مقالات رفتار سازمانی

ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی

رفتار شهروندی سازماندهی شده (OCB) :
آپلباوم (2004) این موارد را
عنوان می کند که رفتار شهروندی سازماندهی شده رفتار احتیاطی ای هستند که
قسمتی از نیازهای کاری رسمی کارمندان نمی باشند ، اما آنها مواردی هستند
که ساختار موثر سازماندهی را ارتقاء می دهند . آلن ة بارنارد ، راش و راسل
(2000) رفتار شهذومدی سازماندهی شده را اینگونه معرفی می کنند که
ویژگیهای ساختاری و همکاری شده ای را اخاطه می کنند و آنها مه در اختیار
نسخه کار رسمی هستند و نه بوسیله سیستم پاداش سازماندهی شده رسمی جبران می
شوند . بولینو و تربلی (2003) /ان را بعنوان توانایی سازمان برای انتخاب
رفتار کارمندای که وظایف خودشان را انجام
می دهند ، شناسایی می کنند .
آنها این موارد را می یابند که رفتار سازمانی به طور کلی دارای دو ویژگی
معمول هستند که عبارتند از : آنها به طور مستقیم قابل اجراء نیستند ( یعنی
آنها به طور تکنیکی نیازمند قسمتی از کار نیستند) و آنها نماینده مخصوص
یا تلاش اضافی ای هستند که سازمانها از نیروی کار آنها به منظور موفق بودن
آنها نیازمند می باشند .
بولینو ، ترنلی و بلودگود (2002) رفتار
شهروندی سازماندهی شده را بعنوان خواسته های کارمندان برای مقدم کردن
نیازهای کاری رسمی آنها به منظور کمک به همدیگر ، برای تابع بودن در علایق
مخصوص خودسان برای کالاهای سازمانی و داشتن علایق مخصوص در فعالیت سازمانی
و رفتار کلی تعریف می کنند . شهروند خوب  بعنوان آنچه بولینو و ترنلی
(2003) عنوان کرده اند شامل تنوع کاربرد رفتارهایی مانند داشتن نیازهای
اضافی ، داشتن پیشرفت در حرفه شخصی ، قوانین مداوم شرکت (وقتی که هیچ کسی
جستجو نمی شود) ، ارتقاء و حفظ سازمانی ، نگهداری حات مثبت و ناسازگاری در
کار می شوند .
2 . هوش احساساتی ( EI ) :
سالووی و مایر (1990 )
اولا مفهوم هوش احساسی را بعنوان نوعی از هوش اجتماعی و قابل مجزاء از هوش
کلی معرفی می کنند . بر طبق آنها ، هوش احساسی توانایی بررسی احساسات
شخصی یا دیگران و برای تبعیض قائل شدن میان آنها و استفاده اطلاعات برای
راهنمایی اعمال و افکار آنها می باشند . در موارد بعدی ، آنها ( سالووی و
مایر ، 1990 ) مدل خودشان را گسترش می دهند و هوش احساسی  را بعنوان
توانایی موارد منحصر به فرد برای دریافت ، ارزیابی و بیان احساسات تعریف
می شوند ؛ توانایی موفقیت و تولید احساسات در زمانی که آنها افکار را
تسهیل می دهند . توانایی فهمیدن احساسات و دانش احساسات و توانایی تنظیم
احساسات برای ارتقاء رشد عقلانی و احساسی تعریف می شوند . تحقیقات این
موارد را نشان میدهند که هوش احساساتی اصل معمولی است که روشهای متفاوتی
را برای توسع زندگی ، کارها و مهارتهای اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند ؛
خنثی سازی کاربردی ؛ کنترل اخساسات آنها و رسیدن به افراد دیگر می باشد و
آنها این موارد را می یابند که تفاوت های میان اشخاص با استعداد و مدیران
با استعداد به موجب هوش احساسی اشخاص است .
