قوانین و مقررات جامع علمی کاربردی در

بخشی از مقررات و قوانین آموزشی جهت اطلاع دانشجویان مرکز آموزش علمي کاربردي کوار

دانشجوی عزیز :ضمن
عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و عرض خیر
مقدم برای پیوستن به این مجموعه آموزشی توجه شما را به پاره ای مقررات
آموزشی که اطلاع از آنها برای شما ضروری است جلب می نمائیم . لازم به تذکر
است که دانشجویان موظفند که از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی مطلع باشد و
عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی باشد . لذا توصیه می شود نسبت
به مطالعه مجموعه تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در
اداره آموزش و سایت دانشگاه موجود می باشد در فرصت مقتضی اقدام نمائید .
 نام نویسی :

 • پذیرفته
  شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و
  انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال
  پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
 • دانشجو
  موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل
  و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو
  برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از
  تحصیل است . در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن
  نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .
 • دانشجو
  موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل
  مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره
  آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .

تعداد واحدها :تعداد واحد درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

 • دوره های کاردانی : بین 68 تا 76 واحد .
 • دوره های کارشناسی پیوسته : بین 130 تا 135 واحد .
 • دوره های کارشناسی ناپیوسته : بین 67 تا 70 واحد .

تذکر :
چنانچه دانشجویان دروس جمعیت و تنظیم خانواده و کارآفرینی را در سایر
مقاطع تحصیلی نگذرانده باشند ، علاوه بر دروس تعیین شده در سر فصل دوره
ملزم به گذرانده دروس مذکور نیز می باشند .

 • هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند .
 • در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
 • در
  صورتیکه دانشجو برای فرغت از تحصیل تنها یک درس باقی مانده داشته باشد با
  نظر آموزش محل تحصیل و تائید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در
  طول نیسمال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
 • اگر
  دانشجوی در یک نیسمال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر
  اداره آموزش محل تحصیل در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد انتخاب کند .
 • در
  مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته
  باشد حتی اگر در نیمسال قبلی مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصیل می
  تواند واحد های باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
 • تعداد واحد های انتخابی در دوره های تابستانی حداکثر 6 واحد درسی از دروس عمومی است .

طول دوره :

 • حداکثر
  مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال در دوره
  های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره
  را در حداکثز مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از مراکز آموزشی مربوط
  اخراج می شود .

حضور در جلسات :

 • حضور
  دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در
  هر درسی نباید از ( 3 جلسه از هر 16 جلسه ) آن درس تجاوز کند . در غیر
  اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
 • در
  صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از ( 3 جلسه از 16 جلسه ) باشد ولی
  غیبت او موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود . در این حالت حد نصاب 12
  واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک
  نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می شود .در مورد دانشجويان
  پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
 • غیبت
  درجلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز
  نیست و در صورت پیشامد به عنوان ( 3 جلسه از 16 جلسه ) غیبت مجاز دانشجو
  محسوب میشود .

غیبت در امتحان :

 • غیبت
  غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و
  غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .
 • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است .

حذف و اضافه≤مختص دانشجويان ترمي ≥  :

 • دانشجو
  می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از
  شروع نیسمال تحصیلی حداکثر دو درس انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و
  با دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط به آنکه
  تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .
 • در
  صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ،
  فقط یکی از درس های نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ،
  مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از ( 3 جلسه از 16 جلسه )
  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد
  کمتر نشود .
 • حذف
  کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص
  شورای آموزشی قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ، در اینصورت نیمسال
  مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

نام نویسی مشروط≤مختص دانشجويان ترمي ≥ :

 • میانگین
  نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر
  اینصورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
 • هر
  مرکز آموزشی موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتباً
  اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف
  قصور در اخطار به وی از طرف مرکز آموزش و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این
  امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .
 • دانشجوی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

اخراج دانشجوی مشروط ≤مختص دانشجويان ترمي ≥:

 • در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب
  در دوره ای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از
  متوالی یا متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل
  محروم می شود .

مرخصی تحصیلی :

 • دانشجو
  می تواند هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک
  نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از
  مرخصی تحصیلی استفاده کند . مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل
  دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
 • تقاضای
  مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر
  نیمسال ، متوسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصیل تسلیم گردد .

