شرايط وام بانك تجارت

وام فروش اقساطی کالای بانک تجارت

وام فروش اقساطی کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل  بانک
تجارت براساس ضوابط ، بابت خرید کالاهایی که بطور مداوم مورد استفاده قرار
می گیرند و طول عمر مفید مورد انتظار آنها حداقل یک سال است مانند انواع
فرش ماشینی و دستی ، بخاری ، ماشین لباسشویی ، رایانه ، دوچرخه ، تلویزیون ،
فریزر ، ویدئو ، ضبط صوت ، اجاق گاز ، جاروبرقی ، کولر ، آبگرمکن ، چرخ
خیاطی که فرآیند ساخت ، تولید و مونتاژ آنها در داخل کشور انجام گرفته باشد
تسهیلات فروش اقساطی اعطا می نماید.
شرایط متقاضی :
– متقاضی تسهیلات باید در حوزه فعالیت شعبه می باشد.
– تقاضای خود را در برگ درخواست مربوطه تنظیم و به شعبه ارائه نماید.
– در خرید انواع کالاهای مصرفی ، مجاز به خرید یک قلم از هر نوع کالا می باشد.

مشتریان ارزنده بانک تجارت و یا متقاضیانی که توسط آنان معرفی
شده باشند ، خریداران کالاهای تولید کنندگانی که از مشتریان اعتباری بانک
تجارت باشند ، کارکنان ارگان ها ، سازمانها و موسسات دولتی که عمده فعالیت
بانکی خود را نزد بانک تجارت متمرکز نموده اند در اولویت می باشند.
– از کارکنان بانک و اقارب درجه اول آنان نباشند.
درضمن ضامن نمی تواند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشد.
شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک:
– داشتن سهمیه مجاز در بخش خدمات
– اعطای تسهیلات صرفاً به مصرف کنندگان نهایی کالا امکان پذیر می باشد.

اعطای تسهیلات با ارائه فاکتور رسمی فروشنده (نمایندگی های مجاز
تولید کنندگان کالاهای داخلی یا فروشگاههای مجاز کالاهای داخلی دارای شماره
سریال و آدرس فروشنده) امکان پذیر بوده و میزان تسهیلات مصوب از طریق صدور
چک بانکی در وجه فروشنده کالا انجام می گیرد.
– کالاهای مصرفی باید نو و دست اول باشند.
– اخذ پیش پرداخت و وثایق مورد نظر طبق ضوابط بانک
مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات:
– مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 3 سال خواهد بود.
– نرخ سود تسهیلات اعطایی معادل نرخ سود بخش بازرگانی می باشد.
مبلغ تسهیلات:

حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر متقاضی جهت خرید یک یا تعدادی از
انواع کالاهای مصرفی با دوام جمعاً مبلغ 000ر000ر15 ریال می باشد.
توضیح
: حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بابت خرید یک کالا ، معادل 80% ارزش کالا
بوده و الباقی قیمت آن می بایست به عنوان پیش پرداخت توسط متقاضی تامین
گردد.


وام های بخش کشاورزی بانک تجارت

بانک تجارت در بخش کشاورزی تسهیلات زیر را ارائه می دهد:
1 – به منظور طرح های ایجادی و توسعه ای

مشارکت مدنی طرحها:

تعریف: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی
متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای
انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای
تولیدی دربخش کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را
به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید.
– شرایط دریافت تسهیلات :

داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین
برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره
برداری طرح اولیه
– مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد
قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد
مشارکت مدنی عادی
– داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
– افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت)
– اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
– پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
– اخذ وثایق کافی طبق مقررات
– نرخ سود براساس نرخ تصویبی شورای پول واعتبار
مدارک مورد نیاز:
– تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و یا توسعه تولیدی و خدماتی
– اساسنامه
– آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
– آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
– پروانه (جواز )تاسیس
– کارت بازرگانی
– پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات
– اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
– مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
– ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
– درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
– صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان

فروش اقساطی سهم الشرکه بانک :
– تعریف :
فروش
اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام
یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید
های معینی دریافت گردد.
پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت
قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری ، سهم الشرکه بانک
طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه
بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق
عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

– شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات
همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
نرخ سود طبق تعرفه های شورای پول واعتبار
مدت قراداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 5 ساله

ضمانتنامه :
به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
بانک
با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون
عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا
اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به
مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می
شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در
وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.
انواع ضمانتنامه های بانکی:
– ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده – ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
– ضمانتنامه حسن انجام تعهدات – ضمانتنامه گمرکی
– ضمانتنامه حسن انجام کار – ضمانتنامه تعهد پرداخت
– ضمانتنامه پیش پرداخت – ضمانتنامه متفرقه
کلیه
شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می
باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند.
صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه
(مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.
انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
الف)
وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا
سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا
گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض
الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری
مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
ج)
سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای
عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و
هواپیما.
معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.
مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:
– اساسنامه شرکت
– آگهی تاسیس
– آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
– گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
– کارت بازرگانی
– اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
– کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
– لیست ماشین آلات
– لیست وسائط نقلیه
– تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری

4- گشایش اعتبار اسنادی:
به
منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا
توسعه بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح
توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار
اسنادی می نماید.
در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح
توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم
خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10
درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت
از مشتری اخذ و مابقی در
زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد
قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی
ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :
1- مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
2- تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
3- پروانه بهره برداری
4- کارت بازرگانی
5- پروفرمای ماشین آلات خارجی
6- صورت های مالی دو سال قبل
7- تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
8- فرم ثبت سفارش

اجاره به شرط تملیک
بانک
تجارت به منظور تامین منابع مالی میان مدت و بلندمدت واحدهای تولیدی در
بخش صنعت و معدن، اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز متقاضیان را خریداری و
به عنوان موجر در قالب عقد اجاره به آنها واگذار می نماید.
تعریف : تهیه
و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین
برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد
اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.
شرایط متقاضی :
– دارا بودن اهلیت قانونی
– داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
– توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها
– نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)
شرایط تسهیلات :
– نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول
– مدت : میان مدت و بلندمدت
– حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
– هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.
– بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
– عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
– مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.
شرایط اموال مورد اجاره :
– از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
– طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
– اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.
مراحل اعطای تسهیلات :
– ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
– ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
– ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
– پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
– واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
– ارائه وثایق مورد نظر بانک
– تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود

انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و
قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.

قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش
اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین
در سررسیدهای معین می باشد.
نحوه تسویه قرارداد :
با پرداخت آخرین
قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و
هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به
منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

جعاله :
تعریف
: جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق
قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم
(جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد
عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می
نامند.
جعاله در بخش های تولیدی (صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها
می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل
(کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای
تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می گردد.
مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله در حالت عادی دو سال تعیین و برای اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی در اختیار بانک می باشد.
قبل
از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی
بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و
همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح
مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و
ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین
آلات، تجهیزات و مواد اولیه در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد.

قرض الحسنه :
تعریف
: طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن
بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از
حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نمایند.

موارد اعطاء :
به موجب ماده 16 از آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موارد اعطای قرض الحسنه به شرح ذیل تعیین گردیده است :
– تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانیکه فاقد اینگونه امکانات
می باشند، در شکل تعاونی
– کمک به افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
– رفع احتیاجات ضروری
اعطای
تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت
بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ بندان ، گرما، آفات نباتی و
سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، صورت می پذیرد.
شرایط متقاضی :
– داشتن اهلیت قانونی
– توانایی بازپرداخت اقساط
– به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده، بدهی نداشته باشد.
– متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامن یا ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.

2 – تامین سرمایه در گردش
– فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
تعریف : واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
بانک
تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد،
مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق
ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد
تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (کشاورزی) بوده و
برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.
شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
 داشتن اهلیت قانونی
 واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
 متقاضی تسهیلات بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
 نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
 توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
شرایط اعطاء :
• آماده تحویل بودن کالای موضوعه
• اخذ پیش پرداخت طبق مقررات بانک (در صورت لزوم)
• مبلغ اعطای تسهیلات متناسب با دوره گردش کالا و با کسر تسهیلات استفاده شده قبلی مربوط به این بخش
• نرخ سود، طبق نرخ تصویبی شورای پول و اعتبار
• اخذ وثایق کافی طبق مقررات بانک
مدارک لازم:
– تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
– اساسنامه شرکت
– آگهی تغییرات طی دو سال گذشته و آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
– کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
– کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
– گواهینامه استاندارد داخلی و گواهینامه بین المللی

قرض الحسنه :
تعریف
: طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن
بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از
حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نمایند.
موارد اعطاء :
به موجب ماده 16 از آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موارد اعطای قرض الحسنه به شرح ذیل تعیین گردیده است :
– تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانیکه فاقد اینگونه امکانات
می باشند، در شکل تعاونی
– کمک به افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
– رفع احتیاجات ضروری
اعطای
تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت
بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ بندان ، گرما، آفات نباتی و
سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، صورت می پذیرد.
شرایط متقاضی :
– داشتن اهلیت قانونی
– توانایی بازپرداخت اقساط
– به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده، بدهی نداشته باشد.
– متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامن یا ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.

سلف :
تعریف : معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.
به
موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند
به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای کشاورزی، بخشی از محصولات
آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش
خرید نمایند.
سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله می باشد.
شرایط متقاضی :
– دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.
– فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
– از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.

از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش،
هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.
شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف :

از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد (سهل
البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
– کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)
– در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
– توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولیدشده باشد.
شرایط اعطای تسهیلات :
– واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
– مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال می باشد.
– قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.

انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، آمادگی آنرا
داشته باشد که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را
طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
– متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.
مدارک مورد نیاز :
– تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
– مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
– پروانه بهره برداری
– صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء متقاضی
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
– صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی
– کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
– کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

گشایش اعتبار اسنادی:
به
منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا
توسعه در بخش کشاورزی بانک تجارت از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی (در
قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به
گشایش اعتبار اسنادی می نماید.
در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب
طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح
(بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت
پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و
مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب
انعقاد قرارداد فروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش
اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.
مدارک مورد نیاز :
1- مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
2- تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
3- پروانه بهره برداری
4- کارت بازرگانی
5- پروفرمای ماشین آلات خارجی
6- صورت های مالی دو سال قبل
7- تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
8- فرم ثبت سفارش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top