قرار داد تخریب گود برداری

نمونه قرارداد کار برای گودبرداری

این قرارداد در تاریخ بین آقای به نشانی

و تلفن که از این قرارداد کارفرما نامیده می شود و از یکطرف وآقای

فرزند به شماره شناسنامه صادره از و تلفن که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱ موضوع قرارداد

عملیات خاکبرداری و حمل خاک های حاصله به خارج از کارگاه ساختمانی واقع در به شماره پروانه ساختمانی

ماده ۲ مدت پیمان

مدت پیمان از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار روز می باشد . در
صورتی که کار به علت عواملی مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا ممانعت
سازمان هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد ، مدت تعطیل شده
به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده ۳  اسناد و مدارک قرارداد

۳-۱- قرارداد حاضر

۳-۲- نقشه و مشخصات فنی

۳-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می شود .

ماده ۴ تعهدات پیمانکار

۴-۱- پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلات مورد نیاز اجرای
عملیات را تدارک نماید . این ماشین آلات شامل لودر ، بیل مکانیکی و کامیون
می باشد .

۴-۲- پیمانکار موظف است به میزان اعلام شده از سوی کارفرما
گودبرداری نماید . و در صورتی که بیشتر از میزان تعیین شده گودبرداری نماید
هزینه های ضرر و زیان آن بر اساس روش های مطلوب به عهده پیمانکار است .

۴-۳- پیمانکار موظف است از ماشین آلاتی که کمترین سر و صدا و
مزاحمت را برای همسایگان مجاور دارد استفاده نماید بخصوص از لودرهای جدید
کم صدا در کارگاه استفاده شود .

۴-۴- پیمانکار موظف است از دیوارهای املاک مجاور فاصله بگیرد و میزان این فاصله را کارفرما تعیین می نماید

۴-۵- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید .

۴-۶-پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید .

۴-۷- پیمانکار باید در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و
در غیاب خود یک نفر نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاع فنی مورد نیاز که
مورد تایید کارفرما باشد معرفی نماید .

۴-۸- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به
صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مزبور پس از
اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

۴-۹- پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی
مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر ایشان اعم از جرائم
راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد .

۴-۱۰- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گود برداری پیمانکار
می بایست عملیات گود برداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب
از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و
در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای
لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گود برداری با ماشین نسبت به گود برداری و
خاکبرداری دستی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید .

۴-۱۱- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که
مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع
خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید .

۴-۱۲- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی را در کارگاه رعایت نماید .

۴-۱۳- پیمانکار بایستی هنگام عملیات خاکی یک نفر مباشر حرفه ای در کارگاه بکار بگمارد.

۴-۱۴- پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

۴-۱۵- چون عملیات خاکی در هنگام شب انجام می شود پیمانکار می
بایستی محوطه انجام عملیات را با روشنی کامل تجهیز نماید تهیه وسایل روشنی
به عهده کارفرماست .

۴-۱۶-پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود..

۴-۱۷- در صورتی که هنگام عملیات خاکی به موضوعات غیر قابل پیش
بینی و یا آثار تاریخی برخورد نماید می بایستی بلافاصله به کارفرما و
نیروهای انتظامی اطلاع دهد .

۴-۱۸- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می باشد.

۴-۱۹- در صورت بروز هرگونه حادثه ای که نقص عضو و یا فوت را
به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و
هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست .

۴-۲۰- در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید ، خطرناک
یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در
میان گذاشته و پس از تایید کارفرما ، کار را دنبال نماید .

۴-۲۱- مسئولیت بروز هرگونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان های
اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفا توسط پیمانکار تامین
خواهد شد.پیمانکار در این مورد می تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده
نماید .

۴-۲۲- در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید ، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

۴-۲۳- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و
مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می
باشد .

۴-۲۴-پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب ، بیمه کارگران ، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می باشد

۴-۲۵- پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تایید کارفرما باشد .

۴-۲۶- پیمانکار اقرار می نماید که وضعیت املاک مجاور و خاک پروژه را کاملا رویت نموده و از کم و کیف اجرای آن با اطلاع است .

