نمونه قرار داد ورزشی

نمونه کامل قرارداد داخلی ورزشی با یک فوتبالیست

قراردادها قوانین اساسی روابط کاری اشخاص،
با یکدیگر هستند که برابر اصل آزادی اراده ی طرفین قرارداد و منطبق با
قوانین حاکم در سطح محلی یا ملی و بین المللی تنظیم و منعقد میشوند.

قراردادهای ورزشی نیز از این قاعده مستثنی
نیستند. بخشی از مفاد و شرایط این قراردادها متاثر از تصمیم و اراده طرفین
قرارداد است در این بخش طرفین در حدودی که مغایر با قوانین و رویه اساسی
مدنی و ورزشی نباشد میتوانند تعهداتی را نسبت به هم بپذیرند.  بخشی از
قراردادهای ورزشی نیز متاثر از قواعد، عرف و رویه بین المللی ورزشی است.
این بخش از قراردادها عموماً حالت الزامی دارد و اراده طرفین در آن خیلی
تاثیر گذار نیست.

در این نمونه که منحصراً در مورد فوتبال و
صرفاً بین باشگاه و بازیکن حرفه ای فوتبال تدوین شده سعی گردیده مقررات
داخلی و بین المللی فوتبال و حقوق متقابل طرفین رعایت شود و منافع باشگاه
به عنوان سرمایه گذار ورزشی و جریان دهنده و مدیر اصلی در تامین مالی و
اقتصادی فوتبال از یک سو و بازیکن حرفه ای به عنوان یک عنصر مهم در انجام
مسابقات و جذابیت و تجاری سازی آن همراه با تقویت بنیه رقابت جویی و حرکت
به سمت قهرمانی و اصل مزد در مقابل تلاش در نظر گرفته شده است. 

و اما قرارداد:

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد به عنوان قرارداد الحاقی نسبت
به قرارداد شماره…………………… تاریخ …………………(فرم سازمان لیگ برتر فوتبال
ایران) وفق ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ……… در شهرستان تهران فیمابین
باشگاه فرهنگی ورزشی………………..به نمایندگی و امضاء مجاز آقای
…………………(مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ……………)به شماره ثبت …………به نشانی
……………………………و تلفن ………………. که در این قرارداد «باشگاه »نامیده خواهد شد از
یک سو و آقای ……………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………. وتاریخ تولد
……………. محل تولد ………… و ملیت ………… و پست الکترونیکی
……………………………………………………………… به نشانی ………………..که نشانی محل سکونت بازیکن می
باشد و شماره تلفن …………….که در همه حال پاسخگوست به عنوان یک بازیکن حرفه
ای فوتبال که به شئون و اصول و شایستگی ها و استانداردها و مقررات داخلی و
بین المللی و رویه عرفی فوتبال، اشراف و وقوف کامل دارد و از این پس در این
قرارداد «بازیکن» نامیده می شود با شرایط و مقررات ذیل منعقد گردید:

ماده ۲- موضوع قرارداد:

عضویت بازیکن در باشگاه وفق این قرارداد و
سایر توافقات قبل یا بعد از این قرارداد و شرکت به موقع و مستمر در برنامه
های ورزشی ، آموزشی ، تجاری مانند آموزش ، تمرین، مسابقات داخلی و خارجی ،
جلسات توجیهی و آموزشی و تبلیغات و حقوق تصویری و اسپانسرینگ ، مراسم و
مناسبت، همچنین جلسات درمانی حسب تشخیص کادر پزشکی.

تبصره: محدوده اختیارات و وظایف بازیکن را
آیین نامه های داخلی باشگاه و این قرارداد و قرارداد ابرازی فدراسیون
فوتبال و امور ابلاغی از جانب سر مربی مشخص خواهد نمود . علاوه برآن
دستورات مدیرعامل باشگاه برای بازیکن لازم الاتباع است .

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ………… الی …………….
(……….. سال شمسی) به میزان ……… فصل مسابقاتی است که پایان مدت آن فصل
مسابقاتی ……….لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود. در این فصول بازیکن به صورت
تمام وقت صرفاً در خدمت و اختیار باشگاه است. مدت این قرارداد با توافق
طرفین برابر مقررات نقل وانتقالات فوتبال ایران در صورت رضایت سرمربی از
بازیکن قابل تمدید می باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد:

با لحاظ مفروضات و محاسبات و کسورات ماده ۵
این قرارداد مبلغ ………………. ریال معادل ……………… تومان می باشد که متناسب با
سطح و سوابق بازیکن و انتظار بازی از وی برای دستیابی به رتبه…………. جدول
لیگ برتر فصل ………….فوتبال ایران به شرح و ترتیب و شرایط مندرج در ماده ۵
این قرارداد پرداخت خواهد گردید.

تبصره: پرداخت مبلغ فوق پس از کسر کسور قانونی ( بیمه ، مالیات و سایر بدهی های بازیکن به باشگاه ) صورت می گیرد.

ماده ۵- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد حاضر با رعایت کلیه مفاد این قرارداد و سایر توافقات فی ما بین به شرح زیر به بازیکن پرداخت خواهد شد.

مرحله اول- مبلغ …………………… ریال معادل۲۰% درصد از کل مبلغ قرارداد تا ……….. قبل از شروع رسمی مسابقات.

مرحله دوم- مبلغ ………………ریال معادل۲۰% درصد پس از پایان نیم فصل اول مسابقات.

مرحله سوم- مبلغ …………….. ریال معادل۲۰%
درصد تقسیم خواهد شد به تعداد کل بازی های تیم در لیگ برتر و جام حذفی که
در ازای هر مسابقه به ترتیب زیر در پایان هر ماه به بازیکن که در مسابقات
آن ماه (صرفاً لیگ برتر و جام حذفی)حضور داشته به نسبت و قسمت آن مسابقه
پرداخت خواهد شد.

۱٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی
که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز عالی شود کل
مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۲٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی
که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز خوب شود ۷۵%
مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۳٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی
که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز متوسط شود ۳۰%
مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۴٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی
که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز ضعیف شود ۱۰%
مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۵٫ در پایان هر بازی به بازیکن که برابر
فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز خیلی ضعیف شود هیچ
مبلغی متعلق نخواهد گرفت زیرا در لیست مسابقه جای بازیکنی که استعداد و
امکان عملکرد بالاتر از سطح خیلی ضعیف داشته را اشغال کرده و بدین ترتیب به
تیم آسیب زده است.