سرانجام ، هوش احساسی مواردی است که روش سروکار داشتن با یکدیگر و فهمیدن احساسات را نشان
می
دهند . بنابراین ، هوش احساسی برای رهبران تجاری به این خاطر اهمیت را
بررسی میک نند که اگر آنها برای رفتار هیئت یا تیم غیر حساس هستند ، می
توانند خنثی سازی را خلق کنند و بنابراین خارج از افراد به بهترین حالت نمی
رسند ( آنوینوس ، 2004 ) . ترمز (2004 ) این موارد را بیان می کنند که
هوش احساسی ترکیبی از هوش کلی است و برای هردوی زندگی شخصی و حرفه ای
توزیع می شوند. IQ  سنتی توانایی یادگیری ، فهمیدن و دلیل سازی است .آنها
در حال حاضر برای توزیع 20 درصد از موفقیت شخصی در حالیکه به هر احساسی (
EQ ) وجود دارد ، فکر می کنند و این توانایی  فهمیدن و در ارتباط قرار
گرفتن با مردم و توزیع 80 در صدی آن است . eq برای رهبری موثر دارای
انتقاد است ، IQ به اجرای کاری وصل می شوند و اصل کلیدی در بکارگیری است .
هرچند ، EQ در توانایی مدیران و رهبران برای حفظ موقیعیت آنها و موفق
بودن در نقشه های خودشان آشکار و واضح می باشند . حقیقت امراین است که
بیشتر شرکتها برای هوش ( IQ ) بخاطر حالت آن ( EQ ) آنها را به اجاره در
می آورند .
 
3 . روش شناسی :
1-3 ابزار :
مقیاس 24 آیتمی
بوسیله پودساکوف ، مک کنزی ، موزمان و فتر (1990 ) برای اندازه گیری پنچ
بعد از رفتار شهروندی سازماندهی شده موارد فرعی بوسیله مدیران استفاده می
کنند .
این مقیاس لیکرت 7 نقطه ای است که از 1 (مخالف ) تا 7 (موافق ) گسترده اند .
استفاده
از نقیاس هوش احساسی ترکیبی 33 آیتمی بوسیله شوت ( 1998) توسعه پیدا کرده
است و ناظران هوش احساساتی آنها از مقیاس نوع 5 نکته ای لیکرت که از 1 (
مخالف ) تا 5 ( موافق ) گسترده شده اند ، استفاده می کنند .
2-3 نمونه :
اطلاعات
از جفتهای 57 مدیر و موارد فرعی جمع آوری می شدند . پرسش دهنده ها ، 114
نفر ، شامل مجموعه معکوسی از صنایع هستند که در استانبول واقع هستند .
جوابگو ها با سن متوسط 2/40 سال و تجربه کاری 2/15 سال از افراد مرد (75% )
می باشند و موقعیت کنونی خودشان را برای 5/5 سال به طور متوسط نگهداشته
اند . پرسشنامه ها در مجموعه  مزایی از شرکت کننده های کاملا با اعتماد
توزیع شده اند. به طور شخصی یکی از نویسندگان پرسشنامه ها را در سازمانهای
مختلفی توزیع کرده اند . او سعی در جمعه آوری اطلاعات بعنوان پاسخهای
محتمل داشته است . آنهایی که توانایی دادن پاسخ را ندارند ، از آنها
درخواست ایمیل کردن مستقیم به آنها را می دهند . کل 100 مجموعه پاسخنامه
توزیع شده بودند .
4 . نتایج :
همه این مقیاسها برای اعتیاد زیاد
داشتن یافته می شوند مه عبارتند از :83/0 (مقیاس رفتار شهروندی سازماندهی
شده ) و 86/0 (مقیاس هوس احساساتی ) بعد از اینکه اعتبارها مورد تاکید
قرار گرفته اند ، ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازماندهی شده مقیاس
کامل هوش احساسی محاسبه میشوند . هوش احساسی مدیران با وجدان ؛ خاصیت مدنی
و نوع دوستی نمایش داده شده در جدول 1 در ارتباط قرار
می گیرند . بنابراین فرضیه 1 این است که در ارتباط با روابط مثبت میان هوش احساسی است که حمایت
نمی شوند .
