ماده 35 دانشگاه

قوانین و مقررات

معرفی پرسنل حوزه معاونت آموزش

معاون آموزشی : آقای دکتر غلامعلی مرادلی
 مدیر آموزش: آقای جعفر مهدوی نژاد
 مسئول امتحانات : آقای علی دهقانپور
مسئول برنامه ریزی : آقای علی نوری 

خدمات آموزش: سرکار خانم سعیدی
سرپرست کارگزینی هیأت علمی : آقای علیرضا عمان
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4: دانشجویان موظفند در
مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های
دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند. لیکن درصورتی که این امر به تاخیر
افتد تاخیر بیش از سه شانزدهم ساعت هر درس بیشتر نشود ، انتخاب واحد درسی
دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است . در این حال
مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

ماده 19:تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی‌تواند از 12 واحد کمتر و 20 واحد بیشتر باشد.

واحد های درسی دوره تابستان

ماده 27:  حداکثر واحدهای
انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویان که در
تابستان فارغ التحصیل می‌گردند 7 واحد می‌باشد.

ماده 31: غیبت غیر موجه : دانشجو
در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، علمی یا نظری – عملی ،
کار آموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد ‌شد
ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32: غیبت موجه :دانشجو در
بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، علمی یا نظری – عملی ، کار
آموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می‌شود.

ماده 35:غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می‌شود.

حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو می‌تواند تا پنج
هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی
– نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از
حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد ، پاره وقت 10 واحد، آموزش معلمان 8 واحد)
کمتر نشود.

درس ناتمام

ماده 43: در مواردی مانند دروس
پروژه نهایی ، کارآموزی ، کارورزی ، عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی
که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین
شده که ذیلاً درج می‌گردد میسر نباشد ، آن درس یا دروس نا تمام تلقی شده و
حذف می‌گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و
حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در
نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که
بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر
در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول
تکمیل و تحویل نماید.

 

دانشجوی مشروط:

ماده 46:دانشجویان دوره های
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و
دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نیمسال
متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند «میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر
از 12 باشد» اخراجی تلقی می‌گردند.

تبصره 1-  به دانشجویانی که برای
اولین بار مشمول ماده 46 می‌گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها
حداقل 10 باشد یک بار ارفاق می‌گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول
تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال‌های بعد از آن مجدداً مشروط
شوند به شرط اینکه ،‌ هم میانگین ترمی و هم میانگین کل (هر دو)11 و بالاتر
گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

ماده 48: دانشجو می تواند در هر
یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حداکثر دو نیمسال و در دوره
های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی
استفاده کند.          

 مراحل مرخصی تحصیلی:

دانشجو می‌تواند در هر یک از
دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته حداکثر دونیمسال و در دوره های
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی
استفاده کند ،‌ لذا دانشجو باید تقاضای مرخصی تحصیلی خود را به صورت کتبی ،
حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی
ذیربط تسلیم و پس از گذراندن مراحل مالی تاییدیه آنرا دریافت نماید .آموزش
واحد دانشگاهی زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر
گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

مشروطی و شرایط آن:

میانگین نمرات دانشجو در هر
نیمسال نباید کمتر از 12 باشد (کارشناسی و کاردانی ) در غیر این صورت مشروط
محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود که جز در
آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال نخواهد
داشت .

دانشجویان دوره های کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان
دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ، که در سه نیمسال متوالی یا
چهار نیمسال متناوب مشروط شوند اخراجی تلقی خواهند شد ولی اگر برای بار اول
باشد در صورتیکه میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق جهت
ادامه تحصیل به آنها داده خواهد شد.

ثبت نام با تأخیر:

حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت
نام در مقطع کاردانی و کارشناسی یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی
می‌باشد مشروط به اینکه هنگام مراجعه از نظر نظام وظیفه و مدرک پایه منعی
نداشته باشد.

فراغت از تحصیل:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد در غیر اینصورت مدرک مرسوم دانشگاهی به وی اعطاء نمی گردد.

 

مراحل ثبت نام

هر سال پس از اعلام
اسامی پذیرفته شدگان توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و تاریخ اعلام
مراجعه جهت ثبت نام ،تیم ثبت نام به ترتیب ذیل در مکان ….. ( قبل از ثبت
نام اعلام میگردد) تشکیل و عملیات ثبت نام انجام می‌شود.
 

