نمونه قرارداد شركتي

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید شرکت
 
 
مشخصات كارگاه
 
1-     نوع صنعت يا فعاليت
2-     انواع محصول
3-     ظرفيت اسمي
4-     نوع مالكيت
5-     تعداد كل كاركنان
6-     تعداد كاركنان مشمول قرارداد
            جمع متوسط مزد ثابت ماهانه كل كاركنان ………… ريال
7-
      جمع متوسط مزد مبناي ماهانه كل كاركنان ……………. ريال
 
     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه كل كاركنان مشمول قرارداد ………… ريال
8-
         جمع متوسط مزد مبناي ماهانه كل كاركنان مشمول قرارداد ……….. ريال
 
9- محل كارگاه
10- آدرس دفتر مركزي
اين
قرارداد بين شوراي اسلامي كار / انجمن صنفي / نمايندگان رسمي و منتخب
كارگران به اسامي :1-                   2-                      3-        
    
و كارفرما / نمايندگان قانوني كار فرما به اسامي :1-                    2-                  3-             
بر
اساس آيين نامه مصوب مورخ 11/ 8/70 و ضوابط و روش هاي اجرايي شماره
24738/ن مورخ 27/09/70 اداره كل طبقه بندي مشاغل ، مزد و بهره وري وزارت
كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد مي گردد  :
 
ماده 1- مدت اين قرارداد از تاريخ …………. لغايت ………. مي باشد .
ماده 2- توليد مبنا در اين قرارداد  با روش ……….. تعيين گرديده و رقم آن معادل ( با ذكر معيار سنجش ) نفر ساعت مي باشد .
ماده
3 – درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره
تناوب كه ……… ماهه مي باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روش هاي اجرايي
مزبور محاسبه مي گردد .
ماده 4 – سهم پاداش
افزايش توليد در هر دوره تناوب به از هر يك درصد افزايش توليد در محدوده
مقرر در ضوابط و روش هاي اجرايي آيين نامه به شرح زير تعيين و محاسبه مي
شود : (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود )
ماده
5- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر
يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل ……….. درصد مي باشد ،
افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تاثير
خواهد كرد :
الف – به ازاء هر ……… درصد
افزايش ضايعات معادل …….. درصد كل مزد ثابت / مزد مبناي كاركنان مشمول
قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد
.
 ب- به ازاي هر …………. درصد كاهش
ضايعات معادل ……… درصد كل مزد ثابت / مزد  مبناي كاركنان مشمول
قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد
. ( ضمناً محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در
هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد مي باشد )
ماده
6- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب
پايين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد ، كاهش يا افزايش سطح
كيفيت در مبلغ پاداش تاثير خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر
و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد مي باشد .
تبصره
: به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت
كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت مي نمايد كميته نظارت بر
كيفيت مركب از : تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات
منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد .
ماده
7- نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9)و
تبصره مربوطه در ضوابط و روش هاي اجرايي مزبور صورت مي گيرد .
ماده
8- چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده اي در عوامل توليد از قبيل
سرمايه گذاي ، نيروي كار ، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت  توليد
مبنا موثر باشد ، به وجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجديد
نظر به عمل خواهد آمد .
 ماده 9- به منظور نظارت
بر حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از
افراد زير تشكيل مي شود :      (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته )
ماده
10- اين قرارداد مشتمل بر ………………. ماده و
…………………. تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل …………. برگ در
………… نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ …………
به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي
قابل اجراء مي باشد .
 نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار
 نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي / نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كار
 
توضيحات راجع به اين قرارداد :
الف) پيش بيني كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش هاي اجرايي آيين نامه الزامي نيست .
ب) اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تائيد يك نسخه آن در مرجع ذي ربط در وزارت كار و امور اجتماعي نگهداري مي شود .
ج) پيش بيني ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آيين نامه مانعي ندارد .معرفی رشته ی علوم سياسی

