منابع کنکور ارشد جامعه شناسی

منابع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

منابع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

(به ترتيب اولويت)
1-     زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي لوئيس كوزر, ترجمة محسن ثلاثي
2-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر جورج ريتزر, ترجمه محسن ثلاثي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
3-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر توسلي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
4-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر آزاد ارمكي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
5-     جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر عبداللهي (دانشگاه علامه)
6-      مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي ريمون آرون, ترجمة باقر پرهام
7-     تفكر نظري در جامعه‌شناسي اسكيدمور, ترجمة جمعي از مترجمين

روش تحقيق در علوم اجتماعي
(به ترتيب اولويت)
1-     روش تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) باقر ساروخاني سه جلد
2-     كندوكاوها و پنداشته‌هاي دكتر رفيع‌پور
3-     پيمايش در تحقيقات اجتماعي دواس, ترجمة نائبي
4-     آمار در علوم اجتماعي با كاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌هاي اجتماعي/ علي ساعي

زبان
1-     زبان عمومي
2-     زبان تخصصي در علوم اجتماعي و متون تخصصي هورتون و گيدنز و ريتزر و …
3-     مفاهيم و اصطلاحات علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور و آنتوني گيدنز)

حوزه‌هاي جامعه‌شناسي
1-     جزوة جامعه‌شناسي شهري دكتر صديق سروستاني
2-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر صديق سروستاني
3-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر سخاوت
4-     جزوه جامعه‌شناسي صنعتي دكتر صديق سروستاني
5-     جامعه‌شناسي ارتباطات دكتر ساروخاني
6-      جامعه‌شناسي خانواده دكتر ساروخاني
7-     جامعه‌شناسي پزشكي دكتر توكل
8-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي
9-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
10- جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
11- جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي دكتر ازكيا
12- جزوه روانشناسي اجتماعي دكتر محسن تبريزي
13- جزوة جامعه‌شناسي انقلاب دكتر پناهي (دانشگاه علامه)
14- تئوري‌هاي انقلاب استنفورد كوهن, ترجمه عليرضا طيب
15- تغييرات اجتماعي گي روشه, ترجمه دكتر وثوقي
16-  جامعه‌شناسي سازمانها آقاي صبوري
17- جامعه‌شناسي كار و شغل دكتر توسلي
18- جزوه جامعه‌شناسي مايكل راس, ترجمه صبوري
19- جامعه‌شناسي سياسي دكتر بشيريه
20- جامعه و سياست مايكل راس, ترجمه صبوري
21- جامعه‌شناسي ادبيات دكتر كتبي
22- جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريها ترجمه نيك‌گوهر
23- جامعه‌شناسي گيدنز

حوزه‌هاي توسعه و برنامه‌ريزي
1-     جزوه اصول و انديشه‌هاي تعاوني دكتر انصاري
2-     تأمين اجتماعي و رفاه دكتر طالب
3-     جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
4-     جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي دكتر ازكيا
5-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي
6-      جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
7-     جزوه اصول و آموزش و ترويج دكتر شادي‌طلب
8-     مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا
9-     مباني مديريت دكتر علاقه‌بند

1-     مديريت روستايي در ايران

حوزه‌هاي مردم‌شناسي
1-     نظريه‌هاي مردم‌شناسي، دكتر فكوهي
2-     مباني انسان‌شناسي (گرد شهر با چراغ)، دكتر روح‌الاميني
3-     مباني انسان‌شناسي طبيعي
4-     انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه آقاي ثلاثي
5-     روش تحقيق در انسان‌شناسي، ترجمه آقاي ثلاثي
6-      انسان‌شناسي عمومي، دكتر عسگري خانقاه
7-     روش بينش تجربه، دكتر عسگري خانقاه
8-     انسان‌شناسي زيستي- نژاد و تاريخ، لوي اشتروس
9-     مردم‌شناسي ايران، دكتر يوسفي‌زاده
10- نظام خويشاوندي، دكتر يوسفي‌زاده
11- مردم‌شناسي ماقبل تاريخ، دكتر رفيع‌پور

حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي
1-     مباني جمعيت‌شناسي،  دكتر اماني
2-     جمعيت‌شناسي جهان، دكتر اماني
3-     درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي، احمد كتابي
4-     روشهاي تحليل جمعيت، پولارد
5-     آناليز جمعيت‌شناختي، رولان پرسا
6-      تحليل جمعيت‌شناختي، دكتر زنجاني
7-     كاربرد جمعيت‌شناسي،  دكتر ميرزايي
8-     جمعيت‌شناسي ايران، دكتر كاظمي‌پور
9-     جمعيت‌شناسي اقتصادي- اجتماعي و توسعه و باروري، دكتر ميرزايي
10- روشهاي تحليل جمعيت، آقاي كوششي
11- جزوه‌هاي سركلاس اساتيد و يك جزوهتاثی قرآن واحادیث در ادب فارسی نویسنده هاتف اطرشی

