قرار داد عکاسی

نمونه قرارداد عکاسی

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) …………………………………………………………… فیمابین
…………………………………………………………………. به نشانی
…………………………………………………………………….
و شماره تماس ……………………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از
یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در
اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما: …………………………………………………. نام نماينده: ………………………….
سمت : ………………………………….. شماره همراه نماینده:
……………………………………. آدرس ایمیل:
…………………………………….

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
عکاسی صنعتی با مشخصات :
…………………………………………………………………………………………………….

توضیحات موضوع قرارداد:
…………………………………………………………………………………………………….

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
40% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
30% از مبلغ کل قرارداد پس از عکاسی و تهیه آرشیو به شرکت پرداخت میگردد.
30% باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ادیت آرشیو (رتوش) به شرکت پرداخت می گردد.

ماده 3) جدول مبلغ قرارداد

ردیف شرح خدمات عکاسی تعداد | ویزیت جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
جمع کل (ریال)  

مبلغ قرارداد: …………………………………… ریال بدون
مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و درصورت نیاز کارفرما به فاکتور رسمی 6% به
مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ دریافت اطلاعات کامل و شروع عکاسی به مدت ….
روز کاری می باشد.
مدت زمان تحويل نهايى آرشیو قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر ….
روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به
طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع
قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما از زمان قید شده در
قرارداد کارفرما موظف به تسویه کامل موضوع قرارداد میباشد.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در تعرفه هزینه عکاسی و تعداد فریم مشخص می گردد .
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص عکاسی و چگونگی ادیت موضوع قرارداد.
مرحله سوم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از فریم های ارائه شده .
مرحله چهارم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط عکاس و تایید نهایی آرشیو اولیه.
مرحله پنجم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط فوق الذکر .
مرحله ششم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط عکاس.
مرحله هفتم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی DVD به نماینده کارفرما و دریافت رسید، پایان قرارداد.
مرحله هشتم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده 6) تعهدات مجری
عکاس متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در عکاسی
، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به
کارفرما تحویل نماید.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار عکاس
شرکت قرار میگیرد از سوی عکاس محرمانه تلقی میگردد و عکاس شرکت موظف به حفظ
و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
عکاس متعهد می شود تا در استفاده از کلیه لوازم مورد نیاز لوکیشن عکاسی از
امکانات شرکت استفاده نموده و از کارفرما درخواستی نسبت به تهیه لوازم و
شرایط مورد نیاز نداشته باشد.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز عکاس را در اختیار طراح
قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات صحیح مورد نیاز در عکاسی به
عکاس ، عکاس هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت
زمان ذکر شده نخواهد داشت.
کارفرما متعهد میگردد در صورت تشخیص عکاس نسبت به عدم شرایط مناسب عکاسی در
محل کارفرما ، کلیه همکاری لازم را با عکاس در جهت نصب سیستم نورپردازی و
شرایط عکاسی همکاری کامل را داشته باشد.
چنانچه کارفرما پس از عقد قرار داد ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله
ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق
الزحمه قرارداد) به شرکت خواهد بود.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به عکاس تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ
قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه
اسناد پرداختی به طراح می باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه لوازم و تجهیزات عکاسی که در محل
کارفرما قرار دارد کوشا باشد و در صورت هرگونه خسارت وارده به لوازم و
تجهیزات عکاسی متحمل پرداهت خسارت خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این
خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده،
اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر
عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و
حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر
ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از
سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما
با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به
تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در
مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر
گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی
به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی
پیگیری می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف)
……………………………………………………………………………
در 11
ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای
…………………………………….. به سمت مجری و
……………………………………………….. به سمت كار
فرما رسید.

مهر و امضای کارفرما
………………………………………………..

