مقاله بتن

» روش اجرای قالب بندی

در ساختمانها و ابنیه
بتنی قالبها، که در حقیقت ظروف موقتی با شکل و فرم مورد نظر برای نگهداری
میل‌گردها (آرماتور) و بتن خیس تازه هستند، نقش مهمی به عهده دارند.
قالب‌بندی قسمت عمده‌ای از مخارج ساخت و اجرای اسکلت‌های بتنی و اجزای بتنی
ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه مصالح، ساخت و اجرای قالبهای بتنی
بستگی به شکل قالب و دشواری ساخت آن و نوع مصالح مصرفی دارد. در پاره‌ای
از موارد ممکن است قالب‌بندی تا بیش از ۷۵ درصد هزینة یک عضو بتنی را به
خود اختصاص دهد.

در ساختمانها و ابنیه بتنی قالبها، که در
حقیقت ظروف موقتی با شکل و فرم مورد نظر برای نگهداری میل‌گردها (آرماتور) و
بتن خیس تازه هستند، نقش مهمی به عهده دارند. قالب‌بندی قسمت عمده‌ای از
مخارج ساخت و اجرای اسکلت‌های بتنی و اجزای بتنی ساختمان را به خود اختصاص
می‌دهد. هزینه مصالح، ساخت و اجرای قالبهای بتنی بستگی به شکل قالب و
دشواری ساخت آن و نوع مصالح مصرفی دارد. در پاره‌ای از موارد ممکن است
قالب‌بندی تا بیش از ۷۵ درصد هزینة یک عضو بتنی را به خود اختصاص دهد.

یک قالب، در عین حال که باید دارای فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادی قابل قبول باشد، باید استحکام و ایمنی کافی داشته باشد.

طرح
قالبهای بتن که برای استحکام کافی برای نگهداری بتن داشته و در اثر فشارهای
وارده مقاوم باشد و در موقع بتن‌ریزی، از فرم اصلی خارج نشده و به اصطلاح
شکم ندهد مسئله‌ایست سازه‌ای. این مسئله، جز در مواردی که از قالبهای
پیش‌ساخته با مشخصات معین استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهای دیوار،
ستون و یا تاوه‌ها که از صفحات و یا تخته‌های چوبی ساخته می‌شوند. صادق است
پس از طرح و محاسبه بارهای وارده، هر یک از قسمتهای اصلی قالب را ممکن است
به عنوان یک تیر تحلیل نموده و حداکثر ممان و برش و خمشی که ممکن است وجود
داشته و پیش آید محاسبه نمود. سپس با محاسبه بارهای کششی و فشارهای وارد
بر قطعات تقویتی عمودی و تیرهای نگه‌دارنده خارجی اندازه‌های لازم آنها را
محاسبه می‌نمایند.

برای آنکه یک قالب از نظر اقتصادی با صرفه بوده و هزینه‌های مصرفی برای ساخت آن به حداقل برسد باید به نکات زیر توجه نمود:

۱ـ مخارج تهیه مصالح و ساخت قالب متناسب با نیازهای مورد مصرف آن باشد.

۲ـ مصالح
مصرفی برای ساخت قالب با دقت کافی انتخاب و تهیه شود به نحوی که بین دفعات
استفاده از قالب و تداوم فعالیتهای کارگاه از نظر اقتصادی تعادل برقرار
باشد. به عبارت دیگر هرچقدر امکان تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب وجود
داشته باشد به همان میزان در استحکام آن و انتخاب نوع مصالح مرغوب باید
توجه بیشتری مبذول داشت.

۳ـ
انتخاب روش ساخت و مصالح مناسب و در صورت لزوم پوشش مناسب سطوح داخلی قالب،
به نحوی که امکان دستیابی به نتایج مورد نظر مستقیماً میسر باشد. ترمیم
بتن و یا تغییر و اصلاح فرم مورد نظر طرح شده قبلی پس از گرفتن بتن و باز
کردن قالبها هم بسیار دشوار و حتی در صورتی که امکان داشته باشد، به مراتب
از پیش‌بینیهای لازم اولیه گرانتر تمام می‌شود.

۴‍ـ روش مناسب و وسایل کافی برای حمل، بلند کردن و سوار نمودن قالبها در محل کار انتخاب و پیش‌بینی شده باشد.

