منابع اصلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 1106)

تعداد سوالات مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

این رشته در مقطع ارشد با 6 گرایش برگزار می‌شود:

1ـ روانشناسی ورزشی

2ـ فیزیولوژی ورزشی

3ـ بیومکانیک ورزشی

4ـ بیومکانیک ورزشی

4ـ رفتار حرکتی

5ـ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

6ـ مدیریت ورزشی

که در کلیه گرایش‌ها درس‌ها یکی و فقط ضرایب متفاوتی دارند.

آزمون با یک دفترچه که شامل 150 سؤال و 120 دقیقه زمان پاسخگویی است برگزار می‌شود.

دروس این رشته شامل:

زبان عمومی و تخصصی ـ فیزیولوژی و تغذیه ورزش ـ آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی ـ حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی ـ رشد و یادگیری حرکتی ـ حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی ـ مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی است.1106 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی

 

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

انواع برنامه های تمرینی

سه نوع عضله

سارکومر

نظریه لغزش فیلامان

انواع واحدهای حرکتی

ویژگی های تارهای FT – ST

تولید نیرو

کنترل عصبی حرکت

سلسله رویدادها در پتانسیل

میانجی های عصبی

دستگاه عصبی

وظایف تشکیلات شبکه ای

دوکهای عضلانی

قشر حرکتی اولیه

سازگاریهای عصبی – عضلانی با تمرینات مقاومتی

هیپرتروفی عضله

انواع تمرینات مقاومتی

دستگاههای انرژی

فسفریله شدن اکسایشی

دستگاههای انرژی

آزاد هیدروژن طی گلیکولیز

اکسیداسیون چربی ها

آزاد شدن انرژی از پروتئین

روش اندازه گیری انرژی

وام اکسیژن

گرمازایی ناشی از تغذیه

سرنوشت اسید لاکتیک در حالت غیر فعال

تنظیم هورمونی در ورزش

هیپوفیز

لوزالمعده

کلیه ها

 

رشد وتکامل حرکتی

رشد وتکامل حرکتی

دیدگاه رشد

مرحله پیاژه

دیدگاههایی در مورد رشد

طبیعت در برابر تربیت

نمو جسمی ، بالیدگی و فرآیند افزایش سن

اندازه گیری مستقیم بالیدگی

منحنی نمو

دستگاه اسکلتی

دستگاه عضلانی

دستگاه عصبی

رفتار حرکتی اولیه

رفلکس های دوره طفولیت

انواع استرسی (چنگ زدن  )

 

