نحوه نوشتن نامهشغلوزیر

آييين نامه نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن

نحوه درج منابع در متن

الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آيد .

ب ـ اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي­شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد .

ج ـ اگر به مقاله­ای که دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز مي­آيد .

د
ـ اگر مقاله کمتر از 6 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه
سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و داخل
پرانتز آورده می شود .

هـ ـ اگر کاری شـش (يا بيـش از آن) نويسنـده
داشتــه باشد فقط نام خانوادگی نويسنده اول و به دنبال آن “et al” به
همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي­شود .

و ـ اگر به قسمت خاصی از يک منبع ارجاع داده شود ليست شماره صفحه ( صفحات ) پس از سال انتشار مي­آيد .

ز‌ ـ اگر منبع الکترونيک بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود .

ح
– اگر تمام يک وب سايت به عنوان منبع اشاره شود (و نه قسمتی از آن سايت)،
به وب سايت مربوطه در متن اشاره مي­شود و نيازی به قرارگيری در فهرست منابع
ندارد .

ط ـ مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات،
نامه های الکترونيک (e-mail) و غيره که اين موارد نبايد در فهرست منابع درج
شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاريخ
خواهد بود .

نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع

الف ـ ترتيب نوشتن مرجع کتب خارجی :

نام
و نام خانوادگی ـ فاصله ـ حروف اول نام کوچک نويسنده ـ سال انتشار ( داخل
پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان کتاب ( با حروف ايتاليک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ
کاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ
نقطه

در مطالبی که فقط از يک فصل کتاب ذکر شده باشند :

نام
خانوادگی نويسنده فصل ـ فاصله ـ نام کوچک نويسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل
پرانتز ( ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ کلمه In” ” ـ دو نقطه ـ نام
خانوادگی مؤلف کتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک مؤلف کتاب ـ دو نقطه ـ
عنوان کتاب ( با حروف ايتاليک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ کاما ـ شماره چاپ ـ
نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نويسنده بيش از يک نفر باشد بين آنها کاما آورده می شود .

ب ـ ترتيب نوشتن مرجع مقالات خارجی :

نام
خانوادگی نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار
( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف
ايتاليک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ شماره
صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد برای بقيه “et al” ذکر می شود .

بين نام نويسندگان کاما آورده می شود .

در
مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذيرفته شده است ولی به چاپ نرسيده
است در صورت مشخص بودن شماره مجله مي­توانيم آن را نوشته و در پايان ) بدون
ذکر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت ”In press” را بياوريم .

ج ـ ترتيب نوشتن مراجع کتب فارسی :

نام
خانوادگی نويسنده(کتاب)- کاما- حرف اول نام کوچک نويسنده- دو نقطه- عنوان
کتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- کاما- محل نشر – کاما-
شماره صفحات( ص ص:برای چند صفحه) و (ص: برای يک صفحه) – کاما- سال انتشار-
نقطه

اگر منبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادی داشت لازم است اسامی تمامی آنها قيد شود .

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام کتاب بيان شود .

د- ترتيب نوشتن مراجع مقالات فارسی :

نام
خانوادگی نويسنده ( مقاله ) ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نويسنده ـ دو نقطه ـ
عنوان مقاله(داخل گيومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه – سال مجله ـ کاما ـ
شماره تسلسل مجله ـ کاما ـ شماره صفحه ـ کاما ـ سال انتشار ـ نقطه

در
مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذيرفته شده ولی هنوز به چاپ نرسيده
است در صورت مشخص بودن شماره مجله می توانيم رفرانس مربوطه را بياوريم که
در اين حالت شماره صفحات قيد نمی شود ولی در آخر عبارت « در حال چاپ » در
انتهای رفرانس درج می شود .

ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها

در صورتی که کل وب سايت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد .

