شرايط عمومي قرارداد كار

شرایط عمومی و خصوصی پیمان + اصلاحیه

تعاریف ومفاهیم

ماده۱ – پیمان

پیمان‌‌،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده۲ موافقتنامه پیمان،درج شده است

ماده۲ – موافقتنامه

موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده است.

ماده۳ – شرایط عمومی

شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.

ماده۴ – شرایط خصوصی

شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی،برای این
پیمان،با توجه به وضعیت وماهیت آن،تنظیم شده است.موارد درج شده درشرایط
خصوصی،هیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی را نقض کند.

ماده۵ – برنامه زمانی اجرای کار

الف)برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که درآن،زمانبندی کلی کارهای مورد
پیمان برحسب ماه،منعکس گشته ودراسنادومدارک پیمان درج شده است.

ب)برنامه زمانی تفصیلی:برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف
کارهای موضوع پیمان،به تفصیل ودرچارچوب برنامه زمانی کلی،درآن آمده است.

ماده۶ – کارفرما

کارفرما،شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع
پیمان رابراساس اسنادومدارک پیمان،به پیمانکارواگذارکرده است.نمایندگان
وجانشینهای قانونی کارفرما،درحکم کارفرما می باشند.

ماده۷ – پیمانکار

پیمانکار،شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکنندهً پیمان است
واجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد ومدارک پیمان،به عهده گرفته
است.نمایندگان وجانشینهای قانونی پیمانکار،درحکم پیمانکار می باشند.

ماده۸ – مدیر طرح

مدیر طرح،شخص حقوقی است که به منظورمدیریت اجرای کار،درچارچوب اختیارات
تعیین شده دراسناد ومدارک پیمان،ازسوی کافرما به پیمانکارمعرفی می شود.

ماده۹ – مهندس مشاور،مهندس ناظر

الف)مهندس مشاور،شخص حقوقی یاحقیقی است برای نظارت براجرای کار،درچارچوب
اختیارات تعیین شده دراسناد ومدارک پیمان،ازسوی کارفرمابه پیمانکار معرفی
می شود.

ب)مهندس ناظر،نمایندهً مقیم مهندس مشاوردرکارگاه است ودرچارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده۱۰ – رئیس کارگاه

رئیس کارگاه،شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم است که پیمانکار،اورابه
مهندس مشاورمعرفی می کند تااجرای موضوع پیمان درکارگاه راسرپرستی کند.

ماده۱۱ – پیمانکار جزء

پیمانکارجزء،شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص درانجام کارهای اجرایی
راداردوپیمانکاربرای اجرای بخشی ازعملیات موضوع پیمان،بااو قرارداد می
بندد.

ماده۱۲ – کار،کارگاه،تجهیزوبرچیدن کارگاه

الف)کار،عبارت است ازمجموعه عملیات،خدمات یااقدامات موردنیاز،برای
آغازکردن،انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان وشامل کارهای دایمی است که
باقی خواهدماندوبه عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد،وکارهای موقتی
است که به منظور اجراونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب)کارگاه،محل یامحلهایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرامی شودیابه
منظوراجرای پیمان،بااجازه کارفرماازآن استفاده می کنند.کارگاههایاکارخانه
های تولیدی خارج از محلهاوزمینهای تحویلی کارفرما،که به منظورساخت تجهیزات
یاقطعاتی که درکارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارمی گیرد،جزوکارگاه به شمارنمی
آید.

ج)تجهیز کارگاه،عبارت ازعملیات،اقدامهاوتدارکاتی است که بایدبه صورت
موقت برای دوره اجراانجام شود،تاآغازکردن وانجام دادن عملیات موضوع
پیمان،طبق اسناد ومدارک پیمان،میسر شود.