ديباچه:
آنچه‌
مردم‌ به‌ نام‌ سياست‌ و مسائل‌ سياسي‌ مي‌شناسند با سياست‌ به‌ مفهومي‌
كه‌ در رشته‌ علوم‌ سياسي‌ مطرح‌ است‌، تفاوت‌ بسيار دارد. دانشجويان‌
موفق‌ اين‌ رشته‌ نيز بايد بدانند كه در نهايت نه‌ يك‌ سياستمدار بلكه‌ يك‌
سياست‌شناس‌ خواهند شد.
در واقع‌ علوم‌سياسي‌
به‌ بررسي‌ انديشه‌ها و نظريه‌هاي‌ سياسي‌ و كاركرد آنها در عرصه‌ جامعه‌
مي‌پردازد و رشته‌ علوم‌سياسي‌ ارائه‌ يكسري‌ نظريه‌ها يا يكسري‌ ابزارها و
راهكارهايي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرايط‌ و مشكلات‌ حال‌ را
بررسي‌ كرده‌ و از پيش‌ پا برمي‌دارد و براي‌ حركت‌ها و اقدامات‌ بعدي‌ ـ
ترسيم‌ فضا براي‌ مسير آينده‌ ـ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند همچنين‌ از تجارب‌ و
دستاوردهاي‌ بشر كه‌ در طول‌ تاريخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌
است‌، بهره‌ مي‌برد. اين‌ رشته‌ از سه‌ شاخه‌ عمده‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌
عبارتند از:
دانش‌ حكومت‌ كردن‌ و نهادهاي‌ سياسي‌، نظريات‌ سياسي‌ و روابط‌ و سياست‌ بين‌الملل‌.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
داشتن‌
شَم‌ سياسي‌ و علاقه‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ و برخورداري‌ از ديدي‌ عميق‌ و
وسيع‌، ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ يك‌ دانشجوي‌ رشته‌ علوم‌سياسي‌ است‌.
همچنين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد فردي‌ منطقي‌ بوده‌ و نظرياتش‌ مستند به‌
دليل‌ و مدرك‌ باشد و ظرفيت‌ بالايي‌ داشته‌ باشد تا در بمباران‌ مسائل‌
روزمره‌ گيج‌ نشود‌ و عمق‌ مسائل‌ اجتماع‌ را ببيند. دانشجوي‌ علوم‌سياسي‌
لازم‌ است‌ با همه‌ اقشار جامعه‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد تا بفهمد كه‌ مردم‌
جامعه‌اش‌ به‌ چه‌ فكر مي‌كنند و نيازهاي‌ آنها چيست‌؟ داوطلبان‌ كنكور
سراسري‌ در صورتي‌ در اين‌ رشته‌ موفق‌ مي‌شوند كه‌ كتب‌ تاريخي‌ بخصوص‌
تاريخ‌ سياسي‌ را دوست‌ داشته‌ باشند و فلسفه‌ را با علاقه‌ بخوانند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
در
حال‌ حاضر تعدادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ علوم‌سياسي‌ در بخش‌هاي‌
سياسي‌ و حقوقي‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنين‌ در صدا و سيما مشغول‌
به‌ كار مي‌باشند اما حدود 90% فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ با مشكل‌
اشتغال‌ روبرو هستند. با اين‌ وجود اگر دانشجويي‌ واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و
در اين‌ رشته‌ موفق‌ و متبحر باشد و همچنين‌ قلم‌ خوبي‌ داشته‌ باشد از
نظر شغلي‌ مشكلي‌ نخواهد داشت‌. اما متأسفانه‌ بسياري‌ از دانشجويان‌
شناخت‌ و علاقه‌ لازم‌ را ندارند و در واقع نمي‌دانند كه براي چه به اين
رشته آمده‌اند.
درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :
مباني‌
علم‌ سياست‌، مباني‌ علم‌ حقوق‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، مباني‌ جامعه‌شناسي‌
عمومي‌، روش‌ تحقيق‌ در علوم‌ سياسي‌، حقوق‌ اساسي‌ (كليات‌)، حقوق‌
اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مباني‌ انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در اسلام‌،
حقوق‌ بين‌الملل‌ اسلام‌، نظام‌ سياسي‌ و دولت‌ در اسلام‌، انديشه‌هاي‌
سياسي‌ در اسلام‌ و ايران‌، جنبش‌هاي‌ اسلامي‌ معاصر، تحولات‌ سياسي‌ و
اجتماعي‌ ايران‌ ، انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌، تاريخ‌ روابط‌ خارجي‌ ايران‌ از
قاجاريه‌ تا دوران‌ معاصر، سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مسائل‌
اقتصادي‌ و سياسي‌ نفت‌ در ايران‌، حقوق‌ اداري‌، خليج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌،
مسائل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جهان‌ سوم‌، اصول‌ روابط‌ بين‌الملل‌، تاريخ‌
روابط‌ بين‌الملل‌ از 1871 تا 1945 ، سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌، تاريخ‌
انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در غرب‌ از قبل‌ از افلاطون‌ تا قرن‌ بيستم‌،
انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌، ديپلماسي‌ و رفتار سياسي‌ در اسلام‌،
حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌، فن‌ ديپلماسي‌ و آداب‌ كنسولي‌، حقوق‌ بين‌الملل‌
خصوصي‌، تئوري‌هاي‌ انقلاب‌، شناخت‌ ماهيت‌ و عملكرد امپرياليسم‌، سير
قدرت‌ در درياها، نوسازي‌ و دگرگوني‌ سياسي‌، جامعه‌شناسي‌ سياسي‌، سياست‌
خارجي‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌، مسائل‌ نظامي‌ و استراتژيك‌ معاصر، تاريخ‌ تحول‌
دولت‌ در اسلام‌، متون‌ سياسي‌ به‌ زبان‌ خارجي‌.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top