  •  احراز هویت
  • کنترل مدارک پایه
  • کنترل بخش نظام وظیفه
  • صدور فیشهای ثبت نام
  • اخذ شماره دانشجویی و معرفی به سیستم
  • کنترل فیش‌های واریزی و ثبت در سیستم
  • کنترل و تکمیل اطلاعات اولیه در سیستم و انتقال عکس به سیستم
  • انجام امور مربوط به پژوهش و صدور کارت کتابخانه
  • کنترل مدارک بایگانی و اخذ آن

 

روش انتخاب واحد در هر نیمسال

پرداخت وجه از طریق سامانه الکترونیکی بانک ملی

پرداخت از طریق حساب سیبا بانک ملی بدون نیاز به مراجعه حضوری

روش اول

مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: www. iau-saveh.ac.ir   و
انتخاب گزینه ثبت نام اینترنتی انتخاب گزینه پرداخت شهریه به صورت
الکترونیکی ، در این حالت کل وجه ثبت نام دانشجو با مانده بدهی آن از
نیمسال قبل مشخص می‌شود(بدهی قبلی شهریه ثابت) گزینه ورود به سایت بانک ملی
را انتخاب کرده و شماره کارت 16 رقمی و شماره رمز (دوم ) و شماره
CVV2 وارد
نمائید در اینصورت اگر عملیات موفق آمیز باشد و دانشجو در حساب ملی
کارت خود به اندازه شهریه اعلام شده موجودی داشته باشد انتقال وجه انجام
می‌شود و پیغامهای آن‌ در صفحه ظاهر خواهد شد.

از سایت بانک ملی خارج شده و به
صفحه ثبت نام برگردید تا مراحل ثبت نام تکمیل گردد. این پورسه الزامی است و
در صورتیکه مستقیماً‌ از صفحه بانک بدون برگشت به صفحه دانشگاه خارج شوید
اسناد مالی پرداخت شما ثبت نخواهد شد.

« دانشجویان جهت افتتاح حساب و دریافت ملی کارت در اسرع وقت به یکی از شعبات بانک ملی در سراسر کشور مراجعه نمایند«

روش دوم

پس از مراجعه به بانک ملی ، وجه
شهریه ثابت ثبت نام و بدهی قبلی خود را حداقل 72 ساعت قبل از انتخاب واحد و
حذف و اضافه به حساب ذیل همراه با کد شناسه مالی واریز نمایید و جهت
انتخاب واحد به سایت اینترنت دانشگاه مراجعه نموده و واحدهای مورد نظر را
انتخاب ، ثبت و تائیدیه آن را دریافت نمایید( مسئولیت رعایت مقررات آموزشی
بر عهده دانشجو می باشد) ضمناً جهت دریافت کد شناسه به امورمالی مراجعه
نمایید

دانشجویانی که موارد خاصی در ثبت
نام مالی و پرداخت شهریه دارند مثل وام – تخفیف و یا تقسیط باید به محل
امور مالی دانشگاه مراجعه حضوری نمایند.

شماره حساب سیبا بانک ملی (همراه با کد شناسه مالی)                                  0103508507003

 

 

 

 

 

حوزه معاونت دانشجویی   

 در
راستای نیل به اهداف عالیه و ایجاد فضای آرام برای دانشجویان گرامی و آرامش
خاطر برای خانواده های آنها در این حوزه کلیه همکاران سعی خود را به کار
گرفته اند که با تلاشی دو چندان در هر چه بهتر نمودن فضای موجود اقدام
نمایند.

دوایرحوزه معاونت دانشجویی به شرح ذیل میباشد:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل فعالیت

 1

محمد شریف مقدسی

معاون دانشجویی

ساختمان اداری

 2

جواد نایینی

مدیر امور دانشجویی

ساختمان اداری

 3

رضا اسماعیل محمدی

متصدی اموردانشجویی(امور دفتری و بایگانی)

ساختمان اداری

 4

طاهره عطاییان

کارشناس فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

 5

علیرضا خبیری

متصدی امور دانشجویی (نقل و انتقالات)

ساختمان اداری

6

عطیه فخیمی

رئیس اداره فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

7

علیرضا خبیری

امور مشمولین

ساختمان اداری

8

محسن رضایی مسئول رستوران رستوران دانشگاه

9

فاطمه تنها

مسئول امور خوابگاهها(خواهران)

 

10

عفت اسفندیاری

کارشناس فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

11

رقیه احدی

 

کارشناس امور دانشجویی( راهنمایی و مشاوره)

 

12

فاطمه کریمی

متصدی فارغ التحصیلان

 

13

نسرین باغکی

متصدی فارغ التحصیلان

ساختمان اداری

14

شاهپور قنبری

رئیس اداره تربیت بدنی

سالن ورزشی 1

15

رقیه بابایی

کارشناس امور تربیت بدنی (خواهران)

