طریقه ثبت سند

عمليات املاک:

ثبت
املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون
مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت
املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدی
ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند.

 

1-     روش قبول درخواست ثبت


2-    انتشار آگهي  تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

3-    صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده 21 قانون ثبت)

4    ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت)

5-    صدور سند مالكيت المثني

6-      تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد


7-    روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

8-    روش افراز املاك

9-    روش تفكيك املاك

10-   روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

11-   روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار

12-   روش بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار

13-    روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده


14-   روش صدور اسناد مالكيت اعياني(موضوع‌ماده104مكررآئيننامه قانون‌ثبت)

15-   روش اجراي ماده 45 آئيننامه قانون ثبت

16-   اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)

17-   روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)

18-   روش اصلاح حد به كوچه

19-   روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

20-   روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي

21-     روش صدور سند مالكيت بنام وراث

                   


 

 روش قبول درخواست ثبت

1-     دريافت تقاضانامه ثبت از متقاضي

2-     دستور ثبت تقاضانامه در دفتر انديكاتور و تعيين وقت بازديد و معاينه محلي بوسيله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضي

3-     ثبت و ارسال سوابق به بايگاني جهت تشكيل پرونده و گواهي مجهول بودن ملك و عدم سابقه ثبت آن

4-   تعيين نماينده و نقشه‌بردار بوسيله مسئول اداره در روز معاينه محل و تعيين وقت مراجعه بعدي جهت اخذ نتيجه و پرداخت حقوق دولتي

5-   عزيمت
نماينده و نقشه بردار به محل براي تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه و
تنظيم صورتمجلس احراز تصرف بوسيله نماينده و ترسيم نقشه ملك توسط نقشه
بردار و تنظيم اظهارنامه ثبت ملك با قيد بهاء به قيمت منطقه‌اي و امضاء آن
بوسيله مامور تنظيم و متقاضي ثبت متناسب با وضعيت پرونده و مساحت ملك

6-     ارائه گزارش عملكرد توسط نماينده و نقشه‌بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و ساير مدارك و اظهارنامه

7-     رسيدگي به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصميم بوسيله مسئول اداره

8-     امضاء اظهارنامه و ثبت آن در دفتر كد 304 بوسيله مسئول اداره و دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور

9-     اخذ حقوق دولتي متعلقه بوسيله حسابداري

10- ارسال
پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزيع
اظهارنامه و قراردادن رونده در رديف آگهي‌هاي نوبتي و اعلام وقت مراجعه
بعدي (كه بعد از پايان انقضا زمان واخواهي آگهي نوبتي خواهد بود) به متقاضي
وسيله مسئول بايگاني.

تذكر- در انجام هر يك از مراحل ياد شده فوق چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح باشد وفق مقررات انجام شود.

-املاكي
كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده 14 قانون ثبت
(تحديد عمومي) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشد در صورتي كه
به استناد تبصره ماده 15 قانون ثبت نتوان آن را تحديد نمود در اينصورت به
درخواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخص وي با ذكر علت مي‌توان نسبت به آن ملك تحديد اختصاصي به عمل آورد.

 


 

انتشار آگهي  تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

1-     قبول درخواست متقاضي مبني بر تقاضاي تحديد اختصاصي به هزينه شخص او.

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بايگاني.

3-     ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني.

4-     بررسي پرونده توسط بايگاني و ارسال به حسابداري جهت پرداخت هزينه‌هاي قانوني در صورت امكان تحديد.

5-     اخذ هزينه‌هاي قانوني در شعبه حسابداري.

6-     اعاده پرونده به بايگاني و تهيه پيش نويس آگهي توسط مسئول بايگاني و اعلام وقت تحديدي به متقاضي.

7-     بررسي و امضا آگهي توسط مسئول اداره و صدور آن.

8-     ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل جهت درج در يكي از روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار تعيين شده.

9-     وصول آگهي درج شده در روزنامه وتطبيق آن با پيش نويس آگهي تحديدي و گواهي صحت و سقم آن وسيله مسئول بايگاني.

10-  ارسال يك نسخه از آگهي‌ها به ادارت ذيربط و انتشار در معابر عمومي.

11-  وصول گزارش الصاق آگهي تحديدي در محل و اماكن عمومي و ثبت در دفتر انديكاتور.

12-  ارسال سوابق آگهي به بايگاني جهت ضبط در پرونده و ادامه عمليات بعدي.

13-  مراجعه متقاضي در روز تحديد به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموريت نماينده و نقشه بردار.

14-  عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل جهت انجام عمليات تحديدي.