د)برچیدن کارگاه،عبارت ازجمع آوری مصالح،تجهیزات،تاسیسات وساختمانهای
موقت،خارج کردن مواد زاید،مصالح،تجهیزات،ماشین آلات ودیگرتدارکات پیمانکار
ازکارگاه وتسطیح وتمیزکردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده۱۳ – مصالح،تجهیزات،مصالح وتجهیزات پای کار،ماشین آلات وابزار،تاسیسات وساختمانهای موقت،وسایل

الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناس وکالاهایی است که درعملیات موضوع پیمان مصرف یانصب شده ودرکارباقی می ماند.

ب)تجهیزات،عبارت ازدستگاههاوماشین آلاتی است که درعملیات موضوع پیمان نصب شده ودرکار باقی می ماند.

ج)مصالح وتجهیزات پای کار،عبارت ازمصالح وتجهیزاتی است که
پیمانکار،باتوجه به اسنادومدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان،تهیه کرده
ودرمحل یامحلهایی ازکارگاه که درطرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار
کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است،نگهداری وحفاظت می کند.مصالح
وتجهیزات موجود درمحل مصرف یا نصب نیزمصالح وتجهیزات پای کار نامیده می
شود.

تبصره- قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که دراجرای موضوع پیمان،بااجازه
کارفرماوزیرنظر مهندس مشاور،در کارگاههایاکارخانهای تولیدی خارج ازکارگاه
ساخته شده است نیز درحکم مصالح وتجهیزات پای کاربه شمار می رود.

د)ماشین آلات وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهیزات،ماشین آلات،وبطور
کلی،ابزارهایاجرای کاراست که به منظوراجرای موضوع پیمان به صورت موقت به
کارگرفته می شود.ماشین آلبات وابزارراممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه)تاسیسات وساختمانهای موقت،عبارت ازانواع ساختمانها،محوطه
سازیها،انبارها،تاسیسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور
کلی،تاسیسات وبناهایی است که به صورت موقت،برای دوره اجراتامین شده
وجزوکارهای تجهیزکارگاه به شمار می رود.

و)وسایل،عبارت از اثاثیه اداری،مسکونی،آشپزخانه ودیگرلوازم مورد نیازی
است که برای دوره اجراتامین شده وجزوتجهیز کارگاه منظور می شود.

ماده۱۴ –  برآوردهزینه اجرای کار،مبلغ
پیمان،مبلغ اولیه پیمان،مباغ نهایی پیمان،ضریب پیمان،نرخ پیمان،مدت
پیمان،مدت اولیه پیمان،متوسط کارکردفرضی ماهانه

الف)برآوردهزینه اجرای کار،مبلغی که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان،به وسیله کارفرمامحاسبه واعلام شده است.

ب)مبلغ پیمان،مبلغ درج شده درماده۳ موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی
تغییرمقادیر کاروقیمت جدیداست.مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان،همان مبلغ درج
شده درماده۳ موافقتنامه استکه مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.

ج)مبلغ نهایی پیمان،مبلغ درج شده درماده۳ موافقتنامه وتغییرات احتمالی است که براساس اسنادومدارک پیمان، درآن ایجادمی شود.

د)ضریب پیمان،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآوردهزینه اجرای کار است.

ه)نرخ پیمان،درموردهریک ازاقلام کار،عبارت ازبهای واحدآن قلم کاردرفهرست
بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان وضریبهای پیش بینی شده درفهرست
بهاومقادیرکاراست.درپیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند،نرخ پیمان،نرخ
محاسبه شده به روش پیشگفته،پس ازاعمال تعدیل آحادبها،می باشد.

و)متوسط کارکرد فرضی ماهانه،عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

ز)مدت پیمان یامدت اجرای کار،مدت درج شده دربند ب ماده ۴ موافقتنامه
وتغییرات احتمالی است که براساس ماده ۳۰ درآن ایجاد می شود.مدت پیمان هنگام
مبادله پیمان،همان مدت درج شده درماده ۴ موافقتنامه است که مدت اولیه
پیمان نامیده می شود.