از
اواخر قرن چهارم که فرهنگ اسلامی انتشار تمام یافت و مدارس در نقاط مختلف
تاسیس شد و دین اسلام بر سایر دین ها غالب شد و فرهنگ ایرانی به رنگ اسلامی
جلوه گری آغاز کرد و پایه تعلیمات بر اساس ادبیات عربی و مبانی دین اسلام
قرار گرفت توجه شاعران و نویسندگان به بهره گیری از آیات قرآن در آثار خود و
نقل الفاظ و مضامین حدیث فزونی گرفت و کلمات و امثال و حکم پیشینیان در
نظم و نثر کمتر شد .

در
اشعار شعرایی چون فردوسی و دقیقی توجه به قرآن و حدیث به چشم می خوردچون
حکومت سلجوقی در ایران مستقر شد رجال و وزرای آن دوره در ایجاد مدارس
اسلامی بر یکدیگر سبقت می جستند و با هم چشمی یک دیگر برای ترویج مذهبی که
پیرو آن بودند مدرسه بنا کردند تا در نتیجه تحصیل علوم دینی رواج یافت و
مجالس بحث و نظر رونق یافت و شعرا و نویسندگان نیز در این مدارس تربیت
یافتند و تا آن جا که گفتار هر گوینده خواه نظم و خواه نثر از مبانی دینی
متاثر می شد و گویندگان سخن خود را به احادیث و اقوال ائمه ی دینی آرایش می
دادند . بزرگانی چون محمد و احمد غزالی قطب الدین مظفر عبادی که در وعظ
قدرت بی نهایت داشتند و تاثیر کلامشان در مستمعین بیرون از حد وصف بود
قطعاً پایه و مایه ی اصلی کلامشان بحث در آیات و روایات و ذکر نکات به شمار
می رفت و راه را برای شعرا و گویندگان در اقتباس از قرآن و حدیث هموار می
کرد.

گذشته
از اینها تصوف از قرن دوم هجری مسلکی مبتنی بر عشق و شور و وجد و شوق و
بیان اسرار قرآن و حدیث نبوی بود همواره مورد توجه متفکران و اصحاب ذوق و
روشن بینان و ژرف اندیشان ایران و دیگر ممالک اسلامی واقع می شد و شعرای
باطن بین به این روش گرویده بودند و اشعار آتشین گویندگانی صوفی مسلک چون
ابوالحسین نوری و شبلی شعله ی شوق در دل و جان این طایفه می افکندند .
چنانکه می دانیم صوفیان به علل بسیار سخنان خود را همواره به آیات و احادیث
می آراستند و از این راه حدیث و خبر را به مذاق هوشمندان حقیقت جوی نزدیک
می ساختند .

شیوع
روش صوفیان از قرن سوم و تاسیس خانقاه و توسعه آن از قرن چهارم یک باره
این مسلک را نفوذ و تاثیری بیش از حد بخشید و هر صاحب ذوقی را متوجه آن
ساخت مخصوصا شعرا را از دربار امرا و سلاطین به حلقه اهل خانقاه در آورد و
از مدح شاهان و وصف خط وخال و جمال نا پایدار رهایی بخشید و به وصف حقیقت و
عشق به جمال معشوق باقی مشغول ساخت . چنانکه از قرن پنجم سبکی نو در شعر
فارسی به وجود آورد . با آشنایی شعرا به تصوف راه دیگری برای نفوذ آیات و
احادیث در ادبیات باز شد و شعرا صوفی مسلک سخن خود را با آن آرایش دادند و
از بین آن ها قدیم ترین کس سنایی غزنوی است که قدرت او در تعبیر و تلفیق
مضامین و کلمات و ترکیب آنها با آیات روایات کم نظیر است و ابداع و حسن
سلیقه ی او راه را بر دیگر شاعران هموار ساخت شاعرانی چون خاقانی ، نظامی ،
جمال الدین اصفهانی به تقلید او الفاظ و معانی اخبار را در شعر خود آوردند
.

 در
بین شاعران و نویسندگان شاعران بزرگی چون خداوندگار اهل معرفت مولانا جلال
الدین ، شیخ بزرگوار سعدی شیرازی ، حافظ و عطار و از نویسندگان عطاملک
جوینی نیز در آثار خود از قرآن و حدیث بسیار اثر پذیرفته اند که گوشه هایی
از این موارد اشاره می کنیم .

در پایان از جناب آقای حمید رحیمی که در تهیه ی این تحقیق راهنمایی های لازم را به این جانب فرمودند صمیمانه سپاسگزارم .