15-  تنظيم صورت مجلس تحديد حدود وسيله نماينده و ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي وسيله نقشه‌بردار و ارزياب همزمان.

16-  بررسي و تطبيق با مجاورين و تهيه پيش نويس سند مالكيت مورد تحديد وسيله نماينده.

17-  گزارش انجام عمليات تحديد به رئيس اداره.

18-  دستور ثبت صورت جلسه تحديد در دفتر انديكاتور وسيله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر انديكاتور.

19-  تحويل پرونده به بايگاني جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهي و مراجعه مالك.

 


 

-املاك
جاري به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد
بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه
تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض
سپري شده باشد.

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده 21 قانون ثبت)

1-     قبول درخواست صدور سند مالكيت از متقاضي و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده توسط مسئول اداره.

2-    تحويل پرونده به نماينده ثبت توسط بايگاني جهت رسيدگي و كنترل نقل و انتقالات احتمالي.

3-  ارجاع
به بايگاني براي گواهي صحت چاپ و انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و عدم
وصول واخواهي و عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و قيد عين عبارت آگهي‌هاي
نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر آگهي در پيش نويس سند
مالكيت.

4-    ارجاع به دفتر املاك بازداشتي جهت بررسي و گواهي عدم بازداشت و بند ”ز“ و نظاير آن.

5-    رسيدگي نهايي وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملك در دفتر املاك و امضاي پيش‌نويس سند مالكيت.

6-  در
صورتي كه ملك داراي برگ ارزيابي معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و
بها سند مالكتي بر اساس برگ ارزيابي به حسابداري ارجاع شود.

7-  چنانچه
ملك ارزيابي نشده باشد بدوا دستور ارزيابي وسيله مسئول اداره صادر و پس از
ارزيابي پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و بها سند مالكيت به حسابداري ارجاع
مي‌گردد.

8-  حقوق
دولتي متعلقه و بها سند مالكيت وسيله متقاضي در بانك پرداخت و فيش مربوطه
ضميمه پرونده مي‌گردد و سند مالكيت و پيش‌نويس آن از نظر عدم بدهي به گواهي
حسابداري برسد.

9-    ارسال پرونده به دفتر املاك جهت ثبت در دفتر مربوطه.

10-ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاك جهت ثبت در دفاتر جاري و مركز و تحرير سند مالكيت به يكي از متصديان دفتر املاك.

11-ثبت پيش نويس در دفتر جاري وسيله متصدي دفتر املاك.

12-تحرير سند مالكيت وسيله متصدي دفتر املاك.

13-انعكاس مراتب ثبت در پيش‌نويس سند مالكيت و گواهي آن بعد از تحرير سند وسيله متصدي دفتر املاك.

14-بررسي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك مربوطه و سند مالكيت وسيله رئيس ثبت.

15-ارسال پرونده به بايگاني بعد از امضا رئيس ثبت.

16-ثبت سند در دفتر تسليم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالك وسيله بايگاني.

17-تسليم
سند به مالك بعد از احراز هويت و شناسايي مالك در قبال اخذ رسيد از آن در
پيش‌نويس سند مالكيت و دفتر تسليم اسناد وسيله بايگاني

 


-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت)

1-     قبول درخواست متقاضي همراه با مستندات و اعلام وقت مراجعه بعدي.

2-    دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك.

3-    ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

4-    ارجاع مسئول دفتر املاك به متصدي مربوطه جهت اقدام.

5-    بررسي و تهيه پيش‌نويس سند مالكيت وسيله متصدي مربوطه و گواهي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت.

6-    بررسي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

7-    ثبت پيش‌نويس در دفاتر املاك و تحرير سند مالكيت.

8-    امضا سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

9-    ارسال به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه مالك.

10-مراجعه مالك و پرداخت بها سند مالكيت.

11-ثبت
سند در دفتر تسليم اسناد و پلمب و مهر آن و تسليم به مالك بعد از احراز
هويت و اخذ رسيد در پيش نويس سند مالكيت و دفتر تسليم سند و ضبط پرونده در
رديف مربوطه.

 


 

-وقتي
كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا
گم شود مالكيت مي‌تواند از اداره ثبت حمل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت
المثني نمايد.

روش صدور سند مالكيت المثني

1-     قبول تقاضاي صدور سند المثني منضم به فرم استشهاد محلي گواهي شده.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك.

3-    ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

4-    پيوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر  املاك به وسيله بايگاني.

5-    بررسي پرونده در دفتر املاك و صدور بخشنامه مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

6-    اخذ حق الدرج آگهي وسيله حسابداري.