انصراف از تحصیل :

 • ترک
  تحصیل بدون کسب اجازه از مزکز آموزش محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می
  شود و و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد .
 • در
  موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن
  را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به اداره آموزش محل تحصیل ارائه
  دهد . در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط مرکز آموزش ، آن نیمسال جزو
  مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

میهمان :

 • در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت موسسات آموزش مبداء و مقصد ، به عنوان دانشجوی میهمان ، بطور موقت ، برای مدت معین ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .
 • میهمان
  شدن دانشجو در یک مرکز آموزشی ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک
  نیمسال تحصیلی خود را در مرکز آموزشی مبداء گذرانده باشد .
 • میهمان شدن در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است .

تغییر رشته :

 • دانشجو
  فقط می باید یک ترم تحصیلی ( حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی از دروس
  سرفصل مصوب ) را با معدل حداقل 15 گذرانده باشد و همچنین در امتحانات کلیه
  دروس اخذ شده در ترم می باید حضور داشته باشد. دانشجویانی که با استفاده از
  سهمیه آزاد پذیرفته شده اند می باید کف معدل دیپلم کد رشته جدید در همان
  گروه آزمایشی قبولی همان سال پذیرش و دانشجویانی که دارای دیپلم هنرستان
  نظام قدیم ، فنی حرفه ای و کار و دانش و دانشجویانی که با استفاده از سهمیه
  شاغلین پذیرفته شده اند نیز می باید کف معدل ذیپلم در کد رشته جدید در
  همان زیر گروه آزمایشی قبئلی در همان سال پذیرش را داشته باشد .
 • دانشجو
  در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می توانند تغییر رشته دهد و اقدام
  نکردن دانشجو جهت ثبت نام در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته بوده
  و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .
 • با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
 • متقاضی
  تغییر رشته باید در خواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از
  شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل خود تسلیم نماید.

 

تذکر مهم :

 • تغيير محل تحصيل  تغيير رشته و مرخصي تحصيلي در پودمان اول يا ترم اول ممنوع مي باشد و در ساير پودمانها يا ترمها منوط به موافقت مرکز مقصد و دانشگاه جامع مي باشد.نامنویسی :

 

 •  
 • پذیرفته
  شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نامنویسی
  مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نامنویسی در مهلت های تعیین شده به منزله
  انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
 • دانشجو
  موظف است در هر پودمان و در زمانی که مرکز مجری اعلام نماید برای ادامه
  تحصیل و ثبت نام پودمان به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه
  دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک پودمان به منزله انصراف
  از تحصیل است و در صورت تاخیر یا عذر موجه ، حق انتخاب پودمان و ادامه
  تحصیل در آن پودمان را ندارد ولی آن پودمان جزو مدت تحصیل محسوب می شود .
 • دانشجو
  موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب پودمان با دلایل
  مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر پودمان تحصیلی به اداره
  آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .
 • چنانچه
  دانشجو همه پودمانهای دوره کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی را طبق برنامه
  مصوب و بر اساس آیین نامه آموزشی در مدت مجاز و ا موفقیت بگذراند ، پس از
  توفیق در آزمون جامع علمی ـ کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته
  شده و موفق به دریافت مدرک کاردانی علنی ـ کاربردی در دوره ذیربط می گردد و
  امکان ادامه تحصیل و کسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت .
 • حضور
  دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است . ساعت های غیبت ( موجه و غیر موجه )
  در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعت های آن درس بیشتر شود . در غیر
  اینصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تکرار کند .
 • تغییر رشته ، نقل و انتقال ، مرخصی تحصیلی ، جابجائئ و میهمان شدن در نخستین پودمان مجاز نمی باشد .

 

 

 