سالن  ورزشی و ساختمان اداری

16

معصومه فانی

مسئول امور خوابگاهها(خواهران)

خوابگاه خواهران

17

محمد محبعلی

مسئول امور خوابگاهها(برادران)

خوابگاه برادران

18

رقیه احدی

کارشناس امور دانشجویی( راهنمایی و مشاوره)

 

 

     

 

 

فارغ التحصیلان

فارغ التحصیل به فردی گفته می
شود که بر اساس ضوابط مصوب در دانشگاه پذیرفته شده و کلیه دروس رشته مقطع
تحصیلی را مطابق با سر فصل مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم و
تحقیقات و فناوری بر مبنای آئین نامه و قوانین آموزشی گذرانیده باشد.
دانشجویان در آغاز ترم آخر موظفند مدارک خود را شامل ( ارزش تحصیلی مدرک
پایه، فیش هزینه   فارغ التحصیلی، تمبر مالیاتی، عکس و اصل مدرک پایه ) به کارشناس آموزش مربوطه تحویل دهند.

پس از پایان امتحانات ترم آخر و
ثبت قطعی نمرات پرونده توسط مسئول آموزش به کارشناس فارغ التحصیلان (آقای
علیزادگان -ساختمان اداری)تحویل داده می شود .

کارشناس فارغ التحصیلان پس از
بررسی کلیه مدارک و تطبیق کلیه واحدها برابر سرفصل مصوب آئین نامه آموزشی و
صدور تسویه حساب، پرونده را جهت تأیید نمرات و صدور مدرک تحویل اداره فارغ
التحصیلان می نماید.

فارغ التحصیلانی که از معافیت
تحصیلی استفاده نموده اند ( مشمولین) موظفند قبل از اتمام مهلت شش ماهه
فراغت از تحصیل برای انجام تسویه حساب و دریافت معرفی نامه جهت ارائه به
بخش وظیفه عمومی به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند در غیر این صورت
عواقب ناشی از آن به عهده شخص فارغ التحصیل می باشد. فارغ التحصیلان رشته
های پرستاری و دامپزشکی موظفند بعد از اتمام دوره طرح گواهی خود را به
اداره فارغ التحصیلان ارائه نمایند تا اقدامات لازم برای صدور مدارک آنان
انجام شود. فارغ التحصیلانی که مشکل نظام وظیفه ندارند(به جز رشته های
پرستاری و دامپزشکی) یکماه بعد از تسویه حساب برای دریافت مدرک فراغت از
تحصیل مراجعه نمایند.

الف) مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت :

1ـ اصل و تصویر کارت پایان خدمت
یا گواهی اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه و یا برگه اعزام به خدمت بدون
غیبت در مدت اعتبار آن و یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر (جهت
آقایان) 2ـ ارائه برگه سوم تسویه حساب3ـ ارائه برگه مجوز تحویل مدرک از
امور مالی 4 ـ ارائه برگه مجوز تحویل مدرک از صندوق رفاه

ب) مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه: ارائه اصل گواهینامه موقت

ج)مدارک لازم جهت دریافت ریز نمرات قابل ترجمه: 1ـ تصویر شناسنامه 2- تصویر دانشنامه3ـ واریز مبلغ 55000 ریال به حساب سیبا    0104460446004   بانک ملی

توجه: مدرک فارغ التحصیلی (موقت یا دانشنامه) فقط به خود فرد یا افراد دارای وکالت نامه رسمی تحویل خواهد شد

 

 

بیمه دانشجویی

به منظور تأمین خدمات رفاهی، خدمات بیمه ای در قالب صندوق های بیمه ای دانشگاه با شرایط ذیل تشکیل گردیده است.

1ـ کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل عضو صندوق مذکور قرار می گیرند.

2ـ تعهد صندوق مذکور فقط در حد جبران خسارت ناشی از حادثه در زمان حادثه بوده و هزینه تداوم درمان و بیماری قابل قبول نمی باشد.

3ـ مدارک لازم برای دریافت خسارت حوادث می بایست حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وقوع حادثه تکمیل و به سازمان مرکزی ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت حوادث دانشجویی از صندوق حوادث دانشگاه:

1ـ اصل نمونه برگ 114/16 تکمیل شده با اعلام شماره حساب بانکی واحد.  

 2ـ اصل
گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق، نوع و علت حادثه و با
بررسی دقیق و مهر و تأیید مسئولین واحد.3ـ اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی
انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی یا تصویر برابراصل شده دادگستری با ذکر
مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده ای).

4ـ اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه (صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمی باشد.)