۵ـ انواع
مصالحی که ممکن است به کار برده شوند، نظیر قالبهای فلزی و یا چوبی باید
مورد توجه و بررسی قرار گیرند و هر کدام که برحسب مورد مناسب‌تر تشخیص داده
شد انتخاب شود. قالبهای چوبی معمولاً سبک‌تر و لذا امکان ساخت قطعات
بزرگتر و استفاده از آنها بیشتر از قالبهای فلزی نظیرشان است. در عوض
قالبهای فلزی را به دفعات بیشتر از قالبهای چوبی می‌توان مصرف نمود.

۶ـ طراحی
قالب باید به نحوی انجام شود که در چهارچوب خواسته‌های معماری و سازه‌ای
بتوان به تعداد دفعات هر چه بیشتر مصرف کرد و تطبیق و تنظیم آن برای کارهای
بعدی تکراری سهل و راحت باشد. تعادل موارد فوق باید طوری باشد که قبل از
شروع قالب‌بندی امکان محاسبه مخارج آن مقدور بوده و از نظر اقتصادی به صرفه
و توجیه‌پذیر باشد.

در زیر طرز قالب‌بندی اجزاء مختلف ساختمانهای بتنی شرح داده شده است.

قالب‌بندی دیوارهای بتنی :

الف) روش معمولی :

دو نمونه
از قالب‌بندی دیوارهای بتنی به طریق معمولی وجود دارد. قسمت اصلی قالب
(سطوحی که مستقیماً با بتن در تماس است) از صفحات چوبی و یا از تخته‌های
چوبی ساخته می‌شود. برای استحکام قالب و جلوگیری از باز شدن آن هنگام
بتن‌ریزی و حفظ فاصلة بین دو دیواره قالب بست‌های مخصوصی را به کار
می‌برند. برای نصب بستها یا دو عدد چهارتراش، که به فاصله معینی از هم به
صورت افقی قرار می‌گیرند و یا یک چهارتراش به کار می‌برند. در حالت اخیر
باید برای عبور میله‌های بستها چهارتراش‌ها را در محلهای لازم سوراخ کرد.

برای
جلوگیری از فشار بتن روی مجموعه قالب در هنگام بتن‌ریزی، و همچنین پایداری
قالب، تیرهای چوبی که به آنها دستک گفته می‌شود و یک سر آن بر روی زمین
محکم شده و سر دیگر آن را به قالب محکم کرده‌اند، به کار می‌برند. پاره‌ای
از انواع مختلف بستها وجود دارند. بستها ممکن است همراه با صفحه فلزی نیرو
پخش‌کن، نظیر واشر باشند به طوری که بتوان فاصلة دو دیواره قالب را تا موقع
بتن‌ریزی به اندازه لازم حفظ کرد. به طور کلی بستها ممکن است شامل یک میله
ساده‌ای که دو سر آن و یا گاهی فقط یک سر آن، پیچ شده است باشد که در این
صورت یا میله را پس از بتن‌ریزی در بتن گذاشته و پس از باز کردن قالب
قسمتهای اضافی که بیرون مانده است را قطع می‌کنند و یا پس از گرفتن بتن و
قبل از سخت شدن آن را بیرون می‌کشند و یا به صورت دو پوسته‌ای است که امکان
جدا کردن میله از داخل پوسته وجود دارد.

در قالب‌بندی گوشه‌ها و پایه‌ها باید دقت کافی مبذول داشت و با پشت‌بندهای اضافی آنها را تقویت کرد.

ب) روش بالارو :

از جمله
محسنات این روش قالب‌بندی که برای دیوارهای نسبتاً بلند استفاده می‌شود
تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب و سرعت عمل بیشتر آن است. در اولین دفعه
استفاده از قالب دو دیواره قالب با تکیه به پاخور بتنی (رامکا) به صورت
معکوس قرار می‌گیرد. پس از ریختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهای داخلی قالب را
تا حد نهایی بتن ریخته شده بالا می‌برند و پس از محکم کردن آن قسمت دوم
دیوار را بتن ریزی می‌کنند. پس از سخت شدن بتن، قالب را باز کرده و نظیر
دفعه اول عمل می‌کنند. عمل قالب‌بندی و بتن‌ریزی را به همین ترتیب تا
انتهای کار و اتمام بتن‌ریزی دیوار ادامه می‌دهند.

ج) روش لغزنده :

در این
روش قالب را به صورت پیوسته و پس از هر مرتبه بتن‌ریزی به کمک جکهای
هیدرولیکی و در حالی که دو جداره قالب به بتن ریخته شده قبلی چسبیده است به
سمت بالا می‌کشند. این روش برای ساختن سازه‌هایی نظیر منابع آب، هسته
مرکزی ساختمانهای چند طبقه و یا سیلوها روش مناسبی است.

