موضوع پايان نامه روانشناسي

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه SCL 90

هدف
از اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت رواني
– اجتماعي – خانوادگي زنان شاغل و خانه‏دار و بررسي رابطه رضايت شغلي بانوان شاغل
تمام وقت و نيمه وقت و سازگاري زناشويي
آنها بود. 102 نفر بانوي خانه‏دار و 100 نفر
بانوي شاغل (49 نفر تمام وقت و 51 نفر نيمه
وقت) به طور تصادفي از مشاغل متنوع و
مكانهاي مختلف شهر اصفهان به عنوان
گروههاي نمونه انتخاب شدند و آزمون خلاصه
شده سيماي خانواده، آزمون خلاصه شده
رضايت شغلي و آزمون scl 90 در مورد آنها اجرا گرديد.

نتايج
نشان داد:

از لحاظ سازگاري زناشويي،
سايكوتيسيزم، حساسيت بين فردي و وسواس
بين سه گروه شاغل تمام وقت، شاغل نيمه وقت
و گروه خانه‏دار تفاوت معني‏داري مشاهده
نشد. از لحاظ ميزان اضطراب تفاوت بين سه
گروه شاغل تمام وقت،‌ شاغل نيمه وقت و
خانه‏دار معني دار بود. ( p=0/001)
در مقايسه بين گروهها :تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت و خانه‏دار
(p=0/004)و تفاوت بين دو گروه شاغل نيمه وقت و
خانه‏دار (p=0)
معني دار بود. از لحاظ ميزان افسردگي
تفاوت بين سه گروه شاغل تمام وقت، شاغل
نيمه وقت و خانه‏دار معني‏دار بود (p=0/005)
در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه
شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/003)
و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه‏دار
(p=0/007)
معني‏دار بود. از لحاظ ميزان خصومت نيز
تفاوت بين گروه شاغل تمام وقت،‌ شاغل
نيمه وقت و خانه‏دار معني دار بود (p=0/02)
در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه
شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/03) و تفاوت بين شاغل نيمه وقت با خانه‏دار
(p=0/008) معني‏دار بود. از لحاظ حالات
پارانويا نيز تفاوت بين سه گروه معني‏دار
بود. (p=0/017)
و در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه
شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/03)
و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه‏دار
(p=0/006)
معني دار بود. از لحاظ ميزان اضطراب فوبيك
تفاوت بين سه گروه معني‏دار بود (p=0/001)
و در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه
شاغل تمام وقت با خانه‏دار (p=0/002)
و تفاوت بين گروه شاغل نيمه وقت با خانه
دار (p=0)
و در مجموع تمام موارد فوق در بين بانوان
خانه‏دار بيشتر بود. شكايات جسماني نيز
در مقايسه بين سه گروه معني‏دار بود(p=0/01)
در مقايسه بين سه گروه معني‏دار بود (p=0/01)
و در مقايسه بين بانوان شاغل نيمه وقت و
خانه‏دار،‌در بين بانوان خانه‏دار به
طور معني‏داري بيشتر مشاهده گرديد (p=0/003)
طبق نتايج تحقيق هر چه ساعات كار فرد بيشتر
باشد حالات خصومت و پرخاشگري فرد نيز به
طور معني‏داري بيشتر مي‏شد (p=0/005)
و هر چه ساعات كار فرد بيشتر باشد حالات
پارانويا در فرد نيز بيشتر مي‏شد (p=0/015)
رابطه منفي معني‏داري بين ساعات كاري و
وضعيت اقتصادي – اجتماعي (p=0/021) و بين ساعات كاري و افسردگي
(p=0/013)
به دست آمد. ميزان تحصيلات با حالات
پارانويا رابطه معكوس داشت هر چه تحصيلات
فرد افزايش مي‏يافت حالات پارانويا به
طور معني‏داري كم مي‏شد ( p=0/002) ميزان تحصيلات با اضطراب فوبيك
نيز رابطه معني‏دار معكوس داشت (p=0/002)
همچنين ميزان تحصيلات با جسماني سازي
رابطه معني‏دار معكوس داشت (p=0/035)
و نيز ميزان تحصيلات با
افسردگي رابطه معني‏دار معكوس داشت (p=0/039)
يعني هر چه ميزان تحصيلات فرد افزايش مي‏يابد
بر حالات پارانويا، اضطراب، فوبيك،‌افسردگي
و جسماني سازي به طور معني‏داري در او كم
مي‏شد.

بين رضايت شغلي و سازگاري زناشويي
همبستگي معني‏داري وجود داشت. (p=0/013)‌و
بين ميزان رضايت شغلي و روزهاي كاري فرد
ارتباط معني‏دار وجود نداشت (p=0/08)آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي -Reaxys

Reaxys يك پايگاه شيمي وب – پايه مي باشد كه براي محققان امكان
جستجو در حوزه شيمي و علوم وابسته را فراهم مي اورد. اين پايگاه با انجام
جستجوهايي منسجم به منظور كشف واكنشها و مواد شيميايي با طراحي سنتز و منبع
شيميايي طراحي شده است .اين پايگاه به دانشمندان شيمي زمان بيشتري براي
خلاقيت و ابتكار ميدهد و آنها را قادر ميسازد تا در دنياي رقابت براي رسيدن
به اهداف خود پيشگام باشند . تعامل در اين پايگاه با دقت بسيار طراحي و
برنامه ريزي شده است تا استفاده پذيري بالايي داشته باشد .

