مطلب راجع به موسیقی

مقاله ای جامع پیرامون موسیقی و اثرات آن

(بسم الله الرحمن الرحیم)

https://ladin.ir/wp-content/uploads/2016/08/music-1.jpg

چکیده

در این مقاله که عنوان آن «پژوهشی در موسیقی واثرات آن» می باشد، سعی شده
هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ علوم تجربی، تحقیق مختصری راجع به موسیقی و
اثرات آن انجام گیرد. بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که
دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسائلی
است که مخصوصاً جوانان زیادی را به خود مشغول داشته و بالتّبع سؤالات زیادی
پیرامون آن مطرح شده و می شود. موسیقی را از جنبه های مختلفی ازجمله،
فقهی، هنری و…می توان بررسی کرد، ولی آن چه بیشتر در این مقاله مدّنظر
بوده، نگاه به موسیقی هم از جنبة علوم تجربی وهم ازمنظردین است که درکل، در
مورد اثرات موسیقی برجسم و روان انسان، مطلب مختصری به دست می دهد. در
مورد اهمّیّت وضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح
بوده ولی بیشتر جنبة فقهی آن مدّ نظر بوده و از جنبة علم تجربی کمتر مورد
توجّه واقع شده لذا در این مقاله سعی شده بیشتر به جنبة علم تجربی پرداخته
شود.این مقاله در 5 فصل تنظیم شده که در دو فصل نخست به تعریف موسیقی و
انواع آن پرداخته و نیز ارتباط واژة موسیقی با واژة غنا ازنگاه مراجع عظام
مطرح شده، سپس دریک فصل مجزّا وطولانی تری به انواع اثرات موسیقی بر جسم و
روان که در بخشهای مختلفی ازآن، از روایات وآیات قرآن استفاده شده پرداخته
شده است. و امّا فصل چهارم، برای آشنایی با نظرات علما و دانشمندان اسلام
وغرب، راجع به موسیقی تنظیم شده ودر فصل آخر نیز بحث مختصری راجع به موسیقی
درمانی وصحّت آن انجام شده است و درکل یک بحث نسبتاًجامعی که راجع به
موسیقی نیاز بوده عنوان و ارائه گردیده است.
کلیدواژه : موسیقی، غنا، تأثیر، جسم، روان.

مقدّمه

آن چه در این نوشتارآورده شده است پژوهشی است پیرامون موسیقی و انواع آن و
اثرات موسیقی بر جسم و روان انسان که البتّه اثرات آن بیشتر مورد توجّه
قرار گرفته است.آن چه در این زمینه بیشتر مورد توجّه صاحب نظران بوده است
پرداختن به موسیقی ازجنبة فقهی آن بوده است وکمتر به جنبة تأثیرات آن و
خصوصاً تأثیرات جسمی آن پرداخته شده است. لذا برآن شدیم تا از جنبة تأثیرات
جسمانی و فیزیکی نیز آن را بررسی کرده تا هم از یک زاویة جدید به مسئله
پرداخته شود و هم این که به برخی سؤالات جدید مطرح شده پاسخی هر چند مختصر
داده شود.
همان گونه که بیان شد اگر چه این بحث دارای سابقة طولانی است و از دیر باز
مطرح بوده است ولی امروزه نیز جزو مباحث روز، مطرح است وعموم مردم، خصوصا
ًجوانان با آن در ارتباط اند وگویا جزءلاینفکّ زندگی ما شده است. از طرفی
نیز این هنر به ابزار و وسیله ای برای انتقال فرهنگ و حتّی تغییر فرهنگ
جوامع، مبدّل گشته است و این گونه مسائل برضرورت تحقیق بیشترراجع به این
هنر وکارایی آن و اثرات آن می افزاید.هم چنین همان گونه که مطرح شد بیشترین
اثرات، راجع به هنر موسیقی به جنبة فقهی آن بر می گردد ولی از کتاب ها و
مقالاتی نیزکه در این زمینه نگاشته شده است، نباید چشم پوشی کرد و ما نیز
در این نوشتار که به روش اسنادی ـ کتابخانه ای تهیّه شده از برخی از آنها
بهره برده ایم.برخی از این کتابها عبارتند از: تأثیر موسیقی براعصاب وروان،
نوشتة زنده یاد، حسین عبداللّهی خوروش، موسیقی ازدیدگاه فلسفی وروانی،
نوشتة علّامه محمدتقی جعفری، تاریخ موسیقی، نوشتة سعدی حسنی، بخشی ازکتاب
سلامتی وطول عمر در احکام اسلام، نوشتة مهدی طاهری، بخشی ازکتاب نکته های
ناب، نوشتة حسن قدّوسی زاده و نیز برخی از مقالات که در این زمینه نوشته
شده اند.ازجملة وجه امتیاز این مقاله این است که مطالب این نوشته ها را به
صورت موجز و مختصرجمع کرده و برخیمطالب پراکنده و زاید را ازآنها حذف کرده
وآن چه در این باره مورد نیاز بوده است در حدّ این نوشتار ارائه گردیده
است.بالأخره بعد از تحقیق دربارة انتخاب موضوع و پس از انتخاب آن به خاطر
اهمیّت آن و پس از ارائه به مسؤولین مورد تأیید قرارگرفت و مشغول به تنظیم
آن شدیم. البته درتنظیم آن مشکلاتی نیز پیش روی ما قرارداشت؛ ازجمله این که
در این زمینه، کتابهای اندکی نوشته شده وکمتر قلم فرسایی شده است لذا
منابع قابل دسترسی در این باره محدودتر می باشد. هم چنین بعد از رجوع به
منابع ، بعضاً استناد به منابعی شده بود ولی از ذکر آن منابع به صورت کامل
ودقیق، صرفنظر شده بود وحتّی گاهی مطلبی مستند به منبعی شده بودکه بعد از
مراجعه به آن منبع چنین چیزی یافت نمی شد.یا مشکلات دیگری که نیازی به
اطالة کلام در این مورد نیست.این مقاله، پیرامون 5 سؤال کلّی و جواب آنها
تنظیم گشته که این سؤالات شاکله و پایة این مقاله را تشکیل می دهد و
هرسؤالی یک فصل ازمقاله رابه خود اختصاص داده است که هرفصل، جواب یکی ازآن
سؤالات وسؤالات ریزتر دیگر است و مجموعاً اطلاعات کلّی دراین زمینه رابه
خواننده می دهد.
سؤالات کلّی هرفصل عبارتست از:
1ـ موسیقی چیست؟ وانواع آن کدام است؟
2ـ فرق موسیقی وغنا چیست؟
3ـ موسیقی چه تأثیری برانسان دارد؟
4ـ نظرعلما و دانشمندان در مورد موسیقی چیست؟
5 ـ آیا موسیقی درمانی واقعیّت دارد؟
البته تذکّراین نکته لازم است که در این نوشتار با توجّه به ظرفیّت
وگنجایش آن، مطلب آمده و ممکن است مطالب فراوان دیگری نیز باشدکه به جهت
اختصار، بیان نشده باشد و این مسئله در نقل قول افراد و دانشمندان و علما
نیزصدق می کند یعنی ممکن است در میان دانشمندان، تنها به ذکراقوال برخی از
آنان اکتفا شده باشد و این فقط به جهت رعایت اختصار بوده وترجیحی دراین
مسئله صورت نگرفته است. ولی پیشاپیش از نواقص موجود، عذرخواهی می نمائیم.