۴-۲۷-در صورتی که هنگام گود برداری به سنگ های بزرگتر از قطر ۵/۲ متر برخورد نماید تخریب و حمل آن با توافق طرفین انجام خواهد گرفت .

۴-۲۸- در صورتی که هنگام گودبرداری دیگر لودر کارساز نباشد (
به لحاظ سختی و سفتی زمین ) و نیاز بلدوزر باشد اضافه بهای کار با بلدوزر
با توافق طریق پرداخت خواهد شد.

۴-۲۹ – پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و …. به عوامل
اجرایی و موارد فوق العاده به نیروهای انتظامی و شهرداری به عهده پیمانکار
است.

۴-۳۰- پیمانکار می بایستی قبل از گود برداری پروانه ساختمان را به شهرداری ارائه داده مجوز حمل خاک را از شهرداری دریافت نماید .

۴-۳۱- در صورتی که نحوه محاسبه احجام ماشینی باشد کلیه بیجک
های کامیون ها بایستی به تایید نماینده کارفرما برسد همچنین قبل از انعقاد
قرارداد میزان محاسبه حجم کامیون های ده چرخ و یا شش چرخ به توافق طرفین
رسیده باشد .

۴-۳۲- در صورتی که نحوه محاسبه احجام زمینی باشد بایستی زمین
قبل از گود برداری و بعد از گودبرداری نقشه برداری شده و بر اساس نقشه های
تهیه شده احجام خاکبرداری محاسبه گردد.

۴-۳۳- نقشه برداری بایستی مورد قبول دو طرف باشد .

۴-۳۴- پیمانکار بایستی آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران در ارتباط با رعایت موارد مربوط به
عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک را رعایت نماید.

ماده ۵  تعهدات کارفرما

۵-۱-کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

۵-۲- کارفرما بایستی وسایل روشنایی کارگاه را از قبیل سیم رابط ، پروژکتور و کابل را در اختیار پیمانکار بگذارد.

۵-۳- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .

۵-۴- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید .

۵-۵- کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد و ساختمان های
مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار خاکبرداری را انجام دهند را در
مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

۵-۶- کارفرما موظف است برق مورد نیاز ، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد .

۵-۷- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

ماده ۶ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ موضوع این قرارداد ریال است پیش بینی می گردد که تا ۲۵% قابل افزایش و کاهش خواهد بود.

مبلغ نهایی قرارداد پس از اتمام کار و تایید صورت وضعیت نهایی کار توسط دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می شود.

تبصره ( ۱ ) به این قرارداد هیچگونه تعدیل ، اضافه بها و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره ( ۲ ) از هر پرداخت مبلغ ۵% بیمه و ۵ % مالیات و ۱۰ % حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره ( ۳ ) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه هر صورت وضعیت و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۷  فسخ قرارداد

۷-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم مدت برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۷-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۷-۳- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۷-۴-در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۸-دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می باشد و در
صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ ۱۰ % حسن انجام کار با تقاضای
پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۹- حکمیت

طرفین آقای را به عنوان داور مرض الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری مرضی الطرفین لازم الاجرا است.

این قرارداد در ۹ ماده و ۳ تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

کارفرما                                                                       پیمانکارقرارداد تخریب ساختمان

این قرارداد در تاریخ                  بین آقای                  به نشانی                                                  

و تلفن             که از این  پس کارفرما نامیده می شود و از یکطرف وآقای                 فرزند           متولد           به شماره شناسنامه              به نشانی                                              

و تلفن                  که از این پس پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد
می گردد.

ماده 1 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از کلیه
عملیات تخریب ساختمان آقای
                به نشانی                

                             دارای پروانه ساختمان شماره              و دسته بندی کلیه مصالح قابل مصرف و قابل فروش آن بر اساس دستور
کارهای صادره .

 

ماده 2 مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ تحویل پروژه به
پیمانکار
              روز می باشد . در صورتی که کار به علت عواملی مانند زلزله ، سیل ،
آتش
  سوزی و یا ممانعت سازمان هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی
تعطیل گردد ، مدت تعطیل
     شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

 

ماده 3 اسناد و مدارک قرارداد

3-1- قرارداد حاضر

3-2- کلیه دستور کارهایی که توسط
کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد جزء اسناد قرارداد می باشد.