۶٫ به بازیکن در صورتی که در لیست ۲۰نفره آن مسابقه نبوده است ۲۰%مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

مرحله چهارم – مبلغ ۱………… ریال معادل ۲۰%درصد پس از پایان هفته …………. فصل ………. لیگ برتر و جام حذفی.

مرحله پنجم- مبلغ ……………..ریال معادل۲۰
درصد از کل مبلغ قرارداد در پایان لیگ برتر و جام حذفی در صورت تحقق همه
شرایط این قرارداد به بازیکن پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورتیکه تیم فوتبال در پایان
فصل……… به مقام اول لیگ برتر دست یابد ……..درصد  و در مورد مقام دوم
……..درصد و در مورد مقام سوم………….درصد به این مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد
و اگر تیم به رتبه ……. یا ……. جدول لیگ دست یابد ……..درصد و رتبه……….درصد
و  پایین تر از رتبه ………. تا ………….درصد و در صورت سقوط به لیگ یک حداقل ۴۵%
مبلغ قرارداد کاهش پیدا خواهد کرد.

تبصره ۲ : در صورت تمایل و رضایت باشگاه
به ادامه کار در فصل ………… قرارداد و نیز رضایت سرمربی از بازیکن به مبلغ
قرارداد بازیکن برای سال ………. هرسال حداکثر ۲۰% اضافه خواهد شد در غیر
اینصورت قرارداد بوسیله باشگاه فسخ خواهد شد.

تبصره ۳ : با توجه به اینکه بازیکن در لیگ
برتر …….. در فصل گذشته ……… گل زده و ………. پاس گل داده و ………..پنالتی
گرفته در صورتیکه در فصل ……….. لیگ برتر فوتبال ایران برای باشگاه بیشتر از
……… گل به ثمر رساند یا بیش از ………..پاس گل بدهد یا بیشتر از ……….. پنالتی
بگیرد یا بنا به دعوت سرمربی در تیم ملی در مسابقات رسمی بازی کند یا در
بیش از ۹۰% زمان مسابقات رسمی تا پایان فصل شرکت کند مبلغ ……….ریال به
مرحله پنجم قرارداد بازیکن اضافه خواهد شد.

تبصره ۴ : در صورتی که در طول برگزاری فصل
فوتبالی ایران باشگاه های غیر ایرانی برای جذب بازیکن از طریق باشگاه
مکتوباً اظهار تمایل و علاقه نمایند رضایت و توافق بازیکن و باشگاه به نسبت
۶۰ درصد مبلغ انتقال برای باشگاه و ۴۰ درصد برای بازیکن ملاک خواهد بود.

ماده ۵- پاداش و جرائم مالی: متناسب با
نتایج تیم به شرح آیین نامه تشویقات و جرائم باشگاه خواهد بود که به امضاء
بازیکن رسیده،پیوست لاینفک این قرارداد تلقی می شود.

ماده ۷- تعهدات بازیکن:

۷-۱- بازیکن موظف به پرداخت جریمه های
احتمالی که از طرف کمیته انضباطی فدراسیون ، کمیته انضباطی داخلی باشگاه و
یا دیگر مراجع رسیدگی ذیصلاح برای وی در نظر گرفته است ظرف یک هفته از
تاریخ ابلاغ های قطعی آن می باشد و باشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت
اینگونه مبالغ ندارد. در غیر اینصورت باشگاه مخیر است مبالغ موصوف را راساً
کار سازی نموده و اصل مبلغ به همراه ۲۰% آن به عنوان وجه التزام و جریمه
به حساب بدهی بازیکن منظور و در حساب های فیما بین اعمال نماید.

تبصره: باشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به
مازاد مطالبات قطعی و مسجل شده بازیکن از باشگاه در قبال اشخاص دیگر که
متقاضی توقیف آن شوند نخواهد داشت.

۷-۲- بازیکن متعهد است هر گونه آسیب دیدگی
احتمالی یا بیماریهای حاد و مزمن خود را قبل از انعقاد قرارداد به باشگاه
اطلاع دهد و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد آسیب دیدگی یا بیماری قبلی محرز
گردد علاوه بر آن که محکوم به پرداخت خسارت وارده به باشگاه خواهد شد متعهد
به پرداخت به میزان دو برابر مبلغ این قرارداد به عنوان وجه التزام می
باشد.

۷-۳- بازیکن حسب مورد محکوم به جبران کلیه
خسارت ناشی از عملکرد و رفتار غیر مسئولانه و غیر حرفه ای خود نسبت باشگاه
خواهد شد.صلاحیت رسیدگی به این موضوع با کمیته انضباطی باشگاه است.

۷-۴- بازیکن در همه حال موظف به حفظ اسرار
و مصالح و اخبار مربوط به باشگاه است و در مصاحبه با رسانه های جمعی(در
مواردی که باشگاه اجازه داده) ضمن توجه به موارد فوق شئونات اخلاقی را
مراعات و از بکار گیری الفاظ غیرمتعارف و غیر اخلاقی و انتساب القاب نادرست
و جرایم و افعال واعمال مجرمانه به مدیران ، مسئولین ، سرپرستان ، مربیان ،
داوران و مراجع قانونی و رسمی و بین المللی و مسئول و بازیکنان و کارکنان
خودی و تیم های مقابل ، مسئولین برگزاری مسابقات و اصحاب مطبوعات خودداری
نماید.

۷-۵- بازیکن موظف به حفظ احترام کلیه
اعضای تیم های باشگاه در کلیه رده ها بوده و از هر گونه درگیری لفظی یا
فیزیکی باسایرین در همه تیم های باشگاه خودداری نماید و درصورت ارتکاب
علاوه بر جرائم تشخیصی توسط کمیته انضباطی باشگاه تا میزان ۵۰% از مبلغ
قرارداد وی بنا به صدور رای کمیته انضباطی باشگاه کسر خواهد شد.

۷-۶- بازیکن متعهد است در صورت انتخاب در تیم ، بازی کردن با بالاترین توانایی خود در مسابقات را مد نظر داشته باشد.