از
آنجایی که روش لغزنده به صورت پیوسته انجام می‌شود برای استفاده هر چه بهتر
و اقتصادی‌تر از قالب و جلوگیری از وقفه کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و
آماده کردن وسایل و امکانات لازم نظیر، تعیین ساعات کار کارگران در مراحل
مختلف، فراهم کردن نور مصنوعی کافی برای کار در شب و تهیه و حمل و ریختن به
موقع بتن دارد.

فرم
معماری و طرح سازه‌ای که قرار است با استفاده از قالبهای لغزنده بتن‌ریزی
کرد باید مناسب برای این سیستم قالب‌بندی باشد. معمولاً نکته اصلی در این
مورد یکنواختی ضخامت دیوار با حداقل حفره‌ها و سوراخ در بدنه آن با ارتفاعی
حداقل برابر ۲۰ متر است.

قسمتهای اصلی یک قالب لغزنده عبارتند از:

دیواره‌های قالب :

دیواره‌های
قالب باید به اندازه کافی محکم و مقاوم باشند. جنس این دیواره‌ها ممکن است
چوبی و یا فلزی باشند. قالبهای فلزی به مراتب سنگین‌تر از قالبهای
چوبی‌اند ولی در عوض استحکام بیشتری داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها
بیشتر است. تعمیرات و یا تغییرات احتمالی قالبهای فلزی نیز نسبت به قالبهای
چوبی دشوارتر است در عوض تمیز کردن آنها آسانتر و نمای بتن پس از باز کردن
قالب صاف‌تر است.

طوقه‌ها :

این
طوقه‌ها برای نگهداری سکوی کار و انتقال آن و همچنین نگهداری و تحمل وزن
قالب و کابل جک در نظر گرفته می‌شوند. طوقه‌ها معمولاً فلزی و به صورت
پروفیلهایی مناسب طرح و در نظر گرفته می‌شوند.

سکوی کار :

معمولاً
سه سطح کار در نظر می‌گیرند. یکی که بالاتر از طوقه‌ها و در ارتفاعی در
حدود دو متر و بالاتر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بستهای
فلزی ثابت‌کننده به کار می‌روند. دیگری سکویی است که در بالای کف و
هم‌تراز بالای قالب قرار می‌گیرد و برای قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن
مصالح و وسایل تراز کردن و همچنین وسایل کنترل جک مورد استفاده قرار
می‌گیرد و بالاخره سومین سکو به صورت چوب‌بست آویزان و یا یکسره که معمولاً
در دو طرف دیوار قرار گرفته و برای دسترسی به نمای قسمتی از دیوار، که به
تازگی قالب آن را باز کرده و ترمیم احتمالی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جکهای هیدرولیکی :

جکهای هیدرولیکی مورد استفاده معمولاً با ظرفیت خود، نظیر جکهای سه تنی و یا شش تنی مشخص می‌شوند.

قالب‌بندی ستونها :

دیواره‌های
قالب ستونها نظیر قالب دیوار است. پشت‌بندها معمولاً از چهارتراشهایی با
مقطع مربع و به اندازه لزوم و به فواصل معین و مساوی هم ساخته شده و به کمک
بستهای فلزی و گوه‌ها محکم می‌شوند. با توجه به زیادی تعداد ستونها، به
خصوص در ساختمانهای بزرگ، قالب ستونها را می‌توان به دفعات نسبتاً زیادی
مورد استفاده قرار داد. به همین علت باید در طراحی و ساخت آنها دقت کافی به
کار بست تا ضمن استحکام کافی، باز و بسته کردن آنها ساده و عملی باشد.

قالب
ستونهای گرد به صورت لوله‌هایی با قطر مشخص و از جنس فایبرگلاسهای مسلح شده
و یا از اجناسی نظیر آن ، که ضمن استحکام کافی نسبتاً سبک باشد، انتخاب
می‌کنند. قالبهای ستونهای گرد را گاهی از چوب نیز می‌سازند. در این حالت
عرض صفحات چوبی را به مراتب کمتر از حالت قالبهای ستونهای چند ضلعی در نظر
می‌گیرند.

