شرایط ورود به دکتری

پذيرش دانشجو در دوره دکتري:

از آنجا که فرايند پذيرش
دانشجوي دوره دکتري براساس مقررات و آئين نامه هاي وزارت متبوع و همچنين
ضوابط داخلي دانشگاه  تربيت مدرس بر اساس انتخاب افراد مستعد، علاقمند و
شايسته ترين ها از ميان خيل عظيم داوطلبان ورود به دوره دکتري تخصصي اين
دانشگاه پايه گذاري شده است، برنامه ريزي، بهينه سازي، توسعه و تکامل اين
فرآيند به صورت يک جريان پويا و ديناميک در طول سال و در هر دوره از مديريت
ها بر اين دفتر حاکم مي باشد، به گونه اي که متناسب با افزايش قابل توجه
تعداد داوطلبان ورود به دوره دکتري در هر سال در عين رعايت ضوابط و مقررات،
ضمن شفاف سازي، کاهش بروکراسي و تکريم ارباب رجوع، در کليه مراحل بررسي
مدارک و آزمون ها عدالت رعايت شود و با انتخاب شايسته ترين داوطلبان، روند
رو به رشد ارتقاي کيفيت آموزش و پژوهش در کشور ادامه يابد و درسايه سار آن
جايگاه رفيع دانشگاه تربيت مدرس در آموزش عالي کشور وجهان تعالي يابد.

پذيرش دانشجو در دوره دکتري از دو طريق زير انجام مي شود:

  • پذيرش دانشجو در مقطع دکتري از طريق برگزاري آزمون ورودي
  • پذيرش دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون ورودي


٭ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر گروه توسط
مديريت برنامه ريزي، گسترش و بازنگري، با عنايت به معيار هاي خاص برآورد و
قبل از انتشار آگهي پذيرش دانشجو به مديريت همکاريهاي آموزشي و آزمون ابلاغ
مي شود.

٭
شرايط پذيرش در حال حاضر به شرح زير است و هر گونه تغيير در شرايط پذيرش
در اطلاعيه هاي پذيرش دانشجو که در زمان مقرر در سايت معاونت آموزشي
دانشگاه قابل دسترس است، اعلام مي شود.


1- پذيرش دانشجو در مقطع دکتري از طريق برگزاري آزمون ورودي (ظرفيت اصلي)   

نحوه بررسي صلاحيت علمي داوطلبان ظرفيت اصلي در هر رشته با دو روش زير انجام مي شود:

1- احراز صلاحيت علمي
براساس قبولي در مرحله کتبي تخصصي، سوابق آموزشي ، پژوهشي و مصاحبه است
يعني امتياز نهايي داوطلب که بر گرفته از مراحل ياد شده است ملاک تصميم
گيري قرار مي گيرد.

2- تعدادي از داوطلبان
واجد حد نصاب قبولي که از مرحله کتبي براي شرکت در مصاحبه معرفي مي شوند
صرف نظر از امتياز نمره کتبي صرفاً بر مبناي نتيجه ارزيابي سوابق آموزشي و
پژوهشي و مصاحبه گزينش خواهند شد.

تبصره : در صورت وجود
مربي يا ايثارگر واجد شرايط 30% ظرفيت اصلي رشته به مربيان دانشگاه ها و
20% به ايثارگران اختصاص مي يابد و مابقي به عنوان سهميه آزاد در نظر گرفته
مي شود.

کارشناس : فرهاد علينقي        82884152


2- پذيرش دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون ورودي                          

     کارشناس : پروانه فيروزي  82883156

1-2 شرايط پذيرش تبديل بورس خارج به داخل

شرايط پذيرش مربيان
دانشگاه ها و پذيرفته شدگان اعزام به خارج که از طريق اداره کل بورس وامور
دانشجويان خارج وزرات علوم معرفي مي شوند به شرح زير است:

1- ارائه معرفي نامه اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج وزرات علوم، تحقيقات و فناوري (براي هر دو گروه)

2- متناسب بودن رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مورد تقاضا که بايستي به تاييد دانشگاه برسد

3- معدل دوره کارشناسي حداقل14.5 از 20

4- معدل دوره کارشناسي ارشد حداقل 16.5 از 20


5- معدل دوره کارشناسي ارشد پيوسته حداقل 15.5 از 20

٭براي ايثارگران داراي شرايط دانشگاه ، شرط معدل وجود ندارد.

6- موفقيت در مصاحبه علمي و نظر موافق گروه براي پذيرش

7- ارائه گواهي احراز حد نصاب قبولي زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه در زمان ثبت نام (براي پذيرفته شدگان)


2-2 شرايط پذيرش برگزيدگان علمي

1-2-2- برگزيدگان علمي نوع الف (داراي حداقل 2 مقاله و ديگر شرايط)

1- داراي حداقل 2 مقاله چاپ شده يا پذيرفته شده  در مجلات علمي پژوهشي  معتبر

2- داراي حداقل معدل کل 17 بدون احتساب نمره پايان نامه

3- تا آغاز سال تحصيلي هر دوره، بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي کارشناسي ارشد نگذشته باشد.

4- متناسب بودن رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مورد تقاضا که بايستي به تاييد دانشگاه برسد.