 

ماده 4 تعهدات پیمانکار

4-1- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای
انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید .

4-2- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و
ماشین آلات لازمه تخریب را تدارک و تهیه نماید . این ابزار و ماشین آلات شامل بیل
، کلنگ ، دستکش ، سطل ، کمپرسور و لوازم برش آهن الات و دستگاه جوش می باشد .

4-3- پیمانکار موظف است جهت اجرای
موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید .

4-4- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند
از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید . در صورت استفاده از
اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید .

4-5- پیمانکار موظف است کلیه موارد
ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه
دار ، کفش ایمنی ، کمر بند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش های مناسب ، ماسک و عینک
          می باشد.  

4-6-با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط
جریان آب ، برق ، گاز و سرویس های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم سازی ، محدود و
نگهداری شود به طوری که راه های دسترسی به آنها و شیر آتش نشانی محفوظ بماند.

4-7- زمان و مدت قطع سرویس های فوق و
شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمان های مجاور رسانده
شود.

4-8- برنامه ریزی های لازم برای محافظت
از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز
به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط اقدام لازم به عمل آید.

4-9- کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب
خارج شود و در مکان مناسبی انبار گردد .

4-10- کلیه راه های ارتباطی ساختمان مورد
تخریب به استثنای پلکان ها ، راهروها ، نردبان ها و درهایی که برای عبور کارگران
استفاده شوند ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند.

4-11- هر یک از اجزای ساختمان مورد
تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف ، کف موقت ، چوب بست ، پله های موقت ، سقف
و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران ،
  پلکان ها و نردبان
ها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود ، بارگذاری شود.

4-12- میخ های موجود در تیرها یا تخته
های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شوند.

4-13- تخریب باید از بالاترین طبقه
شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل
از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود ، به نحوی که کف ها بار اضافی نداشته باشند و
فشار جانبی به دیوارها وارد نشود .

4-14- در پایان کار روزانه باید با
بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین
چوب بست ها و سایر وسایل و تجهیزات حفاظتی و معابر پایداری و ایمنی لازم را دارند
.

4-15- در تخریب ساختمان با استفاده از
روش کشش با طناب یا کابل یا وارد کردن ضربه یا استفاده از چکش های بادی و برقی و
نظایر آن باید توجه کافی نسبت به وارد نیامدن صدمه به قسمت های باقیمانده ساختمان
، افراد ، ساختمان های مجاور و تجهیزات آن به عمل آید.

4-16- کلیه قسمت های باقیمانده بنای
مورد تخریب باید استحکام لازم برای مقابله با نیروهای وارده از قبیل باد ، زلزله
یا بارهای ضربه ای و نظایر آن را تا زمان پایان عملیات تخریب داشته باشد .

4-17- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده
از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از
مقام رسمی ساختمان ممنوع است .در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای
انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز
دیگر انتقال یابند .

4-18- هنگام تخریب طاق ها باید طبقه
زیر آن طوری مسدود گردد ، که هیچ کس نتواند از آن رفت و آمد کند.

4-19- ابتدا باید قسمتی از اطراف کف ها
و بام هایی که روی دیوارها قرار می گیرند ، با ابزار دستی تخریب شود، آنگاه تخریب
بقیه آن با استفاده از ابزار برقی یا ماشین آلات انجام گیرد.

4-20- هیچ یک از تکیه گاه ها  نباید در طبقه ای
برداشته شود ، مگر آنکه کلیه قسمت های طبقه بالا آن قبلا تخریب و برداشته شده باشد
.

4-21- در تخریب ساختمان های فلزی در
صورتی که از جرثقیل استفاده نشود ، لازم است قبل از برداشتن تیر آهن ها و ستون های
هر طبقه ، کف بالافاصله زیر آن با الواری به ضخامت 5 سانتی متر پوشانده شود . تیر
آهن آهای ناشی از تخریب نیز نباید از بالا به زیر انداخته شوند.