۷-۷- شرکت در تمام تمرینات و بازیهای تدارکاتی تیم بر اساس تصمیمات مقام بالاتر( همانند سرمربی ) جزء تعهدات بازیکن است.

۷-۸- بازیکن متعهد به حفظ روش زندگی سالم
به همراه استاندارد بالای آمادگی جسمانی و حفظ آن، رعایت اصول حرفه ای از
قبیل تغذیه ، استراحت مناسب ، روابط جنسی سالم متناسب با شئوون و تعهدات
حرفه ای خود در این قرارداد در تمام مدتی که با باشگاه طرف قرارداد است می
باشد.

۷-۹- رعایت و عمل بر طبق دستورالعمل ها و اصول و قواعد رسمی باشگاه مورد تعهد بازیکن به باشگاه است .

۷-۱۰- بازیکن متعهد به شرکت در کلیه مراسم باشگاه و اسپانسرهای باشگاه ( ورزشی ، فرهنگی، تجاری و تبلیغی …) می باشد.

۷-۱۱- بازیکن متعهد به اطاعت از قوانین باشگاه (در تمام مدتی که باشگاه طرف قرارداد ایشان) است می باشد.

۷-۱۲- بازیکن متعهد به رفتار به شیوه
جوانمردانه ورزشی در مقابل هواداران و مردمی است که در ارتباط با مسابقات و
تمرینهای کلیه تیم های باشگاه می باشند.

۷-۱۳- یادگیری و رعایت قوانین بازی و اطاعت از تصمیمات مقامات رسمی مسابقه مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه است.

۷-۱۴- بازیکن متعهد است از شرکت در هر
فعالیت ورزشی یا فوتبالی دیگر و نیز سایر فعالیتهایی که بالقوه خطرناک است
یا به احتمال زیاد باعث بیماری و حادثه و سانحه می شود( از قبیل اسباب کشی،
اسکی ، مسابقات رالی، ورزشهای رزمی) می باشد و همچنین از انجام امور و
فعالیتهایی که مورد موافقت قبلی باشگاه نیست امتناع و خودداری کند. بدیهی
است نسبت به امور فعالیتهای غیر قابل قبول از سوی بازیکن، باشگاه مسئولیتی
نخواهد داشت.

۷-۱۵- بازیکن متعهد و ملتزم است در
دیدارهای دوستانه و غیررسمی باشگاه نیز به قوانین و مقررات فوتبال و داوری
همانند مسابقات رسمی احترام بگذارد ، دریافت هرگونه اخطار از سوی بازیکن در
این گونه از مسابقات با جریمه ای معادل جرایم انضباطی مربوط به مسابقات
رسمی از سوی باشگاه مواجه خواهد شد.

۷-۱۶- مراقبت از اموال باشگاه و استرداد آنها بعد از اتمام قرارداد مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷-۱۷- بازیکن متعهد است نسبت به اطلاع
فوری به باشگاه در مورد بیماری ویا تصادف و سانحه و حادثه در مورد خود
اقدام کند. بازیکن متعهد به عدم استفاده از هرگونه مداوای پزشکی و معاینات
پزشکی خود سرانه یا تحت نظر پزشک بدون هماهنگی و اطلاع قبلی پزشک باشگاه می
باشد ،ارائه گواهی پزشکی از سوی پزشک باشگاه در مورد عدم توانایی از حضور
در تمرین یا مسابقه یا اردو بوسیله بازیکن ضرورت دارد و باشگاه در موارد
فوق وفق این قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.همچنین در صورتیکه بازیکن در
طول مدت این قرارداد دچار مصدومیت گردد مکلف به پیگیری مستمر و مجدانه روند
درمانی و انجام کلیه اقدامات در بهبود ودرمان و نگهداری خود صرفاً بنابر
تشخیص کادر پزشکی باشگاه و تحت نظر ایشان است.در صورتیکه بازیکن از این
موضوع استنکاف نماید حسب تشخیص کمیته انضباطی باشگاه جریمه خواهد شد.

۷- ۱۸- انجام دوره ای و مرتب آزمایشات
پزشکی و مداوای پزشکی در صورت درخواست پزشک باشگاه و طبق دستورالعمل باشگاه
مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷- ۱۹ – اطاعت از مقررات فدراسیون ، لیگ یا سیاستهای ضد تبعیض باشگاه مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه می باشد.

۷- ۲۰- عدم بوجود آوردن بد نامی و بی آبرویی برای باشگاه از طریق اظهارات در رسانه ها و… مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷- ۲۱- عدم شرکت در شرط بندی یا تبانی
برای تغییر نتایج یا هر امر نامطلوب غیر قانونی و ایجاد یا قبول ارتباطات
غیر قانونی و یا غیر مجاز با عوامل تیم ها و باشگاهها و اشخاص محکوم یا
متهم یا مشهور به فساد یا نادرستی یا دلالی در فوتبال و سایر فعالیتهای
مرتبط با این مسائل در فوتبال مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه می باشد.

۷- ۲۲ – بازیکن می باید اساسنامه ، مقررات
از جمله منشور اخلاقی و تصمیمات فیفا ، کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون و
در صورت وجود ،سازمان لیگ را رعایت نماید.

۷ –۲۳– بازیکن نمی تواند در مدتی که با
باشگاه طرف قرارداد است اسپانسر یا حامی مالی یا فعالیت رسانه ای یا شغل
دیگر داشته باشد یا خود را به نحوی به دیگران ملتزم و متعهد گرداند که
مغایر حقوق و منافع باشگاه و اسپانسر های باشگاه باشد.

۷ –۲۴– اگر بازیکن هر کدام از این تعهدات
که وی بر اساس این قرارداد تابع آن می باشد را نقض نماید ، باشگاه می تواند
نسبت به اعمال حق فسخ و نیز جرایم و برخوردهای انضباطی یا یکی از آنها
بسته به شدت تخلف و مطابق قوانین انضباطی خود وضع نماید.