5ـ اصل گواهی فوت صادره اداره
ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر
اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به فوت).

6ـ اصل گواهی پزشکی قانونی مبنی
بر اتمام درمان و تعیین درصد نقص عضو احتمالی حادث شده یا تصویر برابر اصل
شده آن توسط دادگستری(در مورد حوادث منجر به نقص عضو).

خوابگاه : 

بخش خوابگاه در دو قسمت خواهران و برادران سعی در ایجاد فضای امن و راحت جهت رفاه حال دانشجویان میباشد.

نحوه ثبت نام : 1. مراجعه به
امور دانشجویی ( خواهران و برادران ) جهت دریافت فرم ثبت نام 2. مراجعه به
امور دانشجویی جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خوابگاه 3. در صورت موافقت با
ثبت نام در خوابگاه ، دریافت فیش از امور دانشجویی   4. ارائه فیش
واریزی و مدارک لازم ( 2 قطعه عکس ، یک برگ تصویر شناسنامه ) به مسئولین
مربوطه 5. دریافت کارت خوابگاه از امور دانشجویی ((اولویت ثبت نام خوابگاه
با دانشجویانی می باشد که از راههای دور جهت تحصیل مراجعه می
نمایند.))            

 

نقل و انتقالات :

ضوابط و زمان نقل و انتقالات

1ـ درخواست انتقال دانشجویان از
پانزدهم خرداد ماه هر سال تا پایان پانزدهم شهریور ماه جهت نیمسال اول و از
پانزدهم آذر ماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحد
ها و مراکز آموزشی قابل دریافت میباشد و بررسی و اقدام آن تا قبل از اتمام
آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است.

انتقال ومیهمانی درشرایط کلی

ماده 1 : جدول همترازی

1-1): انتقال یا میهمانی به گروه 1 جدول همترازی ( واحدهای دانشگاهی مستقر در شهر تهران) به طور مطلق ممنوع میباشد.( به استثنای موارد خاص آیین نامه )

2-1) : انتقال دانشجویان در داخل
هر یک از گروه های جدول همترازی ( به استثنای گروه های 1 و 2) و به گروه
های پایین تر جدول همترازی با موافقت واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

4-1): انتقال از گروه های جدول
همترازی تا یک گروه بالاتر و میهمانی تا 2 گروه بالاتر ( به استثنای گروه 1
و 2 ) با موافقت واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است. متمم بخشنامه ماده
1- کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ممنوعیت انتقال و مهمان در ماده 1

انتقال ومیهمانی درموارد خاص

ماده 2 : ازدواج – فوت

 ماده 3 : چند دانشجویی ، کارکنان دولت

 ماده 4: شاهد وایثارگر ، هیأت علمی ، دانش آموزان سما ، بیماران خاص و معلولین

مدارک مثبته لازم جهت هر یک از مواد آئین نامه به همراه سایر ضوابط آنها در تابلوی اعلانات  نصب گردیده است.

تبصره :   برابر اصل نمودن
مدارک مثبته مربوط به هر یک از مواد آیین نامه بایستی توسط واحد مربوطه با
درج مهر واحد یا بطور رسمی از طریق دادگستری یا مجتمع قضایی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است غیر از ماده 1 (جدول همترازی) ، سایر موارد نیاز به ارائه مدارک دارد.

متمم بخشنامه : ماده2 ازدواج

 انتقال
(دائم و موقت) دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای که پس
از ثبت نام در آزمون ازدواج نموده به واحدهای گروه یک به شرط احراز حداقل
نمره در مقصد امکان پذیر می باشد.

 انتقال
دائم و موقت دانشجویان متاهل (زن و مرد) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه
ای که پیش از ثبت نام در آزمون ازدواج نموده اند ممنوع می باشد.13

 

نکات قابل توجه:

1. انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل و مطابق شرایط آئین نامه امکان پذیر است.

2. انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه فقط یکبار امکان پذیر است.

3. انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در ترم آخر تحصیلی ممنوع است.

4.میهمانی دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه به مدت دو نیمسال امکان پذیر است.

5. انتقال یا میهمانی دانشجویان
متأهل، همسر و فرزند هیأت علمی دانشگاه، خانواده محترم شهدا و ایثارگران و
دانش آموزان ممتاز سما در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه طبق جدول «
بند الف، تبصره 3» از بدو قبولی امکان پذیر است.

6. انتقال یا میهمانی دانشجویان
مطابق موارد همطرازی، چند دانشجویی، فوت و کارکنان دولت پس از گذشت یک
نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین نامه امکان پذیر است.