5- راه يابي به مصاحبه علمي براساس کسب حداقل امتيازات مربوط

6- موفقيت در مصاحبه علمي و نظر موافق گروه براي پذيرش

7- ارائه گواهي احراز حد نصاب قبولي زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه در زمان ثبت نام (براي پذيرفته شدگان)


2-2-2- برگزيدگان علمي نوع ب(دانشجويان نمونه کشوري)

1- دانشجويان نمونه کشوري
در دوره کارشناسي ارشد با معرفي معاونت دانشجوي وزرات علوم،تحقيقات و
فناوري يا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

2- تا آغاز سال تحصيلي هر دوره، بيش از 5 سال از زمان فارغ التحصيلي کارشناسي ارشد نگذشته باشد.

3- متناسب بودن رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مورد تقاضا که بايستي به تاييد دانشگاه برسد.

4- موفقيت در مصاحبه علمي و نظر موافق گروه براي پذيرش

5- ارائه گواهي احراز حد نصاب قبولي زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه در زمان ثبت نام (براي پذيرفته شدگان)


3-2 شرايط پذيرش انتقال خارج به داخل

1- دانشگاه محل تحصيل دوره دکتري خارج از کشور داوطلبان بايد مورد تاييد اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم باشد.

2- داوطلبان مي بايستي در دانشگاه خارج از کشور پذيرفته شده و حداقل يک نيمسال تحصيلي را با موفقيت پشت سر گذاشته باشند.

3-  در زمان تحويل در خواست بررسي پذيرش در اين دانشگاه، بيش از يک سال وقفه تحصيلي وجود نداشته باشد.

4- داوطلبان بايد داراي مدارک تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذي صلاح باشند.

5- بررسي درخواست داوطلبان در کميسيون بررسي پرونده هاي متقاضيان انتقال خارج به داخل با توجه به شيوه نامه پذيرش

6 -تاييد گروه و مشخص شدن استاد راهنما توسط گروه

7- پرداخت هزينه تحصيل طبق مقررات دانشگاه

8- ارائه گواهي کسب حد نصاب زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه تا پايان ترم اول تحصيل (براي پذيرفته شدگان)

توجه:

درخواست ها در طول سال در کليه رشته هاي داير در دانشگاه قابل بررسي است.

شرايط پذيرش در حال حاضر به شرح مذکور است و هر گونه تغيير در شرايط پذيرش از طريق همين سايت مشخص مي شود.

٭  pdf.gif فرم                                   ٭  pdf.gif شيوه نامه پذيرش


4-2- شرايط پذيرش دانشوري به دکتري

1- فارغ التحصيلي دوره دانشوري دانشگاه تربيت مدرس با حداقل معدل 15

2- موافقت گروه و دانشکده با برگزاري امتحان جامع

3- قبولی در امتحان جامع

4- پرداخت هزينه تحصيل طبق مقررات دانشگاه

5- ارائه گواهي کسب حد نصاب زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه تا پايان ترم اول تحصيل (براي پذيرفته شدگان)
شرایط ورود بدون کنکور به دوره دکتری در 30 دانشگاه کشور

دبیر شورای استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط ورود
بدون آزمون دانشجویان به دوره دکتری را در 30 دانشگاه مجری دوره دکتری کشور
تشریح کرد و گفت: متقاضیان برای ورود بدون آزمون به مقطع دکتری باید
تقاضای خود را به دانشگاه مجری دوره ارائه کنند.

جعفر هزارجریبی در
گفتگو با مهر با اشاره به شرایط پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دوره دکتری
افزود: در هر رشته یک نفر می تواند بدون آزمون وارد مقطع دکتری شود.

وی
افزود: متقاضیان باید حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و
بین المللی داشته باشند و حداقل معدل آنها بدون احتساب پایان نامه 17
باشد. ضمن اینکه پایان نامه خود را نیز باید با نمره عالی دفاع کرده باشند.

دبیر
شورای استعدادهای درخشان وزارت علوم گفت: متقاضیان برای ورود بدون آزمون
به مقطع دکتری می توانند تقاضای خود را به هر دانشگاه مجری دوره دکتری
ارائه دهند.

وی اظهار داشت: البته اگر در رشته ای متقاضی برای ورود
به دوره با تعداد مقالات بالاتری وجود داشته باشد این متقاضی در اولویت
قرار می گیرد.

هزارجریبی گفت: دانشگاهها برای ورود بدون آزمون به
دوره دکتری در هر رشته مجاز به پذیرش یک نفر هستند و در صورتی که بخواهند
بیش از این ظرفیت بپذیرند باید از دبیرخانه شورای هدایت استعداد درخشان
مجوز داشته باشند.

وی اظهار داشت: دانشجویان متقاضی نیازی به مراجعه
به وزارت علوم برای معرفی به دانشگاهها ندارند و می توانند مستقیم به
دانشگاه مراجعه کنند.

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت
علوم تعداد دانشگاههای مجری دوره دکتری را 30 دانشگاه عنوان کرد و گفت:
شروع کلاسها برای این دانشجویان همزمان با شروع کلاس برای سایر دانشجویان
خواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top