جدول 1 – ارتباطها

برگشت
طولی چندگانه ساده برای مطالعه فرضیه 2 در ارتباط با تاثیرات درک آنها در
رفتار شهروندی سازماندهی شده آنها استفاده می شوند . چهار تا از پنج
رفتار شهروندی سازماندهی شده بعنوان متغییرهای وابسته در متغیر ها برگشت
پیدا می شوند . خاصیت مدنی در بررسی بعنوان اعتبار مقیاس رخ نمی دهند و
خیلی پایین یافته می شوند . نتایج فرضیات را حمایت نمی کنند . آنالیز
برگشتی  بیشتر در چهار رفتار شهروندی سازماندهی شده بعنوان متغیر وابسته و
هوش احساسی رهبر بعنوان متغیر  مستقل برای دیدن این موارد که هوش احساسی 
رهبر رفتار شهروندی سازماندهی شده را از پیروان به اجرا در می آیند . هوش
احساسی رهبران وجدان و دفتار نوع دوستی توابع را پیش بینی می کنند . جدول
2 ضریب برگشت را جلوگیری می کنند .
جدول 2- برگشتی
نوعدوستی    تواضع    ورزش    وجدان    متغرهای وابسته
**(1.13)44.    (48.)22.    (23.)23.    *(55.)28.    هوش احساساتی
19.    05.    80.    83.    R2
6.42    1.28    2.35    2.43    F

مدلهای
برگشت بعنوان موارد پیشنهاد شده بوسیله بارون ولتی (1986) برای آنالیز
میانجی تست می کننند . بر طبق این موارد ، ساختارهای متغیر بعنوان میانجی
در زمانی  استفاده می شدند که  آنها موقعیتهای زیر را دنبال میک نند که
عبارتند از : ( a ) متغیرها در سطوح متغیر نستقل برای متغیرهایی در میانجی
توصیه شده محاسبه  می شوند (یعنی مسیرa ) ؛ (  b ) متغیرهایی در محاسبه
میانجی برای متغیرهایی در متغیر وابسته ( یعنی مسیر b ) ؛ ( c ) و در زمانی
که مسیر a و b کنترل می شوند ، روابط مهم میان متغیر های مستقل و وابسته
اهمیت طولانی را ندارند . آنها روشهای داده شده بوسیله جود و کنی (1981)
را برای تست کردن میانجیها پیشنهاد می کنند . بر طبق روشهای پیشنهاد شده ،
یک مورد باید معادلات برگشت زیر را تخمین شوند که عبارتند از : ( a )
برگشت میانجی در نتغیر مستقل ، ( b ) برگشت متغیر وابسته در متغیر مستقل ،
و ( c ) برگشت متغیر وابسته در هر دوی متغیر مستقل و میانجی  . این دو
معادلات برگشتی برای تست کردن نقش فرض قرار گرفته هوش احساسی رهبران
بعنوان میانجی میان رفتارهای شهروندی سازماندهی شده در هر دوی هوش احساسی
(01/0 = و 50/0 = ) برگشت داده می شوند . جدول 3 ضریب برگشت را نشان می
دهند . اگر چه در سومین معادله میانجی هوش احساسی در رفتار سازمادهی شده
شهروندی متغیر وابسته تاثیر می گذارند ، در اولین دو معادله هیچ تاثیری را
در میانجی یا رفتار  شهروندی سازماندهی  شده متغیر وابسته نمی کنند .
بنابراین ، فرضیه 3 مورد حمایت قرار نمی گیرند .
جدول 3 – برگشت برای آنالیز و ساملت
OCB

5 . بحث و بررسی :
در
رفتارهای شهروندی سازماندهی شده پیروان بوسیله هوش احساسی رهبران داده می
شوند و آنها وجدان و نوعدوست می باشند . از آنجایی که هوش احساسی رهبران
رفتارهای شهروندی سازماندهی شده پیروان را تحت تاثیر قرار می دهند ، نتایج
این موارد را نشان می دهند که هوش احساسی ترکیب مهمی برای رهبری موثر می
باشند . هوش احساسی مدیران دارای ارتباط مثبتی با وجدان توابع می باشند .
در زمانی که آنها احساس انگیزش و شناسایی کنند و ممکن است بوسیله وجدان
آنها جبران شوند . بعلاوه ، هوش احساسی مدیران برای داشتن ارتباط مثبت با
نوعدوستی توابع آنها یافته می شوند . از آنجایی که افراد مافوق در خلق کار
خانواده در اعتقاد هستند ، این بصیرت را نگهداری می کنند که همه را سودمند
می سازند و پیروان آنها برای بدست آوردن اهداف سازماندهی شده بعنوان تیم
انگیزه می دهند ، بنابراین به یکدیگر در اجراء کمک می کنند .