امروزه
در ایران، به علت کمبود و گرانی چوب، ساختن و استفاده از قالبهای فلزی برای
ستونهای بتنی رایج شده است. این قالب که به دفعات نسبتاً زیادی می‌توان به
کار برد و از ورق‌های فلزی با پشت‌بندهایی از نبشی ساخته می‌شوند وزن
نسبتاً زیادی داشته و جابجایی آنها دشوارتر از قالبهای چوبی نظیرشان است.

نکات عمومی در ساختن قالبها :

در ساختن قالب اجزاء مختلف بتنی نکات زیر را باید رعایت کرد:

۱ـ صفحات
و اندازه قالبها باید به اندازه کافی به هم چسبیده و متصل شوند تا از خارج
شدن شیره بتن، که باعث ایجاد حفره‌هایی در سطح بتن می‌شود، کرموشدن بتن،
جلوگیری گردد.

۲ـ قبل
از بتن‌ریزی قالبها را باید در کلیه جهات عمودی و افقی، کنترل نمود و از
استحکام پشت‌بندها، دستکها و تیرهای نگهدارنده قالب مطمئن گردید.

۳ـ در موقع بتن‌ریزی قالبها را باید پیوسته کنترل کرد و در صورت لزوم آنها را تنظیم و یا تقویت کرد.

۴ـ قبل از بتن‌ریزی کلیه قسمتهای داخلی قالب را باید کنترل نمود و آن را از هر گونه اشیاء اضافی، نظیر خرده‌های چوب پاک کرد.

۵ـ اگر
ارتفاع بتن‌ریزی بیش از ۵/۱ متر باشد باید از وسائلی نظیر ناودانهای فلزی و
یا لوله‌های لاستیکی استفاده کرد تا از جدا شدن دانه‌های شن و ماسه و
دوغاب سیمان از هم جلوگیری شود.

۶ـ در
موقع ویبره کردن بتن باید انتهای ویبراتور تا حد پایین بتن پایین برد و حتی
بتن ریخته شده قبلی را تا حداکثر ۲۰ سانتیمتر ویبره کرد. باید توجه داشت
که ویبره کردن بتن ریخته شده قبلی، بخصوص اگر بتن نسبتاً سخت شده باشد،
ممکن است باعث باز شدن و شکستگی قالب، به خصوص در مورد دیوارها و بتنها
شود. یادآوری می‌شود که ویبره کردن بتن ریخته شده قبلی در صورتی که بتن به
حالت پلاستیکی درآید برای بتن ضرری نخواهد داشت.

۷ـ موقعی که
بتن‌ریزی با پمپ و از ته قالب انجام می‌شود باید توجه داشت که پر کردن
قالب از بتن با سرعت زیاد صورت گیرد تا از سخت شدن آن قبل از پر شدن قالب
جلوگیری شود. در صورتی که قدرت پمپ و میزان بتن‌ریزی به اندازه‌ای کم باشد
که بتن شروع به گرفتن کند فشار زیادی به سطوح داخلی قالب وارد آمده و ممکن
است باعث باز شدن و یا شکستگی شود…بررسی جذب آب بتن سبکدانه با لیکا – جستجوی “مقاله بتن” در سایت

بکارگیری بتن های سبکدانه با لیکا برای
مناطق بندری و سواحل کشور بویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نیاز به
مطالعه جدی دارد. پارامترهای مختلفی در این رابطه باید مورد توجه قرار
گیرد. از جمله می توان به بررسی جذب آب این نوع بتن ها پرداخت. جذب آب حجمی
اولیه 10 تا 60 دقیقه ، جذب آب حجمی نهائی 7 روزه ، جذب آب موئینه ، تعیین
پارامترهای ثابت بتن ، ضریب جذب آب موئینه در حالت خشک شده در هوا.

– مقدمه

بکارگیری بتن های سبکدانه با لیکابرای
مناطق بندری و سواحل کشور بویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نیاز به
مطالعه جدی دارد. پارامترهای مختلفی در این رابطه باید مورد توجه قرار
گیرد. از جمله می توان به بررسی جذب آب این نوع بتن ها پرداخت. جذب آب حجمی
اولیه 10 تا 60 دقیقه ، جذب آب حجمی نهائی 7 روزه ، جذب آب موئینه ، تعیین
پارامترهای ثابت بتن ، ضریب جذب آب موئینه در حالت خشک شده در هوا و خشک
شده در آون و ارتفاع موئینه برای بتن های سبکدانه سازه ای با لیکای ایران و
با نسبت آب به سیمان کم در حالت های میکرو سیلیس دار و بدون میکرو سیلیس
بدست آمده و با بتن سبکدانه غیر سازه ای و بتن معمولی مشابه مقایسه می
گردد. همچنین ضریب همبستگی تعیین پارامترهای جذب آب موئینه مشخص شده است.
برای بتن ها ، جذب آب مفهوم نفوذ پذیری را نشان می دهد و بویژه در مواردی
که بتن دائما در معرض آب نمی باشد ، جذب آب موئینه می تواند از اهمیت
برخوردار باشد.

