ويژگيهاي مدرسه خوب

ویژگی های مدرسه خوب (از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری)

– مدیر مدرسه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و… می باشد.

2- عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین احساس را در این محیط دارد.

3- دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت
های آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی، اقامه نماز، انجمن علمی و. ..
باعلاقه شرکت دارند.

4- معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

5- کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هر یک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند.

6- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی – یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند.

7- دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نمایند.

8- تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولیاء برقرار است.

9- شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د.

10- مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبی دارد.

11- در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضباط حا کم است.

12- نظام مشاوره ای مدرسه خوب، کارا و اثربخش است.

13 – مدرسه خوب دانش آموز را با مهارت های
زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می
تواند، وارد جامعه شود.

14 – در مدرسه خوب، میراث فرهنگی، وطن دوستی، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و. .. گرامی داشته می شو د.

15- مجموعه امور مدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است.

ویژگی های مدرسه خوب (از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری)

1- فضای آموزشی مدرسه خوب (کلاس درس) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد.

2- مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است.

3 – درمدرسه خوب ابعاد کلاس ها و صندلی ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان می باشد.

4- فضای فرهنگی، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزان مهیا می باشد.

5- مدرسه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزان اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد.

6- در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز، سالن ها وسیع و تمیز، سرویس های بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد.

7– در مدرسه خوب مکان نشستن راحت بوده سیستم های گرمایی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکافی می باشند.

8- در و دیوار و حیاط و رنگ مدرسه خوب، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند.

9- در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزان توجه کافی می شود.

10- مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان
توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و
بصری در جهت تامین آن می کوشد.

11 – مدرسه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و. .. می باشد.

12- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است.

راه کارها و پیشنهادات

الف: ستادی

1- طراحی و راه اندازی وبلاگ با عنوان مدرسه خوب.

2- نصب تابلوی LCD که پیام های مدرسه خوب، معلم خوب و والدین خوب را ارائه کند.

3- درج شعارهای مرتبط با موضوع مدرسه خوب روی بخشنامه ها.

4- تشکیل جلسه خاص با روسای آموزش و پرورش مناطق تابعه با موضوع مدرسه خوب. 

ب: منطقه ای (اجرایی)

1- همایش مدیران با دعوت از اعضای کمیسیون مدرسه خوب.

2- انتخاب یک یا چند ویژگی به عنوان میثاق منطقه ای.

3- تشکیل تیم مشاوره ای در اداره شهرستان / منطقه برای نیل به مدرسه خوب.

ج: مدرسه ای

1- همایش اولیاء و مدرسه.

2- انتخاب یک ویژگی به عنوان میثاق مدرسه ای.

3- برگزاری همایش دانش آموزی با عنوان مدرسه خوب و دانش آموزان.ويژگيهاي معلم ( در نقش مدير يادگيري )

 1- طرّاحي و برنامه ريزي آموزشي   

تمركز آموزش بر يك يا بيش از يك هدف 

توسعه توانايي دانش آموز براي يادگيري دانش . مهارت وتفكّر

تلفيق مهارت . محتوي و فرآيند تفكّر

پيشنهاد اهدافي كه يادگيرنده را تحريك مي كند

ارائه تجارب متناسب با رشد يادگيرندگان 

 

2-ايجاد فضاي يادگيري

ارتباط در نقش مثبت و حمايت كننده 

ايجاد تعامل وتوازن محترمانه دركلاس

حسّاسيت نسبت به تفاوت هاي علمي . فيزيكي . اجتماعي وفرهنگي

ارائه . بررسي وبازخورد فعاليتهاي خارج از كلاس وتكاليف درسي

انعطاف پذيري وتطبيق قرايندكلاس با مقتضاي محيط

سازماندهي موادووسايل

فعال سازي پژوهش هاي گروهي

لستفاده از تكنيك هاي پرورش دهنده خود كنترلي

ايجادميل به پذيرش بازخوردمثبت ومنفي

 