قوانين خاص نظام پودماني

 • تعاريف
  1-1)
  دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني:منظور مجموعه‌اي از آموزشهاي گسسته است
  كه در آن تخصص‌هاي علمي و يا مهارتهاي شغلي در قالب پودمان‌هاي مستقل به
  فراگيران آموزش داده مي‌شود و در نهايت مي‌تواند به صدور مدرك رسمي كارداني
  منجر گردد.
  2-1) پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از چند درس وابسته به هم است كه به همراه هم مهارتي خاص را تعريف مي‌كند.
 • حداقل نمره قبولي در نظام پودماني 12 مي باشد.
 • در
  صورتيکه دانشجو موفق به گذراندن بيش از دو درس از دروس پودمان نگردد اجازه
  ورود به پودمان بعد را نداشته و موظف به تکرار دروس افتاده همان پودمان
  است.
 • دانشجو مجاز نيست در مقطع زمان فعلي، همزمان در بيش از يك پودمان و در بيش از يك مركز مجري نام‌نويسي و تحصيل كند.
 • چنانچه
  دانشجو همه پودمانهاي دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني را طبق برنامه
  مصوب و بر اساس آيين‌نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از
  توفيق در« آزمون جامع دوره كارداني علمي- كاريردي پودماني» دانش‌آموخته آن
  دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي- كاربردي در دوره
  ذيربط مي‌گردد.
  توضيح: مدرك تحصيلي كارداني علمي- كارداني از سوي
  دانشگاه جامع علمي- كاربردي صادر مي‌شود و در آن ميانگين نمره درس‌هاي
  گذرانده شده ذكر مي‌گردد
 •  

 

انتخاب واحد:

 • دانشجو موظف به اخذ تمامي دروس پودمان طبق سر فصل مصوب است.براي اطلاع از دروس هر پودمان به قسمت سرفصل دروس مراجعه کنيد.ژ
 • حذف يک درس از دروس پودمان  يا اخذ يک درس از دروس پودمانهاي بعد امکان پذير نمي باشد.
 •        تبصره
  : علاوه بر دروس پودمان دانشجو مي تواند فقط يکي از دروس عمومي را انتخاب
  نمايد.همچنين دانشجو مي تواند حداکثر دو درس از دروس افتاده پودمان هاي قبل
  را ( درصورت ارائه مرکز )اخذ نمايد.
 •        تذکر :امکان اخذ همزمان درس افتاده از قبل و درس عمومي وجود دارد.

 

  
بدین
وسیله به اطلاع می رساند، قسمتهایی از آیین نامه آموزشی مربوط به
دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی ورودی سال 91 به بعد، توسط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری تغییر کرده است. ضمن تأکید بر مطالعه دقیق آیین نامه ها و
قوانین و مقررات آموزشی، تغییرات آیین نامه آموزشی مذکور جهت اطلاع در ذیل
آمده است:

1- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است.
2- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از 10 نباشد) و مشروطی، تا 24 واحد اخذ نماید.
3- در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
4- واحدهای
انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی)
به هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی
یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده
دانشجو( به تشخیص موسسه) به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به
عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود. (اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.)
5- در صورتی که  دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
6- 
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از 8 واحد درسی تجاوز نماید.
7- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5/2 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 سال است.
8- اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.
9- 
بخشی از مقررات و قوانین آموزشی جهت اطلاع دانشجویان مرکز آموزش علمي کاربردي کوار

دانشجوی عزیز :ضمن
عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و عرض خیر
مقدم برای پیوستن به این مجموعه آموزشی توجه شما را به پاره ای مقررات
آموزشی که اطلاع از آنها برای شما ضروری است جلب می نمائیم . لازم به تذکر
است که دانشجویان موظفند که از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی مطلع باشد و
عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی باشد . لذا توصیه می شود نسبت
به مطالعه مجموعه تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در
اداره آموزش و سایت دانشگاه موجود می باشد در فرصت مقتضی اقدام نمائید .
 نام نویسی :

 • پذیرفته
  شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و
  انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال
  پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
 • دانشجو
  موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل
  و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو
  برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از
  تحصیل است . در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن
  نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .
 • دانشجو
  موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل
  مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره
  آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .

تعداد واحدها :تعداد واحد درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

 • دوره های کاردانی : بین 68 تا 76 واحد .
 • دوره های کارشناسی پیوسته : بین 130 تا 135 واحد .
 • دوره های کارشناسی ناپیوسته : بین 67 تا 70 واحد .

تذکر :
چنانچه دانشجویان دروس جمعیت و تنظیم خانواده و کارآفرینی را در سایر
مقاطع تحصیلی نگذرانده باشند ، علاوه بر دروس تعیین شده در سر فصل دوره
ملزم به گذرانده دروس مذکور نیز می باشند .

 • هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند .
 • در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
 • در
  صورتیکه دانشجو برای فرغت از تحصیل تنها یک درس باقی مانده داشته باشد با
  نظر آموزش محل تحصیل و تائید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در
  طول نیسمال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
 • اگر
  دانشجوی در یک نیسمال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر
  اداره آموزش محل تحصیل در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد انتخاب کند .
 • در
  مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته
  باشد حتی اگر در نیمسال قبلی مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصیل می
  تواند واحد های باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
 • تعداد واحد های انتخابی در دوره های تابستانی حداکثر 6 واحد درسی از دروس عمومی است .

طول دوره :

 • حداکثر
  مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال در دوره
  های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره
  را در حداکثز مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از مراکز آموزشی مربوط
  اخراج می شود .

حضور در جلسات :

 • حضور
  دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در
  هر درسی نباید از ( 3 جلسه از هر 16 جلسه ) آن درس تجاوز کند . در غیر
  اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
 • در
  صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از ( 3 جلسه از 16 جلسه ) باشد ولی
  غیبت او موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود . در این حالت حد نصاب 12
  واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک
  نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می شود .در مورد دانشجويان
  پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
 • غیبت
  درجلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز
  نیست و در صورت پیشامد به عنوان ( 3 جلسه از 16 جلسه ) غیبت مجاز دانشجو
  محسوب میشود .

غیبت در امتحان :

 • غیبت
  غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و
  غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .
 • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است .

حذف و اضافه≤مختص دانشجويان ترمي ≥  :

 • دانشجو
  می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از
  شروع نیسمال تحصیلی حداکثر دو درس انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و
  با دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط به آنکه
  تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .
 • در
  صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ،
  فقط یکی از درس های نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ،
  مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از ( 3 جلسه از 16 جلسه )
  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد
  کمتر نشود .
 • حذف
  کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص
  شورای آموزشی قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ، در اینصورت نیمسال
  مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

نام نویسی مشروط≤مختص دانشجويان ترمي ≥ :

 • میانگین
  نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر
  اینصورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
 • هر
  مرکز آموزشی موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتباً
  اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف
  قصور در اخطار به وی از طرف مرکز آموزش و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این
  امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .
 • دانشجوی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

اخراج دانشجوی مشروط ≤مختص دانشجويان ترمي ≥:

 • در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب
  در دوره ای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از
  متوالی یا متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل
  محروم می شود .

مرخصی تحصیلی :

 • دانشجو
  می تواند هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک
  نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از
  مرخصی تحصیلی استفاده کند . مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل
  دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
 • تقاضای
  مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر
  نیمسال ، متوسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصیل تسلیم گردد .

انصراف از تحصیل :

 • ترک
  تحصیل بدون کسب اجازه از مزکز آموزش محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می
  شود و و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد .
 • در
  موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن
  را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به اداره آموزش محل تحصیل ارائه
  دهد . در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط مرکز آموزش ، آن نیمسال جزو
  مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

میهمان :

 • در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت موسسات آموزش مبداء و مقصد ، به عنوان دانشجوی میهمان ، بطور موقت ، برای مدت معین ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .
 • میهمان
  شدن دانشجو در یک مرکز آموزشی ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک
  نیمسال تحصیلی خود را در مرکز آموزشی مبداء گذرانده باشد .
 • میهمان شدن در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است .

تغییر رشته :

 • دانشجو
  فقط می باید یک ترم تحصیلی ( حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی از دروس
  سرفصل مصوب ) را با معدل حداقل 15 گذرانده باشد و همچنین در امتحانات کلیه
  دروس اخذ شده در ترم می باید حضور داشته باشد. دانشجویانی که با استفاده از
  سهمیه آزاد پذیرفته شده اند می باید کف معدل دیپلم کد رشته جدید در همان
  گروه آزمایشی قبولی همان سال پذیرش و دانشجویانی که دارای دیپلم هنرستان
  نظام قدیم ، فنی حرفه ای و کار و دانش و دانشجویانی که با استفاده از سهمیه
  شاغلین پذیرفته شده اند نیز می باید کف معدل ذیپلم در کد رشته جدید در
  همان زیر گروه آزمایشی قبئلی در همان سال پذیرش را داشته باشد .
 • دانشجو
  در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می توانند تغییر رشته دهد و اقدام
  نکردن دانشجو جهت ثبت نام در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته بوده
  و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .
 • با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
 • متقاضی
  تغییر رشته باید در خواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از
  شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل خود تسلیم نماید.

