میزان رضایتمندی بیمار از پرسنل

عنوان مقاله: بررسي ميزان رضايتمندي بيماران و پرسنل شاغل در بخش غدد و متابوليسم مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني دکتر شريعتي در سال 1389

چکیده: 

مقدمه:
با عنايت به اهميت رضايت مندي بيماران و پرسنل و تاثير قابل ملاحظه آن بر
کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران، مطالعه اي با هدف بررسي ميزان رضايت
مندي بيماران و پرسنل شاغل در بخش غدد مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني دکتر
شريعتي در سال 1389 طراحي و انجام شد
.
روش
ها: اين بررسي، يک مطالعه توصيفي- تحليلي است که روي 160 بيمار بستري در
بخش غدد بيمارستان دکتر شريعتي تهران و 26 نفر از شاغلين آن بخش در نيمه
دوم سال 1389 انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات در مورد رضايت مندي
بيماران، پرسشنامه خودساخته اي شامل اطلاعات دموگرافيک و مرتبط با بيماري،
فضاي عمومي بيمارستان، پرسنل پذيرش، امکانات موجود در بخش، تغذيه، پرسنل
کادر پزشکي و پاراکلينيکي، پرسنل واحد ترخيص و رضايت عمومي بود. ابزار جمع
آوري اطلاعات در مورد رضايت مندي پرسنل شاغل در بخش غدد، پرسشنامه خودساخته
اي شامل اطلاعات دموگرافيک، امنيت شغلي، جبران خدمت، ويژگي شغلي، ويژگي
نقش، ارتقاي شغلي، فرهنگ، محيط کار و تعامل اجتماعي بود. اطلاعات پس از جمع
آوري، توسط نرم افزار
SPSS ويرايش 11.5 با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي T-test و One- way ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع بيشترين درصد رضايت مندي کامل بيماران بستري مربوط به بعد کادر پزشکي و پاراکلينيکي
(%76.2) و کمترين ميزان رضايت مندي کامل را نسبت به پرسنل پذيرش (%48.8) ابراز گرديد. در خصوص ميزان رضايت مندي کادر درماني بيشترين درصد رضايت مندي کامل متعلق به حيطه جبران خدمت(%80.8) ، و کمترين متعلق به حيطه هاي ارتقاي شغلي (%50) و ايفاي نقش (%50)
بود. نتايج بررسي ارتباط ابعاد رضايت مندي پرسنل شاغل و متغيرهاي فردي
نشان داد که ارتباط معني دار آماري بين بعد تعامل اجتماعي با وضعيت تاهل
(P=0.05)، بعد فرهنگ با وضعيت تاهل (P=0.01)، بعد جبران خدمت با جنسيت(P=0.009) و بعد ويژگي نقش با جنسيت (P=0.03) وجود دارد.
نتيجه
گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از ميزان رضايت مندي بيماران از پرسنل
واحدهاي مختلف درماني، لزوم اجراي برنامه هاي منظم آموزشي به پرسنل شاغل در
جهت به روز نمودن مهارت ها و ارتقاي سطح آگاهي و دانش آنان نسبت به کيفيت
مراقبت و ارائه خدمات به بيماران پيشنهاد مي گردد، از سوي ديگر ارزيابي
فعاليت هاي پرسنل درماني، شناسائي مشکلات و موانع به منظور ارائه راهکارهاي
مناسب در جهت بهبود عملکرد و فراهم نمودن تسهيلات رفاهي براي پرسنل، ضروري
استبررسی میزان رضایت بیماران از عملکرد پرسنل بیمارستان

مقدمه:رضایتمندی
بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبتهای بهداشتی و درمانی اهمیت بسیار
ویژه ای یافته و یکی از اهداف مهم و اولویت دار سیستم های بهداشتی و درمانی
بوده و یکی از نتایج مهم توجه به کیفیت،رضایت گیرندگان این خدمت از نحوه ی
ارائه ی آنها میباشد.

یکی از عوامل مهم در رضایتمندی بیماران نحوه ی رفتارو برخورد گروه پزشکی با
بیماران بوده وپرسنل در این بین نقش مهم و بسزایی دارد،ازین رواین پژوهش
با هدف بررسی میزان رضایتمندی بیماران از نحوه ی رفتار پرسنل انجام شد.

مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش
بیماران بستری در بیمارستان های امام خمینی(ره)،علوی وفاطمی شهر اردبیل
بود.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 25 سوال بود و روش انتخاب
نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی بود.

یافته ها: همچنین نتایج تحقیق نشان داد عواملی مثل بیمارستان،سطح تحصیلات و
مدت زمان بستری بر میزان رضایتمندی بییماران تاثیر داشته،لیکن متغیرهایی
چون جنس محل سکونت و دفعات بستری دخالتی در میزان رضایتمندی نداشتند.

نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این بود که میزان رضایتمندی
بیماران از نحوه ی رفتار پرسنل در حد خوبی بوده لیکن،هنوز جای فعالیت برای
افزایش این رضایتمندی وجود دارد.

عنوان انگليسي

study rate of patient satisfaction from hospital personal performance

English Abstract

Patient
satisfaction is a concept that have important role in health care .One
of the main goals in health systems and one of the important results is
satisfaction of patients from services. One of the important factors in
patient satisfaction is behavior of medical team with patients and
personals. The aim of this study is to survey patient’s satisfaction
rate from Personnel Performance.

This is a cross sectional descriptive study that has been done on 150
personal of Emam , Alavi and Fate-mi hospitals. Data collected by a
questionnaire include 25 questions and method of sampling was ran-dom
sampling.

Results showed that factors such as hospitals, education level and
hospitalized time have significant effects on patient satisfactions but
other variables such as sex, area and number of hospitalized have not
significant effects on patient satisfactions.

Results showed that the rate of satisfaction from personal behavior is
in good level but it is necessary to try for increasing satisfactions.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول : فیروز امانی
نویسنده مسئول : پروانه نفتچی
Uncontrolled Keywords: بیمار ، پرسنل ، رضایتمندی بیمار ، نحوه ی رفتار
کلید واژه ها (انگلیسی): Patient , personal , patient satisfaction , behavior
Subjects: WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Divisions: Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code: 2259
Deposited By:

Dr Firouz Amani

Deposited On: 23 Jan 1390 08:53
Last Modified: 03 Dec 1391 11:26

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

irstats_cache?name=arums_62DPz_TBzF7IosV
irstats_cache?name=arums_vOe4dBVEkYzQ0eq

More statistics for this item…


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top