2-روش تهیه نمونه ها

2-1- تعداد و نوع نمونه ها

برای بررسی بتن های سبکدانه سازه ای با
لیکای از نظر جذب آب ، نمونه های مکعبی 10 سانتیمتری با نسبت های مورد نظر
ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت.

برای تعیین درصد جذب آب حجمی اولیه در
زمانهای 10 و 20 و 60 دقیقه و درصد جذب آب حجمی 1 تا 7 روزه در دو حالت خشک
شده در آون برای هر نوع مخلوط بتن ، 4 آزمونه مکعبی 10 سانتیمتری تهیه شد
که دو آزمونه برای حالت خشک شده در هوا و دو آزمونه برای حالت خشک شده در
آون بکار رفت. همچنین برای تعیین جذب آب موئینه و مشخص کردن حجم آب جذب شده
در واحد سطح ( i ) در مدت 3 ، 6 ، 24 و 72 ساعت و در کنار آن پارامتر ثابت
جذب C و پارامتر S ضریب جذب موئینه بتن با توجه به روند جذب آب موئینه در
طول زمان ، 2 آزمونه مکعبی 10 سانتیمتری برای حالت خشک شده در هوا و دو
آزمونه برای حالت خشک شده در آون بکار گرفته شد که جمعا 4 آزمونه را تشکیل
می دهد.

2-2-شرایط نگهداری نمونه ها

آزمونه های بتنی پس از قالب گیری ، یک روز
در قالب در زیر گونی چتائی مرطوب قرار گرفتند و پس از یک روز در تانک آب
در دمای °c 22 به مدت 6 روز نگهداری گردید. آزمونه های 7 روزه به دو دسته
تقسیم شدند و به مدت 14 روز در محیط آون با دمای °c 50 و محیط آزمایشگاهی
با دمای °c20 تا °c 27 و رطوبت نسبی 40 تا 50 درصد قرار داده شدند. پس از
این مدت هر دسته از آزمونه ها مورد آزمایش قرار گرفت.

2-3-شرایط آزمایش

نمونه های مربوط به آزمایش جذب حجمی در
تانک آب قرار گرفت و در زمانهای 10 ، 20 و 60 دقیقه جذب آب اولیه حجمی (
سطحی ) تعیین گردید. سپس این کار ادامه یافت و در سنین 1 ، 2 ، 3 و 7 روزه و
حتی در سنین 4 ، 5 و 6 روزه نمونه ها وزن شد و جذب آب حجمی نهائی تا ثابت
شدن وزن نمونه بدست آمد ( طبق BS ) .

نمونه های مربوط به آزمایش جذب آب موئینه
به نحوی روی ظرف محتوی آب حاوی لاجورد قرار گرفت که 10 میلیمتر آن همواره
در آب بود و بقیه در هوا واقع شد. در سنین 3 ، 6 ، 24 و 72 ساعت نمونه ها
توزین گردید ( طبق Rilem Cpc112 ) .

2-4مصالح مصرفی

برای ساخت نمونه ها از سیمان نوع 1 ،
میکرو سیلیس تولید داخل ، شن لیکای تولید ایران با حداکثر اندازه 13
میلیمتر و ماسه لیکا با حداکثر اندازه 3 میلیمتر ، شن و ماسه معمولی معروف
به خلیج و افزودنی فوق روان کتتده MS 432 استفاده شده است که در جدول
مربوطه نوع مصالح مصرفی و مقادیر آنها در یک متر مکعب بتن متراکم تازه ،
نسبت آب به سیمان و اسلامپ آنها ملاحظه می شود.

3-نتایج آزمایشها

نتایج آزمایشها در جدول زیر به صورت خلاصه ارائه می گردد.

همچنین نمودارها و منحنی هائی در رابطه با نتایج ارائه می شود.

4- نتیجه گیری

در مورد وجود یا عدم وجود میکروسیلیس
نتیجه گیری می شود. میکروسیلیس مقدار جذب حجمی را کاهش می دهد ( هم برای
نمونه های خشک شده در آون و هم برای نمونه های خشک شده در هوا )

در مورد نسبت آب به سیمان بتن سبکدانه
سازه ای و اثر آن بر جذب آب نتیجه گیری می گردد. افزایش نسبت آب به سیمان
موجب افزایش جذب آب حجمی می شود.

