شرایط دریافت کارت مربیگری فنی حرفه ای

راهنماى درخواست کارت مربى‌گرى آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى آزاد

. تابعيت ايران

۲. تديّن به اسلام يا يکى از اديان شناخته شده و تعهد به پيروى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

۳. داشتن صلاحيت اخلاقي، سياسى و فرهنگى و عدم وابستگى به نظام گذشته (براساس تشخيص هيئت پنج نفرى منتخب وزير کار و امور اجتماعى)

۴. نداشتن سوء پيشينهٔ کيفرى

۵. داشتن مدرک تحصيلى

۶. عدم اعتياد به مواد مخدر

۷. داشتن سلامت جسمى متناسب با حرفهٔ مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تأييد سازمان

۸. اتمام خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى

۲. تصوير شناسنامه از تمام صفحات

۳. سه قطعه عکس (۳۴)

۴. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم

۵. تکميل فرم ثبت‌نام براى معرفى و شرکت در آزمون

۶. پرداخت مبلغ ۴۰۰۰ ريال هزينه برگزارى آزمون

۷. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى (پس از موفقيت)

۸. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از موفقيت در آزمون)

۹. گواهى سلامت جسمى متناسب با حرفه (پس از موفقيت در آزمون)

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها

۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها

۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى
مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه
کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:

تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲آیین نامه نحوه تشکیل واداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 7677 مورخ4/2/1384 وزارت
کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ
مصوب 1369‌ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه تشکیل واداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

فصل اول ـ کلیات و تعاریف :
ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور
اجتماعی.
ب ـ آموزشگاه: آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که در آن یک یا چند رشته بر اساس
برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان، آموزش داده می شود.
پ ـ مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین نامه از
سازمان پروانه تأسیس آموزشگاه، با اعتبار پنج ساله دریافت می نماید.
تبصره ـ شرایط و ضوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می گردد.
ت ـ پروانه تأسیس آموزشگاه: مجوز تأسیس و بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن
مسئول آموزشگاه شناخته می شود
ث ـ مدیر آموزشگاه: فردی است حائز شرایط مفاد ماده (5) این آیین نامه که از طرف
مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می
شود.
ج ـ مربی آموزشگاه: فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای
شرایط مندرج در فصل سوم این آیین نامه است.
چ ـ کارآموز: فردی است که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه
ثبت‌نام می کند.
ح ـ قرارداد کارآموزی: قراردادی که بین دارنده پروانه تأسیس و یا مدیر آموزشگاه و
کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین نامه منعقد می شود.
خ ـ مهارت: مجموعه اطلاعات نظری و توانایی های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین
یا بخشی از آن می باشد.
د ـ حرفه: مجموعه مهارتهای مورد نیاز یک شغل می باشد.
ذ ـ رشته: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می
باشد.
ر ـ دوره: مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است.
ز ـ هیئت نظارت مرکزی: هیئتی است که به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصلاح
آیین نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد
هماهنگی و نظارت بر فعالیت هیئتهای نظارت استانها تشکیل می گردد و بالاترین مرجع
نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می باشد.
ژ ـ هیئت نظارت استان: هیئتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده برای هیئت
نظارت مرکزی، موضوع بند (ز) این ماده و ماده (2) این آیین نامه که رسیدگی به امور
آموزشگاههای استان را به عهده دارند.
ماده 2 ـ هیئت نظارت مرکزی می تواند در موارد زیر ضوابط، دستورالعملها و جداول
مربوط را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.
1 ـ شرح وظایف و مسئولیتها و ترکیب اعضای هیئتهای استان
2 ـ تشخیص صلاحیت های فردی موضوع بند (پ) مواد (5) و (15) این آیین نامه.
3 ـ آیین نامه تخلفات و مجازاتها
4 ـ جداول مربوط به تخلفات و مجازاتها
5 ـ شرح وظایف و مسئولیتهای مؤسس، مدیر و مربی و کارآموز
6 ـ صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی
7 ـ ضوابط آموزشی، اداری، مالی
8 ـ مراکز آموزشی غیر مجاز
9 ـ رسیدگی به امور آموزشگاههای آزاد
10 ـ احرازصلاحیت فنی و حرفه ای مدیر و مربی آموزشگاه
11 ـ نظام تشویق و تنبیه و رسیدگی به اعتراض متقاضیان به تصمیمات هیئت های نظارت
استان
12 ـ ضوابط مربوط به جداول شماره (1) و (2) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به
مهر دفتر هیئت دولت می باشد.
13 ـ تعیین و تغییر مدت اعتبار مجوزها (پروانه تأسیس، کارتهای مدیریت و مربیگری)
14 ـ تعیین و تغییر وجوهات مندرج در آیین نامه.
تبصره ـ سایر وظایف و اختیارات هیئت نظارت مرکزی و ترکیب اعضای آن به پیشنهاد رییس
سازمان و تأیید وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می گردد و اعضای هیئت مذکور با حکم
رییس سازمان منصوب می شوند.
ماده 3 ـ تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان می باشد.
تبصره ـ مجوز فعالیت آموزشی مؤسسات کارآموزی آزاد ایرانی در خارج از کشور و همچنین
مؤسسات و مراکز کارآموزی آزاد خارجی در ایران توسط سازمان صادر خواهد شد. مسئولیت
تطبیق صدور مجوز فعالیت ، صدور گواهینامه ها و استانداردهای آموزشی نمایندگیهای
خارجی در داخل کشور برای اجرای آموزشهای مهارتی غیر رسمی به عهده سازمان است.
ماده 4 ـ میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی
حداقل شصت درصد (60%) کارآموزان شرکت کننده در آزمون پایان دوره که توسط سازمان
انجام می شود.
میزان فوق قابل تغییر توسط سازمان می باشد .