7. انتقال دانشجویان از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر که همان رشته و مقطع تحصیلی دائر است، میسر می باشد.

8. انتقال دانشجویان نظام پاره
وقت به واحدی که رشته گرایش مربوطه به صورت تمام وقت در آن دائر است، میسر
می باشد. این افراد می توانند پس از انتقال به واحد مقصد با دانشجویان تمام
وقت رشته مربوطه تحصیل نمایند و در پایان، مدرک فراغت از تحصیل با عنوان
پاره وقت دریافت نمایند.

تربیت بدنی :

بخش تربیت بدنی دارای فضایی به
مساحت 19000 متر مربع و زمین چمن فوتبال با وسعت 7200 متر مربع دارای
امکانات زیز میباشد : سالن تنیس روی میز ـ سالن کشتی ـ سالن ورزش های رزمی ـ
سالن بدنسازی ـ سالن شطرنج و سالن چند منظوره برای رشته های والیبال ـ
فوتسال ـ هندبال ـ بسکتبال و بدمینتون که در مجموعه ورزشی شهداء دانشجو
قرار گرفته است.

برگزاری مسابقات در دو بخش خواهران و برادران به شرح ذیل صورت می گیرد :

الف) مسابقات مربوط به خواهران عبارت است از رشته های   والیبال ـ بسکتبال ـ هندبال ـ آمادگی جسمانی ـ پینگ پنگ ـ شطرنج ـ بدمینتون ـ فوتسال و کاراته.

ب) مسابقات مربوط به برادران عبارت است از رشته های  
فوتبال ـ فوتسال ـ والیبال ـ بسکتبال ـ هند بال ـ بدمینتون ـ پینگ پنگ ـ
تکواندو ـ جودو ـ دو و میدانی ـ کشتی آزاد ـ کشتی فرنگی ـ کاراته ـ آمادگی
جسمانی – شطرنج – کوهنوردی

دانشجویان عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند. 

 

سلف سرویس:

دانشجویان جدیدالورود به منظور
دریافت کارت سلف سرویس ، می توانند حداکثر تا اوایل آبان ماه مبلغ
60000ریال به شماره حساب 0105652339006 واریز نموده و همه روزه به واحد
اتوماسیون سلف سرویس مراجعه نمایند.

نحوه رزرو توزیع غذا:

 دانشجویان می توانند همه روزه
از ساعت 17 ـ 8 با همراه داشتن کارت سلف سرویس جهت رزرو غذا به مدت یکماه
به سلف سرویس مراجعه نمایند.توزیع غذا همه روزه به جز روزهای تعطیل و جمعه
از ساعت 11 لغایت 14 انجام خواهد شد.

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه

این مرکز در طول ایام هفته همه روزه با توجه به جدول زمان بندی آماده ارائه خدمات لازم توسط اساتید مجرب در زمینه های مختلف می باشد.

کاردانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندی
های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و ایجاد
زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان وکمک به آنان در جهت تأمین بخشی از
مخارج تحصیلی، مواردی به شرح ذیل تبیین گردیده است.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

1 . گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2 . داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه

3 . نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد 

4 . نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئول واحد

5 . داشتن میانگین حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 14 برای مقاطع بالاتر

6 . داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کاردانشجویی      

7 . داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

 

تخفیف های دانشجویی

 تخفیف شهریه کارکنان                                  

 تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی

تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی    

 تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی، هنری 

تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی

تخفیف شهریه دانشجویان عضو انجمن های علمی

تخفیف شهریه دانشجویان بیماری های خاص

تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

 شرح کامل آیین نامه تخفیف شهریه تحصیلی در تابلوی اعلانات واقع در طبقه سوم ساختمان اداری نصب گردیده است.

 کمیته انضباطی

نظر به قداست علم و اخلاق در
محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و لزوم رعایت کلیه
موازین شرعی و مقررات دانشگاهی و پاسداری از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و
حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مالا منجر به ایجاد زمینه لازم جهت شکوفایی
استعداد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی میگردد، این آیین نامه تصویب و
مورد اجرا قرار می گیرد .

