قرارداد نگهبان شب

بخش‌ 21 : قـرارداد حسابرسـی‌‏

توضیحات:
هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:
الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار.
ب‌ ) چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 21   :    قـرارداد حسابرسـی‌

  

  این‌ استاندارد باید همراه‌ با مقدمه‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 10 مطالعه‌ شود.


استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 21   :    قـرارداد حسابرسـی‌

 کلیـات‌

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:

 الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار.

 ب‌ ) چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.

        2 .حسابرس‌
و صاحبکار باید در مورد شرایط‌ کار حسابرسی‌ توافق‌ کنند . شرایط‌ مورد
توافق‌ در قرارداد حسابرسی‌ یا به‌ شکل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود.

 3 .
این‌ استاندارد به‌ منظور کمک‌ به‌ حسابرس‌ در تهیه‌ و تنظیم‌ قراردادهای‌
مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در
این‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسی‌ (یعنی‌، بررسی‌ اجمالی‌
صورتهای‌ مالی‌، اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ یا
تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌) نیز کاربرد دارد. در مواردی‌ هم‌ که‌ هدف‌ و دامنه‌
کار به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ یا خدماتی‌ چون‌
مشاوره‌ مالیاتی‌، حسابداری‌ و مدیریت‌ ارائه‌ می‌شود، تنظیم‌ قراردادهای‌
جداگانه‌ ضروری‌ است‌.

 قرارداد حسابرسی‌ 

4 . تنظیم‌ قرارداد
حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ کار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبکار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌
است‌؛ زیرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از کار جلوگیری‌ می‌کند. قرارداد
حسابرسی‌ که‌ حسابرس‌ برای‌ صاحبکار می‌فرستد، پذیرش‌ کار، هدف‌ و دامنه‌
حسابرسی‌، حدود مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبکار و شکل‌ گزارشهایی‌ را
که‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند می‌کند.

 نکات‌ اساسی‌ قرارداد حسابرسی‌

5 . شکل‌ و محتوای‌
قرارداد حسابرسی‌ ممکن‌ است‌ برای‌ صاحبکاران‌ مختلف‌، متفاوت‌ باشد؛اما،
هر قرارداد حسابرسی‌ موارد زیر را دربر می‌گیرد:

 . هدف‌ از حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌.

 . مسئولیت‌ مدیریت‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌.

 . دامنه‌ حسابرسی‌، از جمله‌ اشاره‌ به‌ اصول‌ و ضوابط‌ انجام‌ کار و همچنین‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌.

 . شکل‌ هرگونه‌ گزارش‌ اعلام‌ نتایج‌ کار و تاریخ‌ تقریبی‌ ارائه‌ آن‌.

 . تذکر این‌ واقعیت‌ که‌ به‌
دلیل‌ انجام‌ رسیدگیها بر مبنای‌ نمونه‌گیری‌ و سایر محدودیتهای‌ ذاتی‌
حسابرسی‌ و همچنین‌، محدودیتهای‌ ذاتی‌ هر سیستم‌ حسابداری‌ و کنترل‌
داخلی‌، این‌ خطر اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که‌ برخی‌ اشتباهات‌ و یا
تحریفهای‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌، کشف‌ نشده‌ باقی‌ بماند.

 . امکان‌ دسترسی‌ بدون‌ محدودیت‌ حسابرس‌ به‌ هرگونه‌ سند، مدرک‌ و سایر اطلاعات‌ موردنیاز درارتباط‌ با کار حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌.

 . تاییدیه‌هایی‌ که‌ حسابرس‌ باید درباره‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در مورد حسابرسی‌، از مدیریت‌ دریافت‌ کند (تاییدیه‌ مدیران‌).

 . امضای‌ قرارداد توسط‌ صاحبکار به‌ عنوان‌ پذیرش‌ و تایید کتبی‌ شرایط‌ قرارداد حسابرسی‌.

 . مشخص‌ کردن‌ سایر گزارشهایی‌ که‌ در نظر است‌ به‌ صاحبکار ارائه‌ شود.

 . حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مبانی‌ محاسبه‌ آن‌ و ترتیب‌ ارسال‌ و پرداخت‌ صورتحسابها.

 6 . در موارد مقتضی‌، نکات‌ زیر نیز می‌تواند در قرارداد حسابرسی‌ درج‌ شود:

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از خدمات‌ سایر حسابرسان‌ یا کارشناسان‌ در برخی‌ از زمینه‌های‌ حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابرسان‌ داخلی‌ و سایر کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ درجهت‌ انجام‌ کار حسابرسی‌.

 . چگونگی‌ و ترتیب‌ هرگونه‌ ارتباط‌ با حسابرس‌ قبلی‌ در حسابرسی‌ نخستین‌.