ماده ۱۵ – روز،ماه،تاریخها،مفردوجمع،عنوانها

الف)روزوماه،روزوماه تقویمی وشمسی است.

ب )تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.

ج )هرجا که معنای عبارت ایجاب کند،کلمات مفرد معنای جمع وکلمات جمع معنای مفرددارند.

د )عنوانهای به کاررفته درمتون موافقتنامه یاشرایط عمومی ودیگرقسمتهای
اسنادومدارک پیمان،صرفاًبه منظورراهنمایی وآگاهی ازمفاداسنادومدارک است
ونمی توان درتفسیراسنادومدارک پیمان،ازآنها استفاده کرد.

فصل دوم

تاًییدات وتعهدات پیمانکار

ماده ۱۶- تاًییدات پیمانکار

موارد زیر راپیمانکارتاًییدمی نماید

الف)تمام اسناد ومدارک موضوع ماده ۲ موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن کاملا ًآگاه شده است.

ب )نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیازوتدارک مصالح،تجهیزات،ماشین
آلات وابزاراجرای کار طبق مشخصات درمحل یاازنقاط دیگر،اطمینان یافته است.

ج )محل اجرای کار رادیده وبررسی کرده وازوضعیت آب وهوا،بارندگی وامکان
اجرای کاردرفصلهای مختلف سال،باتوجه به آمار ۲۰ سال پیش ازتاریخ ارائه
پیشنهاد قیمت ودرنظرگرفتن مدت اجرای کار،اطلاع یافته است.

د )ازقوانین ومقررات مربوط به کار،بیمه های اجتماعی،مالیاتها،عوارض
ودیگر قوانین ومقررات،که تاتاریخ تسلیم پیشنهاد معمول ومجرا بوده
است،کاملاًمطلع بوده ومتعهد است که همه آنهارارعایت کند.درهرحال،مسئولیت
عدم رعایت قوانین ومقررات یادشده،برعهده پیمانکاراست.

ه )درتهیه پیشنهاد قیمت،سودمورد نظر خودوتمام هزینه های ناشی ازمفاد
بندهای بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هیچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختی
ندارد.

به هرحال،پیمانکارتاًیید می نمایدکه هنگام تسلیم پیشنهاد،مطالعات کافی
انجام داده وهیچ موردی باقی نمانده است که بعداًدرموردآن استناد به جعل خود
نماید.

ماده ۱۷ – کارکنان

الف)پیمانکارمتعهداست که عملیات موضوع پیمان رابه وسیله افرادی که درکار
خودتخصص وتجربه کافی دارند،انجام دهد.کسانی که دراجرای این پیمان،خدماتی
برای پیمانکار انجام می دهند،کارکنان پیمانکارشناخته می شوند.اگردراسناد
ومدارک پیمان،استفاده ازمتخصصان خارجی پیش بینی شده باشد،پیمانکارمتعهداست
قبلاً وضعیت استخدام،مانندمیزان حقوق ومزایا،مدت استخدام ومحل اقامت
ومشخصات آنهارابه وسیله مهندس مشاوربه اطلاع کارفرمابرساندوبارعایت مقررات
ذیربط وتاًمین هزینه های مربوط،برای استخدام آنهااقدام کند.کارفرما تسهیلات
لازم رابرای استخدام متخصصان یادشده فراهم می نماید.تشخیص لزوم
وحدودتسهیلات مزبورباکارفرماست واین مساعدت ازمسئولیت پیمانکارنمی کاهد.

ب )تاًمین نیروی انسانی موردنیازو محل سکونت مناسب،آب آشامیدنی وروشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است.

پیمانکار بایدبرای تدارک دایمی آذوقه کارگران،اقدامات لازم بعمل
آورد،بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کندوبه آزادی کارگران
درتامین موادموردنیازآنها،ازهر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی
وارد سازد.بهای آذوقه که بدین ترتیب ازطرف پیمانکار تهیه می
شود،نبایدازبهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یامحل گرانتر باشدوپیمانکار
نمی تواندهزینه های دیگری،مانندهزینه حمل رابه قیمتهای خرید اضافه کند.