جرایم و تخلفات دانشجویی

الف- جرایم عمومی دانشجویان از قبیل : تهدید-تطمیع-توهین-ضرب و جرح-جعل-سرقت-رشوه-اختلاس و قتل و …                            

الف.2- ضرب و جرح     الف.3 – جعل     الف.4 – سرقت    الف.5 – رشوه یا اختلاس     الف.6 – قتل   

ب – تخلفات آموزشی و اداری      

ب.1 – تقلب در امتحان     
ب.2 – فرستادن دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در
امتحان    ب.3- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه
یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود     ب.4- ایراد
خسارت به اموال دانشگاه یا خوابگاه یا سایر اموال بیت المال           

ج – رسیدگی به تخلفات سیاسی   

شامل ایجاد اخلال در نظم دانشگاه، فعالیتهای غیر قانونی سیاسی اجتماعی، توهین به شعائر اسلامی و ملی و…

 

د – رسیدگی به تخلفات اخلاقی      

1- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع اینگونه وسائل   

2- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل   

3 – استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ، مجلات ، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب

4 – عدم رعایت شئونات دانشجوئی      

و سایر مواردی که مشمول بخشنامه تخلفات دانشجویی خواهد شد.

تخلفات آموزشی

1- موارد تخلف

 همراه داشتن هر شیء که طبق آیین
نامه امتحانات همراه آوردن آن در جلسه امتحان ممنوع است ( از جمله کتاب ،
جزوه ، برگ یادداشت ، موبایل ، ام پی تری پلیر ، ماشین حساب و … ) مگر با
مجوز استاد مربوطه

2- موارد تقلب

استفاده غیر مجاز از کتاب ، جزوه ، برگ یادداشت ، ماشین حساب و … و استفاده از موبایل ،                                 mp3player و
… در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سؤالات یا هر عملی که منجر به
تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود با تأیید
استاد مربوطه

3- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان

4- فرستادن دیگری به جای خود به امتحان

5- شرکت به جای دیگری در امتحان

 

 

حوزه معاونت اداری ومالی

مراحل ثبت نام :

1- واریز شهریه ( ثابت و متغیر ) بصورت الکترونیکی بانک ملی از طریق کارت و واریز به حساب سیبا بصورت online

2- واریز بصورت فیش از طریق سیبا
بانک ملی به شماره حساب 0103508507003 قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی
ایران 72 ساعت قبل از انتخاب واحد و یا حذف و اضافه

3- در حذف و اضافه واریز شهریه متغیر و ثبت آن (‌همانند مراحل بالا) در امور مالی (آقایان ‌محرق – خردپی)

4- در صورت عدم بدهکاری دریافت پرینت درسی واحدها با مراجعه به اینترنت و انتخاب برگه هفتگی

5-اینترنت قابلیت اطلاع از وضعیت مالی ( بدهکاری و یا عدم بدهی) مبلغ شهریه را دارد.

(( در کلیه مراحل بالا نیازی به مراجعه حضوری دانشجو نمی باشد))

نکته مهم : خواهشمند است فیشها را تا زمان اتمام تحصیل نزد خود نگهداری نمایید

در صورت مرخصی دریافت فرم مرخصی و واریز شهریه مرخصی به بانک و ثبت آن توسط امور مالی و بلامانع شدن آن از طرف امور مالی به آموزش

در صورت گرفتن تخفیف با توجه به
شرایط خاص با اعلام شهریه مراجعه به حوزه ریاست و دریافت نامه با امضاء
ریاست محترم دانشگاه و مراجعه به امور مالی جهت ثبت تخفیف و اخذ تائید مالی
از امور مالی (آقایان محرق – خردپی) 

در صورت وجود هر گونه مشکل با قسمت امور مالی دانشگاه (آقایان محرق و خردپی ) تماس حاصل نمایید

پرداخت وام شهریه به دانشجویان بدین صورت می باشد .

وام شهریه کوتاه مدت : که باز پرداخت آن در طول یک ترم تحصیلی می باشد و نیازی به ضامن کارمند یا کاسب نمی باشد

وام شهریه میان مدت :‌ بازپرداخت
در طول یک سال تحصیلی میباشد یک نفر ضامن کارمند ( رسمی) یا کاسب ( معتبر )
می بایستی باز پرداخت اقساط را تضمین نمایند .

وام شهریه بلند مدت  : باز
پرداخت بعد از فراغت از تحصیل : این وام ها معمولاً از طریق بودجه هایی است
که دولت به صندوق رفاه تخصیص میدهد قابل پرداخت می باشد و یک نفر ضامن می
بایستی باز پرداخت اقساط را ضمانت نماید .

 

شرایط عمومی قرض گیرنده : نداشتن
بیش از یک ترم مشروطی در طول تحصیل – در صورت دو ترم مشروطی به شرطی که
معدل کل بالای 12 باشد وام پرداخت می گردد .