یادگیری حرکتی

مقدمه ای بر یادگیری و اجرای حرکت

اجزای تشکیل دهنده برای اجرای ماهرانه حرکت

طبقه بندی مهارتها

پردازش اطلاعات و تصمیم گیری

زمان واکنش و تصمیم گیری

انواع زمانهای RT

انواع پیش بینی

راهبردهای پیش بینی

تصمیم گیری و اجرای تحت تنش و انگیختگی

اصل U وارونه

اثر انگیختگی و نوع مهارت

انگیختگی زیاد و پردازش اطلاعات

گوش به زنگ بودن و یا Panic یا آشفتگی

شناسایی محرک و پردازش اطلاعات به صورت موازی

تحریک دوگانه مربوط به پردازش اطلاعات در مرحله برنامه ریزی پاسخ

فریب دادن و ارتباط آن بادوره بی پاسخی روانشناختی

آزمایش گاما – دی

سیستم های سه گانه حافظه

کمک های حسی به اجرای ماهرانه

منابع اطلاعات حسی

سیستم های کنترل حلقه بسته

کنترل حلقه بسته در مدل مفهومی

ویژگی های حلقه بسته

تکالیف حرکتی مجرد و کوتاه مدت

پاسخ های رفلکسی در مدل مفهومی

نقش زمان حرکت

اصول کنترل بعدی

بنیایی در مدل مفهومی

ایجاد حرکت و برنامه های حرکتی

کنترل حلقه باز

ویژگی های حلقه کتنرل باز

برنامه حرکتی به عنوان یک سیستم کنترل حلقه باز

کنترل حلقه باز در مدل مفهومی

سه شاخص اصلی برای برنامه حرکتی

برنامه های حرکتی تعمیم یافته

اصول کنترل حرکتی و دقت حرکت

مشخصه های تغییر ناپذیر در یک برنامه حرکتی تعمیم یافته

زمان بندی نسبی ، یک عامل تغییر ناپذیر

زمان بندی نسبی تغییر ناپذیر و انواع حرکت

طبقات مختلف حرکات زمان بندی نسبی متفاوتی دارد

تعیین کننده های دقت در حرکات سریع

سرعت حرکت ، مسافت حرکت و دقت حرکت

منابع خطا و حرکت های سریع

فرآیندهای همرا با تغییر پذیری

استثناهای مبادله سرعت – دقت

تفاوت های فردی و توانایی های حرکتی

مطالعه تفاوت فردی

دو جزء تشکیل دهنده تفاوت های فردی

اسطوره های مربوط به توانایی های حرکتی

طبقه بندی مهارت و تحلیل تکلیف حرکتی

یادگیری حرکتی ، مفاهیم و روش ها

محدودیت های منحنی های اجرا

آثار اجرای تمرین در مقابل آثار یادگیری آن

طرح های انتقال در آزمایشگاه و دنیای واقعی

انتقال یا دگیری

آماده سازی و راهبردهای طرح ریزی تمرین

اصول بنیادی تمرین

فنون راهنمایی

تمرین ذهنی

تمرین کلی در برابر تمرین بخش بخش

سازماندهی و برنامه ریزی تمرین

برنامه ریزی تمرین مسدود و تمرین تصادفی

تمرین متغیر

 

حرکات اصلاحی

مفاهیم پایه در حرکات اصلاحی

سازو کار فیزیولوژیکی حفظ تعادل

تعامل اطلاعات برای حفظ تعادل بدن

حفظ فرضی ثقل

رشد جسمانی

چهار الگوی رشد قد و وزن

نسبت های بدن

اندازه گیری سنخ بدن

علل و عوامل بروز ناهنجاریها

ناهنجاریهای اندام فوقانی

کج گردنی

نشانه ها

تمرینات تقویتی

انواع تقسیم بندی

عوارض

نحوه بررسی و ارزشیابی

انحراف جانبی لگن

آثار عوارض گرد پشتی

ابزارهای اندازه گیری

گود پشتی

 

آسیب شناسی ورزشی

اصول عمومی آسیب های ورزشی

شکستگی

علایم شکستگی

آسیب های رباط مفصلی

انواع در رفتگی

انواع آسیب های عضلانی – وتری

پارگی عضلانی

خونریزی عضلانی

آسیب های وتر

التهاب

آسیب کیسه های زلالی

بیماریهای مفصلی

کوفتگی

بیومکانیک آسیب های ورزشی

کشش

تراکم

پیچش

شکستگی چوب تر

بررسی آسیب دیدگی بخش های مختلف بدن

 

بیومکانیک ورزشی

انواع حرکت

انواع حرکت در ورزش

توصیف حرکات خطی

شتاب

بردار

حرکت پرتابی

توصیف حرکت زاویه ای

واحدهای اندازه گیری در حرکت زاویه ای

جنبش شناسی خطی در رابطه با ماده،جرم و نیرو

قوانین نیوتن

انعطاف پذیری

انواع چرخش

فشار

انرژی کشیدگی

جنبش شناسی زاویه ای

برآیند گشتاور

شرایط تعادل

انواع اهرم ها

پایداری

تشابهات قوانین نیوتن درباره حرکت

نیروهای مرکز گرا و گریز از مرکز

مکانیک جسم سیال

اهمیت ترکیب و ساختمان بدن در تعیین وزن مخصوص

شکل کشش

اثر مگنوس

 

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری

ضرورت سنجش و اندازه گیری

اهداف سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی

کیفیت های مطلوب در روش اندازه گیری

راه حل اساسی اندازه گیری

انواع پایانی

خطاهای معیار اندازه گیری

هدف های تربیتی

مفاهیم اندازه گیری و ارزشیابی

انواع ارزشیابی

تفاوت ارزشیابی هنجاری با ارزشیابی ملاکی

مفاهیم اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری

روشهای تهیه جداول و رسم نمودارهای داده ها

معیارهای مرکزی

میانگین

میانه

ویژگی های میانه

نماد ( مد )

ویژگی های نما

کاربرد میانگین ، میانه ، نما در توصیف داده ها

 

مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

نظریات مدیریت دسته بندی گوردن جویت

نظریات سازمانی ( کلاسیک )

نظریات انسانی ( نئوکلاسیک )

نظریه سیستم های اجتماعی (1950به بعد )

انواع سیستم

سیستم مدیریت

سازمان

صف و ستاد

مدیریت

نقش های مدیریتی از دیدگاه هرینتزبرگ

مهارتهای مدیریتی

سطوح مختلف مدیریت

اثر بخشی و کارایی مدیریت

آشنایی باسازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی

سازمانهای ورزشی

اجلاس IOC

درآمد هر فدراسیون

جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی

وظایف سازمان تربیت بدنی

شورای سازمان تربیت بنی

سازمان اداری و تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی

سازمان اداری و تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی و آموزش و پرورش

برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

انواع برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی عملیاتی

شیوه های برنامه ریزی عملیاتی

موارد استفاده از پرت

فرآیند تنظیم شبکه پرت

سازماندهی در تربیت بدنی و ورزش

فرآیند سازماندهی

نمودار سازمانی

شیوه های ترسیم نمودار سازمانی

تنویض اختیار و عدم تمرکز

سازمانهای بین المللی ورزش

 

حرکت شناسی

سطوح حرکتی

مفصل

نقش عضلات

اهرم ها

کمربند شانه ای

حرکات کمربند شانه ای

عضلات ناحیه کمربند شانه ای

عضلات حرکت دهنده بازو

عضلات چرخش دهنده سردستی

تجزیه و تحلیل حرکت های دست ا زمفصل شانه

آرنج وساعد

حرکات مفاصل آرنج و ساعد

عضلات حرکت دهنده مفاصل آرنج و ساعد

مچ و انگشتان

ساختار مفصلی و حرکات

عضلات مچ و کف دست

تجزیه و تحلیل عضلانی انتهای فوقانی بدن

ران

ساختمان استخوانی و مفصلی

لیگامنتهای مفصل ران

حرکات مفصل ران

عضلات مفصل ران

زانو

ساختاری استخوانی

 

 

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

سازگاریهای متابولیک با ورزش

سازگاری با تمرینات هوازی

سازگاریهای عضلانی

سازگاری با تمرینات بی هواز ی

کنترل قلبی عروقی هنگام ورزش

قلب

دستگاه عروقی

خون

مویرگها

بهره گیری از اکسیژن میوکارد

سوخت وساز قلبی

توزیع خون

برون دهی قلب

واکنش قلب و عروق به ورزش

جذب اکسیژن (اختلاف A-VO )

ماهیت خاص حجیم شدن ناشی از تمرین

تنظیم تنفس هنگام ورزش

تنفس

انتقال اکسیژن

تنظیم تهویه ریوی

مشکلات تنفسی در هنگام ورزش

محدودیت های تنفسی در اجرای فعالیت های ورزشی

تنظیم تنفسی تعادل اسیدی – بازی

ساختار و عملکرد ریوی

حجم و ظرفیت ریه

فضای مرده فیزیولوژی

تبادل و انتقال گاز

پویایی تهویه ریوی

کنترل غیر شیمیایی

تهویه ریوی هنگام تمرین

تنظیم اسید و باز

تهویه ریوی

تیر کشیدن پهلو

سازگاریهای قلبی تنفسی با ورزش

سازگاریهای تنفسی باتمرین

سازگاریهای متابولیک

عوامل موثردر واکنش به تمرین هوازی 

اثر عوامل محیطی بر عملکرد ورزشی

اختلالات ناشی از گرما

عوامل موثر بر از دست دادن گرمای بدن

پاسخهای فیزیواوژیک به فعالیت بدنی در سرما

درمان هیپو ترمی

محیط های کم فشا ر فعالیت بدنی در ارتفاع

پاسخهای قلبی عروقی در ارتفاع

سازش پذیری در ارتفاع

مشکلات بالینی اقامت در ارتفاع

خطرا ت تهدید کننده

تعیین کمیت تمرینات ورزشی

پیش بینی سندرم پیش تمرینی

بی تمرینی

تغذیه و غذاهای نیرو بخش

اسیدهای چرب

ویتامین  ها

موا د معدنی

تعادل آب در ورزش

عملکرد معدی – روده ای در هنگام ورزش

 

رشد وتکامل حرکتی

رفتارحرکتی در کودکان

مهارتهای جابجایی

ویژگی ابتدایی

مهارتهای پرتابی

دریافت کردن

مهارتهای انتقال وزن

پیشرفت کمی دراجرای حرکت

راه رفتن

 

یادگیری حرکتی

بازخورد برای یاد گیری مهارت

طبقه بندی بازخورد

چگونگی استفاده از خبرهای بازخوردی دریاد گیری

بازخورد خلاصه برای افزایش یادگیری

بازخورد میانگین

کاربرد اصول

طبقه بندی تکلیف

سازماندهی تمرین به وسیله مراحل یادگیری

بحث انتقال

انتقال

انتقال دوسویه

نظریه های انتقال دوسویه

استنباط یادگیری

فلات اجرا

شیوه آموزش

ادراک مشاهده گر از مشاهده در خلال مشاهده نمایش مهارت

نحوه نمایش مهارت

آموزش کلامی

بازخورد

شیوه های گوناگون بازخورد افزوده

ارائه بازخورد از روش نمایش کینماتیک

زمانبندی بازخورد

فاصله تاخیر KR

تواتر بازخورد

اهمیت تغییر تمرین

تغییر پذیر کردن تمرین

فرضیه بسط

تمرین انبوه

 

