شرایط معادل سازی در ارشد

شرایط انتقال و معادل سازی دروس کارشناسی ارشد

بر اساس آئین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها، انتقال از دوره
شبانه به روزانه، نیمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از (روزانه و شبانه) و
از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع اعلام شده است.

شرایط انتقال و معادل سازی دروس در دوره کارشناسی ارشد بر اساس آخرین
تغییرات در آئین نامه کارشناسی ارشد که توسط معاونت آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری تدوین شده است، اعلام شد.
به گزارش ايلنا، بر اساس آئین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها،
انتقال از دوره شبانه به روزانه، نیمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از
(روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع
اعلام شده است.
انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار موسسه آموزش عالی است.
هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ‌ارشد می‌ تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.
بر اساس آخرین تغییرات وزارت علوم در آئین نامه پذیرش دانشجوی فوق لیسانس،
جهت معادل سازی دروس در دوره کارشناسی ‌ارشد، پذیرش باید برای ورود به دوره
مورد تأیید وزارت علوم باشد، مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تأیید
وزارت بوده و سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه ‌های مصوب شورای
برنامه ‌ریزی باشد.


تسهيلا ت جديد معادل سازي دروس در مقاطع کارداني ،کارشناسي وکارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : به گزارش خبرنگار
آفرينش ،  دروس گذرانده شده دانشجويان ودانش آموختگان قبلي دوره هاي
پودماني دانشگاه علمي -کاربردي ودوره هاي فراگير دانشگاهها (دانش پذيراني
که به دانشجو تغيير وضعيت داده اند )، قابل معادل سازي است. همچنين  يک
عنوان درسي با يک عنوان (دروس نظري با دروس نظري ،دروس عملي با دروس عملي
ودروس عملي-نظري با دروس عملي -نظري يا تعداد واحدهاي درسي مساوي )به شرط
آنکه محتواي اين دروس حداقل %80 با دروس معادل آن مطابقت داشته باشند قابل معادل سازي است .
 به
گزارش آفرينش ، معادل سازي دروس بايد در زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت
گيرد ليکن چنانچه به دلايلي به تاخير بيفتد ،بايد مقررات آموزشي ومالي زمان
شروع به تحصيل دانشجو ملاک عمل قرار گيرد .
 نمرات
دروس معادل سازي شده در کارنامه دانشجويان ثبت شده و فقط در محاسبه ميانگين
کل در پايان دوره وپس از اتمام کليه واحدهاي درسي منظور مي شود .
 معادل
سازي دروس توسط گروه آموزشي تخصصي مربوطه و  به وسيله سه نفر از اعضاي
گروه آموزشي مستقر در واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجويان صورت مي گيرد .
چنانچه
بيشتر از ده سال از زمان قطع رابطه دانشجويان با اين دانشگاه يا ديگر
دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي قبلي گذشته باشد .دروس
گذرانده شده قبلي آنها قابل معادل سازي نمي باشند .
بر
اساس اين گزارش ، هزينه معادل سازي هر واحد درسي در کليه مقاطع برابر يک
دوم شهريه متغير دروس مطابق با آخرين تعرفه شهريه اخذ مي گردد .
کليه
دانشجويان ودانش آموختگان قبلي دانشگاه آزاد اسلامي ،که با شرکت در آزمون
مجدد ،پذيرفته شده اند به منظور تغيير رشته ،تغيير واحد دانشگاهي
،دانشجويان اخراج آموزشي يا انصرافي که در آزمون مجدد پذيرفته شده اند
و..)از پرداخت هزينه معادلسازي معاف هستند .
 درمورد
معادل سازي دروس گذرانده شده در دوره هاي معادل وضمت خدمت با ارزش استخدامي