ج )کارکنان ایرانی کارگاه بایددارای شناسنامه،وکارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند.

د )پیمانکار نبایدکارکنان شاغل کارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتهای
دولتی وشهرداریهارابدون اجازه مسئولان ذیربط استخدام نماید.همچنین
پیمانکارباید ازبه گماشتن اشخاصی که استخدام آنهاازنظروظیفه عمومی مجاز
نیست،خودداری کند.

ه )پیمانکارموظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر
کندودراختیارآنان قراردهد.مهندس ناظر می تواندازادامه کار کارگران بدون
کارنامه جلوگیری نماید.

و )پیمانکارمتعهداست که دستمزد کارگران خودراطبق قانون کارمرتباًپرداخت
کند.درصورتی که درپرداخت دستمزدکارگران تاًخیری پیش آید،مهندس مشاور به
پیمانکار اخطارمی کندکه طلب کارگران راپرداخت نماید. درصورت استنکاف
پیمانکار،کارفرما می تواند دستمزدکارگران رابرای ماه یا ماههایی که صورت
وضعیت آن به پیمانکارپرداخت شده است،طبق کارنامه های کارگری که دردست
کارگران ودارای امضای رئیس کارگاه است،باتوجه به پرداختهای علی الحساب که
به آنهاشده است،باحضور نماینده مهندس مشاوروپیمانکار،ازمحل مطالبات
پیمانکارپرداخت کندومبلغ پرداختی رابه اضافه ۱۵ درصد،به حساب بدهی پیمانکار
منظور نمایدواگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد،ازمحل تضمینهای پیمانکار
تاًمین کند.درصورتی که نماینده پیمانکار،باوجوداخطار مهندس
مشاور،ازحضوربرای پرداختهاخودداری کند،کارفرما پرادخت مزبورراانجام می
دهد،بدون اینکه پیمانکارحق اعتراضی براین عمل ومبلغ پرداختی وتعداد کارگران
ومیزان استحقاقی آنان داشته باشد.درصورت تکرارتاًخیردرپرداخت
دستمزدکارگران به مدت پیش از یک ماه،برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده
است،کارفرمامی تواندپیمان رافسخ نماید.

ز)پیمانکار می کوشد تاحدممکن،کارگران مورد نیاز خودراازبین ساکنان منطقه
اجرای کار،که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان راداشته باشند،انتخاب
کندوبه کارگمارد.

ح)پیمانکارموظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی،مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است.

ط)دراجرای این پیمان،پیمانکاردرمقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود
است،هرگاه کارکنان وکارگران پیمانکاروپیمانکاران جزء،صلاحیت لازم برای
انجام کار مربوط رانداشته باشندیاباعث اختلال نظم کارگاه شوند،مهندس
مشاوریامهندس ناظر،مراتب رابرای باراول به رئیس کارگاه تذکر می دهد،ودرصورت
تکرار،می تواندازپیمانکار بخواهدکه متخلفان راازکاربرکنارکند.دراین صورت
پیمانکارمکلف به اجرای این دستور است وحق نداردبرکنارشدگان راباردیگردرهمان
کارگاه به کار گمارد.اجرای این دستورازمسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و
ایجادحقی برای او نمی کند.

ماده ۱۸-  مسئولیت حسن اجرای کار،برنامه کار،گزارش پیشرفت کار،هماهنگی باپیمانکاران دیگر،رئیس کارگاه

الف)پیمانکارمسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان راطبق اسنادومدارک پیمان به عهده دارد.

ب )پیمانکار متعهداست که سازمان،روش اجراوبرنامه زمانی تفصیلی اجرای کار
راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجودو برنامه زمانی کلی تهیه
کندوظرف یک ماه ازتاریخ مبادله پیمان،یامدت دیگری که در اسنادومدارک پیمان
تعیین شده است،تسلیم مهندس مشاورنمایدتاپس ازاصلاح وتصویب کارفرمابرای
اجرابه پیمانکار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارک پیمان،جزئیاتی برای چگونگی
تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبهنگام کردن آن تعیین سده باشد،پیمانکارملزم به
رعایت آن می باشد.