فصل اول : موسیقی و انواع آن

در این فصل برآنیم که تعریف مختصری از موسیقی ارائه داده و با اقسام آن
آشنا شویم که البتّه محصوردر این اقسام نبوده و ممکن است به اعتبارهای
مختلف، اقسام مختلفی پیداکرد، ولی در یک تقسیم بندی کلّی می توان آن را به
اقسامی که بعداً خواهد آمدتقسیم نمود.

تعریف موسیقی

برای موسیقی تعریفهای زیادی ارائه شده و از زوایای مختلفی به آن نگریسته
شده است . موسیقی را می توان هم ازلحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی مورد
بررسی قرارداد. این واژه، یک واژة یونانی است که به آن «موسیقیا»گفته می
شود و ازآن به عنوان غنا ولحن نیز یاد شده است :
«بدان که موسیقی در لغت یونان، لحن است و لحن عبارت است از اجتماع در نغم
مختلفه که آن را ترتیبی محدود باشد و بعضی این قید را زیاده کنند که کلام
مفید بدان مقرون بود….و بعضی این قید را زیاده کنند که آن کلام، دال بر
معانی که محرّک نفس باشد به تحریکی که ملایم غرض و لفظ او موزون باشد(1)هم
چنین درتعریف موسیقی گفته شده« عبارتست ازاصوات وآهنگهایی که انسان را در
عالمی که برای وی قابل توصیف نیست سیر می دهد و چنان بر اعصاب آدمی مسلّط
می شودکه گاهی می خنداند ، گاهی می گریاند گاهی اعضاء و جوارح انسان را
بدون اختیار به حرکت در می آورد، و زمانی تهییج عشق و شهوت می کند و آدمی
را برده و غلام خود ساخته و بر اعصاب ، فکر ، عقل و روانش فرمانروایی می
کند».(2)مانند ساز زدن فارابی دربزم سیف الدّوله که با ساز زدن او مدّتی
همه خندیدند و باتغییر آهنگ، همه را به گریستن وا داشت و در آخر بانواختن
آهنگی دیگر ، همه اهل مجلس را به خواب فروبرد و سپس ازآن مجلس خارج شدکه
این جریان در تاریخ ، مشهور است.«ارسطو موسیقی را یکی از شعب ریاضی دانسته و
فیلسوفان اسلامی نیزاین قول راپذیرفته اند ولی از آنجاکه همة قواعد موسیقی
مانند ریاضی مسلّم و غیرقابل تغییر نیست ، بلکه ذوق و قریحة سازنده و
نوازنده هم درآن دخالت تام داردآن را هنر نیز محسوب دارند».(3)زیبایی
موسیقی بر حسب اثری است که درذهن و احساسات شنونده می گذارد . این هنر با
دقّت و محاسبه و اندازه گیری دقیق انجام می گیرد شاید به همین خاطر است که
در تقسیم بندیهای علوم قدیم و همان گونه که ذکرشد از شعب علوم ریاضی به
حساب آمده است.

انواع موسیقی

شاید دریک تقسسیم بندی بتوان موسیقی را به دو دسته تقسیم کرد : 1ـ موسیقی طبیعی. 2ـ موسیقی هنری.
موسیقی طبیعی : عبارت است از اصوات و نغمه هایی که ازطببیعت و یا از حنجره
حیوانات شنیده می شو د ؛ مانند صدای برگها و درختان هنگام وزیدن باد و یا
مثل آواز پرندگان وموسیقی هنری : عبارت است ازآهنگهایی که انسان با وسایل
مصنوعی(چون ویولون،گیتارو…) می سازد.تفاوت موسیقی طبیعی و مصنوعی یا هنری
را شاید بتوان در این مسئله دانست که آهنگ های طبیعی دارای سیر ملایم و
یکنواخت هستند لذا همواره برای انسان جذّاب و مفرّح و مسرت بخش بوده و بر
نشاط انسان به صورت واقعی می افزاید و این مسئله کم و بیش شاید برای همه
اتفاق افتاده ولی آهنگهای مصنوعی این گونه نیستند بلکه دارای ارتعاشات وزیر
وبم های گوناگونی هستند و لذا به نسبت این ارتعاشات و زیروبم ها سلسله
اعصاب از آن اثر می پذیرند و چون یکنواخت نیستند اثرات آن زیان بخش خواهد
بود. در موسیقی هفت دستگاه اصلی و البته دستگاههای فرعی نیز وجود دارد و
هرگونه صدایی که انسان تولید کند در یکی از این دستگاهها می گنجد . بالأخره
بعد از آن که موسیقی را به طبیعی و هنری تقسیم کردیم موسیقی هنری نیز خود
ازلحاظ فقهی به موسیقی حلال و موسیقی حرام تقسیم می شود.اگر موسیقی غنا
باشد و جزء موسیقی حرام شناخته شده باشد، قطعاً در انسان تاثیرات منفی
بسیاری خواهد گذاشت . البته در برخی از مراکز انرژی‌ درمانی ثابت شده است
که اصوات آثار بسیاری بر احساسات و روح بشر برجا می‌گذارد که هم ممکن است
سودمند وهم زیانبار باشد و در آینده درباره اثرات منفی یا مثبت آن مطالبی
خواهدآمد.

فصل دوم : فرق موسیقی و غنا چیست ؟

بعد از آشنایی کلّی باتعریف موسیقی وهمچنین انواع موسیقی، بدنیست به جواب
سؤالی که در ذهن افراد زیادی هست بپردازیم وآن این که چه تفاوتی میان
موسیقی و غنا وجود دارد؟ و مرز این دو کدام است؟ برای پاسخ به این پرسشها
از نظرات علما و مراجع بهره می گیریم.
حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله):
«غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که مناسب با مجالس لهو باشد که ازگناهان بوده
و بر خواننده و شنونده حرام است . ولی موسیقی نواختن آلات آن است که اگر
به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام
است . واگر به آن نحو نباشد فی نفسه جایز است و اشکال ندارد».(4)
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني(حفظه الله):
«غنا عبارت از آوازي است که مشتمل بر ترجيع و صوت و طرب انگيز و مناسب با
مجالس طرب باشد و موسيقي گاه بر غنا وگاه بر آلات مختلف موسيقي مانند تار،
سنتور، دف و غيره اطلاق مي شود. موسيقي را اگر به همان معناي غنا و آوازها و
سازها و بکار گرفتن آنها بدانيم ، فراگرفتن موسيقي که از قديم الايّام بين
اهل لهو و بزم متداول بود و در کشورها و مناطق مختلف انواعي از آن بکار
برده مي شده و مي شود همه حرام است».(5)
حضرت آيت الله فاضل لنکراني(ره):
«غنا عبارتست از آوازی که درآن صدا را در گلو می گردانند که به زبان عرفی
چهچه می گویند و طرب (تحوّل غیر اختیاری در مستمع) انگیز هم باشد و مناسب
مجالس لهو و لعب هم باشد…. غنا صوتی است که باترجیع و طرب همراه باشد
ومناسب مجالس لهو و لعب باشد».(6)

سؤال : اگر استماع موسيقي هيچ گونه تأثيري در انسان نداشته باشد، آيا باز حرام است؟

جواب همه مراجع : اگر از نوع موسيقي حرام باشد، گوش دادن به آن جايز نيست ؛
هر چند در شخص تأثيري نداشته باشد. (7)تبصره: موسيقي حرام ، غالباً آثار
ناپسندي دارد و باعث بيگانگي از خدا و تحريک شهوت و آلودگي به مفاسد ديگر
مي شود ولي حکم، تابع اين امور نيست و اگر به فرض، در موردي موسيقي حرام ،
هيچ تأثيري در روح و روان انسان برجاي نگذارد باز گوش دادن به آن جايز
نيست.