۷- ۲۵– بازیکن متعهد است کلیه قوانین
مربوط به ضد دوپینگ ارکان فوتبال را رعایت نماید.دوپینگ به معنی استفاده از
مواد موجود در لیست مواد غیر مجاز و استفاده از شیوه ها و مکمل های غذایی
یا ورزشی ، داروها و فرآورده های گیاهی ممنوعه مندرج در لیست مربوط به
دوپینگ می باشد که بوسیله مراجع ذیربط داخلی و بین المللی اعلام می
شود.بدیهی است هرگونه تغییر در لیست سالانه داروها و مواد ممنوعه حتی در
طول مدت این قرارداد مشمول تعهدات و موارد این بند خواهد بود.

۷ – ۲۶– بازیکن متعهد است که استفاده از مواد غیر مجاز را نسبت به دیگران به هیچ طریقی هدایت ننموده یا تشویق ننماید.

۷ –۲۷–باشگاه این حق را برای خود محفوظ می
دارد که هرگونه اقدامی(حتی شدیدترین نوع مجازات ها و اختیارات مندرج در
این قرارداد) را در قبال بازیکنی که در اجرای دوپینگ مقصر شناخته شده اتخاذ
نماید.

۷-۲۸- بازیکن ملتزم و متعهد است در تمرین و
مسابقات و مراسم و آمد و رفتهای مرتبط با برگزاری مسابقات و اردوها و
مراسم باشگاه حسب مورد از البسه ، کفش، ساک و تجهیزات مورد نظر و قبول
باشگاه استفاده کند بدون آنکه حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی داشته باشند.

۷-۲۹- در صورتیکه بازیکن از کادر باشگاه و
سایر دست اندرکاران و بازیکنان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را
جهت رسیدگی کتباً به کمیته انضباطی باشگاه تحویل نماید.چنانچه بازیکن در
ارتباط با خود نسبت به کارکنان و مدیران باشگاه خلاف شیوه تعبیه شده در این
بند مبادرت ورزد یا نزد مراجع دیگر طرح ادعا کند رفتار وی تخلف قلمداد شده
و حسب مورد کمیته انضباطی باشگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

۷-۳۰- در صورتیکه باریکن در نیم فصل
بوسیله کادر فنی یا باشگاه در لیست مازاد و فروش قرار گیرد پرداخت حق
الزحمه بازیکن حداکثر تا ۵۰% مبلغ قرارداد و متناسب با میزان بازی وی انجام
خواهد شد.

۷-۳۱- بازیکن متعهد و ملتزم است در
مسابقاتی که در لیست ۱۸ نفره نیست جهت تماشای مسابقات و تشویق و دلگرمی تیم
باشگاه در استادیوم و محل مسابقه حاضر شود.

ماده ۸- موارد فسخ یک طرفه مستقل قرارداد توسط باشگاه (بدون الزام باشگاه به پرداخت هیچ وجه یا هیچ گونه جریمه و خسارت)

درصورتی که بازیکن مرتکب یکی از موارد ذیل
گردد باشگاه می تواند ضمن مطالبه خسارت وارده و جریمه انضباطی بازیکن
متخلف ، قرارداد بازیکن با باشگاه را بدون تعهد به پرداخت هیچ مبلغ یاخسارت
و بدون تحمل هیچگونه برخورد و جریمه یا ادعایی (نزد هر مرجعی) یک طرفه فسخ
نماید.

۱- بازیکن به دلیل مصدومیت یا بیماری خارج از حیطه فوتبال نتواند تیم فوتبال باشگاه را در هشت مسابقه رسمی همراهی نماید.

۲- بازیکن در مدتی که طرف قرارداد یا
متعهد باشگاه تلقی می شود مبادرت به مذاکره یا جلسه یا تماس یا قبول انجام
مذاکره برای عضویت در باشگاههای دیگر تحت هر عنوان اعم از مشاور یا بازیکن
یا مربی یا هوادار نماید.

۳- بازیکن در مدتی که طرف قرارداد یا تعهد
باشگاه تلقی میشود مبادرت به اظهار تمایل یا ابراز علاقه به عضویت یا
هواداری یا پیوستن به باشگاههای دیگر کند.

۴- بازیکن بنا به تقصیر خود ، شرایط و
الزامات قانون کار، امکان اقامت به عنوان یک فرد بیگانه در ایران را از دست
بدهد یا بنا به تقصیر خود تابعیت ایرانی¬اش سلب شود یا به موجب رای قطعی
مراجع ذیصلاح از فعالیت ورزشی محروم گردد.

۵- در صورتیکه یک یا تعدادی از تعهدات
قراردادی یا ضمن قرارداد و نیز مفاد ،دستورالعملها و ضوابطی که طی این
قرارداد یا هرگونه سند و توافق دیگری که آن را پذیرفته مورد بی توجهی قرار
داد یا نقض نماید در این مورد باشگاه می تواند از حق فسخ عدول و نسبت به
جریمه بازیکن تا ۳۰% مبلغ قرارداد بازیکن حسب نظر کمیته انضباطی باشگاه
اقدام نماید.

۶- خروج از کشور بدون مجوز کتبی باشگاه به هر دلیل و عذری که باشد.

۷- استعمال دخانیات ، مواد مخدر ، مواد روانگردان ، مشروبات الکلی به هر دلیل و عذر بهانه در هرزمان و مکانی که باشد.

۸- درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز یا
اهانت آمیز علیه مسئولین و کارکنان باشگاه و کادر فنی و پزشکی و تدارکاتی
باشگاه یا اظهار و بروز هرگونه تمایلات ، رفتارها، مظاهر و نشانه های نژاد
پرستی یا هرگونه توهین یا تمسخر وبی احترامی نسبت به ادیان رسمی کشور و
اقوام ایرانی یا ارتکاب اعمالی که غفلت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید
در هنگام برگزاری مسابقات یا هرگونه توهین ، تمسخر و بی احترامی نسبت به
مالکین ، اسپانسرها ، مدیران و کارکنان و کادر فنی و بازیکنان باشگاه در هر
رشته و رده ای و نیز بازیکنان دیگر باشگاهها.

۹- تمارض که عدم تائید پزشک باشگاه در
مورد بیماری یا آسیب دیدگی بازیکن و نیز عدم اقدام به موقع جهت درمان و
همچنین عدم رعایت ضوابط و دستور العمل های پزشکی و دستورات پزشک باشگاه از
جمله مصادیق تمارض تلقی خواهد شد.

