نمونه فرم مبايعه نامه املاك

نمونه فرم مبایعه نامه فروش برای مشاورین املاک

ماده 1 : طرفین قرارداد

    
1-1- فروشنده/فروشندگان
 ……………………………………………… فرزند
………………………… به شماره شناسنامه
………………………………….. صادره از
…………………………..کدملی
………………………………………….. متولد
………………………. ساکن
………………………………………………………….. 
تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت
……………………………. فرزند …………………. به
شماره شناسنامه …………………… متولد
………………………… بموجب …………………………..

    
2-1- خریدار/خریداران 
……………………………………………… فرزند
………………………… به شماره شناسنامه
……………………………………. صادره از
…………………………..کدملی
………………………………………….. متولد
………………………. ساکن
………………………………………………………….. 
تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت
……………………………. فرزند …………………. به
شماره شناسنامه …………………… متولد
………………………… بموجب ……………………………

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

    
عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یک
………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره
……………….. فرعی از …………… اصلی قطعه
………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتی
…………………….. به مساحت ……………………………..
متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه
………….. دفتر ………….. بنام
……………………………………………………………………………………..
            بانضمام ………….. دانگ پارکینگ شماره
……………………. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره
………………….. فرعی از ………………. اصلی طبق سند رهنی
شماره  ………………….. دفتر اسناد رسمی ………………… 
مورد رهن بانک ………………… دارای حق اشتراک آب / برق / گاز /
اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر
به شماره
………………………………………………………………        
به نشانی
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 3 : ثمن معامله

    
1-3- ثمن مورد معامله به طور مقطوع
……………………………………. ریال به حروف
 ……………………………………………….. ریال تعیین
گردید .

    
2-3- همزمان با این توافق مبلغ
………………………………………ریال معادل
………………………………………… تومان نقداً/طی چک
…………… بانک ………………….. شعبه
…………………….. به فروشنده پرداخت گردید ، باقیمانده ثمن
……………………………………………. ریال در زمان تنظیم
سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند

    
1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /   
13  در دفتر اسناد رسمی شماره ……………………………………
حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار
معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده
بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می
باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای
تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

    
2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم
پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور مجاز
به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

    
1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13  با تمام
توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و
بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

    
2-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال
نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و
فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

    
3-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره
مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ،
مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده
فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل
………………………………………………….. ریال بعنوان
خسارت به خریدار بپردازد .

     4-5- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

    
1-6- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و
دلیل به غیر از خریدار منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار
حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به
طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله
بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و
فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل
…………………………………………… ریال بعنوان خسارت
تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

    
2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند
رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل
مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

    
3-6- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ،
مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی
تصفیه نماید .

    
4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و بعهده فروشنده است
و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………….  می باشد .

    
5-6- قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت
نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای
فروشنده یا خریدار متصور نیست .

     6-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .

  
  7-6- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به
ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………….. ریال    بعنوان
خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع
خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ
………………………………. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد
در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی
بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7

    
حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بالمناصفه بعهده
طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبوض شماره ……….. و
……….. پرداخت شد .

ماده 8

    
این قرارداد در تاریخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک شماره
………………… به نشانی
……………………………………..
…………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و
مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر
مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه
سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که
با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 9

     موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                  نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه – قولنامه

کات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است

بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر  

اگر
مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند
و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا
نه  

صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند

میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند

صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست

در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر  

اگر
اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت
گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی
این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود

اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود

قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود

حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند

از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود

بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است

باید
توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا
فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار
کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا
ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است  

از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود

اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود

در زیر نمونه ای از یک مبایعه نامه –  قولنامه را که در دفاتر املاک مورد استفاده قرار می گیرد  را نشان خواهیم داد:

ماده 1 : طرفين قرارداد


 
     1-1- فروشنده/فروشندگان
 ……………………………………………… فرزند
………………………… به شماره شناسنامه
………………………………….. صادره از
…………………………..کدملي
………………………………………….. متولد
………………………. ساکن
…………………………………………………………..
 تلفن ……………………………….. با
وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند
…………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد
………………………… بموجب …………………………..


 
   2-1- خريدار/خريداران
 ……………………………………………… فرزند
………………………… به شماره شناسنامه
……………………………………. صادره از
…………………………..کدملي
………………………………………….. متولد
………………………. ساکن
…………………………………………………………..
 تلفن ……………………………….. با
وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند
…………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد
………………………… بموجب ……………………………


ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله


 
   عبارتست از انتقال ……………………. دانگ يک
………………………………………. داراي پلاک ثبتي شماره
……………….. فرعي از …………… اصلي قطعه
………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتي
…………………….. به مساحت ……………………………..
متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه
………….. دفتر ………….. بنام
……………………………………………………………………………………..
            بانضمام ………….. دانگ پارکینگ شماره
……………………. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره
………………….. فرعی از ………………. اصلی طبق سند رهنی
شماره  ………………….. دفتر اسناد رسمی …………………
 مورد رهن بانک ………………… داراي حق اشتراک آب / برق / گاز /
اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير
به شماره
………………………………………………………………
        به نشاني
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..


ماده 3 : ثمن معامله


 
   1-3- ثمن مورد معامله به طور مقطوع
……………………………………. ريال به حروف
 ……………………………………………….. ريال تعيين
گرديد .


 
   2-3- همزمان با اين توافق مبلغ
………………………………………ريال معادل
………………………………………… تومان نقداً/طي چک
…………… بانک ………………….. شعبه
…………………….. به فروشنده پرداخت گرديد ، باقيمانده ثمن
……………………………………………. ريال در زمان تنظيم
سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .


ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند

 
   1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /  
 13  در دفتر اسناد رسمي شماره
…………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد
گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد ،
در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ،
موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور
هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر
مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

 
   2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و
عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور
مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

 
   1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با
تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در
استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .


 
   2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت
انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل
است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

 
   3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه
قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ،
مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده
فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل
………………………………………………….. ريال بعنوان
خسارت به خريدار بپردازد .

     4-5- کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

 
   1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان
و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ،
خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي
ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد
معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد
و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل
…………………………………………… ريال بعنوان خسارت
تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

 
   2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند
رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از
قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد .

 
   3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ،
مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي
تصفيه نمايد .

 
   4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و بعهده فروشنده
است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده ………………….  مي
باشد .

 
   5-6- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به
جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي
فروشنده يا خريدار متصور نيست .

     6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد .

 
   7-6- در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به
ازاي هر روز تاخير مبلغ ………………………….. ريال    بعنوان
خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع
خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ
………………………………. ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد
در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي
بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7

 
   حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان بالمناصفه
بعهده طرفين است که همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبوض شماره
……….. و ……….. پرداخت شد .

ماده 8

 
   اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک شماره
………………… به نشاني
……………………………………..
…………………………… در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و
مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر
مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه
سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که
با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 9

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود . دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top