اولین غنا :

بنابر آنچه در معارف اسلامی آمده است:«اولین کسی که مرتکب غنا شد ، شیطان
بود(8)و ازآن به بعد غنا رواج پیدا کرد. همچنین در روایتی از امام
جعفرصادق(ع)آمده است : « وقتی آدم رحلت نمود ابلیس و قابیل بارحلت او
خوشحال شدند،آن دو در اجتماع شرکت کردند و به نشانة شادی برای مرگ آدم از
تنبورها و وسائل لهو (موسیقی) استفاده کردند پس هرکس در روی زمین از این
وسائل لذت می برد از پیروان آن می باشد»(9)
باید دانست در متون دینی واژۀ موسیقی به چشم نمی خورد ولی به جای آن واژه
های غنا ، لهو ، ملاهی و مصادیق آلات موسیقی مانند : مزمار(نی و فلوت)،
معزف (تار) ، عود ، طبل ، تنبور و مانندآن به کار رفته است.

فصل سوم : اثرات موسیقی برجسم و روان.

حال که تفاوت موسیقی وغنا و احکام آنها دانسته شد به یکی ازمهمترین بخشهای
این نوشتاریعنی انواع اثرات موسیقی برجسم و روان انسان می پردازیم. دربارة
حوزة تأثیرگذاری موسیقی و این که اصالتاً مخاطب آن کدام یک از این دو (جسم
و روان) هست باید گفت : « مخاطب حقیقی این هنر ، مغز و روان انسانها است ،
نه حس بینایی و نه حس شنوایی ؛ زیرا این دو حس چیزی جز واسطه انتقال اصوات
فیزیکی به مغز و روان انسانها نیست .تیز گوش ترین انسانها که دریافت درونی
از معنای موسیقی ندارند ، هیچ درکی درباره آن نمی توانند داشته باشند ،
حتی تفسیر و چگونگی برداشت انسانهایی که در یک جامعه و در پوشش یک فرهنگ و
یک محیط و سرگذشت زندگی می کنند گوناگون می باشد،اگرچه همه آنان ازحس
شنوایی مساوی برخوردار بوده باشند(10)ولی بالاخره اثر موسیقی دوگونه است
:1ـ اثرات معنوی 2ـ اثرات جسمی.

اثرات معنوی و روحی موسیقی:

روح انسان ، مهم ترین جنبة وجودی انسان است، لذا هر آن چه که برآن اثر
بگذارد می تواند در کمال و سقوطش، مؤثّر باشد. از این جا اهمّیت اثر موسیقی
بر روح و روان انسان مشخّص می شود. ما در این بخش مهمترین آثار موسیقی را
بر روح بررسی می کنیم:

1ـ گمراهی و غفلت ازخدا :

از بزرگ ترین آثاری که برای موسیقی ذکر شده است دور شدن از یاد و ذکر
خداست . قرآن در سورة لقمان يكى از عوامل گمراهى و ضلالت را «لهو الحديث»
دانسته است. «ومِن النّاسِ مَن یشتری لَهوالحدیثِ لیُضلَّ عن سبیلِ
الله(11)«لهویعنی غفلت ،یعنی دورشدن از ذکرخدا ، دورشدن از معنویت ، دورشدن
از واقعیتهای زندگی ، دورشدن ازکار وتلاش و فرو غلتیدن در ابتذال و بی بند
وباری».(12) در روايات اسلامى از «لهو الحديث» نیز به «غنا» تفسير شده
است.(13) شنيدن غنا و موسيقى آن چنان اراده انسان را سست و غريزه جنسى شخص
را تحريك مى‏كند كه شخص را از ياد خدا و قيامت باز می دارد لذا ازعوامل
گمراهی به حساب می آید.

2- گرايش به فساد :

غنا و آواز مطرب و لهوى، انسان را به سوى شهوت و فساد اخلاقى مى‏كشاند و
از راه پرهيزكارى باز مى‏دارد.مجالس غنا و موسيقى، معمولاً جزو مراكز مفاسد
گوناگون است و این خود دلیل روشنی است بر این که موسیقی درگرایش به فساد
نقش مؤثّری دارد . در حديثى از نبى اكرم(ص) آمده است : «الغناءُ رقية
الزنا»:«غنا نردبان زنا است».(14)

3 ـ سوء عاقبت :

برای اثبات سوء عاقبت، به واسطة غنا و موسیقی به یک داستان کوتاهی که در
زمان امام صادق (ع) اتفاق افتاده اکتفا می کنیم ، چرا که آن چه در زمان آن
بزرگواران رخ داده، صرفاٌ یک داستان نیست بلکه باید عبرت برای سایرین وآنان
که در زمانهای بعد می آیند قرار بگیرد. مردی به امام صادق(ع) عرض کرد:
همسایگان من کنیزانی دارند که آواز می خوانند و با عود (یکی از آلات
موسیقی) می نوازند . چه بسا به هنگام قضای حاجت نشستنم را طول می دهم، تا
صدای آنها را بیشتر بشنوم.امام فرمودند: « این کار را نکن. در روز قیامت در
برابر خداوند هیچ عذری نداری ؛ مگر سخن حق را نخواندی که می فرماید : گوش،
چشم، دل، مسئولند و در برابر کارهایی که کرده اند، مورد سؤال واقع می
شوند. » مرد عرض کرد : به خدا سوگند گویا این آیه را تاکنون نخوانده و
نشنیده بودم. دیگر به خدا این کارها را انجام نمی دهم و از اوآمرزش می طلبم
. امام سپس فرمودند: «برخیز و غسل کن و آن چه می توانی نماز بخوان، چون تا
کنون به گناه بزرگی مشغول بودی و چه بد حال وتیره بخت بودی اگر بدون توبه و
بر این حال از دنیا می رفتی.» (15) همین داستان کوتاه، خود مؤیّد بزرگی بر
مطلب ما می باشد و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل.

4- قساوت قلب :

يکي از اثرات شوم موسيقي بر روان انسان ها پديد آوردن بيماري قساوت قلب در
انسان مي باشد. و مويّد اينکلام، سفارش رسول خدا (ص) به حضرت علي (ع ) مي
باشد كه به ایشان فرموده اند:« يا على؛ سه كار دل راسخت كند: گوش دادن به
آواز و موسيقى و شكار و به دربار سلاطين رفتن(16) افرادي که مداومت بر گوش
دادن به موسيقي و مطربي دارند قلبشان مريض مي گردد. و نتيجه اين سختي و
قساوت قلب اين مي شود که ديگر موعظه و پند در اين قلوب اثر نمي کند. زيرا
طبق آيات قرآنی از آثار گناهکاري ، قساوت قلب است.خداوند متعال درقرآن مي
فرمايد : قلوب افراد گناهکار مانند سنگ است يا سخت تر از سنگ . زيرا برخي
از سنگ ها از ميانشان آب بيرون مي آيد يا از ترس خدا از بلندي ها فرو مي
افتد.(17) ولي قلوب افراد گناهکار به قدري سخت است که ديگر چيزي از پندها و
موعظه هاي الهي در آن اثر نمي نمايد.نشانه و علامت اين بيماري آن است که
اين گونه افراد وقتي در مجلسي قرار مي گيرند که در آن سخن از خدا و قرآن و
ياد مرگ و آخرت است، اهل موسيقي، حالشان بد مي شود و دوست دارند زود از اين
گونه مجالس خارج شوند و بر عکس اگر در جايي باشند که سخن از دنيا و سرگرمي
هاي گمرا ه کننده باشد . به اشتياق بر آن توجه مي کنند و دوست ندارند که
تمام شود و باز تاييد کنندة سخنان فوق،آية 6 و7 سورة لقمان است که در آية 6
در مورد اهل «لهوالحدیث» توضيح و بلافاصله درآية 7 که مورد بحث ما است مي
فرمايد: و چون آيات و گفتارما بر اهل لهو و موسيقي خوانده شود دوري گزينند و
روي برگردانند و تکذيب آن گفتار نمايند مانند کسي که آن را نشنيده و گويا
در گوش هاي ايشان سنگيني است از شنيدن آيات ما پس به ايشان عذابي دردناک را
مژده بده.