۱۰- دوپینگ بوسیله بازیکن و نیز ترغیب و هدایت بازیکنان و دیگر عوامل ورزشی به استفاده از مواد غیر مجاز.

۱۱- تاخیر یا عدم حضور غیرموجه در جلسات
تمرینی ، آموزش و توجیهی ، بدنسازی ، مسابقات دوستانه یا اردوهای تدارکاتی و
تورنمنت های داخلی یا خارجی مورد نظر باشگاه حتی برای یک نوبت و حتی برای
چند دقیقه .

۱۲- سقوط تیم فوتبال باشگاه به دسته پائین تر و نیز از دست دادن جواز فعالیت باشگاه بر اثر انقضاء و ابطال آن.

۱۳- تعلیق بازیکن به موجب رفتار اشتباه خود بازیکن تا ۳ ماه یا بیشتر توسط سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال یا مراجع قضایی

۱۴- مکتوم و مخفی نگه داشتن سوابق مصدومیت
و بیماری بوسیله بازیکن و نیز عدم آمادگی جسمانی و روحی برای شرکت در
تمرینات ، اردوها و مسابقات باشگاه که به قبل از انعقاد قرارداد با باشگاه
مرتبط باشد.

۱۵- هرگونه حرکت غیر اخلاقی و تعرض به
حقوق اجتماعی دیگران به سبب مباشرت ورزشکار در محیط ورزش و یا خارج از آن
محیط ممنوع بوده و مسئولیت قانونی متوجه باشگاه نمی باشد کما اینکه باشگاه
حق خواهد داشت نسبت به فسخ قرارداد بدون پرداخت یا تحمیل هیچ خسارت یا
برخوردی اقدام کند همچنین محکومیت بازیکن به حدود قصاص ، کلاهبرداری ،
خیانت در امانت، جعل ، قاچاق کالا، دزدی، عضویت در شرکتهای هرمی و فرق ضاله
، ورود و خروج غیر مجاز از کشور ، جرایم مواد مخدر ( اعم از نگهداری ،
توزیع ، تولید، فروش و استفاده) خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد
روانگردان ، اقدام علیه امنیت کشور ، شرکت در دعوا و مشاجره ، تمرد و
خودداری از انجام وظیفه و داشتن سوء پیشینه ، استعمال دخانیات و استفاده از
الفاظ رکیک وارتکاب کلیه اعمال مجرمانه که موجب محکومیت قطعی بازیکن از
سوی مقامات قضایی گردد. از موجبات فسخ قرارداد بوسیله باشگاه بدون پرداخت
یا تحویل هیچ وجه یا جریمه و خسارت خواهد بود.

۱۶- اگر بازیکن پی در پی با دریافت کارت
قرمز و یا محرومیت های ناشی از اعمال و رفتار غیر ورزشی وغیر متعارف از سوی
ارکان قضایی فدراسیون به محرومیت جمعاً تا ۷ بازی یا تا سه ماه محکوم شود
باشگاه می تواند قرارداد بازیکن را قبل از انقضای مدت ، فسخ نماید.

تبصره ۱:حق فسخ موضوع این قرارداد نسبت به
باشگاه مشمول مرور زمان نخواهد شد. همچنین نیازی به تائید و تنفیذ فسخ
توسط مراجع ودیگر اشخاص و داور مرضی الطرفین نخواهد بود.

تبصره ۲) شیوه ابلاغ فسخ از سوی باشگاه به
بازیکن به موجب ماده ۱۳ این قرارداد از طریق پست الکترونیک با بازیکن صورت
خواهد پذیرفت. ابلاغهایی که به ترتیب فوق انجام شود به منزله ابلاغ واقعی
است.

تبصره ۳) اگر پس از فسخ مطالباتی براساس
این قرارداد با لحاظ کلیه شرایط قرارداد حاضر به بازیکن تعلق گیرد همزمان
با امضاء سند تسویه به بازیکن پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- تعهدات باشگاه حصراً عبارت خواهد بود از:

۹-۱- پرداخت مبلغ قرارداد مطابق ماده ۵ و سایر شرایط و موارد مندرج در این قرارداد.

۹ – ۲- باشگاه با درخواست مرخصی بازیکن برای حداکثر ۳ روز در طول فصل مسابقات پس از تایید سرمربی موافقت خواهد نمود.

۹ –۳- باشگاه نسبت به بیمه بازیکنان برابر
مقررات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اقدام و هزینه آن را از مبلغ قرارداد
بازیکن کسر خواهد شد.

۹ –۴- باشگاه نسبت به نگاهداری مناسب
سوابق مصدومیت بازیکن ( از جمله اتفاق افتاده در بازی برای تیم ملی) با
رعایت احترام به محرمانه بودن آنها اقدام خواهد نمود. به عنوان یک اصل
باشگاه سوابق مصدومیت بازیکن را در اختیار پزشک مسئول تیم قرار خواهد داد.

۹ –۵- بازیکن به دلیل بیماری یا مصدومیت
در حیطه فوتبال در بیش از ۶ مسابقه متوالی یا ۸ مسابقه متناوب در یک فصل
سلامتی لازم و قابلیت و صلاحیت بازی را حسب نظر پزشک معتمد باشگاه از دست
بدهد مبلغ قرارداد وی متناسب با مدتی که از مسابقات خارج شده تعدیل و کاهش
خواهد یافت.

ماده ۱۰- کسور قانونی:

کلیه کسور قانونی و عرفی و قضایی به عهده بازیکن می باشد.

ماده ۱۱- سایر موارد:

۱۱-۱- بازیکن موظف به اجرای این قرارداد
می باشد و هرگونه احراز ارتکاب خلاف موارد مندرج در این قرارداد از سوی
بازیکن و یا عدم رعایت انضباط برای بازیکن اصول اخلاقی در کمیته انضباطی
باشگاه طرح و تصمیم گیری می شود بدیهی است که تصمیمات کمیته مذکور برای
بازیکن غیر قابل اعتراض و قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۱۱-۲- انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی
مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از هر میزان تعیین شده
در این قرارداد برای بازیکن ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد
معتبر است.