4-22- در صورتی که برای تخریب استخوان
بندی ساختمان از جراثقال یا وسایل مشابه استفاده شود ، باید برای حفظ تعادل و
جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخصاص ، ساختمان ها ، تاسیسات و تجهیزات یا
استخوان بندی ساختمان مورد تخریب ، از طناب
  هدایت کننده استفاده شود .

4-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از
تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاپ شوند ، مگر اینکه پرتاب از داخل کانال
های چوبی و فلزی مخصوص این کار انجام گیرد .

4-24-مصالح و ضایعات ناشی از تخریب
نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شود که از ظرفیت مجاز کف طبقه مربوط بیشتر
باشد . بعلاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به
دیوارها نیز جلوگیری شود .

4-25- پیمانکار موظف است وسایل ،
تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه
، تاسیسات عمومی و ساختمان های مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شب ها نیز
باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .

4-26- در مواردی که نیاز به تخلیه
مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت کافی به منظور
جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید .

4-27-زمانی که پایه های داربست در
معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه
های آن جلوگیری شود .

4-28- هنگامی که بر اثر انجام عملیات
ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل ها باشد با کسب نظر از مراجع
ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود :

الف . گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم
اعلام خطر

ب . نصب چراغ های چشمک زن یا علائم
شبرنگ .

ج . نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل
مسیر

د. ایجاد سازه های محصور کننده

4-29 احداث راهروهای سرپوشیده موقت در راه
عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است .

4-30- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده
از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو
  و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب
مجوز از شهرداری ممنوع است در صورتی که در محل مورد تخریب زمبن و فضاهای کافی برای
انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز
دیگر انتقال یابد .

4-31- برای جلوگیری از ریزش و خرابی
ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص
ذیصلاح مهار و شمع بندی شود .

4-32- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری
خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند باید با اجرای سازه های نگهبان انجام
شود.

4-33- قبل از بریدن تیرآهن های سقف
اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش به عمل آید.

6-34-پیمانکار می بایستی  در تمام مراحل کار
در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی
مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .

4-35- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار
به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه
قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت
رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

4-36- رعایت مبحث 12 مقررات ملی
ساختمانی ایران و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت
الزامی می باشد .

4-37-پیمانکار موظف است از ابزار و
ماشین آلات مورد تایید کارفرما استفاده نماید و در صورتی که کارفرما استفاده از
ابزار دستی یا ماشینی را محدود نماید پیمانکار موظف به اجرای آن است .

4-38- پیمانکار فقط می تواند در ساعات
روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت های دوم و سوم کار نماید بایستی
با اجازه کارفرما باشد .

4-49- پیمانکار فقط در صورتی که می
تواند در شب کار نماید که کلیه نکات ایمنی و حفاظتی و حراستی را رعایت نموده و
روشنایی در شب نیز مهیا شده باشد ، ایجاد روشنی در شب به عهده خود پیمانکار است .چ

4-40- پیمانکار موظف است با حداقل سر و
صدا و گرد و خاک کار نماید و در هنگام تخریب دیوار و سقف هایی که مجاور همسایه ها
می باشد حتما بایستی با وسایل ظریف و کمترین سر و صدا و گرد و خاک کار نماید .

4-41-پیمانکار موظف است برنامه زمان
بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود
.

2-42- پیمانکار می بایستی قبل از تخریب
چاه های فاضلاب ساختمان را پیدا نموده و نسبت به پر نمودن آنها با شفته آهک اقدام
نماید .

4-43- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از
محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می باشد .

4-45- در صورت بروز هرگونه حادثه ای که
نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از
آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست .

6-46- در صورت مواجه شدن پیمانکار با
موضوعات جدید ، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با
کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما ، کار را دنبال نماید .

4-47- مسئولیت بروز هر گونه اتفاق مالی
و جانی به ساختمان های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفا توسط
پیمانکار تامین خواهد شد . پیمانکار در این مورد می تواند از بیمه حوادث کارگاه
استفاده کند .

4-48-در صورتی که کارفرما دستور کار
جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید ، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود

4-49- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا
، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به
عهده پیمانکار می باشد .