ج )درصورتی که حین اجرای کار،پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه
زمانی تفصیلی ضروری است،موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به
نظر اوبایددربرنامه آن تغییرداده شود،مراتب رابا ذکردلیل،به مهندس
مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغییرات مورد تقاضای پیمانکاررادرقالب برنامه
زمانی کلی رسیدگی می کندوآنچه راکه موردقبول است،پس از تصویب کارفرما،به
پیمانکار ابلاغ می کند.بدیهی است که این تغییرات درحدودمندرجات
پیمان،ازمیزان تعهدات ومسئولیتهای پیمانکارنمی کاهد.

اگرتغییربرنامه زمانی تفصیلی ازسوی مهندس مشاورمطرح شود،پیمانکار باتوجه
به نظر مهندس مشاور،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی راتهیه می کندوبه شرح
پیشگفته،برای طی مراتب بررسی وتصویب،تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د )پیمانکارمتعهداست که هماهنگی لازم رابادیگرپیمانکاران یاگروههای
اجرایی متعلق به کارفرما،که به نحوی باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل
آورد.برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکارابلاغ می
شود.

ه )پیمانکار مکلف است که درپایان هرماه،گزارش کامل کارهای انجام شده
درآن ماه راتهیه نماید.شکل وچگونگی تهیه گزارش رامهندس مشاورتهیه می
کند.این گزارش، شامل مقدارودرصدفعالیتهای انجام شده،میزان پیشرفت
یاتاًخیرنسبت به برنامه زمانی تفصیلی،مشکلات وموانع اجرایی،نوع ومقدارمصالح
وتجهیزات واردشده،به کارگاه،تعداد ونوع ماشین آلات موجودوآماده
بکار،تعدادوتخصص نیروی انسانی موجودودیگر اطلاعات لازم می باشد.درصورتی که
جزئیات دیگریبرای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کاردراسنادومدارک پیمان تعیین
شده باشد، پیمانکارموظف به رعایت آن است.

و)پیمانکارمتعهداست که یک نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهای پیشرفت
کاررادرکارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروکسانی که اجازه
بازدیدازکارگاه رادارند،ازآن استفاده کنند.

ز)پیمانکار بایدپیش ازآغازعملیات،شخص واجدصلاحیتی راکه موردقبول مهندس
مشاورباشد،به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.رئیس کارگاه بایددراوقات
کاردرکارگاه حاضرباشدوعملیات اجرایی،بامسئولیت ونظارت او انجام شود.اگرضمن
کارمعلوم شودکه رئیس کارگاه قادربه انجام وظایف خودنیست،مهندس
مشاور،باذکردلیل،در خواست تعویض اوراازپیمانکارخواهدکردوپیمانکارمکلف است
ظرف یک ماه، شخص واجدصلاحیت دیگری راکه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفی
کند.پیمانکار باید به منظوراجرای کارودریافت دستورکارها ونقشه هااز مهندس
مشاوروهمچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت،اختیارات کافی به رئیس کارگاه
بدهد.هرنوع اخطار واعلام که مربوط به اجرای کارباشدوازطرف مهندس
مشاوریانماینده اوبه رئیس کارگاه ابلاغ شود،درحکم ابلاغ به پیمانکار است.

پیمانکار می توانددرصورت لزوم،رئیس کارگاه راعوض کند،مشروط به اینکه پیش
از تعویض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحیت جانشین اوموردقبول
نامبرده باشد.

