پایان نامه های در رابطه با سرمایه اجتماعی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد

دانشكده:دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
مقطع : کارشناسی ارشد رشته : علوم کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان پايان نامه: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد

استاد يااساتيد راهنما:

استاد يا اساتيد مشاور:

تعداد صفحات : 160 تاريخ دفاع : 26/06/1390

كليد واژه ها: سرمایه اجتماعی؛سرمایه اجتماعی شناختی؛ سرمایه اجتماعی رابطه ای؛ سرمایه اجتماعی ساختاری؛ مدیریت دانش، کتابخانه های دانشگاه

چكيده:
چالشی
که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است
که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت
کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند
سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی
زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه
های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و
مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله
ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان
می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت
دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه
های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی
بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه و یک
سیاهه وارسی بود. پرسشنامه اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد
استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس پرسشنامه ناهاپیت و گوشال((Nahapiet
and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی،
رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. پرسشنامه دوم و سیاهه وارسی، توسط
پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد
استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی
در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از
میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت
بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس
متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و
همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و
کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی \\\”سن\\\” و
\\\”مدرک تحصیلی\\\” با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این
دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون
فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه
ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در
میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را با میزان اجرای
مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه
اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین
بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین
ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم
پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه
اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی
باشد.معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

معمولا
يكي از مشكلات پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم اجتماعي آن است
كه نمي دانند درباره موضوع تحقيقشان چه كساني قبلا كار كرده اند . حتما اين
جمله را در پيشينه تحقيقات دانشجوئي و سازماني زياد ديده ايد كه” در اين
خصوص تاكنون مطالعه اي انجام نشده است”.   ولي معمولا واقعيت به گونه ديگري
است. ضعف اطلاع رساني مناسب و دشواري مراجعه حضوري دانشجويان و محققان
آنان را در نهايت به نگارش اين جمله مجبور مي سازد.

آقاي
دكتر فردين عليخواه در سال 1383 كتابي با عنوان ” سنجش مفاهيم اساسي علوم
اجتماعي ” به چاپ رسانده. در آن كتاب چكيده و تعريف عملياتي (نحوه سنجش)
رساله هاي دانشجوئي كارشناسي ارشد و به بالا(آثاري كه تا سال 1379 دفاع شده
بودند) آمده بود. اين كارادامه يافت و تا سال هاي اخير را نيز شامل شد.
طبق همين كار هم اكنون كتابي با عنوان” سنجش مفاهيم پيمايش هاي عمومي” به
دست چاپ سپرده است. 

ويتلاش كرده تا عناوين رساله هاي دفاع شده در دانشگاههاي مختلف كشور را به مرور در وب سايت خود قرار دهد. اين كار چند حسن دارد:
اول آنكه مي توانيد دريابيد درباره موضوعات در كدام دانشگاه كار شده است.
دوم آنكه اگر در انتخاب موضوع گير كرده ايد با نگاهي به اين عناوين ذهنتان سوژه خواهد گرفت.
سوم آنكه مي توان تحليل ثانويه داد كه در هر دانشگاه روي چه عناويني بيشتر كار مي شود( جامعه شناسي جامعه شناسي)
چهارم آنكه برخي از كساني كه سرقت ادبي كرده اند دست شان رو مي شود!