۱۱ –۳– باشگاه و بازیکن موظف به اطاعت از
اساسنامه ، مقررات از جمله منشور اخلاقی و تصمیمات فیفا ، کنفدراسیونها ،
فدراسیونها و همچنین سازمان لیگ حرفه ای ( در صورت وجود) که شکل دهنده بخش
جدایی ناپذیر از این قرارداد بوده می باشند و طرفین با امضای قرارداد این
امر را مورد تاکید قرار می دهند.

۱۱- ۴– بازیکن و باشگاه تائید می نمایند که قوانین مذکور در این قرارداد ممکن است همواره تغییر نمایند.

۱۱- ۵– قانون قابل اجرا مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی در زمینه فوتبال خواهد بود.

۱۱- ۶ –صلاحیت قضایی و غیرقضایی حل اختلاف
در موارد مربوطه با اشخاص و مراجع ایرانی رسیدگی به حل اختلاف وفق مقررات
جاری و این قرارداد خواهد بود.

۱۱-۷ –محرمانه بودن مفاد قرارداد که بر
طبق مقررات به امضاء رسیده است مورد تایید طرفین است .باشگاه مجاز است به
تشخیص خود تمام و یا بخش هایی از این قرارداد را افشا کند.

۱۱- ۸ –بی اعتباری یک عبارت مذکور در قرارداد بر سایر بخشهای قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

تفسیر عبارات قرارداد در موارد ابهام با داور مرضی الطرفین معین شده در این قرارداد خواهد بود.

۱۱- ۹ –هرگونه اصلاحیه ، اضافات و حذفیات در این قرارداد تنها درصورتی که معتبر می باشد که به طور مکتوب مورد موافقت قرارگیرد.

۱۱ -۱۰– طرفین بر اعتبار تمام مفاد این قرارداد و تمام ضمایم مربوطه تاکید مجدد نمودند.

ماده ۱۲- حل اختلاف :

هر اختلافی که در تفسیر یا اجرای این
قرارداد یا ناشی از آن حادث شود با ارجاع به آقای ………………………………….. به
نشانی…………………………………………………………………………….. و در غیاب یا فوت وی به
آقای……………………………………..به نشانی…………………………………………………………………………… به عنوان داور
مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و نظر داور مرضی الطرفین که حداکثر ظرف
دوماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین صادر خواهد گردید برای طرفین قطعی و
غیر قابل اعتراض ، لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد و قابل استناد در
تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و انضباطی و نیز ارگانهای ورزشی اعم از
فدراسیون و کمیته انضباطی می باشد. داور مرضی الطرفین در مورد نحوه رسیدگی و
چگونگی ابلاغ به ترتیبی که مقتضی بداند ظرف مهلت مقرر اقدام خواهد کرد و
با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود .

ماده ۱۳-منع اشتغال:

بازیکن رسماً اعلام نمود که تحت هیچ عنوان
مشمول ممنوعیت از فعالیت ورزشی و دیگر ممنوعیت های قانونی یا انضباطی که
موثر در تعهدات این قرارداد است نمی باشد.

ماده ۱۴- اقامتگاه قراردادی طرفین:

اقامتگاه قراردادی طرفین همان است که در
ماده ۱ این قرارداد ذکر شده است. انجام کلیه مکاتبات و ابلاغهای موضوع و
مشمول این قرارداد از قبیل اعلام فسخ ، ابلاغ آراء کمیته انضباطی باشگاه و
فدراسیون و …. از طریق ابلاغ به پست الکترونیکی بازیکن که در ماده یک این
قرارداد درج گردید صورت خواهد گرفت و مورد قبول طرفین خواهد بود همزمان
باشگاه می تواند یک نسخه از موارد مربوطه را به اقامتگاه بازیکن مندرج در
این قرارداد وفق مقررات فدراسیون فوتبال ابلاغ نماید. در صورت تغییر نشانی
های فوق ، مراتب می بایست به طور کتبی به طرف دیگر اعلام شود.تا پیش از
دریافت اعلامیه یاد شده ، کلیه مکاتبات ، مراسلات ، اظهارنامه ها و غیره به
نشانی های سابق، ابلاغ شده محسوب می گردد. تغییر نشانی و تلفن تماس یا
ایمیل بازیکن در حدودی که قبلا به تایید کتبی باشگاه رسیده باشد قابل قبول
خواهد بود و در خارج از آن موارد تحت هیچ عنوان از سوی باشگاه قابل ترتیب
اثر نمی باشد

ماده ۱۵-صلاحیت کمیته انضباطی باشگاه:

بازیکن با آگاهی کامل از کلیه مقررات و
قوانین باشگاه فرهنگی ورزشی …….. این قرارداد را امضاء نموده و تعهد نمود
مفاد این قرارداد را دقیقاً رعایت نماید . در صورت بروز هرگونه ادعا و یا
رفتاری مغایر با این قرارداد و مقررات فدراسیون فوتبال و یا قوانین رایج
کشور و آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال و آیین نامه های داخلی باشگاه و
به طور کلی هر قانون ، آیین نامه و سند و توافق دیگری توسط بازیکن صلاحیت
رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه را محترم می شمارد و از آراء آن تبعیت
خواهدنمود.

ماده ۱۶- نسخ قرارداد:

بازیکن پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم
کامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذیل آن نموده و کلیه ادعاهای احتمالی
بعدی را از خود سلب و ملغی اثر اعلام می دارد. این قرارداد ضمن عقد لازم در
۳ نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند تنظیم گردید و به امضاء طرفین رسید.

ماده ۱۷- ضمیمه های این قرارداد
که جز لاینفک آن تلقی می شود به امضاء بازیکن رسیده که عبارت است از آیین
نامه انضباطی باشگاه ، آیین نامه رسانه ، آیین نامه نقل و انتقالات،
اساسنامه فدراسیون و جدول مواد درمانی و نیروزا و دوپینگ و تعهدات اخلاقی
مبنی بر لزوم مطلع نمودن کادر پزشکی باشگاه از هرگونه آسیب یا بیماری و
لزوم انجام درمان های پزشکی و توانبخشی تحت نظر پزشک باشگاه و … که بازیکن
با امضاء این قرارداد اقرار به دریافت پیوستها و ملحقات این قرارداد اقرار
نمود.