5- از بین رفتن حيا :

امام صادق(ع) در این رابطه در حدیثی می فرمایند :«مَن ضُربَ في بَيته
بَربَطٌ أربعينَ يوماً سلَّطَ اللهُ عليه شَيطاناً يُقال له القَفَندَر فلا
يَبقي عضوٌ مِن أعضائه إلّا قَعدَ عليه فإذا كانَ كذلك نزعَ منه الحياءُ
ولم يُبال ما قال و لا ما قيل فيه»(18)«كسي كه در خانه اش چهل روز بربط (
نوعي تار ) نواخته شود خداوند متعال شيطاني را به نام قفندر بر او مسلّط مي
كند كه عضوي از اعضاي وي باقي نمي ماند مگر اينكه او را در برمي گيرد و
هنگامي كه اين گونه شد حيا از او گرفته مي شود به گونه اي كه نسبت به آنچه
به او گفته مي شود بي تفاوت مي گردد».در خصوص اهمّيت حيا نيز خوب است
بدانيد رسول خدا (ص) در این باره فرموده اند : «حيا و ايمان با همديگر
وابسته‏اند چون يكى از ميان برود، ديگرى هم از ميان مى‏رود».(19)و باز در
اهمیّت حیا درحدیثی آمده است که:«کسی که حیا نداردایمان ندارد(20)شهید
مطهّری در کتاب تعلیم وتربیت در اسلام به نقل ازمسعودی در مروّج الذّهب می
نویسد : در زمان عبدالملک یا یکی ازخلفای بنی امیّه که موسیقی رایج بود
خبربه خلیفه رسیدکه شخصی باکنیزش خواننده هستند و تمام جوانان مدینه را به
فساد می کشند . خلیفه دستور داد آنها را آوردند .آن مردگفت : معلوم نیست
آنچه این کنیز می خواند غنا باشد و ازخلیفه خواست خودش امتحان کند. وقتی
کنیز شروع به خواندن کرد کم کم دید سرخلیفه دارد تکان می خورد و به جایی
رسید که خلیفه چهار دست و پا راه می رفت و می گفت : بیا به امرکوب خودت
سوارشو.
«واقعاً موسیقی قدرت فوق العاده ای مخصوصاً ازجهت پاره کردن تقوا و عفّت دارد».(21)

6ـ از بین رفتن قوّة تفکّر:

موسیقی بوسیله ارتعاشات خود، اعصاب راتحت تأثیر خودقرارداده وکم کم برقوای
ادراکی چیره می شود.به عبارت دیگر«موسیقی به حسب انواع هنری که دارد وهریک
از آن انواع مختلف یک حالت دراعصاب ادراکی بر می انگیزد، ازشهوت و بی
بندوباری ویا شادی ونشاط و اندوه و یا خیالات عرفان گونه و یا دیگرحالات که
همۀ آنهاحالاتی است خیالی و اوهام ساز ،دیگر ادراکات را بر کنار کرده و
همان خیالات جای آن راگرفته و در مسیر انگیزه های موسیقی به حرکت در می
آورد . در این حال پای عقل و ذهن و اندیشه به همان خیالات و اوهام بسته شده
و درهمان مسیر خیال بافی های موسیقی درحرکت است و دیگر نمی تواند به خود
آید.»(22)

7- از بين رفتن غيرت:

«إنّ شَيطاناً يُقال له القَفَندَرُ إذا ضَربَ في مَنزل الرَّجلِ أَربعينَ
صباحاً بالبَربَطِ و دَخلَ الرّجالُ وَضع ذلك الشّيطانُكلَّ عضوٍ منه علي
مِثله مِن صاحبِ البيَتِ ثمّ نفخَ فيه نفخةً فلا يُغار بعدَها حتّي تؤتي
نساؤه فلايُغارُ.» (23)«كسي كه چهل روز در خانه اش بربط نوازند و مردمان بر
او وارد شوند شيطاني به نام قفندر اعضاي خود را به تمام اعضاي بدنش مس مي
نمايد ، پس غيرت از آن مرد برداشته مي شود تا به حدي كه با زنانش اگر فعل
قبيحي كنند بدش نمي آيد ». با اين روايت شاید بتوان به يكي از علل اصلي
رواج بد حجابي و فحشا در جامعه پي برد، چراكه براساس اين روايت به هر
مقدارموسيقي در جامعه رواج پيدا كند غيرت از مردان زايل شده و نسبت به بد
حجابي وتعرّض نامحرمان به ناموسشان ،بي تفاوت تر مي شوند.

8 ـ جنون و دیوانگی:

فشار شدید موسیقی بر روی اعصاب ، قدرت اندیشه و تفکّر را از انسان می گیرد
لذا منجر به انجام کارهایی که با عقل تضاد دارد می شود.نمونه ای ازاین
کارهای جنون آمیز را ذکرمی کنیم : «درملیون پنجاه هزار نفر بعد ازگوش کردن
به یک کنسرت موسیقی چنان موسیقی آنها را به هیجان آوردکه ناگهان همه به هم
ریختند و بدون جهت، هم دیگر را زخمی و مصدوم کردند و قبل از این که پلیس
خود را برساند چند نفر به ضرب چاقو از پای درآمدند و به چندین دختر ، تجاوز
شد وتعداد زیادی مجروح شدند»(24) یا« درایالت «لتیل راک» جوانی پیانو یاد
می گرفت . نغمات موسیقی چنان درروح اوهیجان ایجادکرد که بدوندلیل ازجای
برخاست وبا19ضربه چاقو،معلّم خودرا ازپای درآورد».(25)

9ـ افسردگی:

کسی که درموسیقی غوطه ور شد، حالت خمودی وافسردگی،یکی ازحالاتی است که بر
او عارض می شود.این مسئله در کسانی که با مطالعه ودرس وبحث سروکار دارند
بیشتر نمود دارد . به گونه ای که بعد از موسیقی رغبت آنها نسبت به مطالعه
کمترشده و نیروی فکر آنها ضعیف می شود.روانشناس معروف ، دکتر «الکسیس کارل»
درکتاب «راه و رسم زندگی» می نویسد : «برخی دانش آموزان می خواهند با توجه
به رادیو درس خود را یاد بگیرند و در راه تحصیل پیشرفت کنند ، باید گفت
رادیو نیز مانند سینما و موسیقی کاهلی کاملی می بخشد به کسانی که به آن
سرگرمند(26)

10- نزول بلاهاي ناگهاني و عدم استجابت دعا :

هم اكنون بسياري به دنبال پاسخ اين پرسش مي گردند كه چرا زندگي هايمان با
وجود رفاه ظاهري با بلاها و مصيبت ها آميخته شده و يا اينكه چرا هرچه دعا
مي كنيم مستجاب نمي شود ؟ یکی ازعوامل این گونه مسائل راشاید بتوان در
روايتي که از امام صادق (ع) نقل شده پیدا کرد.که فرموده اند : «بَيت
الغناءِ لاتُؤمن فيه الفجيعةُ و لا تُجاب فيه الدَّعوةُ و لا يَدخلُه
المَلَكُ.»(27) «خانه اي كه در آن غناء خوانده مي شود از مصيبت و بلاي
ناگهاني ايمن نيست و دعا در آن مستجاب نمي شود و فرشته داخل آن نمي گردد
.»اینها بخشهایی از مضرّات موسیقی بر روان و معنویّت انسان ها بود و اینک،
اثرات جسمانی و مادی آن را بررسی می کنیم.