حرکات اصلاحی

ناهنجاریهای اندام تحتانی

زانوی پرانتزی

تمرینات کششی

کف پای صاف

کف پای گود

انگشت چکشی

نشستن

ارگونومی

راه رفتن

راه رفتن ناهنجار

وضعیت بدنی و فعهالیت های ورزشی

ورزش های راکتی

ورزش های میدانی

ورزش های سالنی

ورزش های رزمی

عوارض چرخش پا به عرض

 

آسیب شناسی ورزشی

التهاب مفصلی

التهاب کیسه زلالی

استرین

اسپرین

خون مردگی

استرس فراکچر

کشیدگی زائده ای آپوفیز آولشن

انحراف پا

آماس پرده ضریع استخوان پاشنه

شکستگی قاپ

پارگی تندون آشیل

اسپیلنت قلم پا

کبودی ساق پا

ارزشیابی صدمات رانو

اسپرین لیگامنت های جانبی

آسیب می نیسک

چارلی هورس

آسیب های کفل

استرین کشاله ران

ستون فقرات

اسپرین کمری – خاجی

گردن

شکستگی غضروف گردن

دست

شکستگی کالیس

شکستگی بند انگشتان

ساعد

آرنج

کمربند شانه

شکستگی ترقوه

اسپرین مفصل اخرمی – تر قوه ای

شکستگی اپی فیز

التهاب تندون عضله دو سر

 

بیومکانیک ورزشی

مبانی مکانیک

نحوه تاثیر گرانش بر اجرای ورزشکار

انتقال مرکز گرانش

بردارهای نیرو

حرکت

اندازه حرکت

اصطکاک

انواع اصطکاک

تاب و چرخش

گشتاور

سرعت زاویه ای

لختی چرخشی (دورانی)

اندازه حرکت زاویه ای

تکنیک هولاهوب

توازن، تعادل و پایداری

پایداری چرخشی

عوامل تعیین کننده پایداری چرخشی

پایداری چرخشی در پیچ خوردن و چرخش

سیالات

فشار هیدروستاتیک

وضعیت غوطه وری

لزجت یا ویسکوزیته سیال

دراگ سطح

دراگ موج

رانش حلقه ای

 

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

معیارهای پراکندگی

انواع مقادیر پراکندگی

واریانس و انحراف استاندارد

ضریب تغییرات

نقاط و مرتبه های درصدی و طرز تهیه نورم ها

مرتبه درصدی

منحنی طبیعی

نمره استانداری z

کاربرد و ویژگیهای نمره استاندارد Z

همبستگی

نورم یا هنجارها

ضریب تعیین

اندازه گیری قدرت و استقامت عضلانی

آزمونهای مربوط به قدرت پویا

استقامت عضلانی

انعطاف پذیری

تعادل

سرعت

آمادگی قلبی تنفسی

 

مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

مدیریت مالی عمومی کشور

جایگاه سازمانی مدیریت مالی

طبقه بندی فصول و مواد هزینه

تعریف بودجه

انواع درآمد

اصول بودجه بندی 

انواع بودجه

بودجه ورزش در آموزش و پرورش

مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش

اصول قابل توجه در تشکیل جلسات

تنظیم صورت جلسه

مدیریت اردوهای ورزشی آموزش در فضای باز

نوع اردو

ارزشیابی در سازمانهای ورزشی

اهداف ارزیابی

مقررات و سیاست های مسابقات و رویکردهای ورزشی

چیدمان تیم ها (سیدینگ)

جدول یک حذفی

جدول دو حذفی

جدول دوره ای

جدول آسیایی

جدول المپیک

 

حرکت شناسی

عضلات ران

زانو

ساختار لیگامنتی

تجزیه و تحلیل تمرینان انتهای پایین تنه

حرکات مفصل زانو

عضلات رانی

مچ پا و پا

ساختار استخوانی

رباط ها

عضلات ناحیه مچ پا و پا

ستون مهره ها

ساختار استخوانی

مهره های گردنی

مهره های کمری

حرکت های ستون مهره ها

عضلات عمل کننده روی ستون مهره ها

عضلات ناحیه شکم

حرکت های لگن خاصره

تجزیه و تحلیل عضلانی تمرینات تنه وانتهای تحتانی بدن

تمرینات قدرتی، ساختار و عملکرد

حرکات ساده تنه

حرکات ساده اندام انتهایی فوقانی

حرکات ساده اندام انتهایی تحتانی

تجزیه و تحلیل مهارت های پیچیده ورزشی

پرتاب دیسک

عضله های شرکت کننده در عمل ضربه پا

دوچرخه سواری 
 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top