مقاله تجزیه تحلیل سیستم

تجزیه و تحلیل سیستم

آشنایی با موضوع
تحلیل سیستم ها یا تحلیل سامانه ها
یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مسئله یا مشکل است. تحلیل سیستم یکی از
ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن به منظور شناسایی پدیده ها، ابتدا آن
را به اجزاء کوچک تر تقسیم می کنند و پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع
مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می کنند. یک مهندس تحلیل سیستم
ها با استفاده از دانش سیستم و یا نظریه سیستمی بجای یک دید محدود و بسته
به یک دیدگاه جامع و کل نگرانه می رسد. بسیاری از مشکلات صنعتی و اداری و
حتی اقتصادی تنها با کمک نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند. تجزیه
تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی
عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛
به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر است. تجزیه
و تحلیل به ما کمک می کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از
جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و
مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم. در یک سازمان، سیستم را
مجموعه ای از روش ها نیز تعریف کرده اند، روشهائی که به یکدیگر وابسته
هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می شود روشها نیز به
نوبه خود مجموعه ای از شیوه های مختلف انجام کار هستند که با استفاده از
آنها می توان به تامین هدف نهائی سازمان کمک کرد.


دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کم توجهی به نماز در دانش آموزان مدارس

شرح مختصر : در این پژوهش ، که با هدف بررسی عوامل
مرتبط با کم توجهی به نـماز در دانش آموزان مدارس متوسطه ی شهر برازجان در
سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ صورت گرفته ، تلاش بر آن بوده است که ضمن آشنایی با
دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان نسبت به اقامه ی نماز ، موانع و محدودیت های
موجود در اجرای اقامه ی نماز در مدارس متوسطه را شناسایی و راه های جذب و
ترغیب دانش آموزان به اقامه ی نماز را بررسی نماییم . هم چنین تاثیر عوامل
محیط خانواده ، مکان نامناسب ، زمان نامناسب ، عدم حضور مربیان در اقامه ی
نماز ، برخورد نامناسب افراد مذهبی را بر کم توجهی به نماز در دانش آموزان
دختر و پسر مورد تحلیل قرار دهیم . روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و
همبستگی می باشد . نمونه مورد بررسی شامل تعداد ۳۶۰ دانش آموز پسر و دختر
بود که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای از میان ۲ دبیرستان
دولتی و ۲ دبیرستان نمونه ی دولتی انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات به وسیله
پرسشنامه و پاسخ با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای بوده است . نتایج پژوهش نشان
میدهد که عنصر برخورد نامناسب افراد مذهبی با بالاترین میانگین و عنصر عدم
حضور مربیان در اقامه ی نماز با پایین ترین میانگین از عناصر تاثیرگذار بر
کم توجهی به نماز در دانش آموزان پسر و عنصر محیط خانواده با بالاترین
میانگین و عنصر برخورد نامناسب افراد مذهبی با پایین ترین میانگین از عناصر
تاثیر گذار بر کم توجهی به نماز در دانش آموزان دختر هستند

فهرست :

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

تعریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق پیشینه ی نظری تحقیق

پیشینه ی عملی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی

روش تحقیق

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی و بررسی فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج توصیفی

نتایج استنباطی

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهاد های تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست ها

پرسش نامهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top