مقایسه بین نتایج بتن سبکدانه سازه ای و
غیر سازه ای با بتن معمولی انجام می شود و مصرف بتن سبکدانه سازه ای و غیر
سازه ای در محیط خورنده توصیه می گردد. ضریب جذب موئینه با وجود میکروسیلیس
در بتون های خشک شده در آون و هوا کاهش می یابد و در بتن های سبکدانه ،
ضریب جذب موئینه تفاوت چندانی با بتن های معمولی تدارد ؛ اما با افزایش
نسبت آب به سیمان افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

5-مراجع

[1] Emerson, M., “Mechanisms of Water Absorption by Concrete.” , Transport and Road Research Laboratory; U.K; 1990.

[2] Potter, R., Ho, D., “Quality of
Cover Concrete and Its Influence on Durability”; SP 100-25;
International Conference on Concrete Durability, Vol.1; American
Concrete Institute.

[3] McCarter, W.J., Emerson, M., and
Ezirim. H; “Properties of Concrete in the Cover Zone: Developments in
Monitoring Techniques”, Magazine of Concrete Research, Vol.47; No. 172,
Sept.1995; pp.243-251.

[4] RILEM Technical Recommendation for
the Testing and Use of Construction Materials; CP 11.2; TC14-CPC;
“Absorption of water by Concrete by Capillarity”; E & FN Spon;
Chapman and Hall, 1994.

 

 

 

کلینیک بتن ایران در یک نگاه

گروه بازرگانی کلینیک بتن ایران/کلینیک بتن ایران تولید کننده مواد شیمی ساختمان:

محصولات کلینیک بتن ایران:

سوپر فوق
روان کننده نسل جدید بتن ،روان کننده ها ی بتن، ابر روان کننده بتن بر پایه
پلی کربوکسیلاتی، فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین، فوق روان کننده بتن
کربکسیلاتی،فوق روان کننده نفتالینی،روان کننده کربکسیلاتی، فوق روان
کننده بتن، فوق روان کننده نرمال بتن،فوق روان کنننده زودگیر بتن،فوق روان
کننده دیرگیر بتن،فوق روان کننده آببند بتن،فوق روان کننده آب بند
بتن،روانساز بتون،ابر روان کننده بتن،روان کننده نرمال بتن،روان کننده
کندگیر بتن،روان کننده آببند بتن،رزین سنگ مصنوعی،رزین سمنت
پلاست،گروت،گروت آماده مصرف،گروت کیسه 25 کیلوگرمی،گروت اپوکسی،گروت اپوکسی
3جزئی،گروت خودتراز شونده،گروت ساختمانی،گروت منبسط شونده،گروت
کامبکس،گروت کانراکبکس،ملات تعمیراتی اپوکسی، ملات تعمیراتی سیمانی،ملات
ترمیمی اپوکسی،مکمل بتن،مکمل بتن الیاف دار،مکمل بتن با خاصیت زودگیری،مکمل
بتن با خاصیت آببندی،مکمل بتن با خاصیت دیرگیر،ضد یخ بتن فاقد یون
کلر،میکروسیلیس،ژل میکروسیلیس،پودر میکروسیلیکا،ژل سیلیکافیومی با خاصیت
زودگیری،ژل سیلیکافیومی با خاصیت دیرگیری،ژل سیلیکافیومی با خاصیت آب
بندی،ژل سیلیکافیومی الیاف دار،دیرگیر بتن،زودگیر بتون،پودر شاتکریت،ماستیک
گرم ریز،ماستیک سرد ریز،ماسیتک پلی یورتان،ماستیک درزبندی،ماستیک آب
بندی،ماستیک درز،پرایمر،پرایمر بتن،چسب بتن،چسب اپوکسی،چسب کاشی خمیری،چسب
سرامیک پودری،چسب کاشی پودری،خمیر کاشت آرماتور،ملات خودتراز شونده
بتن،کیورینگ بتن،ماده عمل آوری سطح بتن،ترمیم کننده بتن،رنگ اپوکسی،کوتینگ
بتن،روغن قالب بتن،عایق امولسیونی بتن،عایق قیری بتن،عایق پلیمری،اسپیسر
پلاستیکی،ضد آب کننده کریستالی بتن ،مواد آب بندی بتن،الیاف روپیلن،الیاف
پی پی،الیاف pp،نفوذگر بتن،واتر پروف مایع بتن،واتراستاپ، واتراستاپ
بنتونیتی، واتراستاپ هیدروفیلی،واتر پروف پودری بتن،محافظ نما،هاردملات
بتن،سخت کننده کف بتنی،انواع چسب کاشت بولت و کاشت آرماتور،پودر لیگنو
سولفونات کلسیم،پلی کربوکسیلات،خمیر پوزولان.کلینیک بتن ایران عرضه کننده
مواد ژئوسنتتیک،ژئوتکستایل،ژئوممبراین،ژئونت،تکستایل،ژئوگرید و لوازم قالب
بندی،پین و گوه قالب،قالب فلزی،مهره خوروسکی،سلجر،پشت گیر قالب،بولت آب
بند،بولت رزوه،میان بولت آب بند،سر شمع و سر جک،پله پی وی سی ،پله pvc.