7-    تهيه آگهي فقدان سند مالكيت وسيله دفتر املاك.

8-    بررسي وامضا آگهي فقدان به وسيله مسئول مربوطه.

9-    صدور آگهي از دفتر انديكاتور .

10-ارسال آگهي به اداره كل ارشاد اسلامي محل ،درج  دريكي از روزنامه هاي محلي ياكثيرالانتشار

11-ارسال پرونده به شعبه بايگاني جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي.

12-وصول آگهي منتشر شده در روزنامه و تطبيق آن به پيش‌نويس وسيله مسئول دفتراملاك.

13-اعاده پرونده به بايگاني جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي

14-مراجعه متقاضي جهت پيگيري در زمان تعيين شده.

15-بررسي و گواهي دفتر بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن.

16-صدور دستور تحرير سند مالكيت المثني وسيله مسئول مربوطه.

17-ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

18-اعاده
پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد
رسمي مبني بر صدور سند مالكيت المثني و توضيح در ستون ملاحظات دفتر املاك و
پيش نويس سند مالكيت اوليه.

19-امضا سند مالكيت المثني وبخشنامه وسيله مسئول مربوطه.

20-صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

21-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم سند به مالك در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت از مالك

 


 

-چنانچه
فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد
يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد يك نفر انتقال يابد
خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت
مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد.

روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

1-     قبول تقاضا همراه با اصل اسناد مالكيت مشاعي.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور وارجاع به دفتر املاك و تعيين وقت مراجعه بعدي.

3-    ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

4-    پيوست پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتراملاك وسيله بايگاني.

5-    بررسي پرونده در دفتر املاك و تهيه پيش‌نويس سند مالكيت جديد.

6-    ارسال پرونده به دفتر املاك بازداشتي جهت گواهي بازداشتي يا عدم آن.

7-    برگشت پرونده به دفتر املاك جهت رسيدگي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت و تحرير سند مالكيت جديد وسيله مسئول مربوطه.

8-    ثبت سهام مشاعي ذيل يك ثبت و صفحه و تحرير سند مالكيت جديد.

9-    امضا سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك وسيله مسئول مربوطه.

10-ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط در رديف مربوطه تا مراجعه متقاضي.

11-مراجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

12-دريافت بها دفترچه سند مالكيت.

13-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم اسناد و پلمپ آن وتسليم به مالك در قبال اخذ رسيد.

 


 


درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده
ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر
دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند
از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند.

روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند

 

1-     قبول تقاضاي متقاضي همراه با اصل اسناد مالكيت مربوطه

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ثبت آن در دفتر

3-     ارجاع به نماينده جهت رسيدگي و اظهارنظر

4-     بررسي و اظهارنظر در خصوص تجميع اعم از بازداشتي و رهن و غيره

5-     برگشت پرونده نزد مسئول اداره و اتخاذ تصميم و تعيين روز معاينه محلي و ابلاغ آن به متقاضي در صورت امكان تجميع

6-     ارسال تقاضا و مدارك به بايگاني جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محلي

7-     مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره براي تعيين نماينده و نقشه بردار جهت اعزام به محل

8-     عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل جهت تهيه صورت مجلس تجميعي و ترسيم نقشه آن

9-   بررسي
و تطبيق حدود املاك مورد اقدام با محل بوسيله نماينده و برداشت نقشه املاك
مورد تجميع بوسيله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدي

10- ترسيم
نقشه تجميعي بوسيله نقشه بردار و تنظيم صورتجلسه تجميعي و تهيه پيش نويس
سند مالكيت جديد بوسيله نماينده و امضاء صورتجلسه و نقشه بوسيله نماينده و
نقشه بردار و مالك

11-  رسيدگي به صورت جلسه تجميعي و دستور ابطال اسناد مالكيت اوليه و صدور سند مالكيت تجميعي بوسيله مسئول اداره

12-  بررسي و گواهي دفتر املاك بازداشتي از نظر عدم بازداشتي

13-  بررسي و امضاء پيش نويس سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه

14-  ثبت حدود تجميعي در دفتر املاك و ابطال اسناد مالكيت اوليه و تحرير سند مالكيت جديد و امضاء آن بوسيله مسئول مربوطه

15-  ارسال پرونده به بايگاني تا مراجعه مالك

16-  مراجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه مالکيت

17-  پرداخت بهاء دفترچه مالكيت بوسيله متقاضي

18-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند  و پلمپ آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد

 


 


چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي
توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.