بنابراین ،
هوس احساسی رهبران نقش مهمی را درتعیین دو رفتار شهروندی سازماندهی شده
مخصوص پیروان بازی می کنند . اینها هم به خاطر هوش رهبران است که قادر به
بررسی رفتار سنجی آنها و فهمیدن پیروان آنها می باشند ، بنابراین نقش اضافی
رفتار اعضاء سازمانها را ارتقاء می دهند . تنها در زمانی مه آنها این
موارد را احساس می کنند که رهبران نیازهای آنها را می فهمند ، خواستار دادن
بهترین حالت به سازمانها می شوند . بوسیله فعهمیدن توابع آنها ، رهبران
می توانند آنها را در نمایش رفتار شهروندی سازماندهی شده انگیزه دهند .
رفتار شهروندی سازماندهی شده پیروان همواره اگر در رفتارهای سازمانی تاثیر
بگذارند بخوبی مستقر می شوند اپیکولو و کواکیت ، 2006 ) ، هردوی ارتباط
مستقیم ( پودساکوف ، مک کنزی ، پاین و باچاچ ، 2000) و غیر مستقیم ( پیلایی
، کریشیم و ویلیامز ، 1999 ؛ پودساکوف ، مک کنزی ، مورمن و فنر ، 1990 )
میان رفتارهای شهروندی سازماندهی شده یافته می شوند . بیشتر این تحقیقات
در متون متفاوتی در مطالعه نمایش داده شده به اجرا در می آورند . این
مطالعه به نظر برای نشان دادن این موارد می رسد که ما نیازمند استقرار
ارتباط میان رفتار شهروندی سازماندهی شده در عنوان هم بافت هستیم .


چگونگی انجام تحقیق در فضای اینترنت

معمولا  تحقیق برای
بررسی یک مساله صورت می گیرد. بررسی مساله یا مشکل یا یادگیری یا انجام یک
فعالیت فرهنگی و… مواردی است که مساله تحقیق در آن اهمیت پیدا می کند.
تحقیق از نظر لغت به معنای یافتن حقیقت و در اصطلا ح علمی  عبارت است از
اعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقتی به کار می رود. هدف
تحقیق عبارت است از پاسخگویی به یک مساله یا حل یک مشکل و محقق می کوشد
دیده های موجود را مورد بررسی قرار دهد تا مسائل جدیدی بیابد. آنگاه یافته
های خود را طوری به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و یگانه ای
گردد. برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک تحقیق یا پژوهش، یک نتیجه کاملا 
علمی باشد، محقق در طول انجام تحقیق باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز
از پیش داوری را رعایت کند. انجام یک تحقیق به روش علمی، مراحلی دارد. این
مراحل به ترتیب عبارتند از: الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق.

 

الف- طرح مساله یا موضوع تحقیق
ب- تهیه طرح تحقیق
ج- تهیه و تنظیم فرضیه
د- جمع آوری اطلا عات
ه- طبقه بندی اطلا عات به دست آمده
و- مطالعه اطلا عات و تشخیص روابط علت و معلولی
ز- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها
ح- گزارش نتیجه تحقیق
انجام
هر یک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولی انجام می شود. در ادامه این
بخش، برخی از مراحل فوق، که از اهمیت بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار
گرفته می شوند.
 موضوع تحقیق
 موضوع تحقیق به عنوان اصلی ترین جز»
تحقیق، بیانگر هدف محقق است و اهمیت آن، نمایانگر میزان همت محقق خواهد
بود. همچنین در انتخاب موضوع، باید توجه داشت که هر موضوعی برای هر شخصی و
با هر امکاناتی و با هر مکان و موقعیتی قابل بررسی نمی باشد. به طور کلی
موضوع تحقیق باید شرایطی داشته باشد.
1- موضوع باید حتی الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.
2- موضوع باید مورد علا قه باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.
3- موضوع باید قابل مطالعه باشد.
4- بهتر است موضوع در زمینه رشته تحصیلی یا کار باشد.