فصل دوم ـ شرایط مؤسس ومدیرآموزشگاه وصدور پروانه آموزشگاههای فنی وحرفه‌ای آزاد
ماده 5 ـ مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ تابعیت ایران
ب ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر
اساس تشخیص هیئت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و برخورداری از حسن
شهرت
ت ـ دارا بودن مدرک تحصیلی (برای مدیر اموزشگاه) بر اساس جدول شماره (1) پیوست این
آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزش به تشخیص
مراجع مورد تأیید سازمان
ج ـ دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
چ ـ التزام به رعایت کلی مفاد این آیین نامه
ح ـ دارا بودن حداقل (25) سالن سن
تبصره 1 ـ مناطقی که متقاضی با شرط سنی موضوع این بند کم باشد یا وجود نداشته باشد
سازمان می تواند شرایط سنی پایین تر را بپذیرد.
تبصره 2ـ پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و
مربی واجد شرایط این آیین نامه صادر خواهد شد.
تبصره 3 ـ مدیر آموزشگاه و مربیانی که از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی و
نهادهای عمومی غیر دولتی تأیید و معرفی شده اند از مفاد بندهای (پ) و (ت) و (ث)
این ماده و بندهای (پ) و (ت) ماده (15) معاف می باشند.
تبصره 4 ـ اداره ثبت شرکتها مکلف است در خصوص ثبت آموزشگاههای متقاضی فعالیت
آموزشهای فنی و حرفه ای آزاد با ارایه مجوز سازمان اقدام نماید.
ماده 6 ـ مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (5) این آیین نامه پس از ارایه مدارک
لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 1 ـ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز
شرایط ماده (5) این آیین نامه باید در آزمون مدیریت آموزشی شرکت نماید و در صورت
موفقیت در آزمون کارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار پنج ساله و قابل تمدید به وی اعطا
می شود.
در صورت عدم استمرار شرایط ماده یادشده کارت مزبور لغو و تمدید نخواهد شد.
تبصره 2 ـ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار امر آموزش کارآموزان نیز باشد
باید ضمن احراز شرایط ماده (15) این آیین نامه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای در
حرفه مورد تقاضا شرکت نماید.
تبصره 3 ـ متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در
آزمونهای موضوع تبصره های (1) و (2) ماده (6) این آیین نامه مبلغ چهل هزار
(000ر40) ریال به حسابی که سازمان تعیین می کند واریز نمایند.
ماده7 ـ وظایف مؤسس به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ درخواست صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم.
ب ـ معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان.
پ ـ معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید کارشناس سازمان و
منطبق با استانداردهای آموزشی
ماده 8 – سازمان مکلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه
که ظرف مدت مقرر شده محل وتجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نموده است
پروانه تأسیس آموزشگاه اعطا نماید.
تبصره ـ مؤسس آموزشگاه می تواند بر اساس ضوابط سازمان، با معرفی مدیر آموزشگاه و
مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره های آموزشی مختلف را اجرا نماید.
ماده 9 – پروانه تأسیس صادرشده به مدت پنج سال اعتبار دارد که در صورت استمرار
شرایط صدور آن و پرداخت هزینه مندرج در جدول شماره (2) این آیین نامه که تأیید شده
به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تمدید می گردد.
تبصره ـ پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده (5) این آیین
نامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است ودر صورت لغو و اعلام آن توسط
سازمان، نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری می کنند.
ماده 10 – مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آیین نامه و نظارت بر امور
آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسیس می باشد.
تبصره ـ اجرای ضوابط آموزشی، تهیه ونگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب و آمار و
ثبت نتایج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف
سازمان تشکیل می گردد و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی از وظایف
مدیر آموزشگاه می باشد.
ماده 11 ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر
را به صورتی تنظیم می نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره
آموزشی قرار گیرد، به نحوی که جابه جایی مدیر و مربی نیز جز در دو دوره آموزشی
انجام نپذیرد.
ماده 12 ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است موجبات شرکت کارآموزانی را که دوره را طبق
قرارداد کارآموزی به پایان می رسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار می گردد
فراهم نماید.
ماده13 ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه موظف است به شکایات، نظرات و پیشنهادات
کارآموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید.
ماده 14 ـ کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ
چهل هزار (000ر40) ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین می گردد، واریز نمایند.
تبصره 1 ـ کارآموزان آموزشگاههای وابسته یا تحت پوشش دستگاههای دولتی و مؤسسات عام
المنفعه خصوصی که هیچگونه شهریه ای دریافت نمی کنند از پرداخت مبلغ فوق معاف می
باشند.
تبصره 2 ـ افرادی که هزینه آموزش آنها در آموزشگاههای خصوصی از طرف دستگاههای
دولتی و ارگانها پرداخت شده است یا با معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به طور
رایگان در این آموزشگاهها آموزش می بینند از پرداخت مبلغ یادشده معاف هستند. بدیهی
است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذکور از شهریه مقرر کسر می گردد.

