شرح وظایف قسمتهای مختلف در واحدهای مهندسی

شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط

آنچه مهندس بهداشت محیط در مرکز بهداشت انجام می دهد

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2.
کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت
متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3.
کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی
و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی
آب؛

4.
کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به
آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5.
اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی
و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

10.
بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام
به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

14.
مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم
مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای
لازم و طعمه گذاری؛

15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛

18. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

19. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

20. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

21. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

22. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

23. آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی؛

24. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شیراز؛

25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛

26. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

27. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی؛

28. تاسیس اورژانس بهداشت محیط؛

29. اجرای طرح ضریت؛

30. اجرای طرح شهر سالم؛

31. اجرای روستای سالم؛

32. بهسازی محیط روستا؛

33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان؛

34.
نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی،
بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و … ) مرکز
تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در
جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش
موازین بهداشت محیط و …. و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

35. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

36. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛

37. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

38. اجرای طرح امنیت غذا؛

39. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛

40. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛

41.
جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن
عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و … و تکمیل فرمهای مربوطه؛

42. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای:

۱-احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

۲-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوط به آنها.

۳-انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه

۴-تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای

۵-تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار.

۶-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیر ی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

۷-برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور

۸-آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

۹-برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار .

۱۰- نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای (ادغام، بقا، بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران و…)

۱۱-برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵نفر(اجرای ماده۹۳قانون کار)

۱۲-برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره­های آموزشی و باز آموزی بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضو کمیته­های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار.

۱۳-آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

۱۴-هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی .

۱۵-برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش سلامت.

۱۶-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار.

۱۷-نظارت بر صدور اخطاریه هاو رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی (صنعت،معدن،کشاورزی،خدمات)که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۸-آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

۱۹-نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه

۲۰-مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری ،ارزشیابی و کنترل و…)

۲۱-ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.

۲۲-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

 

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت شماره ۲اصفهان علاوه بر شرح وظایف فوق به صورت خاص برنامه های ذیل را پیگیری و اجرا می نماید.

۱-بررسی مشاغل سخت و زیان آور تحت پوشش مجتمع شماره ۲ اداره بازرسی کار(خ رباط)

۲-پیگیری روند ارجاع به دادگاه  کارگاههای منطقه تحت پوشش

۳-پیگیری  تأمین اعتبار و هزینه نمودن اعتبارات تخصیصی واحد بهداشت حرفه ای در راستای وصول به اهداف بهداشت حرفه ای

۴-عضویت کمیته پیشنهادات مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان

۵-هماهنگی تأمین مدرس کلاسهای آموزشی پرسنل و کارشناسان کارخانجات و پیگیری جلب همکاری مدیران کارخانجات برای اجرای برنامه های مختلف بهداشتی در صنایع بزرگ

۶-ارسال و تنظیم کلیه مکاتبات در خصوص آمار فعالیتهای واحد

۷-شرکت در بازدیدهای مدیریتی معاون محترم بهداشتی مرکز از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۸-شرکت در کلیه جلسات مسئولین واحدهای بهداشتی و همچنین جلسات مسئولین ستادی (در صورت لزوم)

۹-همکاری با سایر واحدهای بهداشتی در مناسبتهای مختلف بهداشتی از جمله واحد مبارزه با بیماریها ،واحد جمعیت و سلامت خانواده و همکاری با اجرای طرحهای  مختلف از جمله اجرای طرح دیابت در کارخانجا ت و اجرای برنامه  پیشگیری  از ایدز در محیط کار ،برنامه ترویج  تغذیه با شیر مادر،سلامت زنان و مردان و تنظیم خانواده جهت کارخانجات تابعه.

۱۰-بازرسی و نظارت  تعدادی از صنایع بزرگ منطقه  وبازرسی تعدادی از مراکز شهری در کنار سایر کارشناسان واحد

۱۱-مصاحبه با کارشناسان بهداشت حرفه­ای  معرفی شده از صنایع به منظور تأیید صلاحیت  علمی و اجرایی مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع در کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

 

 

 

شرح وظیفه کارشناس بهداشت حرفه ای به صورت عام:

۱ -احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع.

۲-شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات ،معادن،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه ،برنامه ریزی جهت بازدید  از واحدهای مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .

۳- همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار ،بیماریهای واگیر ،مسمومیتها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار.

۴-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی  از انحاء به سلامت جسمی –روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد.

۵-نمونه برداری ، اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل  وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک ((تطبیق انسان با کار و بالعکس)) در محیط کار و ارائه طریق به منظور پیشگیری  و کنترل  عوامل زیان آور درمحیط کاربا توجه به استانداردهای موجود.

۶-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.

۷-آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)وفعالیت ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

۸- نظارت و پیگیری در امر توسعه ،تأسیس ،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کار گری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل  مراکز مذکور با توجه به آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود.

۹-آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام،بقا،بهگر غربالگری سیلیکوزیس،بهداشت کشاورزی و…)

۱۰-تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی برای بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضوکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاوآیین نامه های موجود

۱۱-آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top