5- لازم است پیش داوری های قبل از انجام عمل تحقیق به دور از تعصبات بی منطق باشد.
6- فرضیه های در نظر گرفته شده باید قابل آزمون باشند.
7-
موضوع باید نه زیاد تازه باشد که هیچ منبعی در مورد آن وجود نداشته باشد و
نه زیاد قدیمی، منسوخ و بی فایده باشد. به همین دلیل بهتر است انتخاب
موضوع با مشورت متخصصین مربوطه صورت گیرد.
پس از انتخاب موضوع، محقق
باید در منابع اطلا عاتی در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا
فهرست و لیستی از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده  طبقه
بندی کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضیه هایی مرتبط با موضوع خود مطرح کند.
سپس به تهیه طرح تحقیق خود بپردازد.
 طرح تحقیق
 یک محقق پس از
انتخاب موضوع و شناسایی منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقیق خود را به
اطلاع سایرین برساند. این کار با تهیه یک طرح تحقیق صورت می گیرد. طرح
تحقیق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقیق که محقق برای رسیدن به
هدف خواهد پیمود. این طرح برنامه و روش تحقیق را معرفی می کند. 
طرح
تحقیق پس از بیان موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن و فواید حاصل از تحقیق،
به معرفی کارهای قبلی انجام شده،  روش های مورد نظر برای جمع آوری و تحلیل
اطلا عات و به طور کلی روش انجام  تحقیق می پردازد. همچنین یک طرح تحقیق به
لیستی از منابع اطلا عاتی مرتبط با موضوع تحقیق اشاره دارد.
طرح های
تحقیقی معمولا  با یک شیوه ساده و منطقی ارائه می شوند. هرچند راه های
بسیاری برای تدوین و تنظیم مطالب یا موارد یک طرح تحقیقی وجود دارد، اما
تدوین هر تحقیق و مراحل آن تابع ماهیت تحقیق است. به عنوان مثال طرح تحقیق
مربوط به یک تحقیق با ماهیت مطالعه ای یا کتابخانه ای، متفاوت از طرح تحقیق
پژوهشی (اعم از توصیفی و تحلیلی) می باشد.
 ابزارهای جمع آوری اطلا عات
 روش
های مختلفی برای جمع آوری اطلا عات وجود دارد. ابتدایی ترین این روش ها،
مشاهده است. روش دیگر مطالعه منابع است. این منابع ممکن است از مجلا ت، کتب
و روزنامه های چاپ شده یا الکترونیکی استخراج شده باشد. یکی از روش های
یافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع، جستجو  در خلا صه مقالا ت نشریات
است که معمولا  به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست می
شوند. این اطلا عات معمولا  در کتابنامه ها چاپ می شود.
لا زم به ذکر
است که بسیاری از اطلا عات قبل از چاپ در نشریات و کتب، روی صفحات وب و
اینترنت وجود دارند. بسیاری از مجلا ت، یک نسخه از مطالب خود را یا حداقل
خلا صه ای از مقالا ت خود را روی اینترنت می گذارند. بعضی از مجلا ت معتبر،
مقالا ت تایپ شده را به صورت کامل روی CD یا میکروفیش پیاده می کنند و در
معرض فروش قرار می دهند. بدیهی است جستجو در منابع الکترونیکی به جای منابع
چاپ شده، سرعت و کارآیی بیشتری دارد.
بخش دوم این جزوه، روش جستجوی
اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اینترنت آموزش می دهد. این روش
برای جستجوی اطلا عات نشریاتی که روی CD یا میکروفیش پیاده شده اند نیز
کاربرد دارد. با استفاده از این CD ها می توان به روش ساده تری به اطلا عات
مقالا ت چاپ شده در مجلا ت دست یافت. بدین منظور استفاده از امکانات جانبی
کتابخانه ها ومراکز اینترنت پیشنهاد می شود.
برخی از تحقیقات، مخصوصا
تحقیقاتی که به موضوعات اجتماعی و علوم انسانی مربوطند، نیاز به تهیه عکس،
پرسشنامه یا مصاحبه دارند. در این موارد، نتیجه نهایی تحقیق با تحلیل های
آماری روی اطلا عات به دست آمده صورت می گیرد.