دكتر عليخواه موضوعات مختلف پايان نامه ها را به 15 مقوله تقسيم كرده است. اين مقوله ها به شرح زير مي باشد:
1- مطالعات خانواده
تضاد خانوادگي زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن: دانشگاه شهيد بهشتي
تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين : دانشگاه شهيد بهشتي
انتظارات فرزندان از پدر: دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي وضعيت و مشكلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي جوياي كار : دانشگاه تربيت مدرس
بررسي عوامل اجتماعي‌– اقتصادي مؤثر بر اشتغال زنان: دانشگاه اصفهان
بررسي پيامدهاي اشتغال براي زنان شاغل و فرزندان آنها: دانشگاه شيراز
تحليل جامعه‌شناختي نقش زنان روستايي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي: دانشگاه اصفهان
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده : دانشگاه شيراز
بررسي وضعيت خشونت نسبت به زنان : دانشگاه تهران
تبيين نقش و جايگاه زن در خانواده در حال گذار در ايران: دانشگاه تهران
طبقه اجتماعي خانواده و تاثير آن بر روابط زن و شوهر: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل موثر بر سازگاري زناشوئي : دانشگاه شيراز
بررسي زمينه هاي اقتصادي اجتماعي موثر بر شيوه همسر گزيني : دانشگاه شيراز
بررسي عوامل موثر بر معيارهاي همسرگزيني : دانشگاه علامه طباطبائي
عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق: دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي جامعه شناختي تغيير قدرت در خانواده: دانشگاه الزهراء
بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ساخت قدرت خانواده: دانشگاه شيراز
بررسي عوامل جامعه شناختي موثر در بالا رفتن سن ازدواج جوانان: دانشگاه كرمان
بررسي پديده هاي فرزند خواهي و ارزش هاي مثبت و منفي كودكان براي والدين: دانشگاه شيراز
نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان: دانشگاه شهيد بهشتي
تاثير شيوه هاي اجتماعي كردن والدين بر نحوه اجتماعي شدن فرزندان: دانشگاه علامه طباطبائي
تاثير اشتغال زنان بر اجتماعي شدن فرزندان: دانشگاه علامه طباطبائي
بررسي علل و عوامل موثر در آمدن يا سپردن سالمندان به آسايشگاه: دانشگاه گيلان
2. رفتارهاي اجتماعي
بررسي نگرش بوميان نسبت به غيربوميان و تأثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي : دانشگاه اصفهان
تبيين موانع مشاركت اجتماعي : دانشگاه اصفهان
بررسي انگيزه‌هاي رواني، اجتماعي مشاركت دانشجويان : دانشگاه تهران
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي زنان: دانشگاه شيراز
بررسي پايگاه اجتماعي و عوامل آموزشي بر ميزان مشاركت دانش اموزان: دانشگاه شيراز
تشكل صنفي و مشاركت اجتماعي: دانشگاه علامه طباطبائي
تبيين رابطه بين ميزان تحصيلات زنان با ميزان مشاركت اجتماعي آنان: دانشگاه تربيت مدرس
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي: گيلان
مشاركت زنان در فعاليت هاي توليدي و دگرگوني آن باورود تكنولوژي: تهران
بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت دانش آموزان: علامه
بررسي مشاركت اجتماعي دانش آموزان در فعاليت هاي فوق برنامه: مدرس
بررسي تاثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشاركت روستائيان: مدرس
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت فرهنگي دانشجويان : كرمان
بررسي تجربي عوامل موثر بر همكاري: بهشتي
بررسي و سنجش ميزان انضباط اجتماعي با تاكيد بر هنجارهاي عام و مربوط به ترافيك: مشهد
نشانگان فرهنگي بر بردباري اجتماعي: بهشتي
بررسي ميزان خطرپذيري و عوامل موثر بر آن: مشهد
بررسي تاثير تكنولوژي صنعتي بر ذهنيت و رفتار كارگران: مدرس
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري: علامه
بررسي جامعه‌شناختي روابط اجتماعي خانواده‌هاي شهري : اصفهان
تاثير برق رساني به روستاها بر روابط اجتماعي: بهشتي
بررسي تأثير فرآيند نوسازي بر فرهنگ‌پذيري جوانان: شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند سازگاري مهاجرين بين‌المللي: شيراز