ثبت نام در حد اقل 12 واحد درسی
برای دانشجویان کاردانی – کارشناسی و هشت واحد درسی برای دانشجویان
کارشناسی ارشد – تائید اخلاق رفتار توسط معاونت دانشجویی 

مبلغ وام برای دانشجویان  کارشناسی           50% کل شهریه ترم

 //        //       //            کاردانی                      60%     //         //

 //        //        //              ارشد            40%      //        //            

پس از انتخاب واحد و مشخص شدن
مبلغ شهریه مراجعه به صندوق رفاه جهت دریافت فرم وام – صندوق پس از کنترل
بدهی در صورت بدهی نداشتن فرم وام شهریه به دانشجو تحویل می گردد . ( آقای
مردانه )‌ و دانشجو پس از تکمیل فرم و تائید آموزش و امور دانشجویی دانشگاه
و آموزش – عدم مشروطی بیش از یک ترم ) (‌امور دانشجویی – نداشتن مسئله
اخلاقی و انضباطی ) فرم را در صورت یکساله بودن وام می بایستی توسط ضامن
نیز تکمیل نمایند (‌آقای مردانه )

پس از تحویل فرم تکمیل شده و
ضمائم مربوطه به ضمانت وام – وام به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد و
دانشجو می بایستی در سر رسیدهای مشخص شده توسط صندوق رفاه که طی برگه ای به
عنوان نحوه واریز اقساط در اختیار دانشجو قرار می گیرد نسبت به پرداخت
اقساط اقدام نماید .

نحوه اقساطی کردن شهریه
دانشجویان به این صورت است که اگر دانشجویان شرط معدل دریافت وام را داشته
باشند و متقاضی وام باشند مراحل بالا را طی می کنند و وام می گیرند .

 

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سایت خبری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساوه از سال 1384  فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون فعالیت خود را
ادامه می دهد ؛ هدف از راه اندازی اسن سایت ، اطلاع رسانی به روز و بموقع
از فعالیتهای جاری دانشگاه به مخاطبین از جمله مسئولین ، اساتید ،
دانشجویان ، خبرگزاریها ، مطبوعات شهرستان و روزنامه های فرهیختگان و
آفرینش و نشریات برگ فرهن و معرفت و خبرگزاری آنا و … میباشد و تاکنون
تعامل بسیار مطلوبی با خبرگزاریها و جراید مذکور داشته و به لطف خداوند
متعال در سالهای 84-85-86-87-88-89-90 حائز رتبه اول در بین واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور گردیده است.

در این سایت علاوه بر درج اخبار
روزنامه ، معرفی حوزه های مختلف دانشگاه ، اطلاعیه های مربوط به امور ثبت
نام و امتحانات و آزمونها ، اطلاع رسانی از برد امور کلاسها ، عضویت
دانشجویان در سایت ، ارتباط با ریاست واحد ، گالری تصاویر و مناسبتها و
همچنین لینک سایتهای مرتبط با دانشگاه درج شده است. جهت ارتباط با دفتر
خبرگزاری

با شماره تلفن 42433308 – 086 تماس و یا به آدرس www.anasaveh.ir مراجعه نمایید.

  

حوزه دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی : خانم دکتر اعظم یوسفی

دفتر فرهنگ اسلامی اسلامی دانشگاه در دانشکده های مختلف بشرح ذیل می باشد:

دانشکده کشاورزی : طبقه همکف اتاق معارف اسلامی با مسئولیت آقای علی اصغر سعادت پور

 

دانشکده علوم انسانی : طبقه دوم با مسئولیت آقای محمد جواد قاسمی

راهنمای فعالیتهای فرهنگی

1-ستاد شاهد و ایثارگران:

 کلیه
دانشجویان عزیز شاهد و جانبازان 25% به بالا و فرزندانشان با ارائه معرفی
نامه و مراجعه به خانم زهرا ساوه ای (مستقر سایت میدان فلسطین ) و تشکیل
پرونده از خدمات و امتیازات ویژه بهره مند شوند.

2- کانون قرآن و عترت:

فعالیتهای مربوط به قرآن و نماز و
برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت و تهیه کتب آشنایی با قرآن و برگزاری
مسابقات فرهنگی از وظایف این حوزه بوده که آقای محمد جواد قاسمی مسئ


تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

این
واحد دانشگاهی در تاریخ 25/11/1366 تأسیس گردید و با عنایت خداوند متعال و
همت مسئولان نظام اسلامی و کمکهای خالصانه مردمی ، به جمع مجامع علمی و
فرهنگی کشور پیوست.