روش افراز املاك

1-     تسليم درخواست افراز از طرف احد يا عده‌اي از شركاء ملك به ثبت محل

2-     قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده بوسيله مسئول اداره

3-     ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

4-     ارسال تقاضا به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده براي تحويل به نماينده

5-     بررسي نماينده و اعلام نظر در خصوص امكان يا عدم امكان افراز از لحاظ پرونده ثبتي به مسئول اداره

6-     بررسي و تصميم رئيس ثبت مبني بر قبول يا رد درخواست افراز و تعيين تاريخ روز معاينه محل بر فرض قبول

7-     ابلاغ تصميم رئيس ثبت به متقاضي در صورت عدم قبول درخواست افراز

8-     ارجاع به نقشه بردار جهت تهيه اخطار روز معاينه محلي در صورت امكان ادامه افراز

9-     تهيه اخطار و تعيين روز معاينه محلي و دعوت از شركاء بوسيله نقشه بردار

10-  امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

11-  صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور و تسليم آنها به مامور مربوطه

12-  ابلاغ اخطار روز معاينه محلي و افراز به كليه مالكين مشاعي

13-  برگشت اخطارهاي ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

14-  عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضي به محل جهت معرفي حدود و ترسيم نقشه افراز

15-  معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص و تطبيق حدود توسط نماينده و برداشت نقشه بوسيله نقشه بردار

16-  ترسيم نقشه بوسيله نقشه‌بردار و امضاء نماينده و حاضرين

17-  ارسال نقشه به شهرداري در خصوص املاك شهري و ساير مراجع مقرر در قانون در مورد املاك خارج از محدوده جهت تاييد عنداللزوم

18- برگشت
نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به
بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

19-  پيوست نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

20-  تنظيم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسيله نماينده و نقشه بردار و حاضرين

21-  ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازي و سوابق امر نزد رئيس ثبت جهت اتخاذ تصميم


متن کامل آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در
اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین
نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و
نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده 1– در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

1- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.

2-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

3-هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

4-کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

5-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد.

6-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

7-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

8-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

9-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

10-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.

ماده 2
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر
و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و
تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از
بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3-
در هر  واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی
انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد.
جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و
ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های
مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و
هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران
کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده 4-
متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه
به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه
الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل
نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره
1- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و
ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر
مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم
الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده 5-
دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از
ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت
موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده
و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی
که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد،
دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز
مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری
و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه
مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت
داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت
به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز
نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره:
در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول
مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه
نیز اخطار خواهد شد.

ماده 6-
دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت
و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام
وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به
هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت
شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه
فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری
شود.

تبصره
1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به
صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر
دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی
غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک
نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره
2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از
دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره
3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه
ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر
ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7-
نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و
املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی
به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط
مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام
مقتضی را معمول نماید.

ماده 8-
هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت
می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می
نماید. در صورت نقص  پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت
قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص
دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای
ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد
درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره-
در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با
درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور
سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9-
در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای
ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس
الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل
آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از
آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این
خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10-
کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار
کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی
و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی
یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق
باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی،
نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک،
حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع
حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر
از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی
به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره
1- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک
بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام
کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به
اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی
موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان
با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو
مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره
2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع
از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را
پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره
4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع
در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد.
در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست
کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که
واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور
ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان
کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده 11-
نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا
هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر
گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت
گزارش نماید.

تبصره
– در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده
یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به
هیأت تسلیم می نماید.

ماده 12-
دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از
وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید.
چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص
نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص
سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می
نماید.

ماده 13-
دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت
و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس
از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در
خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در
خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی
منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا
متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام
خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی
مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14-
صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا
تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک
جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی،
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف-
دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با
داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه
کار در امور تخصصی ثبتی.

ب-
دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5
سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور
تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده 16-
چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و
این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر
املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر
املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 17- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

1-تا 200 متر مربع مقطوعا -/000/300 ریال؛

2-بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا -/000/400 ریال؛

3-بیش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا -/000/500 ریال؛

4-مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال).

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

1-تا یک هکتار -/000/500 ریال؛

2-در
مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15
درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ریال می باشد.

تبصره-
در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول
گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده 19-
در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق
الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر
پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری
کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.

الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.

ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.

ماده 20-
از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه
موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین
منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره 2- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده 21-
در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه
استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز
تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص
سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین
تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز
ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با
اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.  دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top