اين
پايگاه اطلاعات با كيفيت بالا و استثنايي را فراهم مي آورد ، اطلاعاتي
درباره واكنشهاي شيميايي و سنتز ، داده هاي كتابشناختي در تحقيقات شيمي آلي
، شيمي معدني ، تركيبات شيمي آلي فلزي ، ويژگيهاي واقعي و غيره.پوشش
تاريخي اين پايگاه به 1771 تا اكنون مي رسد و بنابراين اين پايگاه اطلاعات
مهم متون شيمي و پروانه هاي ثبت اختراع را شامل مي شود .فهرستي از ژورنالها
و پروانه هاي ثبت اختراع تحت پوشش پايگاه Reaxys از طريق لينك زير قابل
مشاهده است

.https://www.reaxys.com/info/files/Reaxys_Coverage.pdf

ميان پايگاه Reaxys . و پايگاه
Sciencedirect كنش متقابل وجود دارد كه اين قابليت اكتشاف ساختارهاي
شيميايي را بهبود مي بخشد . پايگاه Reaxys براي محققان اطلاعات بي نظيري در
رابطه با اكتشاف واكنشها و تركيبات داده ها فراهم مي آورد و Science
direct دستيابي به متون اصلي مورد اطمينان از قبيل متن كامل مقالات داوري
شده و بخشهاي كتابهاي با تاثير بالارا فراهم مي سازد .

مقاله اي كه
در siencedirect منتشر مي شود داراي محتوايي غني است و خواننده را قادر
ميسازد تا مستقيما به ارزشيابي اهميت تركيبات ارائه شده در تحقيقش بپردازد .
محقق مي تواند محتواي مقاله را بصورت مستقيم بفهمد و به محتويات جاري در
Reaxys پيوند بزند ، كه باعث مي شود هر دونفر يعني خواننده و محقق به
افزايش توليد تحقيقاتي بپردازند.

استفاده كنندگان از پايگاه Reaxys چهار گروه عمده از محققين در رشته هاي زير هستند كه شامل موارد زير هستند :

شيمي
سنتز: عمق داده هاي شيمي موجود در پايگاه امكان خوبي را براي شما فراهم مي
اورد كه به ارزيابي و طراحي بهترين راه و روش ممكن براي سنتز تركيب مورد
نظر خود دست يابيد. دانشمندان شيمي سنتز از امكانات سايت بهره مند مي شوند.

شيمي
دارويي : امكانات چند گانه پايگاه Reaxys از داده هاي معتبر تجربي فراهم
آمده كه با دقت از ژورنالها و پروانه هاي ثبت اختراع انتخاب شده اند .اين
پايگاه داده هايي با كيفيت بالا براي دانشمندان علوم زيستي نظير داروشناسان
، سم شناسان ، زيست شيميدانان فراهم مي آورد.

متخصصان اطلاعاتي
شيمي : اين پايگاه امكان جستجوي مناسبي را براي شيميدانان برقرار مي سازد
كه دامنه تاريخي آن از سال 1771 تا به امروز تحقيقات علم شيمي را شامل
ميشود .

علم مواد : Reaxys دانشمندان علم مواد را قادر مي سازد كه
داده هاي ارزشمند اخير را كه شامل ويژگيها و ساختارهاي شيميايي و فيزيكي
است بدست آورند بنابراين قبل از مراجعه شيميدانان به ازمايشگاه آنها بهتر
ميتوانند ويژگيهاي يك ماده جديد را پيش بيني كنند و تخمين بزنند.

چگونگي جستجو در پايگاه Reaxys:

در
قسمت Reaxys Help شما مي توانيد به اطلاعات جامعي درباره شش قسمت نوار
ابزار اين پايگاه دست يابيد : Query , Results , Synthesis Plans , History
, My Alerts , My Settings

درقسمت Query ميتوانيد نام يك واكنش ، يك ماده شيميايي و يا يك عبارت را وارد كنيد .در واقع قسمت Query از سه قسمت تشكيل شده است :

Reactions ,2- Substance & Properties ,3- Text, Authors & more 1-

شما
ميتوانيد عبارت پرسش را به شيوه هاي مختلف وارد كنيد .مي توانيد يك ساختار
يا واكنش را با استفاده از ويرايشگر ساختار بكشيد ، به بارگذاري يك ساختار
و يا واكنشي كه قبلا ذخيره كرده ايد بپردازيد و يا نام يك ساختار را تايپ
كنيد . شما همچنين مي توانيد جستجوي خود را با استفاده از Save Query ذخيره
كنيد .

در قسمت Results بسته به نوع پرسش اين پايگاه براي شما پاسخهاي متفاوتي را فراهم مي آورد .

امكان استفاده از Synthesis Plan به سه شكل براي شما فراهم است :

1- با وارد كردن عبارت جستجو در قسمت query و كليك بر روي قسمت Synthesize به ساختارها در صفحات نتايج لينك برقرار مي شود .

2- با بارگذاري يك Synthesis Plan ذخيره شده

3- با كليك بر روي قسمت New در صفحه Synthesis plan و وارد كردن عبارت جستجو

در
قسمت History امكان ذخيره جستجوها و نمايش آنها در يك جدول تاريخي وجود
دارد كه شما را قادر مي سازد كه در ميان جستجو هايي كه انجام داده ايد به
جستجوي مورد نظرتان برسيد. هنگاميكه شما در سايت ثبت نام كنيد و اصطلاحا
logg in شويد امكان دسترسي نتايج جاري و همچنين ذخيره شده قبلي براي شما
فراهم است .

در حال حاضر دانشگاه فردوسي مشهد امكان دسترسي به اين پايگاه مفيد را براي كاربران فراهم نموده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top