نام ونام خانوادگی داور مرضی الطرفین……..      مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ………

نام و نام خانوادگی کارگزار رسمی:

نام و نام خانوادگی ولی /قیم /وکیل:

امضاء و اثر انگشت:قرارداد اجاره اماكن ورزشي

نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده
شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در
نظر گرفتن مصوبه شماره …………… كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده
88 موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین
متعاقبین منعقد گرديد :

ماده 1 – طرفین قرارداد : موجر :
…………………. به مدیریت آقای ………………….. به نشانی
……………………….. که در این قرارداد موجر نامیده می شود.
مستأجر :  ……………………… فرزند
…………………………… به شماره شناسنامه ……………… 
صادره از ……………… به نمایندگی
……………………………. شرکت / مؤسسه
………………………………………… به نشانی
………………………………………………………………………………………
و شماره ثبت …………………… با معرفی نامه شماره
…………………… تلفن تماس
…………………………………. همراه
………………………………………….

ماده 2 – موضوع قرارداد : یک باب
…………………….. با کاربری ………………… به مساحت
………………… جهت استفاده ……………………………. 
واقع در ………………………… طبقه …… مشتمل بر تأسیساتی که
به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.

ماده 3 – مدت قرارداد : این قرارداد از
تاریخ انعقاد به مدت یکسال از تاريخ                الی               
منعقد گردید. تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر
موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر
و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس
از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده 13 آئین نامه اجرائی ماده 88
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

ماده 4 – مبلغ قرارداد : الف: مبلغ
قرارداد: مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره
کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به
مزایده شماره صدر الذکر ………………………… ریال می باشد که به
شرح مندرج در بند ب پرداخت می گردد. ب: نحوه پرداخت: مستأجر مکلف می باشد
اجاره بهای ملک را در 4 قسط از قرار هر قسط …………………… ریال
به حساب شماره …………….. به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه مشهد
واریز حداکثر تا یک هفته پس از واریز فیش های واریزی را به نماینده دستگاه
موجر تحویل نماید. تبصره 1: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره بها
سالیانه چهار قسط می باشد که اقساط می بایست در ابتدای هر دوره سه ماهه
پرداخت گردد. تبصره 2: کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل بیمه، مالیات به
عهده مستأجر می باشد.

صفحه دوم

ماده 5 – شرايط قرارداد : الف: شرایط و
تعهدات موجر: 1-5 ) موجر مکلف است مورد اجاره را به رؤیت مستأجر رسانیده و
نسبت به ارائه تصویر پیوست لیست فهرست شده تأسیسات و ابنیه و امکانات مورج
اجاره که جزء لاینفک قرارداد است اقدام نماید. 2-5 ) موجر موظف می باشد
درخصوص نظارت بر حفاظت، حراست و صیانت از عین مورد اجاره توسط مستأجر به
صورت ماهیانه اقدام و گزارش بازرسی را در پایان هر ماه به انضمام فهرست
موارد انجام شده برابر مفاد قرارداد را منضم به پرونده نماید. 3-5 ) موجر
حق استفاده از مکان مورد اجاره را تحت عنوان خرید خدمات به هیج عنوان ندارد
و می بایست کلیه اجاره بها را به حساب مربوطه واریز نماید.

ب: تعهدات مستأجر 1-5 ) مسئولیت حفظ و
حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود
در عین مورد اجاره بعهده مستأجر می باشد. 2-5 ) مستأجر مکلف به حفظ کاربری
ورزشی مکان مورد اجاره می باشد. 3-5 ) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به
هیچ صورت (کلاً یا جزعاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را
ندارد در صورت انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام
نموده و معادل یک ماه مال الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستأجر
دریافت نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
4-5 ) مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به
منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ
موافقتنامه کتبی دستگاه موجر ممکن می باشد. 5-5 ) مستأجر مکلف می باشد کلیه
هزینه های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن (موارد اشتراکی حسب نظریه ستاد
اجرایی ماده 88 در اداره کل تربیت بدنی یا اداره تربیت بدنی شهرستان مربوط
مشخص و با تنظیم صورتجلسه اعمال می گردد) و عوارض شهرداری، بیمه و مالیات و
سایر حقوق ناشی از قوانین موضوع را پرداخت و در پایان هر ماه فیش های
واریزی را جهت ضم به پرونده تحویل دستگاه موجر نماید. 6-5 ) مستأجر مکلف
است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت
نماید و افراد به کار گرفته شده باید دارای صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و
توانمندی لازم را داشته باشند و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی 
قراردادی با اداره کل تربیت بدنی و ادارات تربیت بدنی شهرستانها نخواهند
داشت. ضمناً به کارگیری کارمندان سازمان و ادارات کل تربیت بدنی برابر
قانون ممنوع می باشد مگر مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده آن
نباشد. 7-5 ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد
قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد
مؤسسات بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید. 8-5 ) درخصوص
کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد، مستأجر ضامن و مسئول می
باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه موجر نمی باشد. 9-5 ) مستأجر مکلف است در
پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و در زمان
مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید. 10-5 ) مستأجر مکلف است اجاره بها را
در مواعد تعیین شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین شده تحویل موجر
یا نماینده آن نماید. 11-5 ) حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و
قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و
تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری بوده و
همچنین برابر بند 7 ماده 9 عمل می گردد. صفحه سوم