درمقابل همة این حرف هایی که زده شد و همة مضرّاتی که برای موسیقی گفته شد
عده ای نیزادّعا می کنند که موسیقی در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد
دارد والبتّه امروزه یکی از بحث های مهم، همین بحث درمان، بوسیله موسیقی
است که اصطلاحا ًبه آن موسیقی درمانی گفته می شود. و یا گفته می شود که پخش
موسیقی در گاو داری ها بر روی شیر دهی گاوها تأثیر داشته و مقدار شیردهی
آنان را افزایش داده است و از این قبیل مسائل.
اثرات جسمانی و مادی موسیقی :

همان گونه که گفتیم در این باب ، اثرات موسیقی را ازجنبة فیزیکی و
جسمانی نیز بررسی خواهیم کرد ولی برای این که بتوانیم زیان های جسمی موسیقی
را بیان کنیم ابتدا به مقدمه ای باید اشاره کنیم:دربدن انسان، یک سلسله
اعصاب وجود دارد که به آن، سلسله اعصاب نباتی می گویند. سلسله اعصاب نباتی
به دو دسته تقسیم می شوند : ۱ـ اعصاب سمپاتیک. ۲ـ اعصاب پاراسمپاتیک.اعصاب
سمپاتیک وظیفه اش تنگ کردن مردمک چشم، جلوگیری ازترشح ، بالا بردن فشارخون،
تنگ کردن ضربان قلب و… می باشد و باعث می شود که انسان در کارهای زندگی
بیدار و در امور،کوشا و فعّال باشد.اعصاب پاراسمپاتیک برعکس اعصاب سمپاتیک
عمل می کند . ارمغان آن برای انسان، رخوت وسستی و بی حالی،خواب، غفلت، سهو و
نسیان و اندوه حزن و بیهوشی است و وظیفه اش انقباض عضلات صاف ، ایجاد ترشح
، تقلیل فشارخون، تنگ کردن مردمک چشم وکند کردن ضربان قلب و… می
باشد(۲۸)بدیهی است وقتی از خارج تحریکاتی روی اعصاب شروع می شود اعصاب
سمپاتیک وپاراسمپاتیک به میزان تحریکات خارجی تعادل خود را از دست داده
پائین یا بالا می روند. ازجلمه تحریکات خارجی که منجر به عدم تعادل بین
اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک می شود ارتعاشات موسیقی است که باعث اثراتی
دربدن می شود که ما به گوشه ای ازآن ها اشاره خواهیم کرد:
۱ـ ضعف اعصاب:

ازبین رفتن تعادل بدن که منوط به مختل شدن تعادل وتوازن بین دوسیستم
اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک است منجر به پدیدآمدن ضعف اعصاب می شود.دکتر
«آرنولدفریدمانی» پزشک بیمارستان نیویورک ورئیس کلینیک سردرد، باکمک
دستگاههای الکترونی تعیین امواج مغز وتجربیاتی که بدست آورده ثابت کرده که
یکی از عوامل مهم خستگیهای روحی وفکری وسردردهای عصبی،گوش دادن به موسیقی
رادیو است مخصوصاً برای کسانی که به موسیقی آن دقّت وتوجّه می
کنند(۲۹)شورای ملّی تحقیقات کانادا هم نتایجی از تحقیقات خود اعلام کرده که
قابل توجّه است : صدای موسیقی ، هر قدر هم که ضعیف باشد ، آشفتگی فوق
العاده شدیدی در کار مغز ایجاد می کند ، صدای ملایم موسیقی حتّی درموقع
خواب دشمن سلامت است.خطرناک ترین و بدترین عذاب برای کسی که به خواب رفته
است،صدای آهستة موسیقی درحال پخش است(۳۰)
۲ـ عمرکوتاه:

گفته می شود عمر متوسّط انسان، حدود ۱۲۰سال می باشد ولی علل وعوامل
مختلفی درکاهش یا افزایش این مقدار مؤثر است . عواملی چون تغذیه،تفریح
،خنده،گناه و…امام صادق (ع ) می فرمایند: «بَیتُ الغِنا لا تؤمنُ فیهِ
الفَجیعةُ وَ لاتُجابُ فیه الدَّعوَةُ وَلایَدخُلُهُ المَلَکُ(۳۱).«خانه ای
که در آن غنا باشد، از مرگ و مصیبت دردناک ایمن نیست و دعا در آن به اجابت
نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند».طبق یافته های دانشمندان نیز از جملة
عوامل کاهش طول عمر انسان، سرو صداها و صدای موسیقی می باشد به طوری که
اکثرموسیقی دان ها به نصف عمر طبیعی هم نرسیده اند و بعضاً با عوارض و مرگ
ناگهانی از دنیا رفته اند، حتّی در قرون قبل هم که مردم از این آلودگی ها
به دور بوده ودارای عمرهای طولانی بوده اند، کار گزاران موسیقی ازعمرطبیعی
محروم بوده اند. آمارهایی که در این زمینه اعلام شده است مؤیّد این مطلب
است که نوع موسیقی دانان، دارای عمرهای کوتاهی بوده اند و ما دراین نوشتار
به جهت اختصار ، فقط به ذکر نام برخی از این موسیقی دانان بسنده می کنیم تا
فقط شواهدی بر این مطالب ذکر شده، ارائه شده باشد و عزیزان را جهت
اطّلاعات بیشتر به کتب مربوطه(۳۲) ارجاع می دهیم.تذکر: الف ـ البتّه ممکن
است ازموسیقی دانان کسانی هم باشندکه عمرآنها بیش از اینها بوده باشد ولی
در اینموردآن چه راکه غالب بوده درجدول، بیان کرده ایم.

ب ـ ممکن است علّت مرگ همة افراد ذکر شده ، صرفاً موسیقی نبوده و علل
دیگری نیز دخیل باشد ولی آن چه مسلّم است یکی از عوامل آن را می توان
موسیقی ذکرکرد.

