مراحل ایجاد مرغداری

نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

متقاضیان طرح های مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت
به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس
طرح در خواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات
مورد نیاز، بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری
توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد و تمام مشخصات مجری طرح، نوع و
ظرفیت طرح، مقدار زمین و مسا حت مسقف در آن قید شده است . در این مقاله سعی
شده مشخصات و ابعاد یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه بررسی و ارایه
شود.
مجری پروژه پس از اخذ پروانه تاسیس باید نسبت به ترسیم نقشه طرح خود توسط
کارشناسان مجرب اقدام کرده و بعد از تائید آن از طرف سازمان صادر کننده
پروانه تاسیس ، عملیات اجرایی را شروع نماید:
نوع طرح: مرغداری گوشتی؛
ظرفیت:20000 قطعه؛
زمین: مساحت زمین برابر پروانه تاسیس 5400 متر مربع مساحت
مسقف: بر اساس دستورالعمل های سازمان حهد کشاورزی در حال حاضر 2400 متر
مربع برای یک واحد مرغداری گوشتی 20000 قطعه ای می باشد که باید به صورت
ذیل در طراحی نقشه، مد نظر قرار گیرد:
– سالن پرورش : 2000 متر مربع؛
– تأسیسات جانبی : ( انباردان، پیش سالن ها، خانه کارگری و دفتر مدیر) 400متر مربع ؛
طراحی تاسیسات:
در یک پروژه 20000 قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موقعیت آن می توان حالت های مختلفی را طراحی و اجرا نمود:
الف) طرح اول :دوسالن 10000 قطعه ای در امتداد هم؛
ب) طرح دوم : 4 سالن 5000 قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر؛
ج) طرح سوم : دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم.
الف) طرح اول : دو سالن 10000 قطعه ای در امتدادهم: در
صورتی که زمین مورد نظر حالت مستطیلی داشته و طول آن حداقل 150 متر باشد،
پیشنهاد می شود از گزینه الف استفاده شود و دو سالن به ابعاد 5/71* 14 متر
که در بین آنها اتاق فرمان به ابعاد 5/4* 14 متر قرار می گیرد را بنا نمود.
با توجه به طول زمین میتوان عرض سالن را کمتر یا بیشتر نیز انتخاب نمود ولی
باید دقت کرد که تغییر عرض سالن شرایط خاص خود را نیز در نحوه مدیریت،
تعداد تهویه ها، تعداد ردیف زنجیردانخوری، آبخوری ها و سایر نکات فنی را می
طلبد و باید آن را رعایت نمود . ولی به نظر می رسد بهترین حالت، عرض 14
متر باشد که در این صورت می توان 6 ردیف زنجیر دانخوری و 6 ردیف آبخوری در
سالن نصب نمود.
ارتفاع دیواره های سالن 8/2 متر و در وسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مناسب
در صورت استفاده از سقف تیرچه و بلوک 1/3 متر خواهد بود. البته می توان با
مشورت مهندس ناظر طرح و نظر مجری در پوشش سالن ها با در نظر گرفتن آب و
هوای منطقه از سقف های گنبدی یا شیروانی نیز استفاده کرد.
ارتفاع اتاق فرمان یک متر بیشتر از سالن ها انتخاب می شود تا علاوه بر
تامین حجم مناسب هوای مورد نیاز هیترها ، فضای کافی برای نصب دانخوری ها ،
تابلوهای برق ، لوله های آب و سایر تجهیزات وجود داشته باشد.
درب ها:
1) در ورودی اتاق فرمان حهت راحتی در انتقال و نصب لوازم به ابعاد ( 120* 180 سانتی متر) تعبیه شود.
2) از اتاق فرمان برای هر یک از سالن ها یک عدد در به ابعاد 180* 100 سانتی متر به داخل سالن پرورش نصب گردد.
3) در یک سوم انتهای سالن پرورش یک درب به اندازه 180* 100 سانتی متر حهت مواقع ضروری، تخلیه سالن و غیره نصب گردد .
پنجره ها :
1) با عنایت به اینکه در حال حاضر سیستم تونلی در سالن های مرغداری عملاً
مورد رضایت بوده و بهترین عملکرد را نشان داده است؛ لذا در ابتدای سالن و
به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1-1 متر، در هر ضلع سالن
تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 1*2/1 متر و به فاصله حدود 3 متر از همدیگر
طراحی و تعبیه شود. علی رغم اینکه تامین نور کاملاً مصنوعی می باشد ولی
پیشنهاد می شود فواصل 23، 43 و 63 متری سالن نیز در هر ضلع یک عدد پنجره
1*2/1 متر نصب شود تا ضمن استفاده ازنور طبیعی در مواقع لزوم برای تنظیم
تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .
2) یک عدد پنجره به ابعاد ( 80* 100 سانتی متر) نیز در ضلع مقابل در ورودی