گروه خدمات مهندسی بتن کلینیک بتن ایران:

مهندسی و
اجرای ترمیم سازه های بتنی، مهندسی و اجرای طرح حفاظت از سازه های بتنی و
فولادی، مهندسی و اجرای کف پوشهای صنعتی مقاوم بتنی، اجرای کف پوشهای صنعتی
مقاوم اپوکسی، اجرای کف پوشهای صنعتی مقاوم رزینی ، اجرای کف پوش
اپوکسی،اجرای کف پوش رزینی ، اجرای کف پوش بتنی ، اجرای کف پوش انبارها ،
اجرای کف پوش فرودگاه ها ، اجرای کف پوش تعمیرگاه ها و اجرای کف پوش سالن
های ورزشی، مقاوم سازی سازه های بتنی به روش FRP و …، مشاوره ؛ارائه طرح و
اجرای آب بندی سازه های بتنی، پیمانکار آب بندی بتن، آب بندی مخازن بتنی ،
آب بندی کلاریفایر ، آب بندی استخر ، آب بندی سازه های بتنی حجیم ، مشاوره
و اجرای کاشت آرماتور ، بولت و کرگیری در بتن مسلح ، مجری آب بندی سازه
های بتنی ، اجرا کننده ترمیم و آب بندی سازه های بتنی.

اجرای آب بندی بتن مخازن بتنی ، اجرای آب بندی سازه های بتنی

اجرای آب
بندی انواع سازه های بتونی نظیر مخازن بتنی ، آب بندی مخازن آب تصفیه خانه
های آب و فاضلاب ، آب بندی استخرها و آب بندی فونداسیونها ،آب بندی برجهای
خنک کن، آب بندی برج های خنک کننده ، آب بندی کلاریفایر ، آب بندی کولینگ
تاور ، آب بندی ایستگاه های پمپاژ ، ترمیم و آب بندی حوضچه های بتنی ، آب
بندی مخازن آب آتشنشانی ، آب بندی لو پیت ها ، آب بندی کانالها یا ترانشه
های برق زیرزمینی ،آب بندی سازهای دریایی و…که کلینیک بتن ایران با توجه
به توانایی تیم اجرایی این شرکت پروژه های متعددی در کشور و همچنین در
شهرهای اهواز،بوشهر،ماهشهر،بندرعباس،قشم،چابهار،بندر امام خمینی و غیره
انجام داده است.

سیستم های درزگیری

درزگیرها

اجرای
درزگیری و پر نمودن درزهای انبساط در کانالهای انتقال آب و محوطه پالایشگاه
و فرودگاهها ، درزگیری ترکهای سطحی آسفالت و بتن، درزگیری باند فرودگاهها ،
درزگیری پارکینگ های طبقاتی ، درزگیری منابع ذخیره آب بتنی با ماستیک پلی
یورتان و …

پوشش سطوح فلزی و بتنی

پوشش سطوح
بتنی وفلزی در شرایط مغروق در آب، فاضلاب ، مواد شیمیایی و بعنوان یک غشاء
محافظ الاستومری در تصفیه خانه های فاضلاب ،خطوط لوله مخازن محیط های
دریایی و…

سیستم های کف پوش

اجرای کف پوشهای صنعتی بتنی و اپوکسی- رزینی و کف سابی بتن و اجرای فوم بتن کف

کف پوش پلی
یورتان و پلی یوریا ، کف پوش ضد ضربه، کف پوش ضد سایش ویکپارچه در کف پوش
فرودگاهها ، کف پوش پارکینگها ، کف پوش سرد خانه ها و کف پوش محیط های تحت
تنش و لرزش ، کف پوش کارخانجات شیمیایی و بهداشتی و…

کف سازی
مقاوم بتنی صنعتی جهت پوشش کف پوش کارخانه ها و کف پوش پارکینگ ها ، کف پوش
کشتارگاهای صنعتی ، کف پوش بتن سخت ، کف پوش بتن لیسه ای و انجام و اجرای
کف سابی بتن جهت صیقلی نمودن سطح بتن ناهموار و متخلخل.