 

تذکر مهم :

 • تغيير محل تحصيل  تغيير رشته و مرخصي تحصيلي در پودمان اول يا ترم اول ممنوع مي باشد و در ساير پودمانها يا ترمها منوط به موافقت مرکز مقصد و دانشگاه جامع مي باشد.نامنویسی :

 

 •  
 • پذیرفته
  شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نامنویسی
  مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نامنویسی در مهلت های تعیین شده به منزله
  انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
 • دانشجو
  موظف است در هر پودمان و در زمانی که مرکز مجری اعلام نماید برای ادامه
  تحصیل و ثبت نام پودمان به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه
  دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک پودمان به منزله انصراف
  از تحصیل است و در صورت تاخیر یا عذر موجه ، حق انتخاب پودمان و ادامه
  تحصیل در آن پودمان را ندارد ولی آن پودمان جزو مدت تحصیل محسوب می شود .
 • دانشجو
  موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب پودمان با دلایل
  مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر پودمان تحصیلی به اداره
  آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .
 • چنانچه
  دانشجو همه پودمانهای دوره کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی را طبق برنامه
  مصوب و بر اساس آیین نامه آموزشی در مدت مجاز و ا موفقیت بگذراند ، پس از
  توفیق در آزمون جامع علمی ـ کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته
  شده و موفق به دریافت مدرک کاردانی علنی ـ کاربردی در دوره ذیربط می گردد و
  امکان ادامه تحصیل و کسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت .
 • حضور
  دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است . ساعت های غیبت ( موجه و غیر موجه )
  در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعت های آن درس بیشتر شود . در غیر
  اینصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تکرار کند .
 • تغییر رشته ، نقل و انتقال ، مرخصی تحصیلی ، جابجائئ و میهمان شدن در نخستین پودمان مجاز نمی باشد .

 

 

 

قوانين خاص نظام پودماني

 • تعاريف
  1-1)
  دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني:منظور مجموعه‌اي از آموزشهاي گسسته است
  كه در آن تخصص‌هاي علمي و يا مهارتهاي شغلي در قالب پودمان‌هاي مستقل به
  فراگيران آموزش داده مي‌شود و در نهايت مي‌تواند به صدور مدرك رسمي كارداني
  منجر گردد.
  2-1) پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از چند درس وابسته به هم است كه به همراه هم مهارتي خاص را تعريف مي‌كند.
 • حداقل نمره قبولي در نظام پودماني 12 مي باشد.
 • در
  صورتيکه دانشجو موفق به گذراندن بيش از دو درس از دروس پودمان نگردد اجازه
  ورود به پودمان بعد را نداشته و موظف به تکرار دروس افتاده همان پودمان
  است.
 • دانشجو مجاز نيست در مقطع زمان فعلي، همزمان در بيش از يك پودمان و در بيش از يك مركز مجري نام‌نويسي و تحصيل كند.
 • چنانچه
  دانشجو همه پودمانهاي دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني را طبق برنامه
  مصوب و بر اساس آيين‌نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از
  توفيق در« آزمون جامع دوره كارداني علمي- كاريردي پودماني» دانش‌آموخته آن
  دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي- كاربردي در دوره
  ذيربط مي‌گردد.
  توضيح: مدرك تحصيلي كارداني علمي- كارداني از سوي
  دانشگاه جامع علمي- كاربردي صادر مي‌شود و در آن ميانگين نمره درس‌هاي
  گذرانده شده ذكر مي‌گردد
 •  

 

انتخاب واحد:

 • دانشجو موظف به اخذ تمامي دروس پودمان طبق سر فصل مصوب است.براي اطلاع از دروس هر پودمان به قسمت سرفصل دروس مراجعه کنيد.ژ
 • حذف يک درس از دروس پودمان  يا اخذ يک درس از دروس پودمانهاي بعد امکان پذير نمي باشد.
 •        تبصره
  : علاوه بر دروس پودمان دانشجو مي تواند فقط يکي از دروس عمومي را انتخاب
  نمايد.همچنين دانشجو مي تواند حداکثر دو درس از دروس افتاده پودمان هاي قبل
  را ( درصورت ارائه مرکز )اخذ نمايد.
 •        تذکر :امکان اخذ همزمان درس افتاده از قبل و درس عمومي وجود دارد.

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top