و ـ نحوه نوشتن پايان نامه ها به عنوان مرجع

– اگر پايان نامه به زبان انگليسی باشد :

نام
خانوادگی نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول کوچک نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار
( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليک ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ
کاما – دانشگاه مربوطه ـ نقطه

– اگر پايان نامه به زبان فارسی باشد :

نام
خانوادگی نويسنده ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نويسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز
(داخل گيومه)ـ کاما ـ مقطع پايان نامه ـ کاما ـ دانشگاه مربوطه ـ کاما ـ
شماره صفحه – کاما – سال انتشار ـ نقطه

ز ـ نحوه نوشتن مرجع مقالات ارايه شده در کنگره ها و سمينارها که به چاپ رسيده اند :

– در کنگره های انگليسی :

نام
خانـوادگی ارايه کننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام کوچـک ارايه کنـنده ـ نقطه ـ
سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ کلمه «In » ـ
دو نقطه ـ عنوان سمينار يا کنگره ( با حروف ايتاليک) ـ کاما ـ ماه و روزهای
برگزاری ـ کاما ـ صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ
نقطه ـ محل برگزاری ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

– در کنگره های فارسی :

نام
خانـوادگی ارايه کـننده ـ ويرگول ـ حرف اول نام کوچـک ارايه کننده ـ
دونقطه ـ عنوان مقاله ـ کاما ـ کلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا
کنگره (داخل گيومه) ـ ويرگول ـ زمان برگزاری ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ محل
برگزاری ـ کاما – صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ـ کاما ـ نام
انتشارات ـ نقطه سعيدی، ع: نقش خدمات در صورتی که در متنی هم از منابع
فارسی و هم انگليسی استفاده شده باشد برای فهرست نويسی منابع :

الف)
اگر سيستم ونکوور مورد استفاده قرار گيرد منابع به ترتيب ظهور در متن
فهرست خواهند شد و اختلاط منابع فارسی و انگليسی ايرادی ندارد .

ب) اگر سيستم هاروارد (الفبايی ) بکار رود ابتدا منابع همزبان سپس منابع زبان ديگر آورده می شوند(به ترتيب الفبايی)

 نحوه نوشتن رفرنسها

شيوه رفرنس نويسي ( آيين نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن)

1- نحوه درج منابع در متن

• الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.

In a recent study of reaction time (Rogres, 1994)

• ب ـ اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي شود سال انتشار داخل پرانتز درج مي گردد:

Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and achieved social relationship.

• ج ـ اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز مي آيد:

Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng & Bell, 1991).


د ـ اگر مقاله كمتر از 6 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به
همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و
داخل پرانتز آورده مي شود:

The misbehaviours of teachers have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & Ivey, 1991).
Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness, and indolence (Kearney et al., 1991).


هـ ـ اگر كاري شـش ( يا بيـش از آن ) نويسنـده داشتــه باشد فقط نام
خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آنet al” ” به همراه سال انتشار در داخل
پرانتز درج مي شود:

Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981).

• و ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود ليست شماره صفحه ( صفحات ) پس از سال انتشار مي آيد:

“ A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368).

• ز‌ ـ اگر منبع الكترونيك بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسي شماره پاراگراف آورده مي شود:

As
Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an
– better to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] –
and a means to a more caring and healthy society”.

• ح – اگر تمام
يك وب سايت به عنوان منبع اشاره شود ( و نه قسمتي از آن سايت )، به وب
سايت مربوطه در متن اشاره مي شود و نيازي به قرارگيري در فهرست منابع ندارد
:

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches.


ط ـ مكاتبات شخصي، سخنراني ها، نامه ها، خاطرات، مكالمات، نامه هاي
الكترونيك ( e-mail) و غيره كه اين موارد نبايد در فهرست منابع درج شوند و
فقط در متن به آنها اشاره مي شود كه شامل نام، نوع مكاتبه و تاريخ خواهد
بود:

R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this.

2-نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع

• الف ـ ترتيب نوشتن مرجع كتب خارجي:
نام
و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل
پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ
كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ
نقطه

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111.

در مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند:
نام
خانوادگي نويسنده فصل ـ فاصله ـ نام كوچك نويسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل
پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه In” ” ـ دو نقطه ـ نام
خانوادگي مؤلف كتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ
عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ
نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

Weinstein
L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading Microorganisms.
In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders,
Philadelphia,468-72.

اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود.

• ب ـ ترتيب نوشتن مرجع مقالات خارجي:
نام
خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار
( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف
ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره
صفحه ـ نقطه

Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY.
(1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21.
Lancet, 11(2), 335-7.

اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد براي بقيه”et al” ذكر مي شود.
بين نام نويسندگان كاما آورده مي شود.
در
مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده
است در صورت مشخص بودن شماره مجله ميتوانيم آن را نوشته و در پايان ( بدون
ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بياوريم.