سیستمهای ترمیمی بتن

ترمیم بتن
به منظور حفاظت از خوردگی آرماتورها ، ترمیم بتن در محیطهای صنعتی داخلی و
خارجی و ترمیم بتن سطوح در معرض تنشهای زیاد و ترمیم بتن سنگین نظیر کف های
صنعتی ، ترمیم بتن پارکینگ ها ، ترمیم بتن فرودگاه ها، ترمیم بتن رمپ ها و
ترمیم بتن صنایع استراتژیک و…

تقویت سازه
های بتونی با استفاده از آخرین فن آور یها، با روش تزریق رزین FRP ، کاشت
آرماتور ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، مغزه گیری بتن ، کر گیری ، تست های
غیر مخرب و آزمایشگاهی بتن .

تثبیت لایه های خاک ، زیر سازی خاک ، بستر سازی خاک ، جداره سازی خاک ، ترا نشه ، آب بندی حوضچه های خاکی و کانالهای سطح شهر

تثبیت دیواره های تونل ها ، ترانشه های بتنی ، تثبیت پی ها وجلوگیری از ادامه نشست سازه با تزریق رزین ویژه در خاک زیر پی

سیستم های رنگهای صنعتی

محافظت
سطوح داخلی و خارجی مخازن آب ، تجهیزات انتقال آب، لوله ها ، سازه های فلزی
در معرض شرایط جوی و بعنوان پرایمر سطوح فلزی در سیستمهای پوششی مناطق
ساحلی ، کنار دریا ، اسکله و سکو های نفتی

سیستم های ایزولاسیون

پوششهای دریایی

آب بندی
دریچه عرشه کشتی، آب بندی و نشتی گیری اضطراری خطوط لوله و آب بندی تجهیزات
آبی ، آب بندی سوخت و مواد نفتی، آب بندی سازه های فلزی(آب بندی آشیانه
هواپیما، آب بندی سالنها، آب بندی کارگاها )، لوله گزاری سکوهای دریایی ،
پوشش داخلی و خارجی در محیطهای دریایی و صنعتی، تسهیلات آب بندی بندرگاهی ،
آب بندی سازه های دریایی، آب بندی کشتی ها ، آب بندی خطوط لوله، آب بندی
نیروگاه ها ، آب بندی در سیستمهای پوششی در محیطهای بسیار خورنده دریایی و

بدین جهت
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با در اخیتار داشتن تجهیزات مورد نیاز ، دانش
فنی و تجربه اجرایی مربوطه نسبت به ارائه این خدمات تخصصی بتن به پروژه
های مختلف در سطح کشور اقدام نموده است.

گروه خدمات آزمایشگاهی بتن کلینیک بتن ایران:

آزمایش های مخرب

کلیه
آزمایشهای کارگاهی و دفتری تخصصی بتن مانند اسلامپ بتن ، مقاومت فشاری بتن /
کششی بتن / خمشی بتن / برشی بتن ، دانه بندی بتن ، ارزش ماسه ای بتن ،
نفوذ پذیری بتن ، چسبندگی بتن ،ارائه طرح اختلاط بتن ، ارائه طرح اختلاط
بتن های خاص ، واکنش زایی بتن ، مقاومت سایشی بتن و …. ، آزمایشهای سیمان
بتن ، آزمایشهای مقاومتهای کششی بتن و شیمیایی واتراستاپ ، انواع
آزمایشهای افزودنی های بتن.

آزمایش های غیر مخرب :

آزمایش
اسکن بتن،آزمایش مغزه گیری یا کرگیری بتن،آزمایش چکش اشمیت بتن،آزمایش اسکن
شبکه آرماتور،آزمایش التراسونیک بتن (شناسایی ترک بتن )

کلینیک بتن
ایران در راستای همکاری با آبادگران عرصه ی عمرانی کشور آمادگی دارد در
تمامی مقاطع پروژه ها همگام با کارشناسان و مهندسین قدم بردارد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top