ماده ۱۹- کنترل نقاط نشانه،پیاده کردن نقشه ها،اندازه گیریها

الف)پیمانکار،پیش ازعملیات موضوع پیمان بایدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ
تطبیق با نقشه هاکنترل نمایدودر صورتی که اختلافی موجودنباشد،درستی
آنهاراتاًییدواعلام داردودرصورتی که اختلافی وجودداشته باشد،مراتب را به
اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاور وکارفرماصورتمجلس
شودوملاک شروع عملیات قرارگیرد.بدیهی است که پس ازآغازعملیات،هیچ گونه
اعتراضی ازجانب پیمانکاردراین زمینه پذیرفته نیست.

پس ازتحویل هرقسمت ازکارگاه،پیمانکاربایدبی درنگ،نقاط نشانه
ومبداًوهمچنین علایم مربوط به آنهارابابتن یا مصالح بنایی تثبیت
نمایدودرطول مدت اجرای کارتاتحویل موقت،به هزینه خود،حفظ ونگهداری کند.

ب )پیمانکارمتعهداست که نقشه ها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس
مشاورپیاده کندودرستی آنهارابامهندس مشاورصورتمجلس کند.درصورتی که هنگام
پیاده کردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافی درموردترازآنهادر مدارک فنی
مشاهده شود،وضع موجودراپیمانکارومهندس مشاوروکارفرماصورتمجلس می کنند.

ترازکف پی بناهاوزیرسازی راههاوتمام عملیاتی که پس ازانجام کارپوشیده می
شوندوبعداًمرئی نیستند،یابه هر صورت، کنترل واندازه گیری کامل
آنهامیسرنباشد،بایدپیش ازپوشیده شدن یاازبین رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود
وبه امضای مهندس ناظرورئیس کارگاه برسد.این صورتمجلسها،ملاک اندازه
گیریهادرتنظیم صورت وضعیتهاست. اگرپیمانکارعملیاتی راکه بایدموردآزمایش
یابازدیدقرارگیردوتاًییدشود،پیش ازآنکه اقدامات پیشگفته انجام شود
بپوشاند،موظف است پوششهای انجام شده رابه هزینه خودبرداردوپس ازانجام
آزمایشهاوبازدیدهای لازم وتاًییدانجام کارازسوی مهندس ناظر،به هزینه
خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح کار اقدام کند.

ج)اندازه گیریهابراساس نقشه های اجرایی،دستورکارهای اجراشده وصورتمجلسها،که شامل کروکیهای لازم وروشن است،انجام می شود.

ماده ۲۰ – تجهیزکارگاه،تدارک مصالح،تجهیزات وماشین آلات

الف) پیمانکارموظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه،باتوجه به مدت تعیین
شده برای تجهیز،طرح جانمایی تحهیز کارگاه راتهیه کرده وپس ازتاًییدمهندس
مشاور،آن رامبنای تجهیزکارگاه قراردهد.تاًمین آب،برق، سوخت
ومخابرات،بطورکلی،تجهیزکامل کارگاه،به نحوی که برای اجرای کارطبق
اسنادومدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد،مگر آنکه
دراسنادومدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب )تاًمین نیروی انسانی،مصالح وتجهیزات،ماشین آلات وابزاربه عهده
پیمانکار است،مگرآنکه دراسنادومدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

مصالح وتجهیزاتی که پیمانکاربرای انجام عملیاتموضوع پیمان تهیه ودرکارگاه نگهداری می کند،باید به قرار زیر باشد.

۱)اگرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان تعیین شده
یابعداًمعین شود،بایدازهمان منابع تهیه گردد، نمونه یاکاتولوگ فنی مصالح
وتجهیزات بایدازنظرتطبیق بامشخصات فنی،پیش ازسفارش،به تاًییدمهندس مشاور
برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبیت بایدکاملاًطبق مشخصات فنی باشدوموردتاًییدمهندس
مشاورقرارگیرد.