نام

تاریخ تولد

تاریخ مرگ

مدت عمر

ملیّت

لئونارد  دولئو

۱۶۹۴

۱۷۴۴

۵۰ سال

ایتالیایی

پرگولوزی

۱۷۱۰

۱۷۳۶

۲۶ سال

ایتالیایی

هرولد

۱۷۹۱

۱۸۳۳

۴۳ سال

فرانسوی

ژرژبیژه

۱۸۳۸

۱۸۷۵

۳۷ سال

فرانسوی

مندلسن

۱۸۰۹

۱۸۴۷

۳۸ سال

آلمانی

بتهون

۱۷۷۰

۱۸۲۶

۵۶ سال

آلمانی

اسکریابین

۱۸۷۲

۱۹۱۵

۴۳ سال

روسی

ایوانویچ گلینکا

۱۸۰۴

۱۸۵۷

۵۳ سال

روسی

مک داول

۱۸۶۱

۱۹۰۸

۴۷ سال

آمریکایی

جان فیلد

۱۷۸۲

۱۸۳۷

۵۵ سال

آمریکایی

توماس مورله

۱۵۵۷

۱۶۰۲

۴۵ سال

انگلیسی

هنری پرسل

۱۶۵۸

۱۶۹۵

۳۷ سال

انگلیسی

حبیب الله بدیعی

۱۳۱۲

۱۳۷۱

۵۹ سال

ایرانی

ناصر عبداللّهی

۱۳۴۹

۱۳۸۶

۳۷ سال

ایرانی

در ضمن، این اسامی از کتاب تأثیر موسیقی بر اعصاب وروان، استخراج شده است.
۳ ـ گرایش به مواد مخدّر:

بسیاری ازموسیقی دانان به علّت عارض شدن ضعف اعصاب گرایش به مواد
مخدّر پیدا کرده تا شاید درمانی برای این بیماری پیداکنند. مواد مخدّر در
نگاه اول مسکّن خوبی برای اعصاب وروان است لذا غافل از مضرّات زیاد آن ،به
آن روی آورده و در دام آن گرفتار می آیندکه البتّه خود مواد مخدّر نیز
درکاهش قوة بینایی نقش دارد و مضرّات مواد مخدّر ، خود فصل جداگانه ای می
طلبدکه از گنجایش بحث خارج است.
۴ ـ ضعف چشم:

از جمله حسّاسترین اعضای بدن چشم ها وگوش ها هستند. حرکت چشم ها توسط
اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک انجام می شود وگفته شدکه بوسیله ارتعاشات
موسیقی تعادل این سیستم به هم می ریزد و موجب ضعف اعصاب می شود ، ادامه این
عملکرد موجب تأثیرات عمیق دراین اعضای حسّاس و در نتیجه با عث ضعف چشم و
حتّی کوری می شود.
۵ ـ فشارخون :

یکی دیگر از عوارض موسیقی پیدایش بیماری فشار خون است که البتّه این
هم عوامل مختلفی دارد و موسیقی یکی ازآن عوامل است. این مسئله را پزشکان با
بررسی های خود دریافته اند و به کسانی که با موسیقی و سروصدای زیاد در
ارتباط اند در مورد عوارض آن هشدار داده اند. دکتر «گورلدواین» پس از
مطالعات زیاد به این نتیجه رسید که رادیو، علّت اساسی فشارخون به شمار می
رود و برای اطمینان از این موضوع بازوبند فشار خون را به خود بست و این
نتیجه بدست آمدکه هرقدر انسان از یک قطعة موسیقی بدش بیاید، همان اندازه
فشار خون او بالا می رود ، دکتر «واین» از تغییر فشار خون در اثر شنیدن چند
قطعة موسیقی درتعجّب بود و بالأخره برای این که دچار خطر رادیو نشود رادیو
را خاموش کرد.از همه مهمتر مشاهده حالات روانی خود موسیقی دانان است که
بزرگترین نمایش تجربیات و آزمایش های علمی و عملی است که زیان موسیقی را در
این قسمت برای ما تشریح می کند ، زیرا آنها به تدریج ،گرفتار اختلالات
عصبی و حسّاسیّت های بی جا شده و در نتیجه، اغلب دچار انقباض عروق و
فشارخون و سکته های مغزی گردیده و حتّی بعضی ها در هنگام نواختن موسیقی،
فشار خون آنها بالارفته ودر اثر سکتة ناگهانی جان

خود را فدای تحریکات و ارتعاشات موسیقی کرده اند. آیا همین سکته های
نوازندگان، در هنگام اجرای برنامه های موسیقی؛ خود ،دلیل بارز دیگری نیست ،
مبنی براین که موسیقی تا چه اندازه در ایجاد فشار خون مدخلیّت
دارد؟(۳۳۹این ها بخشی از مضرّات موسیقی بود، چراکه موسیقی، مضرّات دیگری را
نیز به همراه دارد، ازجمله: مشکلاتمغزی ، مشکلات قلبی ، تهییج و…که به جهت
جلوگیری ازاطالة کلام به همین مقدار بسنده و از توضیحات بیشترخودداری می
نماییم.
موسیقی وکمال انسان

برخی برای توجیه استماع موسیقی آن را برای بدست آوردن حال و مقام
،مفید دانسته و می گویند : چه مانعیداردکه برای رهروان حق وحقیقت در ابتدای
کار، موسیقی و سماع برای تحصیل حال تجویز شود؟پاسخ :کدامین منطق واقع
بینانه می گویدکه تعلیم و تربیت هایی که به وسیلة عمل خارجی وگفتار صحیح و
روشن صورت می گیرد،حذف شود و به وسیلة موسیقی وسماع که فاقد محتوا بوده
وتنها باشکل خوشایندش خیالات راتحریک می کند،تحوّل واقعی در انسان به وجود
آورده شود؟ اگرشما برای اشخاص احمق و کسانی که از نیروی اندیشه وتعقّل
محرومند،صدهاهزار آهنگ پرمعنی وزیبا بنوازید ،چه تأثیر مثبت در آنان ایجاد
خواهد کرد؟درنتیجه برای به ثمررسیدن تعلیم وتربیت مجبورهستیم قوای دفاعی
وخودِروان راتقویت کنیم ،نه خیالات وتجسمیّات ونا هشیاریهای تصنّعی
را….بهترین دلیل این مدّعا(که هر اندازه موسیقی، آدمیان را به خود مشغول
بدارد، ازحالات روحانی وملکوتی خالص آنان می کاهد) وضع روانی اکثریت قریب
به اتفاق مردم دوران معاصر ماست که به جهت گسترش موسیقی در شرق و غرب ،حتّی
متأسّفانه درهمة کشورهای اسلامی یک حالت لذّت گرایی وتأثیر پذیری از
موسیقی ، روان آنان را فرا گرفته و از وجد و هیجانات و شهودهای عالی ملکوتی
والهی آنان به طور وحشتناک کاسته است.(۳۴)همچنین اگر قرار بود که موسیقی ،
عاملی در تکامل انسان باشد و وسیله ای برای رسیدن به مقامات الهی باشد
بدون شک ، رهبران ما یعنی معصومین (علیهم السّلام) این مطلب را برای پیروان
خویش بیان می فرمودند و از بیان این مسئله فرو گذار نمی کردند چرا که آنان
برای رساندن انسان ها به کمال حقیقی خویش آمده اند و اگر چیزی راکه باعث
رسیدن انسان به کمال است ذکر نکرده باشند نقض غرض خواهد بود. لذا نمی توان
این حرف را پذیرفت.