3-اجرا و اداره آموزش

تبيين استانداردهاي اختصاصي                                                        

پيونددانش پيشين دانش آموز با يادگيري                                                            

نمايش مفاهيم وفرايندتفكّركه لازم به آموزش است                              

استفاده ازراهبردهاي چندگانه يادگيري                                            

ايجادشرايط مناسب براي يادگيري متناسب باتفاوت هاي فردي                

انتخاب نمونه هاي طرزتلقّي دانش آموزان براي تمركزخودشان بر تفكّر

استفاده ازراهبردهاي سؤال برانگيز                         

راهنمايي دانش اموزان دربيان كردن وتوضيح دادن نسبت به عملكرد                                                                                   

آسان كردن مهارت هاي بين فردي                                              

استفاده از چشم انداز مختلف درتطبيق دانش با تجارب يادگيري دانش آموز            

استفاده خلّاق از وسايل                                                             

شناسايي مشكلات يادگيري دانش آموزان هدايت آنان                           

استفاده بهينه اززمان                                                                

ايجاد فضا براي تمرين آموخته ها                          

پيوند يادگيري با انتظارات نقش هاي آتي  

                

4-ارزيابي و ابلا غ نتايج يادگيري

بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان    

ثبت وبررسي فرايندآموزش دردفاترمربو.طه              

استفاده از ارزشيابي ومنابع  اطلاعاتي چندگانه اطلاعاتي چندگانه

ايجاد شرايط متناسب با تفاوت هاي اجتماعي وفرهنگي دانش آموزان براي ارزشيابي از آنان

تقويت حس ّموفّقيت در همه شاگردان

ارزشيابي با ملاك هاي مقرّر                     

ترغيب دانش آموز به خودسنجي با ملاكهاي مقرر ّوتوجه به عملكردبعدي         

تحليل اطلاعات حاصل ازارزيابي به طور منظّم وسيستماتيك     

اهتمام به ارزشيابي فرايندي و بكارگيري ابزارهايي چون پوشه كار . چك ليست . آزمون عملكردي و……    

             

5- تعمّق بر آموزش و وارزيابي

تقويت ميل به مطالعه وكتاب خواني دردانش آموز 

تحليل فردي وجمعي تأثيرتجارب يادگيري

ارزيابي ميزان اثربخشي آموزش وتحليل نتايج

 

6- همكاري با همكاران و والدين

مشخص نمودن مكان وزمان همكاري

شرح هدف تلاشهاي مبتني برهمكاري 

بيان استانداردهاي همكاري

به نمايش گذاشتن مديريت كارآمد (اثربخش) ازجهت سود همه جانبه

تقويت سعه صدر نسبت به ديدگاه هاي مختلف  

7- شركت در توسعه حرفه اي

تلاش درجهت ارتقاء سطح تحصيلات        

تعيين ملاك ونقاط قوّت واولويت رشد

طرّاحي توسعه حرفه اي به منظور گسترش خزانه دانش

شركت در توسعه حرفه اي(ضمن خدمت)                               

نشان دادن ملاك هاي بهبود عملكرد  

تلاش در جهت بازسازي تجارب خويش

   

8-آگاهي از دانش محتوايي 

ربط دادن زمينه هاي تحصيلي با با موقعيت هاي واقعي زندگي

جمع آوري مفاهيم كليدي مرتبط با رشته تحصيلي خاص                  

به كارگيري اثربخش روش هاي پژوهشي مرتبط                                          

ارائه چشم انداز چند فرهنگي تدريس محتوا ( جهاني)                                

بهره گيري ازتكنولوژي مرتبط   

 

9-استفاده از فنون و تكنولوژي

بكارگيري االگوها وروشهاي نوين تدريس 

استفاده از تكنولوژي در ارزيابي

استفاده از كامپيوترچندمنظوره با نرم افزارهاي مختلف

استفاده از اصطلاحات علمي و فنّي مرتبط با كامپيوتر در ارتباطات كتبي و شفاهي

نشان دادن دانش استفاده از علم تكنولوژي درتجارت ، صنعت و  جامعه

نشان دادن دانش پايه كامپيو.تر 

تدريس چندرسانه اي با استفاده از اسكنر و دوربين هاي ديجیتالي….

استفاده از كامپيوتر براي پردازش واژه ها واينترنت و E-mail

استفاده از كامپيوتربراي ارتقاي كارآمدي حرفه اي

درخواست وسايل براي دانش آموزان ويژه

ارائه طرح درس مبتني بر نيازهاي متفاوت دانش آموزان

استفاده تخصّصي از كامپيوتر

ممكن ساختن يادگيري مادام العمر با استفاده از تكنولوژي

شناسايي منابع لازم تكنولوژي مانند نرم افزارهاي آموزشي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top