نکته قابل توجه برای
یافتن هر یک از اطلا عات فوق، این است که محقق در هنگام جمع آوری اطلا عات و
جست وجو برای منابع مرتبط، به درستی بداند موضوع مورد نظرش چیست و دقیقا
به دنبال چه مطلبی می گردد. در این صورت اطلا عاتی را به دست می آورد که
کاملا  با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.
نکته دیگری که باید در نظر
داشت، نگهداری اطلا عات یا آدرس آنها است. طبقه بندی و خلا صه نویسی منابع
اطلا عاتی مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده ای، از اصولی است که
نباید فراموش کرد. عدم نگهداری اطلا عات معمولا  موجب دوباره کاری یا از
دست دادن بخشی از اطلا عات مفید خواهد شد!
 تحلیل اطلا عات
 در
صورتی که داده های تحقیق، نتیجه حاصل از جمع آوری اطلا عات پرسشنامه ها یا
مصاحبه با افراد باشد، این داده های خام بایستی با روش های مورد تحلیل قرار
گیرد.
در صورتی که محقق در حال انجام یک تحقیق کتابخانه ای  باشد،
مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتیجه تحقیقات و مطالعات افراد دیگر است که
این نتایج بایستی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مزایا و معایب هر یک مشخص
شود و به دنبال آن روش های مختلف و کارهای انجام شده توسط دیگران با
یکدیگر مقایسه شود. با رفع اشکالا ت کارهای انجام شده قبلی و بکارگیری
پیشنهادات و راهکارهای توصیه شده توسط آنان،  معمولا  محقق می تواند به
الگوهای جدیدی برای انجام بهتر فعالیت مورد نظر دست یابد و روش جدیدی برای
انجام آن فعالیت پیشنهاد کند یا انجام دهد.
 گزارش تحقیق و ارائه آن
 به
طور کلی انسانها زندگی خود را براساس دانش و معارفی که از گذشتگان تولید
شده است بنا می کنند اما اگر فعالیت ها و تحقیقات انجام شده توسط محققین
ثبت نشود، انسان های دیگر نمی توانند از نتیجه تحقیقات یکدیگر استفاده
کنند. از این رو تهیه گزارش تحقیق اهمیت پیدا می کند. امروزه اکثر دانش های
انسانی را می توان در کتابها و کتابخانه ها یا بر روی صفحات وب یافت.
با
توجه به مطالب فوق، اصلی ترین مرحله انجام کار تحقیقی تهیه گزارش است.
بسیاری از محققان در طول انجام مراحل دیگر از این مرحله غافل نبوده کمابیش
یادداشت ها و خلا صه هایی را برای گزارش نهایی تهیه می کنند. یک گزارش
تحقیق معمولا  شامل اطلا عات مربوط به بسیاری از تحقیقات انجام شده قبلی در
زمینه موضوع تحقیق است. در مواردی که گزارش راجع به مطلبی سخن می گوید که
برای خوانندگان موضوع جدیدی است، بایستی اطلا عات مختصری نیز در زمینه مطلب
مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.
به طور کلی یک گزارش با یک مقدمه
آغاز می شود. در مقدمه، مساله مورد تحقیق تعریف می شود و اهمیت موضوع و هدف
محقق از انجام این تحقیق بیان می گردد. به دنبال مقدمه، مطالب پایه ای لا
زم که محقق برای انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خلا صه
برای خوانندگان گزارش بیان می شود و با ارائه تاریخچه  کارهای انجام شده در
زمینه موضوع، به ذکر تحقیقات انجام شده توسط خودش می پردازد. گزارش با
نتیجه گیری از  کار انجام شده و بیان پیشنهادهایی برای ادامه کار، پایان می
یابد.
استفاده از اینترنت
 استفاده از اینترنت به عنوان ساده ترین
روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوری اطلا عات مطرح است. از جمله مزایای
استفاده از اینترنت می توان به سرعت جستجو،  امکان دسترسی به حداکثر منابع و
به روز بودن اطلا عات نام برد. به همین دلیل، این بخش از جزوه روش استفاده
از اینترنت را به شیوه ای ساده آموزش می دهد. در ادامه پس از معرفی
اینترنت و صفحات وب، روش جستجو با استفاده از اینترنت و استفاده از
ابزارهایی  از جمله نامه الکترونیکی به نویسندگان مقالا ت و کتب مرتبط
توضیح داده می شود.