)وحوزه هاي علميه ،گروه آموزشي مستقر در واحد دانشگاهي مي تواند پس از
بررسي هاي تخصصي ،گزارش کامل موضوع را جهت اتخاذ تصميم نهايي به کميسيون
موارد خاص آموزشي سازمان مرکزي اعلام نمايد .
 دروس
جبراني ،کار آموزي ،کارورزي ،پروژه ،طرح معماري ، تمرين دبيري ،کارگاهي
وعمليات صحرايي ،سمينار وپايان نامه قابل معادل سازي نمي باشد .
دروس
گذرانده شده در مقاطع تحصيلي پايين تر در مقاطع تحصيلي بالاتر قابل
معادلسازي نمي باشند ليکن چنانچه درمقطع کارشناسي ناپيوسته دروس تکراري
مربوط به دوره کارداني وجود داشته باشد ،گروه آموزشي مي تواند دروس ديگري
را از برنامه دوره کارشناسي پيوسته همان رشته از گروه درسي يکسان (پايه ،
اصلي وتخصصي واختياري) انتخاب وارائه نمايد .
 چنانچه
دانشجوياني دروس وصاياي امام (ره )قرآن ،تنظيم خانواده ومباني کامپيوتر را
در مقطع پايين تر گذرانده اند از گذراندن مجدد آنها در مقطع بالاتر معاف مي
باشند (معادل سازي لازم نيست ).
دانشجويان ودانش
آموختگان رشته هاي الهيات ومعارف اسلامي ودارندگان مدارک حوزوي با نظر گروه
آموزشي مربوطه مي توانند از گذراندن دروس قرآن معاف شوند همچنين 
دانشجويان ودانش آموختگان رشته هاي کامپيوتر نيازي به گذراندن درس مباني
کامپيوتر ندارند .
دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد
ودکتري تخصصي که درس تنظيم خانواده را در مقاطع پايين تر نگذرانده اند از
گذراندن اين درس معاف هستند .
دانش آموختگان يا دانشجويان قبلي دوره هاي فراگير دانشگاهها يا دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي – کاربردي ورودي مهر سال 87
که تعدادي از دروس آنها قابل معادل سازي بوده  بايد اين دروس را معادل
سازي ننموده  و دانشجويان اقدام به انتخاب آنها در نيمسال اول 87/88  نموده اند با  رعايت  مقررات اين دستور العمل قابل معادلسازي مي باشند .
چنانچه دانشجويان ،دروس قابل معادل سازي را در نيمسال اول 87/88
انتخاب واحد نموده و نمره اي کمتر از نمره معادلسازي اخذ نموده اند نمره
کمتر بلا اثر شده و نمره معادلسازي ثبت گردد ولي در صورتيکه نمره ماخوذ
مساوي يا بيشتر از نمره معادلسازي باشد ، نمره ماخوذ جديد ثبت مي گردد .
مقررات معادلسازي دروس در دوره هاي کارداني وکارشناسي
 حداقل نمره قابل قبول براي معادلسازي ،نمره 12 وبالاتر مي باشد .
 دانشجويان
پذيرفته شده در آزمون مجدد که مشمول گذراندن دروس پيش نياز دانشگاهي قرار
گرفته وحداکثر تا ده سال قبل ،اين دروس را در اين دانشگاه يا يکي از
دانشگاهها وموسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي با نمره 12 وبالاتر گذرانده اند .از گذراندن مجدد اين دروس معاف هستند (معادلسازي لازم نيست ).
دروس
گذرانده شده قبلي دانش آموختگان دوره هاي کارداني پيوسته که در آزمون
کارشناسي پيوسته يا کارداني نا پيوسته پذيرفته مي شوند ،با رعايت مقررات
مربوطه قابل معادل سازي است . اين گزارش مي افزايد ،  فقط دروس عمومي
دانشجويان ودانش آموختگان قبلي مراکز تربيت معلم مطابق ضوابط تعيين شده
قابل معادل سازي نمي باشند .
به ازا» هر 20 واحد درسي معادل سازي شده يک نيمسال تحصيلي وبه ازا» کسري از آن   حداقل 14 واحد درسي ،نيز يک نيمسال ديگر از مدت مجاز تحصيل دانشجويان کسر مي شود . مقررات معادل سازي دروس در دوره هاي کارشناسي ارشد
کليه
دروس گذرانده شده قبلي دانشجويان ودانش آموختگان دوره هاي کارشناسي ارشد
دانشگاهها وموسسات آموزش عالي دولتي وغير دولتي با با حداقل نمره 14(به جز»دروس پايان نامه وسمينار ) قابل معادل سازي مي باشد .
 گفتني است ، به ازا» هر 8 واحد درسي معادل سازي شده يک نيمسال از مدت مجاز تحصيل دانشجو کسر مي شود .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top