نمونه قراردادهای معدن

نمونه قرارداد ترخيص كالا

(قرارداد ترخيص كالا)

******

 قرارداد ذيل في مابين شركت/آقاي ……………. و حق العمل كاري ……………. به شرح زير منعقد مي گردد:

موضوع قرارداد:

ترخيص كالاهاي شركت توسط حق
العملكار نامبرده فوق از كليه گمركات كشور. حق العملكار موظف است كالاهاي
وارداتي شركت را به شرح زير ترخيص نمايد.

  • حداقل كارمزد هر اظهار نامه ……………. ريال مي باشد.
  • كارمزد قطعات و لوازم يدكي ……………. هر پالت ……………. مي باشد.
  • كارمزد قطعات و لوازم يدكي……………. خودرو هر صندوق و كارتن……………. ريال مي باشد.
  • هزينه هاي اياب و ذهاب، تعميرات، حمل و نقل، باربري، پست و تلفن به عهده صاحب كالا مي باشد.
  • حق العملكار موظف است كالا را پس از ترخيص طبق دستور شركت حمل
    نمايد. اين قرارداد به مدت يكسال معتبر مي باشد و چنانچه پس از انقضا آن
    طرفين مايل باشند مي توانند به همين منوال ادامه دهند.

اين قرارداد در 2 نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد تنظيم گرديد.

   

امضاي صاحب كالا                    امضاي حق العملكار

 نمونه قرارداد اجاره وسيله نقليه

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ ……………. في
مابين ……………. به نمايندگي ……………. به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي /
شركت…………….  شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در
……………. به نمايندگي……………. كه طبق آگهي شماره                  روزنامه
رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط
ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهيه و اعزام ……………. دستگاه اتومبيل / شماره شهرباني                       با راننده ذي صلاح / بدون راننده …………….  جهت انجام وظيفه تحت نظر و امر …………….

 

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت كل قرارداد  ……………. روز / ماه از تاريخ …………….   الي تاريخ ……………. و طبق برنامه زمان بندي ذيل انجام خواهد شد :

 

 

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ كل : مبلغ كل قطعي / تقريبي ……………. موضوع قرارداد به حروف……………. به عدد……………. ريال و به شرح ذيل مي باشد :

1- نوع وسيله نقليه : ……………. از قرار هر روز / ساعت كاري……………. ريال

2- راننده پايه 1 از قرار هر روز / ساعت كاري ……………. ريال

3- راننده پايه 2 از قرار هر روز / ساعت كاري ……………. ريال

ب: پيش پرداخت : متعهد له قبول كرد مبلغ  …………….    ريال به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ تضمين معتبر در اختيار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع
قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظيم صورت جلسه لازم پس از
كسر……………. درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد
) و هرگونه كسور قانوني ظرف مدت ……………. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت
مي شود .

 

 

ماده 4- تضمين حسن انجام كار   

متعهد مبلغ  …………….  ريال معادل ……………. در صد بهاي قرارداد به صورت
تضمين نامه بانكي / سفته ……………. به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له
تحويل مي دهد و در صورت انجام تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت  …………….
روز پس از پايان قرارداد توسط متعهد ، تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني    

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد

 

ماده 6- مواد اوليه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به طور همكاري /
الزامي از طريق …………….  در اختيار متعهد قرار مي گيرد ، به شرح زير مي باشد
:

ب: متعهد موظف است مواد مذكور را عينا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و
مازاد را عيناً به متعهد له مسترد نمايد و چنانچه بابت آن وجهي پرداخته
باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وي مسترد مي نمايد .

 

 

ماده 7- تاخيرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همين قرارداد
انجام دهد و در صورت تاخير متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخير معادل…………….
ريال از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و ساير اموال متعهد راساً وصول
خواهد نمود . چنانچه مدت تاخير از …………….   روز ، ساعت تجاوز نمايد ، متعهد
له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوي كه مقتضي بداند نسبت به انجام
موضوع قرارداد اقدام نمايد .

در اين صورت اگر متعهد له متحمل خسارتي بشود ، خسارت مزبور را به تشخيص
خود از محل تضمين حسن انجام كار و ساير مطالبات و اموال متعهد راساً وصول
خواهد نمود .

 

ماده 8- انتقال به غير و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون
موافقت كتبي متعهد له به غير نداشته و نيز بدون مجوز كتبي حق ندارد هيچ يك
از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نمايد .

 

ماده 9- تغييرات ميزان كار

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را
كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت به همان ميزان مدت قرارداد نيز تغيير
خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل……………. روز مانده به پايان مدت
قرارداد به متعهد ابلاغ گردد .

 

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه كه خارج از حيطه اقتدار متعهد براي انجام
تعهد باشد ، متعهد بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به متعهد له ارائه
نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد ، اتخاذ
تصميم شود .

 

ماده 11- تائيدات و تعهدات طرفين

1-11- متعهد اعلام نمود كه داراي گواهينامه معتبر رانندگي پايه…………….
 مي باشد و نيز از صحت جسمي . رواني لازم براي رانندگي برخوردار مي باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود كه وسيله نقليه مورد استفاده را هميشه به موقع
بررسي و در صورت بروز عيب و نقص تعمير خواهد نمود و در هر حال خرابي وسيله
نقليه فورس ماژور محسوب نمي شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در
قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و
تعهد نمود تا پايان انجام قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع
قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق
دارد برابر ماده 12 عمل نمايد .

4-11- مسئوليت ناشي از تصادفات و حوادث در حين انجام موضوع قرارداد همگي
بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتي و
يا غير دولتي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و خسارت ناشي از تصادفات اعم
از آنكه متعهد مقصر باشد يا نباشد ، در مورد خود وسيله نقليه اش و نيز سر
نشين ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگي بر عهده متعهد است و متعهد
له هيچ گونه مسئوليتي  در اين مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حين انجام موضوع قرارداد مرتكب تخلف قانوني گردد ،
شخصاً مسئول است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي از اين حيث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسيله نقليه اش را بيمه ديه و حوادث و سر نشين بنمايد .

 

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجراي هر يك از موارد اين قرارداد تخلف محسوب شده در اين صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نمايد .

تبصره : در هر حال متعهد له مي تواند در هر مرحله از انجام موضوع
قرارداد با ……………. روز اعلام قبلي با صلاحديد خود قرارداد را به طور يك
جانبه فسخ نمايد و در اين صورت متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نداشته و امور
مالي قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت .

 

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ،
موضوع به ……………. ارجاع مي شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم
الاجراء مي باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتي را كه به
موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده 12
رفتار خواهد شد .

 

ماده 14- ساير شروط :

 

 

 

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد : …………….

 

اقامتگاه متعهد له : …………….

 

تبصره (1) : طرفين قرارداد متعهد هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف
ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت
كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطار هاي قانوني به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد
بود .

تبصره (2): اين قرارداد در……………. ماده و ……………. تبصره و با حذف مواد ……………. در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

امضاء نماينده متعهد                                                                           امضاء نماينده متعهد لهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top