فصل سوم ـ مربیان، شرایط اشتغال و مسئولیتهای آنها
ماده 15 ـ مربیان باید حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت ایران
ب ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی
جمهوی اسلامی ایران
پ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر
اساس تشخیص هیئت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حسن
شهرت.
ت ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به
تشخیص مراجع مورد تایید سازمان.
ث ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای مردان.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش بر اساس جدول شماره
(1) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد.
ماده 16 ـ متقاضیان مربیگری در صورتی که در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای که توسط
سازمان برگزار می گردد قبول شوند برای آنها کارت مربیگری که مدت اعتبار آن پنج سال
است از سوی سازمان صادر می شود. در صورت عدم استمرار شرایط مندرج در ماده (15) این
آیین نامه اعتبار کارت مزبور تمدید نمی شود ودر صورت تغییر استاندارد مربوط و یا
بخشی از آن، تمدید کارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی و حرفه ای صاحب کارت خواهد
بود.
ماده 17 ـ مربیانی که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند
حسب اعلام دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه وتشخیص سازمان پس از یکبار اخطار کتبی
کارت مربیگری آنان باطل می گردد.

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به کار آموزان
ماده 18 ـ سن کارآموز برای شرکت در دوره های آموزشی نباید کمتر از (12) سال تمام
باشد.
تبصره 1 ـ حداقل سن کارآموز با توجه به تبصره ماده (2)قانون کارآموزی ـ مصوب 1349
ـ در موارد خاص با تصویب وزیر کار و اموراجتماعی قابل تغییر است.
تبصره 2 – پذیرش کارموزان کمتر از 15 سال منوط به ارائه اجازه کتبی ولی یا قیم
قانونی کارآموز است.
تبصره3 – پذیرش، آموزش و صدور گواهینامه مهارت برای اتباع خارجی در آموزشگاهها با
ارایه مجوز اقامت از مراجع ذی ربط مجاز است.
ماده 19 ـ حداقل میزان سوادکارآموزان جهت شرکت در دوره های آموزشی بر اساس
استاندارد حرفه مربوط از طرف سازمان تعیین می گردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تأسیس و تعطیل آموزشگاه
ماده 20 ـ نظارت و بازرسی در امور آموزشگاهها توسط افرادی صورت می گیرد که دارای
معرفی نامه (کارت شناسایی مخصوص بازرسی) صادرشده از طرف سازمان می باشند.
ماده 21 – دارندگان پروانه تأسیس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوط را هنگام مراجعه در
اختیار بازرسان قرار دهند.
تبصره 1 ـ خارج کردن فتوکپی مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارایه مجوز
کتبی سازمان مجاز است.
تبصره 2 ـ بازرسین در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از مفاد این آیین نامه، ضمن درج
موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه مراتب را به سازمان گزارش می نمایند. در صورت تکرار
تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تاسیس آموزشگاه،
به هیئت نظارت مرکزی ارجاع می شود.
تبصره 3 ـ در صورت عدم ارایه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان
ملاک عمل خواهد بود.
ماده 22 ـ حداکثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با کسب اجازه قبلی از سازمان
دو سال می باشد. در صورتی که این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای بازگشایی
آن اقدام به کسب پروانه تأسیس مجدد شود.
ماده 23 ـ تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی
ممنوع است مگر در صورت توافق کتبی کلیه کارآموزان با بازپرداخت شهریه آنان (برای
کارآموزان کمتر از 15 سال توافق کتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و شهریه نیز
به آنان بازپرداخت می گردد.)
فصل ششم ـ مقرارت عمومی
ماده 24 ـ نسخه اصلی پروانه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد.
ماده 25 ـ انتقال یا واگذاری پروانه تأسیس آموزشگاه به شخص یا اشخاص واجد شرایط
این آیین نامه با هماهنگی و تأیید سازمان مجاز است.
ماده 26 ـ دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به
طور دقیق به سازمان اعلام نمایند.
ماده 27 ـ تغییر محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده (8) این آیین
نامه و تحصیل موافقت سازمان می باشد.
ماده 28 ـ در محل آموزشگاه نباید هیچ گونه فعالیت غیر مرتبط با موضوع تأسیس
آموزشگاه وجود داشته باشد.
تبصره ـ سازمان می تواند برای کلیه واحدهای صنفی ، خدماتی و تولیدی که امکانات
آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده اند با رعایت مفاد این آیین نامه
پروانه تاسیس صادر نماید.
ماده 29 ـ نام آموزشگاه می باید با فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام
مدت فعالیت آموزشگاه حفظ گردد. انتخاب نام آموزشگاه نباید تکراری باشد. تغییر نام