مسئلة دیگراین است ؛که درست است موسیقی یک هنر است ولی ازطرف دیگر،
فقط یک محرّک برای روح و روان انسان است . به عبارت دیگر موسیقی چیزی را به
انسان نمی دهد وآن حالات مختلفی را که برای موسیقی گفته شد به او اعطا نمی
کند بلکه صرفاً یک محرّکی است که آن حالاتی را که در انسان ها وجود دارد
تحریک می کند و بر می انگیزد.پس موسیقی دارای دو جنبه است:۱ـ جنبة شکل
روانی آن. ۲ـ جنبة محتوایی آن.و امّا شکل روانی موسیقی ،آن تأثیری است که
انسان در درون خود ، با شنیدن موسیقی احساس می کند.
امّا محتوای موسیقی چیست؟

وقتی که آهنگ حماسه ای نواخته می شود، آیا این آهنگِ حماسه ای مانند
مارش، در درون خود چیزی که واقعیت داشته باشد به من می دهد یا مانند کلمات
یا عدوات قراردادی تأثیری در من به وجود می آوردکه حالت حماسه ایِ مرا می
جوشاند؟ من می جوشم ، نه این که محتوای موسیقی این حالت را در من به وجود
می آورد، بلکه عامل محرّک احساسات و هیجانات من عبارت است از واحدهای مربوط
به آن حماسه که در محیط زندگی ام چه از سرگذشت خود و چه از تاریخ ملّت و
قومی که جزئی ازآن هستم ،به وجودآمده است ، یا تاریخ ملّت خود.پس موسیقی
محتوایش حماسه و محبّت و عشق و اندوه نیست ، بلکه این عناصر رسوب یافته
دردرون من است که با ورود امواج موسیقی در درونم می جوشد و تحریک می شوم.
این است معنای آن که می گوید موسیقی شکل دارد ولی محتوا ندارد یا محتوا
وشکل درموسیقی یکی بیش نیست .(۳۵)
فصل چهارم : نظرعلمای اسلام و دانشمندان غرب راجع به آثارموسیقی:

حال که با اثرات موسیقی برجسم و روان انسان آشنا شدید ، سراغ
دانشمندان غرب و علمای اسلام خواهیم رفت تا نظرات آنها را نیز راجع به
موسیقی بدانیم.« امام خمینی(ره) »: « از جمله چیزهایی که مغز جوان ها را
تخدیر می کند، موسیقی است … موسیقی، انسان را از جدّیت بیرون می برد. یک
جوان که عادت کرده روزی چند ساعت را با موسیقی سروکار داشته باشد، یک جوانی
که اکثر اوقاتش را پای موسیقی بنشیند … از مسایل زندگی و از مسایل جدّی به
کلّی غافل می شود عادت می کند همان طورکه به مواد مخدّر عادت می
کند…موسیقی با تریاک فرقی ندارد، تریاک یک جور خلسه می آورد و این یک جور
خلسه می آورد… نباید دستگاه تلویزیون، جوری باشد که ۱۰ ساعت موسیقی
بخواند….این عذر نیست که اگر موسیقی نباشد در رادیو، آنها می روند از جای
دیگری موسیقی می گیرند حال اگر از جای دیگر می گیرند، ما باید به آنها
موسیقی بدهیم؟…جوانی که به موسیقی عادت کرد دیگر نمی تواند کار انجام دهد ،
دیگرنمی تواند قاطع باشد». (۳۶)

« امام خامنه ای(حفظه الله) »:« به نظرم می رسد که موسیقی می تواند
گمراه کننده باشد، می تواند انسان را به شهوات دچار کند ، می تواند انسان
را غرق در ابتذال و فساد و پستی کند ؛ می تواند هم این نباشد و می تواند
عکس این باشد . مرز حلال وحرام اینجاست».(۳۷)

« علّامه جعفری(ره) »: «عمدة جذّابیّت و لذّت موسیقی و انبساط آوردن
آن ، معلول سلب هشیاری به واقعیتهای درون ذات و برون ذات و هم چنین سلب
اختیار است…در حالی که موسیقی ها حتّی روحانی ترین آنها با دو حقیقت مزبور
(هشیاری واختیار) سازگار نیست و این اصل را همة ما می دانیم که هیچ حرکت
ناهشیارانه و جبری نمی تواند تکاملی باشد، اگر چه با نظر به عوامل گوناگون ،
دارای لذّت و جذّابیّت بوده باشد . جنبة تخدیری موسیقی را نیز می توان در
نظر گرفت ، لذا اگر درحال جذبة موسیقی، ذکر الله اکبر را به زبان بیاوریم ،
هیجان وتأثّر از موسیقی مانع ازآن خواهد بودکه ما معنای آن ذکر مقدّس را
به طور معیّن و مستقیم درک کنیم و با همة قوای مغزی وروانی متوجّة آن
باشیم».(۳۸)

«ناپلئون هیل» (نویسندة آمریکایی) : «ده چیز است که باعث هیجان و
تحریک مغز می شود این وسائل ده گانه که مغز انسان را به هیجان و فعّالیّت
وادار نموده و نوسانات آن را به اعلا درجه می رساند عبارتند از:

۱ـ اشتیاق وعلاقة جنسی ۲ـ … ۳ ـ … ۴ـ موسیقی ۵ ـ …»(۳۹)

پروفسور«ولف آدلر»( استاد دانشگاه کلمبیا) : « بهترین و دلکش ترین
نواهای موسیقی، شوم ترین آثار را روی سلسله اعصاب می گذارد….موسیقی علاوه
براین که سلسله اعصاب ما را در اثر جلب دقّت خارج از حدّ طبیعی آن سخت خسته
می کند، عمل ارتعاش صوتی که در موسیقی انجام می شود تولید عرقی خارج از
حدّ طبیعی در پوست ایجاد می نماید که بسیار زیان بخش است و ممکن است مبدأ
امراض دیگری قرارگیرد»(۴۰)

«هگل» (فیلسوف شهیر فرانسوی) می گوید: «ادبیات عالی ترین هنرها، و
موسیقی پست ترین هنرهاست زیرا اولی بیش از همه با فکر و معنا سر وکار دارد و
موسیقی با حقیقت و معنا سر وکار ندارد».(۴۱)
فصل پنجم : موسیقی درمانی