• ج ـ ترتيب نوشتن مراجع كتب فارسي:
نام
خانوادگي نويسنده(كتاب)- كاما- حرف اول نام كوچك نويسنده- دو نقطه- عنوان
كتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- كاما- محل نشر – كاما-
شماره صفحات(صص:براي چند صفحه) و (ص: براي يك صفحه) – كاما- سال انتشار-
نقطه
مثال كتابهاي فارسي:
قاروني، م؛ خوشزبان، ج؛ محمدي اردهالي، ز: بيماري ايسكميك قلب. مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1365.
اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها « ؛ » ( نقطه ويرگول ) آورده مي شود.
اگر منبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت لازم است اسامي تمامي آنها قيد شود.
اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام كتاب بيان شود.
مثال:
بست، جان دبيلو: روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشا
شريفي؛ نرگس طالقاني. انتشارات رشد، تهران، 77-23، 1373.

• د- ترتيب نوشتن مراجع مقالات فارسي:
نام
خانوادگي نويسنده ( مقاله ) ـ كاما ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ دو نقطه ـ
عنوان مقاله(داخل گيومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه – سال مجله ـ كاما ـ
شماره تسلسل مجله ـ كاما ـ شماره صفحه ـ كاما ـ سال انتشار ـ نقطه
مثال مقالات فارسي:
پوراحمد،
ج؛ مهرزاد، ج: « مقايسه فارماكوكينيك اشكال داروئي جامد و مايع ليتيوم ».
نبض: سال چهارم، شماره پنجم، 32-35، 1373. در مورد مقالاتي كه براي انتشار
در مجله پذيرفته شده ولي هنوز به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره
مجله مي توانيم رفرانس مربوطه را بياوريم كه در اين حالت شماره صفحات قيد
نمي شود ولي در آخر عبارت « در حال چاپ » در انتهاي رفرانس درج مي شود.

• ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتي از وب سايت ):
به دو مثال زير توجه كنيد:

Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].
Peoria
IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley.
edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.

International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.
titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

در صورتي كه كل وب سايت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.

• و ـ نحوه نوشتن پايان نامه ها به عنوان مرجع

   – اگر پايان نامه به زبان انگليسي باشد:
نام
خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار
( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ
كاما – دانشگاه مربوطه ـ نقطه

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

   – اگر پايان نامه به زبان فارسي باشد:
نام
خانوادگي نويسنده ـ كاما ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز
(داخل گيومه)ـ كاما ـ مقطع پايان نامه ـ كاما ـ دانشگاه مربوطه ـ كاما ـ
شماره صفحه – كاما – سال انتشار ـ نقطه
حسين زاده، ج: « مقايسه روشهاي
تشخيصي اليزا و راديو امينواسي در تشخيص آزمايشگاهي تب مالت»، پايان نامه
كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 25-14، 1378.

• ز ـ نحوه نوشتن مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

   – در كنگره هاي انگليسي:
نام
خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ
سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «In » ـ
دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي
برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ
نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

Farhadi D.
(1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in
third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul
press.

   – در كنگره هاي فارسي:
نام خانـوادگي ارايه كـننده ـ
ويرگول ـ حرف اول نام كوچـك ارايه كننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ كاما ـ
كلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره (داخل گيومه) ـ ويرگول ـ
زمان برگزاري ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ محل برگزاري ـ كاما – صفحات چاپ شده
در كتاب مجموعه مقالات ـ كاما ـ نام انتشارات ـ نقطه سعيدي، ع: نقش خدمات
مديريتي در پيشرفت فرهنگي، در: « سمينار بررسي تحليلي عوامل مؤثر در
پيشرفتهاي فرهنگي» ، (11-15 ارديبهشت 1378)، شيراز، صص25-27، انتشارات
دانشگاه شيراز.

در صورتي كه در متني هم از منابع فارسي و هم انگليسي استفاده شده باشد براي فهرست نويسي منابع :
الف)
اگر سيستم ونكوور مورد استفاده قرار گيرد منابع به ترتيب ظهور در متن
فهرست خواهند شد و اختلاط منابع فارسي و انگليسي ايرادي ندارد.
ب) اگر سيستم هاروارد (الفبايي ) بكار رود ابتدا منابع همزبان سپس منابع زبان ديگر آورده مي شوند(به ترتيب الفبايي).


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top