 . اشاره‌ به‌ هرگونه‌ توافق‌ دیگری‌ که‌ بین‌ حسابرس‌ و صاحبکار به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

 نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌ در پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

 حسابرسی‌ اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌

7 . هنگامی‌ که‌ حسابرس‌
واحد مورد رسیدگی‌، حسابرسی‌ شرکتهای‌ فرعی‌، شعب‌ یا قسمتهای‌ آن‌ (یعنی‌،
اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ واحد مورد رسیدگی‌) را نیز به‌ عهده‌ دارد بایدبا در
نظر گرفتن‌ عوامل‌ زیر درباره‌ تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ جداگانه‌ برای‌
هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌ تصمیم‌گیری‌ کند:

 . منصوب‌ کننده‌ حسابرس‌ هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . لزوم‌ ارائه‌ گزارش‌ جداگانه‌ برای‌ هریک‌ از آنها.

 . الزامات‌ قانونی‌.

 . حدود و میزان‌ هرگونه‌ کار انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ دیگر.

 . میزان‌ مالکیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ در هریک‌ از اجزای‌ آن‌.

 . میزان‌ استقلال‌ مدیریت‌ هریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

  حسابرسیهای‌ بعدی‌بخش‌ 93 : تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌‏

نوع: قانون
موضوع:

تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌‏

منبع تهیه:
سایت جامعه حسابداران رسمی
تصویب کننده:
سازمان حسابرسی
تاریخ انتشار:
1376-06-01
تاریخ اعتبار از: 1378-12-29 تا:

توضیحات:
هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌
مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و شکل‌ و محتوای‌
گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از
حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌
صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ را به‌ عهده‌ دارد.استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 93   :    تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

  این‌ استاندارد باید همراه‌ با مقدمه‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌  ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 10 مطالعه‌ شود.

 کلیات‌

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌
استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در
تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌
گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد
یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ را به‌
عهده‌ دارد.

2 . اگرچه‌ تاکید این‌
استاندارد، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند برای‌ تنظیم‌
اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌ از
موضوع‌ شناخت‌ کافی‌ داشته‌ باشد. ارائه‌ خدمات‌ معین‌ و محدود به‌ صاحبکار
مثلاً حل‌ و فصل‌ موارد خاص‌ حسابداری‌ به‌ منظور انعکاس‌ در صورتهای‌
مالی‌، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ محسوب‌ نمی‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر
استانداردهای‌ حسابرسی‌ نیز می‌تواند حسابرس‌ را در بکارگیری‌ این‌
استاندارد یاری‌ رساند.

 هدف‌ از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ 

3 . هدف‌ از تنظیم‌ اطلاعات‌
مالی‌، بکارگیری‌ دانش‌ و تخصص‌ حسابرسان‌ در زمینه‌ حسابداری‌ برای‌
گردآوری‌، طبقه‌بندی‌ و تلخیص‌ اطلاعات‌ مزبور است‌. در این‌ نوع‌ کار،
حسابرس‌ به‌ طور معمول‌ اطلاعات‌ تفصیلی‌ را در قالب‌ صورتهایی‌ خلاصه‌ و
قابل‌ فهم‌ تجمیع‌ می‌کند، بدون‌ آن‌ که‌ الزامی‌ به‌ آزمون‌ درستی‌
مندرجات‌ صورتهای‌ مزبور داشته‌ باشد. اگرچه‌ روشهای‌ مورد استفاده‌ در
تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ نشده‌ است‌ که‌ امکان‌ اظهار
هرگونه‌ اطمینانی‌ را نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، برای‌ حسابرس‌ فراهم‌ کند،
اما به‌ دلیل‌ انجام‌ کار بادقت‌ و مهارت‌ حرفه‌ای‌، استفاده‌کنندگان‌
اطلاعات‌ مالی‌ از مشارکت‌ حسابرسان‌ در تنظیم‌ صورتهای‌ مزبور بهره‌مند
می‌شوند.

 4 .
قرارداد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ معمولا شامل‌ تنظیم‌ تمام‌ یا بخشی‌ از
صورتهای‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند گردآوری‌، طبقه‌بندی‌ و تلخیص‌ سایر
اطلاعات‌ مالی‌ را نیز شامل‌ شود.

 اصول‌ کلی‌ حاکم‌ بر تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ 

5 . حسابرس‌ باید “آیین‌ رفتار
حرفه‌ای‌” را رعایت‌ کند . اصول‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌ حاکم‌ بر
مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در قراردادهای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌
شرح‌ زیر است‌:

 الف‌ – درستکاری‌

 ب‌   – بیطرفی‌

 پ‌   – صلاحیت‌ و مراقبت‌ حرفه‌ای‌

 ت‌   – رازداری‌

 ث‌   – رفتار حرفه‌ای‌

 ج‌   – اصول‌ و ضوابط‌ حرفه‌ای‌ مربوط‌

 اگرچه‌ رعایت‌ اصل‌ استقلال‌
برای‌ انعقاد قراردادهای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌، ضروری‌ نیست‌، امادر
مواردی‌ که‌ حسابرس‌ استقلال‌ ندارد، این‌ موضوع‌ باید در گزارش‌ وی‌
انعکاس‌ یابد.

 6 . حسابرس‌ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ اطلاعات‌ مالی‌ را تنظیم‌ می‌کند باید گزارشی‌ نیز در این‌ باره‌ صادر نماید .