بررسي عوامل موثر در انطباق اجتماعي عشاير اسكان يافته در شهر: علامه
۳. ارزش هاي اجتماعي
عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر نظام ارزشي دانش‌آموزان در مقايسه با والدين آنها: اصفهان
بررسي و مقايسه نظام ارزش هاي پسران و پدران و عوامل موثر بر آن : علامه
بررسي ساختار و اولويت‌هاي ارزشي دانشجويان : مدرس
برريس سلسله مراتب ارزشي پدران و پسران  و عوامل موثر بر آن: مشهد
سلسله مراتب ارزش ها در نزد جوانان : علامه
بررسي تأثير پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي دانش‌آموزان بر جهت‌گيري ارزشي آنها: شيراز
سازگاري وسايل هنجاري با اهداف ارزشي : علامه
تغيير ارزشي و ويدئو؛ پژوهشي مقايسه اي و محدود در دو گروه از افراد ودئو دار و فاقد ويدئو:مدرس
مقايسه تحليلي ارزش هاي خانواده، مدرسه و گروه همسالان از ديدگاه دانش آموزان پسر: تهران
سنجش ميزان سوگيري دانشجويان به ارزش هاي جهاني(مادي و فرامادي) و عوامل موثر بر آن:تبريز
۴. انحرافات و آسيب هاي اجتماعي
انحرافات اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
عوامل مؤثر بر پيشگيري از ارتكاب جرم در بين جوانان: بهشتي
مقايسه عوامل مؤثر بر حساسيت افكار عمومي نسبت به مسائل اجتماعي در مناطق شهري و روستايي: گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر بزهكاري در مدارس :گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم : كرمان
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نابساماني فردي (آنومي) : علامه
بررسي و تبيين علل اجتماعي مؤثر بر آنومي در بين دانش‌آموزان: اصفهان
بررسي آنومي و عوامل موثر بر آن : تهران
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انحراف زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب مراكز بازپروري : كرمان
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انحرافات زنان: بهشتي
بررسي چگونگي و علل انحرافات دختران و زنان جوان : مشهد
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رزهكاري نوجوانان و جوانان : تهران
بررسي عوامل اجتماعي بزهكاري نوجوانان: مدرس
بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان : شيراز
علل بزهكاري نوجوانان و توصيف و تبيين آن : گيلان
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان: شيراز
بررسي عومال موثر در انحرافات اجتماعي با تكيه بر عوامل خانوادگي فرهنگي و اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان: بهشتي
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر بزهكاري نوجوانان: علامه
شناخت وضعيت و مشخصات مجرمين محبوس در زندان و تبيين عوامل موثر بر ارتكاب جرم آنان: تهران
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر در شيوع جرائم در جامعه شهري : تهران
شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران: علامه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خودكشي : علامه
بررسي خودكشي و عوامل مؤثر بر آن : علامه
بررسي علل و عوامل موثر بر اقدام به خودكشي زنان: علامه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر هنجارشكني: علامه
انحرافات اجتماعي: هنجار شكني : علامه
بررسي كمي و كيفي ناسازگاري سربازان وظيفه و علل بروز جرائم آنان: تهران
بررسي مشكلات شهركها و مجتمع هاي مسكوني و تاثير آن بر گرايش به رفتار ضد اجتماعي:بهشتي
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر خرابكاري به عنوان نوعي رفتار بزهكاري(ونداليسم) : شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر اعتياد : علامه
بررسي تأثير عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي بر اعتياد: شيراز
 5. نگرشها/ گرايش هاي اجتماعي
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي زنان : شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان بلوچ نسبت به هويت ملي: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر شكل‌گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان : شيراز
عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هويت در بين دانشجويان : تبريز
بررسي عوامل اجتماعي‌ـ اقتصادي و سياسي مؤثر به طرز نگرش مردم نسبت به هويت زبان محلي گيلكي:شيراز
بررسي نگرش عقلاني دانش‌آموزان پسر  و عوامل مؤثر بر آن:علامه
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر  بر نگرش‌هاي جوانان نسبت‌ به تحصيلات دانشگاهي: مدرس
بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: شيراز
بررسي ميزان و عوامل گرايش به مهاجرت از كشور:تهران
بررسي گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور:مدرس
بررسي گرايش اعضاي هيات علمي  به مهاجرت از كشور:تهران
بررسي عوامل موثر بر باورهاي فرهنگي در بازارهاي سنتي و مدرن: شيراز
بررسي نگرش فرهنگي دانشجويان  و برخي عوامل مرتبط با آن:تبريز
بررسي جامعه شناختي پارامترهاي ذهني فرهنگي زمينه ساز توسعه:تهران
بررسي تاثير زمينه هاي اقتصادي اجتماعي و موفقيت تحصيلي بر گرايشات شغلي:شيراز
بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده با گرايش هاي ارزشي نوجوانان:مدرس
بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان:شيراز
بررسي نگرش هاي سياسي مذهبي جوانان و عوامل موثر بر شكل گيري آن:مدرس
بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي دختران تحصيل كرده شاغل درسن تاخيري ازداج بر نگرش آنها در مورد همسان همسري:شيراز
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعي خود:علامه
بررسي ميران نوگرايي(مدرنيته) در بين مديران گارگاههاي كوچك توليدي و عوامل موثر بر آن:علامه
بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به خرده فرهنگ مذهبي و ضد فرهنگ ها:الزهراء
بررسي تأثير تحصيلات دانشگاهي بر توسعه شناخت دانشجويان تبريز
بررسي نگرش كشاورزان به يكپارچه‌سازي اراضي :علامه
عوامل موثر بر عام گرايي : بهشتي
عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان به عدالت و آزادي: مدرس
عوامل اجتماعي موثر بر نيازهاي جوانان: گيلان
سنجش نگرش پسران مجرد به ازدواج  و عوامل موثر بر آن:مشهد
سنجش گرايش روستاييان نسبت به جهاد سازندگي:بهشتي
سنجش نگرش خانواده هاي بخش رشتخوار نسبت به باروري و بررسي عوامل موثر بر آن: مشهد
گرايش به حجاب و برداشت از آن دربين دانشجويان: الزهراء
درك عدالت در ميان جوانان: بهشتي
فردگرايي: بهشتي
تاثير خصوصيات اقتصادي اجتماعي دانشجويان بر نگرش آنها در باب نقش اجتماعي زن: شيراز
قشر اجتماعي و گرايش به عدالت و آزادي: علامه
رابطه ميان رشد اخلاقي و نافرماني مدني و نگرش‌هاي اجتماعي و پايبندي نسبت به قانون در كارگران : گيلان
پژوهشي در پديده مدگرايي: مشهد
6. اختلالات رواني
بيگانگي اجتماعي دانش‌آموزان : مدرس
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر بيگانگي زنان:شيراز
بيگانگي اجتماعي :تهران
پژوهشي درباره بيگانگي اجتماعي:گيلان
بررسي ميزان از خود بيگانگي دانش آموزان و عوامل موثر بر آن:علامه
بررسي عوامل اجتماعي‌ـ فرهنگي مؤثر بر انزواي اجتماعي جوانان:اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي مؤثر بر پرخاشگري نوجوانان پسر دبيرستاني:شيراز
عوامل اجتماعي موثر بر افسردگي دانشجويان:شيراز
بررسي عوامل اجتماعي بيماري‌هاي رواني (افسردگي):اصفهان
ارتباط بين پيشينه اجتماعي اقتصادي حمايت اجتماعي عزت نفس با ميزان افسردگي در ميان دانشجويان: مدرس
7. فرهنگ/فرهنگ عمومي
بررسي عوامل مؤثر بر دروغگويي: بهشتي
مقبوليت اجتماعي قانون و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
بررسي برخي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در روستاها:كرمان
فرهنگ جوانان و قشربندي: بررسي رابطه قشربندي و پايگاه اجتماعي با سليقه موسيقيايي : گيلان
بررسي عوامل مؤثر بر استنباط‌هاي متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگي (با تأكيد بر حوزه علوم انساني):مدرس
تغييرات فرهنگي در استان مازندران (بر مبناي چهارچوب نظري اينگلهارت):تهران