درمقابل همة این حرف هایی که زده شد و همة مضرّاتی که برای موسیقی
گفته شد عده ای نیزادّعا می کنند که موسیقی در درمان بسیاری از بیماری ها
کاربرد دارد والبتّه امروزه یکی از بحث های مهم، همین بحث درمان، بوسیله
موسیقی است که اصطلاحا ًبه آن موسیقی درمانی گفته می شود. و یا گفته می شود
که پخش موسیقی در گاو داری ها بر روی شیر دهی گاوها تأثیر داشته و مقدار
شیردهی آنان را افزایش داده است و از این قبیل مسائل.دراین موردتوجه به چند
نکته لازم می باشد: اولاًباید دیدکه این ادعاهای مطرح شده تا چه حد صحّت
وسقم دارد وتاچه حد از جنبه های تبلیغاتی برخوردار است.ثانیاً بسیاری از
روانپزشکان معترف اند به این که نتیجة درمان با موسیقی بسیارضعیف است چنان
که «اسکریل» در این زمینه می گوید: «من اقرارمی کنم که عدم موفّقیّت هایی
در زمینة درمان با موسیقی وجود دارد ولی باید در ضمن، اثرتسکین دهنده و
مشغول کنندة آن را نیز درنظرداشت(۴۲)». ثالثا ًباید نسبت بین کسانی راکه
بوسیلة موسیقی درمان شده اند وکسانی که از این طریق دچار بیماری های روحی
شده اند سنجید و مقایسه کرد و دیدآمار کدام یک بیشتر است. در این صورت با
مشاهدة آمار زیاد بیماران خواهیم دید که آمارشان قابل مقایسه نیست . در ضمن
، برفرض تأثیر مناسب داشتن، یا این گونه است که آن موسیقی ، موسیقی طبیعی
است یا موسیقی هنری است که انسان براستماع آن مجاز باشد ، نه هرموسیقی. و
این گونه موسیقی ها نیز نه برای هر شخصی بلکه برای یک عدة خاصّی که پزشک
متعهّدی برای اوتجویز کرده باشد مفید خواهد بود. لذا این گونه نیست که هر
شخصی بتواند هر نوعی از موسیقی را که خواست به این بهانه گوش دهد. همچنین
شاید بیماری هایی از این طریق درمان شود ولی ما فقط ظاهر قضیّه را می بینیم
و مضرّات آن را نمی بینیم. مثل درمان، با قرص ها که ظاهراً بیماری، بواسطة
آن رفع می شود ولی در واقع، یک عارضة دیگری پیدا می شودکه شاید در کوتاه
مدت ، متوجة آن نشویم ولی در دراز مدت اثر خود را بگذارد .کارکرد موسیقی در
درمان نیز محدودة خاصّ زمانی و کاربردی دارد و استفاده بلند مدت و بی
پروای آهنگهای مختلف، بویژه آهنگ ها ی پرتنش، مورد تجویز هیچ درمانگری
نیست.در مورد موسیقی و افزایش شیر گاو هم باید گفت :همان دانشمندانی که
افزایش شیر گاو را براثر موسیقی اثبات کرده اند بعدها پائین بودن کیفیّت آن
شیر وشیری را که غیر طبیعی دوشیده شود اثبات کرده اند.(۴۳) هم چنین
عمرگاوها پائین تر آمده است.درنهایت می توان گفت : ممکن است موسیقی دارای
اثرات مثبتی برای انسان باشد ولی آیا باید فقط به اثرات مثبت آن نگاه
کرد؟در مورد شراب هم قرآن ، فرموده : منافعی برای مردم دارد(۴۴)و شاید هم
حتّی در برخی مراکز، تجویز شود ولی قرآن در ادامه می فرمایدکه ضرر وگناهش
بزرگتر از نفعش هست . لذا هرآن چه را اگر چه دارای منافعی نیز باشد نمی
توان مطلقاً مفید دانست و باید جنبه های دیگر آن را نیز در نظرگرفت. و
بالأخره این که نمی توان منکر تأثیر موسیقی و حتّی لذّت موسیقی شد و این
مسئله، حل شده است ولی بحث اصلی راجع به آن دسته ازموسیقی هایی بود که هم
ازنگاه شرع وهم ازنگاه دانشمندان مذمّت شده بود که در اثر تخریبی چنین
موسیقی جای تردید نیست وعمدة مضرّاتی هم که گفته شد به همین قسم از موسیقی
بر می گردد.یک نکته نیز حائز اهمیّت می باشد وآن این که اگرچه در این مقاله
از زاویة فقهی کمتر به این مسئله توجّه شد ولی باید دانست که آن چه راکه
شرع از آن نهی کرده حتّی اگر از لحاظ علم تجربی عکس آن اثبات شود نباید
فریب خورد و امرشرع را غیرعلمی قلمدادکرد بلکه باید تابع محض دستورات الهی
بود حال علم ،آن را اثبات کند یا نه. و اما در مورد دیگرموسیقی ها همان
طورکه ملاحظه شد عدّه ای این گونه موسیقی را نیز ردکردند ولی درمقابل، عدّه
ای نیز به چنین موسیقی خرده نگرفته و حتّی برخی از آن استقبال کرده


دسته بندی موسیقی

دسته بندي موسيقي:           

                                                          1. غنايي

                                                          2. غير غنايي

                                                          3. مشکوک 

 

موسيقي مشکوک

يعني آن دسته از موسيقي
هايي که نسبت به آْنها شک و ترديد داريم که آيا از قسم موسيقي غنايي و
ممنوع است يا از قسم غير غنايي و جايز،
وظيفه ما در اين
گونه موارد چيست؟در احکام اسلام تا موضوع احراز نگردد، حکم بر آن مترتّب
نميشود. احراز موضوع هم –تطبيق موضوع بر مصاديق- فقط به يکي از سه طريق
ممکن
است. در مورد موسيقي، موسيقي غنايي موضوع براي حرمت است. حال اگر به علت حصول شکّ و ترديد نتوانستيم موضوع حرمت را که همان غنايي بودن است اثبات و احراز کنيم، به حسب ظاهر حرمت و ممنوعيتي در کار نخواهد بود. به همين جهت به اتفاق همه فقها و مراجع عظام تقليد،موسيقي
هايي که شک در غنايي بودن و عدم غنايي بودن آن داريم، جايز بوده و حرام
نيست و در اين مقوله فرقي بين موسيقي هاي صدا و سيما و
غير آن نيست.

{بعضي از آدمها نفهمن، بعضيا
نمي فهمن، بعضيا هم خودشونو به نفهمي ميزنن…                            
آدمي که نفهمه يا نمي فهمه، خيلي فرق ميکنه با آدمي که خودشو به نفهمي
ميزنه!!!!!!! ……  نکنه موسيقي غنايي گوش بدين بعدش خودتونو به نفهمي
بزنين و بگين ما نميدونيم که اين موسيقي غنايي هست يا نه!!!!!!!!!!!!!!!!
حواستون باشه ها…..}

اما، رعايت جانب احتياط امري است عقلايي که در تمام
ابعاد زندگي يشر مورد عمل قرار ميگيرد. اين امر در مورد احکام ديني هم
عقلاً و شرعاً مطلوب
و راجح است، هرچند واجب نباشد.

رعايت احتياط در مشتبهات

ما در بسياري از امور
دنيوي که صرفاً احتمال ضرر ميدهيم، جانب احتياط را گرفته، از انجام آن
خودداري ميکنيم – از جاده اي که احتمال خطر بدهيم عبور
نميکنيم،
با وسيله اي که احتمال زيان بدهيم مسافرت نميکنيم، از انجام معامله اي که
احتمال زيان بدهيم خودداري ميکنيم و … –  منشأ اين احتياط آن
است
که آن ضرر محتمل دامن ما را نگيرد و ما را از زندگي ساقط نکند. در مورد
احکام ديني هم خوب است آن جايي که احتمال حرمت و گناه ميدهيم،
جانب
احتياط را گرفته و از انجام آن خودداري کنيم تا اينکه خداي ناکرده مبتلا
به حرام و گناه نشويم. اين احتمال فوق العاده بااهميت است؛ چون صحبت
ازمخالفت با خداي متعال است که عقل و وجدان ما را از آن برحذر ميدارد.

پیامبر گرامي اسلام صلي
الله عليه و آله محرّمات الهي را به قرق گاه -منطقه ممنوعه- تشبيه فرموده
اند و انجام مشتبهات -يعني آنچه مردّد بين حلال
و حرام
است، مثل موسيقي مشکوک – را به منزله قدم زدن در کنار قرق گاه دانسته اند
که ممکن است نفس، آدمي را به ورود در قلمرو ممنوعه وادار
کند. به همين جهت فرمودند: مشتبهات را ترک کنيد تا ناخودآگاه وارد منطقه ممنوعه ي  محرمات نشويد. (بحارالانوار، ج2، ص259)

مرحوم علامه جعفري استفاده از موسيقي هاي مشکوک را قدم زدن روي نوار مرزي دانسته و ميگويد: در مواردي که اداي موسيقي را درمي آوريم و يا به برخي از موسيقي ها که گمان ميکنيم جزو موسيقي هاي ممنوع نيست،‌گوش فرا ميدهيم، اگر هم که فرض کنيم اين گونه امور ممنوع نباشد، حداقل قدم روي نوار باريکي گذاشته ايم که يک طرف آن قطعاً قلمرو ممنوعيّت و حرمت است، و چون نفس آدمي لذت طلب است لذا تدريجاً قانون را پايمال ميسازد. (حسين ميرزاخاني، مباني فقهي- رواني موسيقي، ص33)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top