکـز لرزه‌نـگاری اروپا-مدیترانـه


(EMSC)

سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های بزرگ دنیا تعیین می‌گردد.

مرکز
لرزه‌نگاری کشوری نیز، به عنوان مسئول مدیریت داده‌های لرزه‌ای کشور، سازوکار
كانوني زمین‌لرزه‌های ایران با بزرگي حدود

4.5 و بالاتر را با استفاده از روش
برگردان تانسور گشتاوري در حوزه زمان، بر اساس مدل‌سازی شکل موج محاسبه می‌کند.
در اين پروژه از نرم‌افزارISOLA

استفاده شده و علاوه‌بر داده‌های باند‌‌‌‌پهن مرکز لرزه‌نگاری کشوری‌، داده‌های
در دسترس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله


(IIEES)

و ايستگاه‌هاي لرزه‌نگاری اطراف ایران به‌كار مي‌رود.

اين پروژه زير
نظر دكتر مهرداد پاكزاد توسط هادي حسيني انجام مي‌شود.
از
كليه پژوهشگران و دانشجويان كشور دعوت مي‌شود، به منظور ارتقاء كيفي اين پروژه
و رفع اشكالات احتمالي، نظرات خود را از طريق آدرس ايميل


[email protected]

در اختيار مركز قرار دهند.


Output list in EXCEL format

2015
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2014
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2013
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

2012
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Decدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top