نابرابري اجتماعي و سرمايه فرهنگي:بهشتي
پژوهشي راجع به تقدير گرايي و عوامل تاريخي، سياسي فرهنگي و اقتصادي موثر بر آن:علامه
بررسي جامعه شناختي تصوير زن در فرهنگ ايراني:اصفهان
بررسي اثرات اجتماعي بازي هاي كامپيوتري بر دانش آموزان:اصفهان
تاثير عوامل اجتماعي (خانواده، گروه همسالان)بر نحوه پوشش دختران:تهران
بررسي عوامل موثر بر چگونگي گذران اوقات فراغت كارمندان:علامه
شيوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان:گيلان
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان:اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران اوقات فراغت و ميزان مصرف كالاهاي فرهنگي :شيراز
برري چگونگي گذران اوقات فراغت كاركنان:علامه
بررسي عوامل تارخي ساختي موثر بر شد واسطه گري در ايران:مشهد
بررسي خرده فرهنگ دهقاني در مناطق روستايي:مدرس
بررسي تأثير قشربندي بر وفاق اجتماعي:علامه
بررسي تطبيقي شكل غالبت بر الگوي همبستگي اجتماعي در ميان اقوام ايراني و عوامل موثر بر شكل گيري اين نوع همبستگي:علامه
عوامل موثر بر وفاق اجتماعي با تاكيد بر جامعه پذيري و قشر اجتماعي:علامه
8. جامعه شناسي سياسي
جنبش دانشجويي در دو دهه اخير : تهران
بررسي عوامل موثر بر مشاركت سياسي جوانان: شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي جوانان :گيلان
توصيف و تبيين وعوامل موثر ب مشاركت سياسي دانشجويان:كرمان
مشاركت سياسي و عوامل موثر بر آن: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي دانشجويان:مدرس
بررسي منشاء قدرت در مناطق روستايي وامل مؤثر در آن:كرمان
بررسي برخي عوامل مرتبط با ميزان آگاهي سياسي معلمان : كرمان
بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسي دانشجويان :شيراز
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان :تهران
بررسي تأثير طبقه اجتماعي بر فرهنگ سياسي:شيراز
گونه‌شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران:اصفهان
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان انفعال سياسي جوانان :تهران
بررسي نگرش‌هاي دانشجويان نسبت به ضرورت تأسيس و كاركردهاي احزاب سياسي در جامعه مدني:تهران
بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي و سياسي با پتانسيل خشونت سياسي:تهران
بررسي عوامل سياسي،‌ اقتصادي‌ و ‌اجتماعي مؤثر بر نگرش‌هاي سياسي دانشجويان :شيراز
بررسي عوامل مؤثر بر بيگانگي سياسي دانشجويان :شيراز
تحليل اجتماعي نهادهاي مدني در ايران:مدرس
انتظار دانشجويان از نقش دولت و بررسي نقش جامعه پذيري سياسي در آن:تبريز
دموكراسي(برداشت مردم و دانشجويان):بهشتي
رفتار سياسي: تهران
 9. دين
بررسي تأثيرات اجتماعي خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش‌آموزان: تهران
رابطه طبقه‌بندي اجتماعي و گرايش‌هاي ديني  :تهران
نقش مورد انتظار روحانيت جامعه ايران :اصفهان
تحليل جامعه‌شناختي تغييرات اجتماعي اقليت‌هاي ديني در ايران:اصفهان
بررسي جامعه‌شناختي ميزان تأثير پايگاه اقتصادي‌ـ اجتماعي دانشجويان بر نگرش ديني آنها:شيراز
بررسي عوامل فرهنگي‌ـ اجتماعي مؤثر بر هويت مذهبي جوانان :شيراز
ارزيابي باورها و نگرش‌هاي ديني در ارتباط با فرآيند نوسازي در ايران:شيراز
سنجش گرايش ديني دانشجويان و بررسي نقش يادگيري اجتماعي در آن: تبريز
سنجش دينداري جوانان و عوامل مؤثر بر آن:بهشتي
رابطه قشربندي اجتماعي و گرايشات رفتارهاي ديني: مدرس
بررسي عوامل موثر بر حضور و مشاركت در مساجد:علامه
بررسي اثرات اجتماعي سياسي نماز جمعه:تهران
10. آموزش و پرورش/علم و تکنولوژي
بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه :تهران
بررسي وضعيت(فردي،خانوادگي و تحصيلي) دانشجويان و تاثير آن بر انتخاب رشته تحصيلي:گيلان
بررسي رابطه رشته تحصيلي فرزندان صاحبان مشاغل علمي تخصصي با رشته تحصيلي خود آنها:علامه
بررسي عوامل موثر بر خو اثر بخشي دانشگاهي دانشجويان :تبريز
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان:مدرس
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان : اصفهان