از
مهرماه 1367 با حضور 97 دانشجو در رشته های علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه
ریزی آموزشی ) و کاردانی امور زراعی فعالیت خود را آغاز نموده پس از شروع
فعالیت به مدت سه سال در یکی از دبیرستانهای شهرستان و سپس ساختمان
استیجاری کوچکی با امکانات بسیار محدود به کار ادامه داد و سرانجام در سال
1369 به مکان فعلی(سایت مرکزی) منتقل گردید . با تلاش مسئولان و کارکنان و
اساتید ارجمند و در سایه مدیریت توانای ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی ،
مجموعه فعلی توانست ضمن ارتقاء همه جانبه ، جایگاه خاصی را در بین
دانشگاههای کشور احراز نماید . وسعت سایت مرکزی دانشگاه حدود 11 هکتار و
شهرک دانشگاهی حدود 200 هکتار می باشد که با وجود 128000متر مربع فضای
آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی ، خدماتی و پژوهشی ،  پذیرای حدود 11000
دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و کاردانی است که 25% آنها شامل
دانشجویان بومی است . رتبه واحد بسیار بزرگ الف و تعداد رشته های موجود
آن 81 رشته تحصیلی در شاخه های فنی و مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی و علوم
انسانی است . حضور 218 عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت و بورسیه و 558
مدرس حق التدریس با مدارج علمی فوق لیسانس ، دکتری ، دکتری حرفه ای که
غالباً از دانشگاههای تهران در این واحد به تدریس اشتغال دارند و از
امتیازات بسیار مطلوب واحد محسوب می شود . در حال حاضر تعداد کارکنان این
واحد 260 نفر می باشند.

 نزدیکی
به تهران و وجود آزاد راه تهران – ساوه توسعه این واحد را با سرعت
زیادی مواجه نموده زیرا فاصله 90 دقیقه ای بین ساوه و پایتخت ، تقاضای
فراوان دانشجویان داوطلب تحصیل را در این شهرستان ایجاد نموده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دارای سه دانشکده مصوب ( علوم انسانی – کشاورزی – فنی و مهندسی) می باشد.

مرکز رشد و فناوری وابسته به پارک تحقیقاتی وزارت علوم از سال 1385 در این دانشگاه راه اندازی و فعال گردیده است.

کتابخانه
این دانشگاه با بهره گیری از امکانات ارتباطی بصورت دیجیتال بوده و
دسترسی دانشجویان را به مجلات و مقالات بزرگ علمی و تحقیقاتی فراهم نموده
است.

از
خیرین که کمک آنها جهت تأسیس دانشگاه ، بسیار مؤثر بوده است ؛ مرحوم حاج
مهدی خرازچی است که زمینی به وسعت 25525 مترمربع در یکی از بهترین نقاط
شهر به دانشگاه اهداء نمود و از همین رو به پاس محبت ایشان کارگاه بزرگ
شهرک دانشگاهی به نام آن مرحوم ساخته شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد
اسلامی واحد ساوه دارای 60 آزمایشگاه ، 45کارگاه ، 16 انجمن علمی ، باشگاه
پژوهشگران جوان با 130 عضو و بیش از 14 نشریه و مجله علمی و فصلنامه است و
با اقدامات صورت گرفته درجه این دانشگاه از بسیار بزرگ الف در آینده ای
نزدیک به جامع تبدیل خواهد شد.


آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ساوه

آموزشکده
فنی و حرفه ای سما واحد ساوه از سال تحصیلی 84-83 فعالیت خود را آغاز
نمود و در حال حاضر دارای 16 کد رشته ، 980 دانشجو و12 نفر هیئت علمی
تمام وقت و 120 نفر هیئت علمی مدعو و 37 نفرکارمند (در رسته های آموزشی ،
اداری ، مالی ، خدماتی ) می باشد .

آموزشکده
فنی و حرفه ای سما در زمینی به مساحت 14616 متر مربع احداث شده که در
سال تحصیلی 85-84 حدود 4200 متر مربع از آن به عنوان فاز 1 آموزشکده سما و
در سال 87-86 مجتمع کارگاهی آموزشکده با زیر بنای حدود 800متر مربع و در
سال 89-88 ساختمان فاز 2با زیر بنای بیش از 6000متر مربع مورد بهره
برداری قرار گرفته است.

در
حال حاضر آموزشکده مجهز به 5 سایت کامپیوتر و اینترنت با تمام امکانات ،
کارگاهها و آزمایشگاههای رشته های الکترونیک ، الکترو تکنیک ، متالوژی ،
صنایع فلزی و آزمایشگاههای رباتیک ، فیزیک ، ماشین ، کارگاههای
تراشکاری، ورق کاری ، برشکاری ، هیدرولیک ، پنوماتیک ، مدارفرمان ، سیم
پیچی ، سفال ، قالب بندی ، تأسیسات مکانیکی ، جوشکاری ، برق و گاز می
باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top