 نکات‌ اساسی‌ قرارداد 

7 . حسابرس‌ باید اطمینان‌ یابد
که‌ صاحبکار، شناخت‌ روشنی‌ از شرایط‌ قرارداد دارد . نکاتی‌ که‌ باید در
قرارداد پیش‌بینی‌ شود شامل‌ موارد زیر است‌:

 . نوع‌ و ماهیت‌ کار، شامل‌
تصریح‌ این‌ واقعیت‌ که‌ حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌ انجام‌ نخواهد گرفت‌ و
بنابراین‌، اطمینانی‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ تنظیم‌شده‌ نیز اظهار نخواهد
شد.

 . این‌ واقعیت‌ که‌ کار تنظیم‌
اطلاعات‌ مالی‌، برای‌ مقاصد کشف‌ و افشای‌ اشتباهات‌، اعمال‌ غیرقانونی‌
یا سایر تخلفات‌، مانند تقلب‌ یا اختلاس‌، نمی‌تواند قابل‌ اتکا باشد.

 . نوع‌ و ماهیت‌ اطلاعاتی‌ که‌ باید توسط‌ صاحبکار تهیه‌ وارائه‌ شود.

 . این‌ واقعیت‌ که‌ مسئولیت‌
دقیق‌ و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ حسابرس‌ برای‌ تنظیم‌
اطلاعات‌ مالی‌ دقیق‌ و کامل‌، با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌.

 . مبنای‌ حسابداری‌ مورد
استفاده‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و این‌ واقعیت‌ که‌ هرگونه‌ انحراف‌
آشکار از استانداردهای‌ حسابداری‌، افشا خواهد شد.

 . منظور از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و تعیین‌ گیرندگان‌ گزارشهای‌ مزبور.

 . شکل‌ گزارشی‌ که‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ تنظیم‌ شده‌ صادر خواهد شد.

8 . انعقاد قرارداد، به‌ برنامه‌ریزی‌
عملیات‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ کمک‌ می‌کند. تنظیم‌ قراردادی‌ که‌ در آن‌
شرایط‌ اصلی‌ کار مستند شده‌ باشد، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبکار و هم‌ به‌ نفع‌
حسابرس‌ است‌. وجود چنین‌ قراردادی‌ گویای‌ پذیرش‌ کار توسط‌ حسابرس‌ است‌ و
از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ درباره‌ مواردی‌ چون‌ هدف‌ و دامنه‌ کار،
میزان‌ مسئولیتهای‌ حسابرس‌ و شکل‌ گزارشی‌ که‌ ارائه‌ خواهد شد، جلوگیری‌
می‌کند. نمونه‌ای‌ از قرارداد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ در پیوست‌ 1 ارائه‌
شده‌ است‌.

 برنامه‌ریزی‌ 

9 . حسابرس‌ باید کار را چنان‌ برنامه‌ریزی‌ کند که‌ از اجرای‌ موثر آن‌ اطمینان‌ یابد .

 مستندسازی‌  

10 . حسابرس‌ باید موضوعاتی‌ را
مستند کند که‌ در فراهم‌ کردن‌ شواهد لازم‌ برای‌ انجام‌ کار طبق‌ این‌
استاندارد حسابرسی‌ و شرایط‌ قرارداد، با اهمیت‌ است‌ .

 روشها   

11 . حسابرس‌ باید از نوع‌
فعالیت‌ و عملیات‌ واحد اقتصادی‌ شناخت‌ کلی‌ بدست‌ آورد و با اصول‌ و
رویه‌های‌ حسابداری‌ خاص‌ صنعتی‌ که‌ واحد اقتصادی‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند و
شکل‌ و محتوای‌ اطلاعات‌ مالی‌ مناسب‌ آن‌، آشنایی‌ پیدا کند .

 12 .
حسابرس‌ برای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ لازم‌ است‌ از نوع‌ و ماهیت‌ معاملات‌
و یا سایر رویدادهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌، شکل‌ دفاتر و مدارک‌ حسابداری‌
و مبانی‌ حسابداری‌ زیربنای‌ اطلاعات‌ مالی‌ آن‌ شناخت‌ کلی‌ بدست‌ آورد.
حسابرس‌ معمولا چنین‌ شناختی‌ را از طریق‌ تجارب‌ خود درباره‌ واحد
اقتصادی‌ یا پرس‌وجو از کارکنان‌ آن‌ کسب‌ می‌کند.

 13 . حسابرس‌ جز در موارد تصریح‌ شده‌ در این‌ استاندارد، معمولا ملزم‌ به‌ انجام‌ موارد زیر نیست‌:

 الف‌ – پرس‌وجو از مدیران‌ واحد اقتصادی‌ درباره‌ ارزیابی‌ قابلیت‌ اعتماد و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌.

 ب‌   – ارزیابی‌ کنترلهای‌ داخلی‌.

 پ‌   – اثبات‌ هرگونه‌ موضوع‌ مطرح‌ شده‌.

 ت‌   – اثبات‌ هرگونه‌ توضیح‌ ارائه‌ شده‌.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top