بررسي فقدان پدار بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان :شيراز
بررسي رابطه بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان: بهشتي
بررسي عمومل موثر در عملكرد تحصيلي دانش آموزان :تهران
بررسي تاثير قشر اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي بر پايه برخي از متغيرهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي:علامه
بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان:مشهد
بررسي برخي عوامل اجتماعي و رواني موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان:كرمان
قشربندي اجتماعي در مدارس دولتي و غير دولتي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان(بي جا)
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت دانشجويان در كنكور سراسري 1378 :گيلان
بررسي عوامل مؤثر در انتخاب مدارس غيرانتفاعي توسط والدين بر اساس موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها :مدرس
بررسي ارتباط نگرش به رشته تحصيلي با عملكرد تحصيلي و تأثير سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بر آنها در ميان دانشجويان :تبريز
سنجش كيفيت يادگيري دانشجويان و بررسي عوامل مؤثر بر آن:تبريز
بررسي نقش تكنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در محيط آموزشي : تبريز
بررسي ميزان كارآفريني دانش‌آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي: اصفهان
بررسي علل افزايش دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاه‌ها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن:اصفهان
11. کار و شغل/سازمان ها
مقايسه ساختار و عملكرد تعاوني‌هاي خدمات بهداشت و درماني با درمانگاه‌هاي خصوصي : تبريز
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خود اثربخشي سازماني كاركنان :تبريز
بررسي رابطه بين بوروكراسي و دموكراسي :تبريز
بررسي فرهنگ سازماني و تأثير آن بر انگيزش كاركنان: تبريز
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن : اصفهان
بررسي عوامل اقتصادي‌ـ اجتماعي مرتبط با آگاهي سازماني كاركنان :شيراز
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني در ايران: شيراز  
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بهره وري كادري اداري سازمان هاي دولتي: شيراز
مطالعه تطبيقي اثرات روابط غير رسمي بر كارآيي : مدرس
بررسي تطبيقي كارآمدي سازماني مدارس غير انتفاعي: مشهد
ميزان بهره وري نيروي كار و بررسي عوامل موثر بر آن: بهشتي
بررسي عقلانيت بوروكراتبك درسازمان هاي اداري ايران: علامه
اثر تشكل هاي صنفي بر شكل گيري اخلاق حرفه اي: علامه
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر فعاليت هاي پژوهشي اساتيد: مدرس
بررسي عملكرد گروههاي برنامه ساز صدا و سيما(سبك رهبري و عملكرد): علامه
بررسي عوامل موثر بر عملكرد مديران فرهنگي: علامه
بررسي عوامل موثر بر كارايي دبيران: اصفهان
كارآيي آموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان: مشهد
بررسي وجدان كاري و عوامل درون سازماني موثر بر آن: علامه
بررسي ميزان وجدان كار كاركنان: علامه
بررسي ميزان وجدان كاري كاركنان: تبريز
12. ارتباطات جمعي
اعتماد به تلويزيون و عوامل مؤثر بر آن: بهشتي
بررسي نگرش اقشار جامعه نسبت به تبليغات تجارتي تلويزيون: علامه
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان بهره‌مندي فرهنگيان از وسايل ارتباط جمعي: شيراز
تلويزيون ماهواره اي و اثرات آن بر فرد و جامعه: تهران

13.قشربندي اجتماعي
ساختار شغلي و تحرك اجتماعي: مدرس
آموزش و اميد به تحرك اجتماعي : بهشتي
14. ساير
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان آگاهي تاريخي نوجوانان: مدرس
بررسي تفاوت رفتار بيماري در كاركنان زن و مرد: گيلان
سنجش پذيرش نوآوري در حوزه كار روستاييان: مشهد
بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستائيان: تهران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top