مهر و امضای استدیو خانه عکس
………………………………………………..نحوه نگارش يك قرارداد عكاسي

دليل اينكه تصميم گرفتم مطالبي حقوقي منتشر كنم، مشاهده خيل انبوه مراجعان
به شوراي حل اختلاف اتحاديه عكاسان و يا شعب دادگاه هاي دادگستري بود كه گه
گاه خوانده دعوي عكاس بود و مشتري خواهان وگاهي هم بالعكس. ازآنجا كه حرفه
اصلي اينجانب وكالت و مشاوره حقوقي است بر آن شدم در قالب صفحاتي چند
راهنمايي هاي لازم حقوقي را براي عكاسان به رشته تحرير در آورم. امروزه
مهمترين دغدغه عكاسان انجام و تحويل سفارش هاي مشتري و در پي آن دريافت
دستمزد متناسب مي باشد. در اين بين انعقاد يك قرارداد كامل ايشان را در
ارتقاي سطح كاري و اطمينان از دريافت حقوق بيمه مي كند.
قرارداد ذيل
تنها يك قرارداد نمونه است كه مي بايستي بسته به شرايط و موضوع پروژه
تغييرات اندكي در آن داده شود. به هر حال استفاده از قرارداد كتبي بهتر از
توافقات شفاهي است كه بعضاً طرفين در دادگاه ها به آن استناد مي كنند. لازم
به ذكر است رويه قضايي قراردادهاي شفاهي را نمي پذيرد و ادعاي ايشان را رد
مي نمايد.
به هر حال اميدوارم با درج مقالات حقوقي و توصيه هاي لازم در
شماره هاي آتي  با موضوعات حقوق مالكيت فكري، قانون نظام صنفي كشور،
قراردادهاي نمونه انواع پروژه هاي عكاسي، داوري و… سهم شاياني در كاهش
اختلافات و حل و فصل مسالمت آميز آن ها داشته باشم.
توجه قرارداد حاضر فقط یک نمونه پیشنهادی است. بدیهی است برای انعقاد قراردادی کامل اطلاعات بیشتری باید درج شود.
شما می توانید شخصا” بندهای قرارداد را کم و یا مطالبی را به آن بیفزایید.
این
قرارداد به منظور سفارش عکاسی وتهیه آلبوم میان آقای/ خانم
…………………. که از این پس عکاس و آقای/ خانم …………. که
از این به بعد مشتری یا مدل نامیده خواهد شد به شرح زیر منعقد گردید.
ماده
1: کلیه حقوق عکاسی، اعم از چاپی و الکترونیکی برای عکاسی محفوظ خواهد
ماند و عکاس می تواند در حدود عرف و به طور مناسب از تصاویر به عنوان نمونه
تبلیغاتی استفاده نماید.
تبصره ا- در صورتی که عکاس از تصاویر استفاده
تجاری نماید موظف است موضوع را جهت کسب اجازه به اطلاع مشتری برساند. مشتری
می تواند بدین منظور حق الزحمه متناسب دریافت دارد و یا عکاس را از این
کار منع نماید.
تبصره 2- بابت تجدید چاپ هر عکس در ابعاد
…………………. سانتی متر، مبلغ …………………. ریال از
مشتری اخذ خواهد شد.
ماده 2: در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه عکاس به
دلیل قوه قاهره (فورس ماژور) اعم از خرابی تجهیزات، آتش سوزی، بیماری  موثر
عکاس و هر عاملی که کنترل آن از اختیار عکاس خارج و بدون خواست باطنی وی و
بدون سوء نیت باشد و همچنین پاک شدن  یا از دست رفتن تصاویر از روی سخت
افزار چه به دلیل کارکرد نادرست تجهیزات و یا خرابی مواد اولیه، عکاس موظف
است کلیه مبالغ دریافتی را مسترد دارد و قرارداد خود به خود منفسخ خواهد
شد. عکاس نسبت به خسارات (همچون هزینه های جشن) مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره:
در صورتی که عکاس در موقع مقرر برای عکاسی حاضر نشود و مورد (مثلاً مراسم
عروسی)  بدون حضور وی برگزار شود ملزم به پرداخت ………………….
ریال بابت جبران خسارت خواهد بود.
ماده 3: توافق شد تمامی مراحل توسط شخص آقای/ خانم …………………. عکاسی شود.
ماده4:
با امضای این قرارداد طرفین بر تاریخ………………….  و ساعت
…………………. در محل …………………. برای عکاسی توافق
نمودند و در صورت تغییر زمان یا ملغی شدن برنامه توسط مشتری / مدل به منظور جبران بخشی از خسارات، مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.
ماده 5: مبلغ این قرارداد با توجه به جمیع جهات برآورد شده از قرار هر عکس در اندازه ……….. سانتی متر ……. ریال می باشد.
تبصره 1 : کلیه تصاویر به صورت آنالوگ/ دیجیتال بوده وتعداد آن حداقل …………. فریم وحداکثر …………. فریم می باشد.
تعداد تصاویر نهایی برای ارائه و یا ساخت آلبوم توسط مشتری انتخاب و توسط عکاس پردازش و رتوش می شود.
تبصره
2: فایل های تصاویر در اختیار عکاس باقی خواهد ماند و مشتری  تنها می
تواند فایل های حجم کم یا Low Resolution   تصاویر را جهت مصارف معمولی
همچون پست الکترونیک و در ازای پرداخت ………. ریال بابت هر فریم در
اختیار داشته باشد.
تبصره 3: برای طراحی، تهیه و چاپ آلبوم مبلغ………….. ریال توافق شد.
ماده 6: مبلغ…………… ریال معادل ………. درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت هنگام انعقاد این قرارداد پرداخت شد.
مواعد بقیه پرداخت ها در مراحل مختلف کار / تحویل نهایی تصاویر یا پروژه
می باشد. بدیهی است تا زمانی که کلیه مبالغ توسط مشتری پرداخت نشود هیچ
تصویری به مشتری داده نخواهد شد.
ماده 7: مشتری/ مدل موظف است در صورت
چاپ یا نشر تصاویر، حقوق مالکیت فکری عکاس را رعایت کرده و همچنین موظف است
نام عکاس را در کنار تصویر یا شناسنامه مجله/ کتاب/آلبوم/ وب سایت و…
ذکر نماید.
ماده 8 : عکاس حق تغییر مکان استودیو برای انجام عکاسی را در همان شهر خواهد داشت.
ماده
9: تغییر رنگ و یا افت کیفیت تصاویر چاپی طی مرور زمان و یا به دلیل
نگهداری نا مناسب از تصویر توسط مشتری بر عهده عکاس نخواهد بود.
ماده
10: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله
انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران ارجاع می گردد که مطابق قانون رای آن برای طرفین قطعی
و لازم الاجرا خواهد بود. داورعلاوه بر مقررات حاکم، عرف عکاسی ذیربط را
نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد
اصلی تلقی می گردد و در هر حال لازم الاجراست.
طرفین با آگاهی کامل و مسئولیت خویش این قرارداد را در 2 نسخه (که هر کدام حکم واحد دارد) مشتمل بر 10 ماده و یک تبصره امضا نمودند.
امضای عکاس                                                                     امضای مشتری / کارفرما


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top