پیش سالن حهت ایجاد تهویه و تأمین هوای مورد نیاز قرار می گیرد.
تهویه ها :
1) در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و عرض سالن تعداد تهویه ها انتخاب و
نصب می گردد. لذا برای سالن به ابعاد 14*5/71متر، تعداد 2 عدد تهویه
140*140 و 3 عدد تهویه 70 سانتی متری به طوری که یک در میان نصب شود ، مورد
نیاز است .
2) برای جلوگیری از ورود هوای خروجی سالن پرورش توسط تهویه ها ، به داخل
مزارع اطراف و عدم مزاحمت ، به فاصله 2 متر از انتهای سالن دیوار حایل و یا
دیوار حیاط مرغداری احداث می شود. همچنین می توان کانال های فلزی یا
گالوانیزه هوای خروجی از تهویه ها را به طرف پایین هدایت نمود.
ب) طرح دوم : چهار سالن 5000 قطعه ای دو به دو موازات همدیگر:
در صورتی که در زمین انتخابی حالتی مربعی شکل یا شبیه آن داشته باشد می
توان دو ردیف سالن شامل دو واحد 5000 قطعه ای که اتاق پیش سالن در و سط
آنها قرار دارد، ایجاد نمود که در این صورت ابعاد سالن ها 12*5/41 متر،
اتاق فرمان 12*4 متر و ارتفاع دیوارها 8/2 متر انتخاب می گردد.
در و پنجره ها :
1) در ورودی اتاق فرمان 8/1 *2/1 متر؛
2) در ورودی سالن پرورشی 8/1 *1 متر؛
3) یک عدد درب اضطراری در یک سوم انتهای سالن 8/1 * 1 متر؛
4) یک پنجره 8/0 * 1 متر در ضلع مقابل در ورودی اتاق فرمان نصب شود؛
5) در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1- 1
متر، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 8/0 * 1 و به فاصله حدود 3
متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود .
6) دو عدد پنجره 8/0* 1 در 20 و 34 متری ابتدای سالن در دو ضلع طولی نصب
شود تا ضمن استفاده از نور در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان
هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .
7) تهویه ها در انتهای سالن و به تعداد دو عدد 120 و 3 عدد 90 سانتی متری به صورت یک در میان تعبیه شود .
ج) طرح سوم : دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم :
در صورتی که موقعیت و ابعاد زمین مناسب طرح ها الف یا ب نباشد و مجری طرح
خود تمایلی به اجرای روش های یاد شده نداشته باشد، می توان از حالت دو سالن
10000 قطعه به موازات هم استفاده کرد که مختصات آن به شرح ذیل است:
1) هر سالن پرورش به ابعاد 14 * 71 و ارتفاع دیوار 8/2 متر؛
2) سر سالن و اتاق فرمان به ابعاد 5/3 * 14 و ارتفاع دیوار 8/3 متر؛
3) در ورودی سر سالن 2/1 * 8/1 متر؛
4) در ورودی سالن 1* 8/1 متر؛
5) یک عدد در دو سوم انتهای سالن به طرف حیاط مرغداری و اندازه 1 * 8/1 متر.
انبار:
در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت نمود به نحوی که کمترین فاصله را با اتاق فرمان داشته باشد .
اماکن ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین جهت حمل و تخلیه مواد اولیه را داشته باشد .
نزدیکترین فاصله را با درب ورودی مرغداری داشته باشد .
حداقل فضای مورد نیاز جهت احداث انبار 180 متر و حداکثر می توان 240 متر را
برای انبار یک واحد مرغداری 20000 قطعه در نظر گرفت لذا برای پروژه حاضر
انبار به طول 15 ، عرض 12 و ارتفاع 5 متر انتخاب می شود .
درب اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه نمایند .
همچنین با عنایت به موقعیت انبار و سالن ها یک یا دو درب به ابعاد 8/1* 1
متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه می شود .
از آنجا که امکان ایجاد گردو خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه
جیره وجود دارد؛ لذا دو عدد تهویه 60 سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 8/0* 1
متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود.
خانه کارگری :
در یک مرغداری 20000 قطعه ای حداقل به دو نفر کارگر نیاز است لذا برای محل
اسکان آنها دو واحد به مساحت 100 متر مربع شامل یک اتاق خواب ، هال ،
آشپزخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد .
موتور خانه :
با توجه به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره پرورش برق مورد نیاز را
در اختیار داشته باشد لذا یک اتاق به ابعاد 3*4 متر جهت استقرار موتور برق
اضطراری و قرار دادن لوازم و ادوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود.


ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین

الف- فواصل

حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و كارخانجات با
واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرك و روستا(مناطق مسكونی)،
جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن،
خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبكه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض
تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.

تبصره:
در خصوص بعضی از انواع كارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات كه در
جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی كه در فصول
اختصاصی پرورش هر كدام از آنها ذكر شده اقدام می شود.

ب-عوارض جغرافیایی و اقلیمی

1-  در حد امكان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، كه جهت وزش باد از سوی مناطق مسكونی به طرف دامداری باشد.

2-
محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار كننده، به خصوص جوندگان،
باید طوری احداث شود كه از نظر عبور و مرور، سایر حیوانات و جوندگان وحشی
به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.

3-  محل تآسیسات نباید در مسیلهای شناخته شده، قرار گیرد.

مجوزها و نحوه دریافت آنها

انواع مجوزها

 مجوزهایی كه به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیتهای مختلف دامداری یا اداره كارخانجات و كارگاهها صادر می شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی

مجوزی
است كه، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری،
مرغداری، كارخانه… در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می
گردد.

مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه است و در موارد ضروری 6 ماه دیگر تمدید می گردد.

هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یك از مجوزها به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.

در
صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با
ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را
فراهم آورند.

همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

**
موافقط اصولی مجوز رسمی محسوب نشده و فقط محض دریافت استعلام از ادارات
مربوطه میباشد و پس از ارائه و یا تائید ادارات مربوطه از طریق كمسیون
استانی اقدام به صدور مجوز (پروانه تاسیس) می شود .

ب- پروانه تأسیس

مجوزی
را كه هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری،
كارخانه یا كارگاه، كه دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه
تأسیس می گویند.

مدت اعتبار پروانه تأسیس 2 سال و با نظر كمیسیون صدور پروانه استان به مدت یك سال دیگر قابل تمدید است.

چنانچه
پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده
باشد، در صورت ارائه مدارك و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه
تأسیس حداكثر برای مدت یك سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.

صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یك نفر یا شركت ثبت شده باشد.

در
صورتیكه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با
ارائه وكالت بلاعرض به نام یكی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را
فراهم آورند.

دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و
تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به كمیسیون صدور
پروانه استان اعلام نمایند.

انتقال پروانه تاسیس به غیر یا تبدیل به شركت می بایست قبلا مورد تائید كمسیون صدور پروانه قرار گیرد .

ج- پروانه بهره برداری

مجوزی را كه متقاضیان پس از تأسیس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دریافت می دارند، پروانه بهره برداری می نامند.

پس
از اعلام خاتمه عملیات از سوی دارنده پروانه تأسیس، كمیسیون صدور پروانه
استان، موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته زمینه بازدید مشترك كارشناسان
دامپروری و دامپزشكی را از تأسیسات مربوط فراهم و در صورتی كه عملیات
ساختمانی و تأسیساتی مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائید كارشناسان مربوط
قرار گیرد، حداكثر ظرف مدت یك هفته، پروانه بهره برداری صادر كند.

تبصره:
در صورت ضرورت نوسازی واحد دامپروری در همان پلاك یا مرمت و بهسازی واحد
یا توسعه، موضوع پس از طرح در كمیسیون استان و كسب نظر موافق كمیسیون،
مراتب موافقت جهت انجام اموراداری، به صورت كتبی با تعیین زمان لازم حداكثر
6 ماه برای مرتب و بهسازی و 2 سال برای نوسازی یا توسعه واحد به متقاضی
اعلام گردد.