ساختار اینترنت
اینترنت یک مجموعه غول پیکر از
میلیون‌ها کامپیوتر است که در یک شبکه کامپیوتری به هم متصل هستند.
کامپیوترهای خانگی ممکن است از طریق خط تلفن با مودم، DSL یا مودم کابلی به
فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) متصل شود. در یک شرکت یا دانشگاه
کامپیوترها به یک شبکه محلی (LAN) در داخل سازمان وصل هستند. این شبکه را
می‌توان از طریق یک خط تلفن سریع مثل T1 یا E1 به یک فراهم‌کننده خدمات
اینترنت (ISP) وصل کرد. ISPها به ISPهای بزرگ‌تر وصل می‌شوند و ISPهای
بزرگ‌تر یک ستون فقرات (Backbones) فیبر نوری را برای یک کشور یا ناحیه
برقرار می‌کنند. ستون‌های فقرات در سراسر دنیا از طریق کابل نوری، کابل زیر
دریا یا ماهواره به هم متصل هستند.
در اینترنت به طور کلی می‌توان همه
کامپیوترها را به دو دسته تقسیم کرد. سرویس‌گیرنده / سرویس‌دهنده (Client /
Server). سرویس‌دهندگان، خدماتی را (مانند وب و FTP) برای سایر سیستم‌ها
فراهم می‌کنند و سرویس‌گیرندگان، سیستم‌هایی که برای دستیابی به این خدمات
به سرویس‌دهندگان وصل می‌شوند. یک کامپیوتر سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس
را فراهم کند. برای مثال روی یک سرویس‌دهنده، یک نرم‌افزار وب سرور و میل
سرور نصب کنیم.
اینترنت امروزی
اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای
گوناگونی در مورد پروتکل‌های ارتباطی و شامل اطلاعات فنی آنها است که
بوسیله آنها نوع تبادل اطلاعات در سطح شبکه اینترنت توضیح داده می‌شود. این
پروتکل ها توسط گروه‌های کاری مهندسی اینترنت که برای اعمال نظر توسط عموم
مردم نیز گشوده بوده و هست، تهیه شده‌اند. این گروه‌ها مدارکی تهیه کردند
که چون در حین تشکیل از همگان می‌خواست که نظرات خود را در مورد آنها
بدهند، به مدارک درخواست برای اعلام‌نظر یا (RFCs) معروف شدند. بعضی از این
مدارک تا جایی پیشرفت کردند که توسط گروه تخصصی معماری اینترنت به عنوان
استاندارد اینترنت تعیین گردیدند.
بعضی از معروف‌ترین و پر استفاده ترین
پروتکل‌های موجود در اینترنت اینها هستند: IP Internet protocol suite TCP
UDP DNS PPP SLIP ICMP POP? IMAP SMTP HTTP HTTPS SSH Telnet FTP LDAP SSL
بعضی
از سرویس‌های پراستفاده و محبوب در اینترنت که بر اساس این پروتکل ها کار
می‌کنند از این قبیلند: پست الکترونیک ، USENet، اشتراک گذاری فایل، World
Wide Web ، Gopher ،session access ،WAIS ،finger ، IRC (چت اینترنتی)،
MUDها . از همه این سرویس‌ها پست الکترونیکی و وب از همه بیشتر استفاده
می‌شوند و حتی سرویس‌های زیادی نیز بر اساس آنها ساخته شده‌اند مانند
mailing list و وب لاگ. اینترنت همچنین توانایی سرویس‌دهی همزمان یا زنده
را نیز فراهم آورده است مانند رادیو تحت وب و Webcast که قابل دسترسی در هر
نقطه‌ای از دنیا هستند.
بعضی دیگر از سرویس‌های پر استفاده و محبوب در
اینترنت به این روش ساخته نشده‌اند بلکه بر اساس سیستم‌های خاص خود ساخته
شده‌اند مانند: IRC ،ICQ ،AIM، CDDB و Gnutella.