 


چکیده

تاثیر
قرآن و حدیث در ادبیات فارسی در دوران نخستین چندان چشمگیر و آشکار نبود
مثلا در شعر شاعرانی چون رودکی ، شهید بلخی و امثال این ها تاثیر قرآن و
حدیث بسیار کم است اما با رواج و رونق شعر و ادب تاثیر قرآن و حدیث افزونی
می گیرد .

تا
آن جا که در قرن هفتم و هشتم به اوج می رسد و در این روزگار شعر شاعرانی
چون سنایی ، عطار ، مولانا ، حافظ و غیره به گونه آشکار آمیخته با مضامین
قرآنی و روایت و حدیث است و شاید اوج آن در شعر مولانا در مثنوی باشد
شاعرانی که به فرهنگ اسلامی عشق می ورزند مثل مولانا و عطار آیات و روایاتی
که در شعر می آورند نه به دلیل خود نمایی و فضل فروشی بلکه به دلیل
اعتقادی به کار می گرفتند ، شیوه های اثر پذیری شعر و ادب فارسی از قرآن و
حدیث را می توان به چند گونه دسته بندی کرد :

1-        اثر پذیری واژگانی و لغوی

2-        اثر پذیری قالبی و شکلی

3-        اثر پذیری مضمونی

اثر پذیری واژگان و لغوی

مقصود این است که ما در آثار ادبی چه منظوم چه منثور با واژگان و ترکیبات بسیار روبرو می شویم نظیر :

آدم ، موسی ،عیسی ، مریم ، نوح ، شداد ، فرعون ، نمرود و ….

اثر پذیری قالبی و شکلی

اثر پذیری قالبی یعنی این که یک اثر ادبی شکل و شیوه ی بیان خویش را از قرآن گرفته باشد .

آن
گونه که در مثنوی مولانا می بینیم که شکل ظاهری آن از این جهت که مانند
کتاب های متداول نظمی مدون ندارند و به ظاهر بی نظم و آشفته می نماید کاملا
با قرآن همانند است .

اثر پذیری مضمونی :

که
خود در مرحله اول به دو گونه معنوی و لفظی تقسیم پذیر است . اثر پذیری
معنوی خود به دو گونه تترجمه و شرح پف تقسیم پذیر است مانند این بیت مولانا
:

آدمی مخفی است در زیر زبان              این زبان پرده است بر درگاه جان

که مصرع نخست آن ترجمه این سخن پیامبر (ص) است :

المرء مخبوء تحت لسانه

کلید واژه : قرآن ، کلیله و دمنه، حدیث ، ادب فارسی، حافظ، مولوی و …


بررسی تاثیر قرآن و حدیث در چند اثر منظوم و منثور

تاثیر قرآن و حدیث در تاریخ جهانگشا :

در
تاریخ جهانگشا اثر ملک جوینی که کتابی است تاریخی و در تاریخ مغول و از
نظر ادبی نیز حائز اهمیت است و مربوط به قرن هفتم هجری قمری است . در
بسیاری موارد از آیات قرآن و حدیث نبوی به عنوان شاهد استفاده شده است این
کتاب دارای سه جلد است و از هر جلد چند مورد در این تحقیق ذکر می شود :

·           ج1،ص4،س6

العلم شجره اصلها بمکه و ثمرها بخراسان [حدیث نبوی ]

علم درختی است که ریشه اش در مکه و میوه اش در خراسان است .

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اثبعوا الشهوات [سوره مریم (19):59]

سپس جانشین اینان ، کسانی شدند که نماز را ضایع نمودند و پیرو شهوات گردیدند .

·           ج1/ص8/س15

عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم [سوره بقره (2) : 216]

چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ، حال آن که برای شما خیر است .

·           ج1/ص8/س19و20

لاترادوا الله فی مراده و لا تکاثروه فی بلاده « ان الارض الله یورثها من یشاء من عباده »

(جزئی از آیه 127 سوره اعراف )

در
برابر اراده خداوند نایستید و از او در سر زمینهایش زیاده طلبی نکنید .
«همانا زمین ملک خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذارد »

·           ج1/ص9/س5

زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها وسیبلغ امتی مازوی لی منها

 (حدیث نبوی )

زمین
برایم در هم پیچیده و جمع کرده شد و ( در نتیجه ) اطراف و اکناف عالم به
من نشان داده شد و زود باشد که فرمانروایی امت من به تمام آنچه برای من در
نور دیده شد برسد .

(یعنی به زودی حکومت امت من عالم گیر خواهد شد )

·           ج1/ص9/س23

اطلبوا العلم و لو بالصین ( حدیث نبوی )

دانش بجویید اگر در چین باشد .

·           ج1/ص10/س2

فهی کالحجاره اواشد قسوه (سوره بقره (2) : 73)

پس آن [دل] چون سنگ یا سخت تر از سنگ شد .