4-50- پرداخت هر گونه حق ایاب و ذهاب ،
بیمه کارگران ، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می باشد .

4-51- پیمانکار بایستی افرادی را در
کارگاه بکار بگمارد که مورد تایید کارفرما باشد .

4-52- پیمانکار اقرار می نماید که
وضعیت ملک و ساختمان های مجاور را کاملا رویت نموده و از کم و کیف اجرای آن ، مطلع
است .

4-53- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام
، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

4-54- تخریب بایستی به گونه ای انجام
شود که هیچگونه آسیبی به مصالح و تجهیزات قابل استفاده ساختمان ، وارد نگردد .
پیمانکار می بایستی تجهیزات قابل فروش ساختمان شامل لوازم موتورخانه ، رادیاتور ،
کابینت ، چراغ ها ، کلید ، پریز و کابل های مربوطه ، نرده حفاظ ، چارچوب فلزی ، در
و پنجره فلزی ، کمد و درهای چوبی ، آینه و … را قبل از تخریب در آورد و در محلی
که کارفرما مشخص می نماید دپو نماید . پیمانکار مصالح قابل استفاده ساختمان شامل (
آجر ، تیرآهن ، میلگرد و … ) را در هنگام تخریب جداسازی و در محل مناسب کارگاه
دپو می نماید .

4-55- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام
تعهدات خود مبلغ
                      ریال به صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید .
چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می شود.

4-56- پیمانکار نمی تواند موضوع
قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

 

 

ماده 5 تعهدات کارفرما:  

5-1-کارفرما موظف است بر اساس مفاد
قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

5-2- ابزار و تجهیزات زیر توسط کارفرما
تهیه و تدارک دیده می شود و به پیمانکار تحویل می شود .

الف. نردبان .

ب. بشکه و تخته زیر پایی

ج. کلاه چانه دار ، کمربند ایمنی

د. شیلنگ آب

ه. تهیه مابقی ابزار کار و وسائل ایمنی
به عهده پیمانکار است .

5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت
استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .

5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی
مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید .

5-5- کارفرما موظف است ساختمان موضوع
قرارداد , ساختمان های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار تخریب را انجام
دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

5-6- کارفرما موظف است برق مورد نیاز ،
آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد .

5-7- کارفرما از بابت مواردی که بایستی
در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

5-8- کارفرما نوع استفاده از دستگاه
های دستی یا مکانیکی را بایستی به پیمانکار اعلام نماید.

5-9- کارفرما بایستی هنگام عقد قرارداد
یک نسخه از مجوز تخریب و پروانه ساختمان را تحویل پیمانکار دهد .

 

ماده 6 مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع این قرارداد                                 ریال است که به شرح زیر پرداخت می گردد.

6-1-                درصد پس از جداسازی تجهیزات ساختمان

6-2-                درصد پس از تخریب سقف و دیوار طبقات

6-3-                درصد پس از دسته بندی مصالح قابل استفاده و قابل فروش

6-4-                درصد پس از آماده سازی کار جهت خاکبرداری

6-5-                درصد پس از اقدام و تحویل کار به کارفرما

تبصره ( 1 ) به این قرارداد هیچگونه
تعدیل و اضافه بها و پاداشی تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه
نماید.

تبصره ( 2 ) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه
و 5 % مالیات و 10 % حسن انجام کار کسر خواهد شد.
   

 

ماده 7 فسخ قرارداد

7-1- در صورتی که پیمانکار بیش از مدت
برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-2- عدم حسن اجرای یا عدم اجرای کامل
یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا
واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-4-در صورت تاخیر بیش از یک هفته در
شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

 

ماده 8-دوره تضمین
قرارداد
 

مدت دوره تضمین قرارداد          ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده
مبلغ 10 % حسن انجام کار و سرده انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 

ماده 9- حکمیت

طرفین آقای                                 را به عنوان داور مرض الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر
داوری حکم لازم الاجرا است.

این قرارداد در 9 ماده و 2 تبصره و در
دو نسخه متحدالمتن که هریک
 حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است. .

 

 

                          کارفرما                                                                         پیمانکار   دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top