12-5 ) مستأجر اقرار می نماید در زمان
انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت
در معاملات دولتی که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با پدر، مادر، برادر،
خواهر، زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاصی که در دستگاه
مربوطه سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند ممنوع است، نمی باشد. 13-5 )
مستأجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و
ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید.
14-5 ) هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با اذن
موجر صورت پذیرد. 15-5 ) مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات
مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و
همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد
کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت
عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستأجر است. 16-5 ) برابر با مصوبه
شماره 75022/ت17436/5 مورخ 15/10/1376 هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات
در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و
رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول
فرهنگی ادارات کل جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به
صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است. 17-5 ) مسئولیت کنترل
استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات
رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد. در این خصوص تربیت بدنی
بنا به درخواست کتبی مستأجر مساعدت لازم جهت تأمین نیروی انتظامی را خواهد
نمود. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسئولیتی متوجه
مستأجر می باشد. 18-5 ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مورد اجاره را
تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می بایست به
ازای هر روز 5 برابر اجاره بهای روزانه را بابت اجرت المثل ایام تصرف و
خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از ضبط ضمانت نامه
بانکی ارائه شده نمی باشد. 19-5 ) مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا
پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن
پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستأجر اقرار می
نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستأجر
تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستأجره را صورتجلسه
کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستأجر با امضاء ذیل این قرارداد حق
هرگونه اعتراض و طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و
قانونی را از خود سلب و ساقط نمود. 20-5 ) در کلیه ایام سوگواری و
مناسبتهای مذهبی با اعلام موجر وفق مقررات مستأجر موظف است نسبت به تعطیلی
مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچگونه تعهد مالی ندارد.
21-5 ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف یکماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت
به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اقدام نماید. 22-5 ) مستأجر مکلف است
نرخهای تصویبی تربیت بدنی را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن
نصب و رعایت نماید. 23-5 ) برنده مزایده نمی تواند در آن واحد بیشتر از یک
مکان ورزشی را از تربیت بدنی اجاره نماید. 24-5 ) در صورتی که برنده مزایده
شخصی به غیر از هیأت های ورزشی باشد می بایست در مورد اولویت انعقاد
قرارداد استفاده از مکان مورد اجاره و دادن مهلت 3 ماهه جهت پرداخت اجاره
بها با هیأت های ورزشی مستقر همکاری نماید. 25-5) مستأجر حق هرگونه اسکان و
یا بیتوته را به طور شبانه روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت
استفاده ورزشی می باشد. صفحه چهارم

ج: سایر شرایط: تعمیرات اساسی مطابق قانون
در عین مورد اجاره حسب نظر کارشناس رسمی و در صورت احراز نیاز به انجام
تعمیرات اساسی برعهده دستگاه موجر می باشد.

ماده 6 – تضمین : مستأجر مکلف است به
منظور تضمین حسن اجرای مفاد این قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی (جهت اشخاص
حقیقی یا حقوقی) سفته محضری (جهت فدراسیونها و هیأتهای ورزشی) معادل 25%
مبلغ قرارداد را در اختیار نماینده دستگاه موجر قرار دهد. بدیهی است این
تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تأئید ناظر به مستأجر مسترد می گردد.
تبصره : تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و
پس از ابلاغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید.

ماده 7 – نظارت : تعیین ناظر به
منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد موجر آقای / خانم / کمیته نظارت
(مرکب از نمایندگان معرفی شده) را به عنوان ناظر معرفی می نماید. ناظر موظف
است هر ماه گزارشی مبسوط از روند اجرای موارد این قرارداد را به دستگاه
موجر ارائه نماید و مستأجر مکلف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده
موجر نماید.

ماده 8 – جریمه : 1-8 ) در صورتی که
براساس گزارش کتبی ناظر مستأجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر
کمی و کیفی قصور داشته باشد: مرتبه اول: معادل 10% الی 50% از تضمین سپرده
شده توسط مستأجر بنا به تشخیص ستاد اجرائی ماده استان 88 به نفع موجر ضبط
می گردد. مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، نسبت به فسخ
یکطرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستأجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط
مجری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و مستأجر حق هیچگونه
اعتراضی نخواهد داشت.

ماده 9 – فسخ : در صورت وجود هر یک از
موارد ذیل موجر می تواند بدون انجام تشریفات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط
تضمین به طور یکجانبه اقدام نماید. اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان
دولت در معاملات دولتی جهت مستأجر 1. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالت
(حقیقی یا حقوقی) کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی موجر 2. اثبات این مطلب که
مستأجر برای انجام موضوع قرارداد، به کارکنان یا کارشناسان سازمان یا
ادارات کل دستمزد یا پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنان را
در منافع خود شریک کرده است. 3. عدم انجام تعهدات کلیه مفاد قرارداد از سوی
مستأجر 4. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره وصول یا ایصال وجه یا
مال یا سند یا پرداخت وجه صفحه پنجم

5. پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند
پرداخت وجه یا تسلیم مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا
انجام ندادن امری 6. پرداخت یا اخذ هرگونه مالی که در عرف غیرقانونی تلقی
می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن
تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن یا پرداخت
پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال
هرگونه موافقت یا حمایتی که خارج از ضوابط موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
7. عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر 8. تعدی و تفریط در استفاده از مورد
اجاره 9. مستأجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن
فاحش را از خود ساقط نموده است. 10. رعایت نکردن بند 10-5 ردیف ب ماده 5
موجب فسخ و حق پیگیری قانونی برای موجر محفوظ است.

ماده 10 –  فورس ماژور (حوادث
غیرمترقبه) : در صروت بروز حوادث غیرمترقبه و عدم ایفاء تعهدات از سوی موجر
یا مستأجر. انجام تعهدات پس از رفع نواقص لازم می باشد و در مدت بروز
حادثه تکلیفی بر ذمه طرفین معامله نخواهد بود.

ماده 11 – داوری و حل اختلاف :
در صورت بروز اختلاف ناشی از تغییر و یا اعمال و اجرای مفاد این قرارداد
موضوع بدواً در کمیته ای مرکب از سه نفر شامل: نمایندگان معرفی شده موجر و
مستأجر و یکی از اعضاء ستاد اصلی ماده 88 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که
رأی صادره توسط اکثریت اعضاء هیأت داوری لازم الاتباع می باشد. بدیهی است
در صورت عدم صدور رأی توسط هیأت داوری، هیأت مکلف است مراتب را به مراجع
قضایی ارجاع نماید.

ماده 12 – ابلاغ اوراق : ابلاغ
اوراق رسمی از جانب موجر به مستأجر به نشانی های مندرج در قرارداد انجام
خواهد شد و در صورت تغییر نشانی، مستأجر مکلف می باشد ظرف مدت 10 روز نشانی
جدید را به طرف مقابل ابلاغ و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت مسئولیتی
متوجه موجر نخواهد بود.

این قرارداد در چهار نسخه، 12
ماده و 4 تبصره تنظیم گردیده است که هر نسخه در حکم واحد بوده و دارای
اعتبار یکسان می باشد و از زمان امضاء و تنفیذ بین متعاقبین لازم الاتباع
می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top