با هماهنگی سازمان توسط اداره کل مجاز می باشد.
ماده 30 ـ تعطیل هر یک از حرفه های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با
توافق کتبی سازمان انجام پذیرد.
ماده 31 – کلیه آموزشگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه موجودیت یافته اند
موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یک سال شرایط خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.
تبصره ـ شرایط حداقل مدرک تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس این گونه آموزشگاهها از
شمول جدول شماره (1) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد
مستثنی است.
ماده 32 ـ مؤسس به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی
آموزشگاه به هنگام دریافت کارت (مدیریت آموزشگاه ـ مربیگری) و تمدید آن موظفند
مبالغ مندرج در جدول شماره (2) این آیین نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت
دولت می باشد به حسابی که از طرف سازمان تعیین می شود واریز نمایند.
تبصره ـ ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مدیر و مربیان و کارآموزان
دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به
صورت رایگان می باشد و همچنین کارکنان سازمان و ادارات کل و خانواده درجه یک آنان
( پدر ، مادر ، همسر و فرزند ) و نیز بسیجیان فعال با ارایه معرفی نامه معتبر از
مراجع مربوط از پرداخت هر گونه وجه مذکور در این آیین‌نامه معاف می باشند .
ماده 33 ـ آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یکبار از طرف
سازمان برگزار و تاریخ آن تا یک ماه قبل از انجام توسط رسانه های عمومی اعلام می
گردد.
ماده 34 ـ پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش مردان صرفاً به مردان و
برای آموزش زنان به زنان داده می شود.
تبصره ـ در مواردی که رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان می
تواند صدور پروانه را تا زمانی که صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید،
مشروط بر آنکه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضی از هر جهت صلاحیت لازم
را داشته باشد.
ماده 35 ـ آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد صرفاً
توسط مربیان مرد باید انجام شود.
تبصره ـ در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط بنا به پیشنهاد اداره کل و تأیید سازمان
آموزشگاهها می توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول این ماده مستثنی
شوند.
ماده 36 ـ مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده بر اساس استاندارد کمتر
باشد.
ماده 37 ـ نشر و پخش هر گونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاههای آزاد در صورتی
مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده باشند.
ماده 38 ـ انجام آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت به عهده
سازمان است. تبصره ـ در حرفه هایی که سازمان لزوماً برگزاری آزمون و صدور گواهینامه
مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت کلی سازمان آزمون برگزار
نمی شود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلاً به آموزشگاهها ابلاغ می گردد.
ماده 39 ـ سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر
مجموعه رشته ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی دعوت نماید.
ماده 40 ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است یک نسخه از این آیین نامه را در دسترس و
محل دید عموم کارآموزان قرار دهد.
ماده 41 ـ میزان شهریه کارآموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین می
گردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است.
ماده42 ـ رشته های آموزشی می تواند همه ساله بر حسب نیاز بازار کار و صنعت به
پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و اموراجتماعی اصلاح و حداقل و نوع مدرک تحصیلی
متقاضیان کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود کیفیت آموزش فنی و حرفه
ای در کشور تغییر یابد. افزایش هزینه های شرکت در آزمون مهارت – صدور گواهینامه و
المثنی آن ـ کسب پروانه ـ تمدید پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه و اخذ کارت
مربیگری و تجدید آن با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص های بانک مرکزی منوط به
پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد بود.
ماده 43 ـ آموزشگاههایی که بر طبق قانون یا تصویب نامه هیئت وزیران دارای آیین
نامه خاص می باشند از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.
ماده44 ـ اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگران در دریافت مجوزهای موضوع این آیین
نامه در اولویت خواهند بود.
ماده 45 ـ تصویب نامه های شماره 47906/ت392هـ مورخ 25/8/1370 و شماره 4583/
ت20799هـ مورخ 12/2/1379 لغو می شوند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top