در موقع صدور پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته باطل و در پرونده نگهداری می شود.

در پروانه های صادره، نكات ذیل باید مشخص شود:

1- مشخصات واحد

باید
وقوع، چگونگی بهره برداری،ظرفیت، مساحت زمین و مساحت زیربنا، در كلیه
پروانه ها قید شود. در خصوص پروانه های دامداری، نژاد و تعداد دام موجود
نیز، بر حسب مورد ذكر می گردد.

تبصره1: شیوه بهره برداری براساس جدولهای تنظیم شده در دستورالعمل تعیین شماره پروانه منضم به((نظام)) مشخص می شود.

تبصره2:
در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، براساس مبانی ذكر شده در((نظام)) یا
در ذیل نقشه های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد می باشد.

2-  مدت اعتبار

مدت
اعتباربرای اولین صدور پروانه و مجوزهای بهره برداری 3 سال و پس از سپری
شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت 5 سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره1:
تمدید واحدهائی كه قبلاً پروانه دریافت داشته اند، بر روی فرمهای جدید با
ذكر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت می گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول و
نوبت های بعدی، مهر و امضاء خواهد شد.

چنانچه در پایان مهلت اعتبار
پروانه، هیچ گونه ساختمانی تاسیس نشده یا رفع نواقص و تكمیل عملیات صورت
نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، پروانه مربوط
پس از طرح در كمیسیون، لغو می شود و مراتب جهت قطع كلیه امتیازات به واحد
زیربط اعلام می شود.

متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل كنند:

1-
احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب
موافقت قبلی مرجع صادر كننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین،
استفاده از ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط، توسعه،
فروش و انتقال نیز، بدون كسب اجازه ممنوع می باشد، در این خصوص، از
متقاضیان تعهدنامه اخذ خواهد شد.

2- چنانچه مالك زمین بعد از صدور
پروانه با كسب اجازه از كمیسیون صدور پروانه،واحد خود را به شركت تبدیل
كند، این تغییر نام پروانه،حتی قبل از احداث ساختمان دامداری یا كارخانه(در
مدت تأسیس)، به نام شركت، بلامانع است .(پس از ارائه مدارك قانونی مربوط
به شركت )

3- به شرط ارائه وكالتنامه رسمی غیرقابل عزل، از سوی سایر شركاء تغییر نام پروانه به نام هریك از شركاء نیز بلامانع خواهد بود.

4- كلیه مزایای ناشی از پروانه های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ممنوع است.

5- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه نیستند.

6- دامدارن نباید با دریافت یك پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام كنند.

و- مجوز بهداشتی

مجوزی
است كه سازمان دامپزشكی كشور به منظور رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای
در بهره برداری از كارخانجات و كارگاههای موضوع این نظام كه مجوز تأسیس آن
را از وزارت صنایع یا دیگر دستگاهها صادر می نمایند،صادر می گردد.

مدارك مورد نیاز جهت دریافت مجوز

 اشخاص
حقیقی یا حقوقی كه بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری،
دامداری یا كارخانه های مرتبط اقدام كنند، باید مدارك ذیل را ارائه نمایند:

الف- مدارك مربوط به زمین تأسیسات

1- در مورد اراضی دارای سند مالكیت: اصل اسناد مالكیت به همراه یك نسخه فتوكپی ازآنها.

2-  در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 20 سال، كه بدین منظور تنظیم شده است.

تبصره: در مورد زمینهای اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می گردد.

3- 
در مورد اراضی فاقد سند مالكیت:  مستند تصرف و احراز مالكیت، كه به تائید
مدیریت جهاد شهرستان یا اداره كل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد
و همچنین، امضا وارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینكه پس از صدور پرانه
در صورت اثبات صحت عدم مالكیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق
اعتراضی ندارد و باید خسارتهای وارده را نیز، جبران كند.

