قول نامه خانه

قولنامه انتقال ملک


بنام خدا
بیع قطعی ملک


فروشنده: نام……………….. نام خانوادگی………………..
فرزند……………….. دارای شناسنامه……………….. صادره
از……………….. به
نشانی…………………………………………………………………………………………………….

خریدار: نام……………….. نام خانوادگی………………..
فرزند……………….. دارای شناسنامه……………….. صادره
از……………….. به
نشانی…………………………………………………………………………………………………..

مورد معامله:
تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل
محل وقوع آن……………………….. است.
پلاک فرعی…………….. از اصلی………………..
اراضی……………….. بخش……………….. به
مساحت……………….. (فتوکپی سند مالکیت شماره………………..
که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات
تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).
مورد معامله دارای:
آب، (با شماره پرونده………………..) برق، (با شماره
اشتراک………………..) تلقن، به
شماره/شماره‌های………………..، گاز شهری بهش
شماره……………….. می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء
مبیع است به قرار ذیل است:
کولر……………….. دستگاه- لوس‌تر سقفی……………….. عدد-
دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری……………….. – ۵
-………………………..
ثمن معامله کلا معادل……………….. ریال می‌باشد که
مبلغ……………….. آن طی چک شماره………………..
مورخ……………………. از حساب جاری………………………
بانک………………………………
به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل……………….. ریال است به
ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.

شروط و توضیحات:
صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به
اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.
به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس
ساعت……. صبح روز….. مورخه……………….. در دفتر خانه
شماره……. تهران واقع در خیابان…………..
شاره…………………….. طبقه……………. حاضر شوند.
فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا‌ها و گواهی‌ها و مدارک و اسناد
لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک
و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می‌شود در دفترخانه حاضر
شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم
عدم حضور خواهد بود.
خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه
حاضر شود.
تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از
مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ……..
ریال بابت جریمه عدم حضور بموقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل
تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام شده نمی‌زند و طرف
پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.
هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد
باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات
دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده
ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد
فتوکپی چک یا چک‌ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به
رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.

تبصره- انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.
فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به
خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده
خواهد بود.
در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ
معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه
می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در
این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این
فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به
مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.
در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به
ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های
قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف
خواهد بود.
در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای
حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل
داده شود (هر کدام که دیر‌تر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر
مبلغ……………….. ریال به خریدار بپردازد.


این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر
شده است.
این قرارداد که در بردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در
دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به
مادتین۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰‌‌ همان قانون در
تاریخ……………….. بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل
بر……………….. نسخه و هر نسخه شامل……………….. و با
اعتبار واحد است.


امضای فروشنده                                                                  
 امضای خریدار

  شاهد ۱                                               
 شاهد ۲

 در تنظيم “قولنامه” چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟

زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی
مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا
در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی
باشد.

وکلای دفتر حقوقی دادمان با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش
حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز
حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت پارسینه
ارائه نماید.

در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس
[email protected]سوالات خود را  در زمینه های مختلف حقوقی از
مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت
نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را
برای شما ایمیل نمایند.

موضوع این هفته: قولنامه

در
این هفته برآنیم که به بررسی قولنامه و ارزش حقوقی آن بپردازیم. در مواردی
که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند، بدلیل آماده نبودن کلیه
شرایط با یکدیگر در یک نوشته یا سند عادی توافق می‌کنند که ملک یا املاک
معینی را با مبلغ مشخصی بفروشند یا بخرند، این تعهد نامه ( وعده قرارداد و
یا پیش فروش قرارداد) را قولنامه می‌گویند.

قولنامه در واقع تعهد به
فروش است و  مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می کند،
دردادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.

پرسش اول: در صورت عدم اجرای مفاد قولنامه و عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

در
این صورت می‌توان با تنظیم دادخواست حقوقی،  الزام فروشنده به حضور در
دفترخانه و انتقال  سند رسمی به نام خریدار را از دادگاه درخواست نمود .

قبل
از اقامه چنین دعوائی بهتر است خریدار امتناع از حضورفروشنده در دفترخانه و
آماده بودن خود را برای انتقال، به وسیله گرفتن گواهی عدم حضور ازدفترخانه
وپس از آن  با ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

پرسش دوم: در تنظیم قولنامه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

 اولین
نکته این است که سند ملک را شخصاً ملاحظه نمایید تا از مورد رهن و وثیقه
نبودن آن اطمینان خاطر حاصل کنید. دوم آنکه بوسیله کد رهگیری از عدم فروش و
معامله آن با شخص دیگر مطلع شوید. سوم آنکه  قولنامه را باید در سه نسخه 
تنظیم نمایید و حتی الامکان از تنظیم قولنامه های دستی و بدون در نظر گرفتن
شروط کافی پرهیز کنید. در قولنامه ای که در دفتر معاملات بانکی تنظیم
می‌شود باید علاوه بر امضاء فروشنده، خریدار ،  مهر و امضاء و صاحب بنگاه
معاملات ملکی، دونفر هم به عنوان شاهد ذیل  قولنامه را امضاء کنند.

پرسش سوم : وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

منظور
از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به
عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام   معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف
دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی
ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش های ذیل می تواند
باشد:

۱-  در قولنامه ذکر می‌شود که در صورتی که فروشنده یا خریدار
از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل
بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند،
خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه
کند.

۲- و یا بصورت جامع تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در
دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در
دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز
انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را
بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

نکته مهمی که در این میان وجود
دارد،  این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش
را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت
معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top