نعبیر خواب زایمان و بچه پسر

تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

تعبیر خواب بچه داشتن) [تعبیر خواب بچه داشتن]

تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب تعبیر خواب بچه دار شدن –
تعبیر خواب تعبیر خواب از خواستگار داشتن در خواب تعبـــیر خواب – صفحه ۴
تعبیر خواب معاصر تعبیر خواب عقرب تعبیر خواب – حرف ع تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب – حرف گ تعبیر خواب ، حرف ز

(تعبیر خواب بچه داشتن)

»تعبیر خواب بچه داشتن…

لوک اویتنهاو می گوید :

بچه

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر
بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل
است پسر آورد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها
فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است
که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا
است که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى
خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که
بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و
اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در
تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد.

بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند .

طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن کودکی سلامت است . ۲ـ اگر
دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می
گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید . ۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند
کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .تعبیر خواب زایمان

زایمان

لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 

خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top