تحلیل‌ها و اظهار نظرات
زیادی در مورد اینترنت و ساختار آن وجود دارد. برای مثال اینکه سیستم
Internet IP routing (سیستم مسیر یابی توسط پروتکل IP در اینترنت) و
پیوندهای موجود در وب می‌توانند نمونه‌هایی از شبکه‌های قابل گسترش باشند.
فرهنگ اینترنت
اینترنت
همچنین تأثیر بسیار عمیقی بر میزان دانایی و جهان بینی داشته است . بوسیله
تحقیق در اینترنت میتواند بوسیله جستجو بر اساس کلمات باشد که توسط
موتورهای جستجو مانند Google امکان پذیر است. میلیونها انسان در سراسر دنیا
میتوانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین
دسترسی داشته باشند. همانند دانش نامه ها و کتابخانه های ملی ، اینترنت نیز
میتواند اطلاعات فراوان و پراکنده ای را به سرعت ارایه دهد.
بیشترین
زبانی که در اینترنت از آن استفاده می شود انگلیسی است . چون اصل اینترنت
بر اساس این زبان تشکیل شده است و بیشتر نرم افزارهای رایانه ای نیز به این
زبان تهیه می گردند. علت دیگر آن عدم توانایی رایانه های قدیمی برای
پردازش حروفی غیر از الفبا ی غربی بود.
اما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش
پیدا کرده است که اطلاعات و تجربیات به اندازه کافی به زبان های محلی در
کشورهای مربوط تهیه و قابل دسترس باشند.
دسترسی به اینترنت
معمول ترین روش خانگی برای اتصال به اینترنت Dial-up و Broadband می باشد.
مکان
های عمومی که از اینترنت در آنها استفاده می شود شامل کتابخانه ها و کافی
نت ها هستند. جایی که کامپیوتر متصل به اینترنت قابل دسترس است. همچنین
دسترسی به اینترنت از مکان هایی مثل سالن های فرودگاه ها امکان پذیر است.
مکان هایی که باید ایستاده و سریع کار با اینترنت را انجام به نام های
گوناگونی معروف هستند مثل کیوسک عمومی اینترنت ، پایانه دسترسی عمومی یا
تلفن پولی وب .
هم اکنون سامانه Wi-Fi می‌تواند امکان دسترسی به اینترنت
را بصورت بی‌سیم فراهم کند. این سیستم یا Hotspot میتواند بصورت رایگان
برای همه یا برای ثبت نام کنندگان و یا بصورت اشتراکی باشد. در این سیستم
که در پی آن به عنوان مثال کافی‌نت Wi-Fi بوجود می‌آید افراد می‌بایست
رایانه‌ای که قابلیت اتصال به شبکه بی‌سیم را دارد را با خود همراه داشته
باشند. Hotspot به محدوده مکانی خاصی وابسته نیست و میتواند در یک فضای باز
و در یک پارک یا منطقه مرکزی شهر قابل دسترس باشد.تلاش برای تشکیل این
شبکه‌ها در نهایت به تشکیل مجمع شبکه‌های بی‌سیم منجر شده است.استفاده از
رایانه شخصی برتری‌های زیادی نسبت به استفاده از رایانه‌های عمومی دارد.
بوسیله رایانه شخصی امکان دریافت و ارسال بیشتری فایل وجود دارد با استفاده
از مرورگر شخصی و تنظیمات شخصی آن که این امکان در رایانه عمومی وجود
ندارد. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای خاص و فضای بیشتر جهت نگهداری
اطلاعات و نامه‌های الکترونیک و فایلها. در رایانه‌های عمومی فضای صندوق
پستی الکترونیک و امکان اجرای نرم افزارها بسیار محدود می‌باشد. با توجه به
این موارد می‌بینیم که اگر امکان استفاده از رایانه شخصی با سامانه بی‌سیم
وجود داشته باشد برتری‌های زیادی به کاربران خواهد داد.کشورهایی که دسترسی
به اینترنت را بصورت مطلوب و با سرعت مناسب در اختیار قرار می دهند از این
قرارند: کره جنوبی که ??% جمعیت آن از اینترنت به روش باند پهن
(Broadband) استفاده میکنند. همچنین سوئد و ایالات متحده .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top