4- در مورد
اراضی مشاع:  گواهی لازم به نام خود، مبنی بر تعیین مساحت زمین، از مرجعی
كه توسط مدیریت جهاد شهرستان معرفی می شود، همچنین نقشه زمین مورد نظر، جهت
ایجاد تأسیسات كه به تائید و امضای كلیه مالكین زمین و در صورت عدم امكان
دسترسی به كلیه مالكین، به تصدیق عده ای از مالكین آن رسیده باشد.

تبصره1:
نظر به اینكه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام
برده، طی استشهد اراضی مشاع(فرم شماره 5) متعهد شوند كه پس از تقسیم و
افراز ملك، زمین یاد شده در تصرف شخصی كه پروانه به نام او صادر خواهد شد،
باقی بماند. این فرم و نقشه مذكور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملك، یا
نزدیكترین شورای محل برسد.

تبصره2: در صورتی كه زمین محل احداث
تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطی پروانه به نام یكی از مالكین صادر
می گردد كه وكالتنامه رسمی غیرقابل عزل از سایر مالكین مبنی بر اجازه
ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.

5- در مورد
زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه:  گواهی لازم مبنی بر مالكیت یا تصرف
زمین و بلامعارض بودن آن، و همچنین تائیدیه حدود و مشخصات و مساحت زمین از
مدیریت كشاورزی محل و نیز، نقشه تفكیكی اراضی محل كه زمین مورد نظر جهت
احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.

6-  در مورداراضی واگذاری از
سوی سازمانهای كشاورزی یا سازمان جنگلها و مراتع:  صورت مجلس واگذاری زمین و
همچنین، نقشه و كروكی موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب- مدارک مربوط به زمین کشت علوفه

در مورد واحدهائی كه برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی كشت نباتات علوفه ای دارند:

1- 
گواهی از مدیریت كشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار كافی آب جهت كشت نباتات
علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمین آب
مورد نیاز كشت نباتات علوفه ای و تائید مدیریت زراعت استان .

تبصره1: در مورد زمینهای اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعین می گردد.

تبصره2:
در صورتی كه محل زمین كشت نباتات علوفه ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری
نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشكالی در
حمل علوفه از محل كشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان این فاصله منوط
به نظر كمیسیون استانی خواهد بود.

تبصره3: در صورتی كه زمین نباتات علوفه ای در استان دیگری باشد، تائیدیه سازمانهای كشاورزی هر دو استان، الزامی است.

3-
در مورد زمینهای سنددار، فتوكپی نقشه تفكیكی پلاك اصلی كه پلاكهای فرعی در
آن، مشخص و به تائید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در مورد اراضی
فاقد سند مالكیت، كروكی یا نقشه تقریبی كه محل اراضی مورد نظر بر روی آن
مشخص شده باشد و جهتهای چهارگانه آن با متراژ زمین و ابعاد محدوده، معین
شده و به تائید شورای محل روستای وقوع ملك یا نزدیكترین شورا و مدیریت
كشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.

طرح توسعه

 در
مرحله تأسیس اجازه توسعه داده نمی شود دارندگان پروانه بهره برداری،تنها در
صورتی اجازه توسعه دارند، كه علاوه بر رعایت كلیه شرایط لازم، توانایی
مدیریت آنها جهت ظرفیتهای بالاتر مورد تائید كمیسیون صدور پروانه استان
قرار گیرد. بدیهی است كه توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و
راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.

تبصره:
بدیهی است كه توسعه هر واحد حداكثر تا سقف ظرفیتهای مجاز با رعایت سیاستها و
راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام می باشد.

تبدیل یا تغییر کاربری مجوز

تبدیل،
اعم از اینكه بخواهد در نوع دام، نژاد یا شیوه بهره برداری صورت گیرد، با
در نظر گرفتن اولویتهای منطقه ای، در چهارچوب سیاستهای وزارت جهادكشاورزی ،
بلامانع است. در مورد تبدیل دامداری از یك نوع به نوع دیگر و نیز تبدیل
نژاد یا نحوهُ بهره برداری در صورت داشتن كلیه شرایط لازم جهت فعالیت جدید،
پروانه قبلی باطل و پروانه بهره برداری جدید صادر می شود.

* در
صورتیكه متقاضی بدون اخذ نظر كمسیون صدور پروانه ، خود سرانه نسبت به تغییر
كاربری اقدام نماید ، پروانه بهره برداری ابطال خواهد شد .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top