·           ج1/ص10/س2

و ان الشیاطین لیو حون الی اولیائهم ( سوره انعام : 12)

همانا اهریمنان سخت به دوستان خود وسوسه کنند .

 

 

·           ج1/ص10/س10

ختم الله علی افواههم

خداوند بر دلهایشان مهر نهاد

·           ج1/ص10/س11

جاء الحق و زهق الباطل کان زهوقا ( سوره اسرا : 18 )

حق آمد و باطل نابود شد ، باطل خود لایق محو و نابودی است .

·           ج2/ص10/س12

والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس (آل عمران : 134)

فرو برندگان خشم و در گذرندگان از گناه مردم .

·           ج2/ص10/س13

والله یحب المحسنین (آل عمران (3) : 134)

خداوند نیکو کاران را دوست دارد

·           ج2/ص13/س16

و ماتدری نفس بای ارض تموت (لقمان : 34)

و نفس نمی داند که در کدام زمین می میرد .

·           ج3/ص199/س2

ختم الله قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظم ( سوره بقره : 7 )

خداوند بر قلبها و گوش های آنان قفل زد و بر دیدگانشان پرده کشیده و برای آنها عذابی بزرگ است .

·           ج3/ص248/س14 

  زرعوا الفجور و سقوه الغرور فحصدوا الثبور ( نهج البلاغه خ 2)

بذر تباهی کاشتند و آن را با فریب کاری آبیاری کردند و سقوط و هلاکت از آن چیدند .

·           ج3/ص272/س6

وتنحتون من الجبال بیوتا ( سوره شعرا : 149 )

وشما از کوهها خانه هایی می تراشید .

·           ج3/ص273/س8

و الشیاطین کل بناء و غواص ( سوره ص : 37 )

و دیوان را ، که هم بنا بودند و هم غواص

·           ج3/ص272/س12

لو لا ان تدار که ( سوره قلم : 49 )

اگر غیر از این نمی بود که او را دریافت .


تاثیر پذیری مولوی از قرآن و حدیث

قلب بیدار اسلام

پیامبر
اکرم (ص) قلب بیدار اسلام است . قلبی که نه از کار می افتد و نه می خوابد .
تا نام مقدس وی بر اسلام حک شده است ، اسلام زنده و در تکاپو است .

او
اگر چشم هایش به خواب برود ، قلبش به خواب نمی رود . زیرا خوابیدن قلب
موجب از کار افتادن جسم می شود . او که قلب اسلام نباید به خواب برود . خود
آن حضرت در حدیثی فرمود :

·                                         تنام عبنای و لا ینام قلبی

دو چشم من می خوابد اما قلبم نمی خوابد .

گفت پیغمبر که عینای تنام                 لا ینام قلبی عن رب الانام

 

جاودانگی پیامبر

کمال
دین و تمامیت آن موجب خاتمیت اسلام شده است . چون خاتم دین ، پیامبر اکرم
است بنابراین تا دین باقی است ، خاتم الانبیاء نیز اسماً و رسماً باقی
خواهد ماند . زیرا هر دینی در پرتو نام پیامبرانش رسمیت دارد . از این رو
دین جاوید پیامبر جاوید دارد .

جاودانگی اسلام ضمانتی است که خداوند سبحان بر پیامبر اکرم داده و فرموده است .

·                                  انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

یقینا ما خودمان قرآن را نازل ساختیم و قطعا خودمان نیز نگهدارش خواهیم بود .

مولانا
با توجه به این آیه شریفه جاودانگی پیامبر اکرم و دین مبین اسلام را تا
قیامت مورد بررسی و شرح و تفسیر قرار داده و از زبان خدا به رسول اکرم می
گوید :

تو
نگران بعد از مرگ خود مباش . من نام تو را زنده نگهداشته و دنیا را مبهوت
تو خواهم ساخت هر کس بخواهد از کتاب آسمانیت حرفی کم یا زیاد کند ، از هستی
ساقط اش می کنم . بر رونق بازار تو روز به روز خواهم افزود . نو کران و
چاکران تو جهانگیر شده و چون ستاره خواهند درخشید ، تو که جای خود داری .

مصطفیراوعدهکردالطافحق

 

گر بمیری تو نمیرد این سبق

من کتاب و معجزه‌ت رارافعم

 

بیش و کم‌کنراز قرآن مانعم

من ترااندر دو عالم حافظم

 

طاعنان را از حدیثتدافعم

کس نتاند بیش و کمکردن در او

 

تو به از من حافظی دیگر مجو

رونقتراروز روز افزون کنم

 

نام تو بر زر و بر نقره زنم

منبر و محراب سازم بهر تو

 

در محبت قهر من شد قهر تو

نام تو از ترس پنهان می‌گوند

 

چون نماز آرند پنهان می‌شوند

از هراس وترس کفار لعین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top