۲)ذکرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان یاتعیین آنهاضمن
اجرا،ازتعهدات پیمانکاردرقبال تهیه مصالح وتجهیزات مرغوب وکافی نمی
کاهد.بدین روی،پیمانکارموظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی
وکیفیت منابع تهیه مصالح وتجهیزات،نظروپیشنهادخودراتسلیم مهندس
مشاورکند.درصورتی که استفاده ازاین قبیل منابع موردموافقت مهندس
مشاوروکارفرماقرارگیرد،اقدام به تهیه وحمل آنهانماید.بدیهی است که
کارفرمااین حق راداردکه منابع تهیه مصالح راتغییردهدوپیمانکارموظف به رعایت
آن می باشد.اگربه مناسبت این تغییرمحل،اضافه یاکسر هزینه ای بابت
تغییرمسافت حمل یاعوامل دیگرایجادشود،تفاوت بها،به اقتضای مورد،از
پیمانکارکسریا به اوپرداخت می شود.پیمانکارملزم به رعایت مقررات مربوط به
استخراج وبهره برداری شن و ماسه ودیگرمصالح معدنی است.

۳)نوع،مقداروتاریخ ورودمصالح وتجهیزات به کارگاه بایدبامهندس
ناظرصورتمجلس شود.مصالح بایدبطورمرتب به نحوی انبار شودکه تمام آن به سهولت
قابل بازرسی،شمارش یااندازه گیری باشد.انبارمصالح بایدازهرلحاظ قابل حفاظت
بوده تامصالح درمقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج)هرگاه تهیه یاتوزیع مصالح ولوازمی درداخل کشوردرانحصاردولت
باشد،کارفرماتسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح ولوازم رافراهم می
کند.اگرتهیه بعضی ازمصالح یالوازم،طبق مشخصات ذیربط درداخل کشورمیسر نباشدو
ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده یا بشود،کارفرمایا خودش اجازه ورودمصالح
ولوازم مزبوررابرای پیمانکارتحصیل می کندیا مشخصات راتغییرمی دهد.

د)درمواردی که مصالح وتجهیزاتی بایدبوسیله پیمانکارازخارج از کشورتهیه
شود،کارفرماکارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهای ذیربط به هزینه
پیمانکارتحصیل می نماید.هر گاه ضمن اجرای کار،محدودیتهای جدیدی پیش آیدکه
به علت آن،پیمانکارنتواندمصالح وتجهیزات مورد نیاز اجرای کاررا،درمدتی که
برنامه پیشرفت کارایجاب می کند،ازخارج ازکشور تهیه وواردکند،مراتب
راباذکردلیل وارائه اسنادازطریق مهندس مشاوربه اصلاع کارفرما می رساندتابا
توجه به برنامه زمانی اجرای کار،کارفرمادرموردچگونگی تاًمین این مصالح
متجهیزات، تصمیم گیری نماید.

ه)درصورتی که دراسناد ومدارک پیمان،مشخصاتی برای ماشین آلات وابزاراجرای
کارتعیین شده باشد،پیمانکار بایدآنها راطبق مشخصات تعیین شده،تاًمین
کند.هرگاه ضمن اجرای کار،مهندس مشاورتشخیص دهدکه ماشین آلات
وابزارموجودپیمانکار،برای اتمام کاردرمدت پیمان کافی نیست یامشخصات
آنهابرای اجرای کار،مناسب نیست، مراتب رابه پیمانکارابلاغ می
کند.پیمانکارمکلف است که ماشین آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتی
که نامبرده تعیین می نماید،تکمیل وتقویت کند،بدون اینکه برای این
کار،ادعای خسارت یاهزینه اضافی ازکار فرما داشته باشد.

و)پیمانکار نمی تواند ماشین آلات وابزاری راکه برای انجام عملیات لازم
است،ازکارگاه خارج کند.درمورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد
نیاز نیست،پیمانکار،تقاضایبیرون بردن ماشین آلات مزبوررابه مهندس مشاور
تسلیم می کند.مهندس مشاور،به تقاضای اورسیدگی می کند،ودرصورتی که موجه
باشداجازه خروج می دهد.

ز)درصورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان،تاًمین اقلامی ازتجهیزات که
پیمانکاربایدنصب کندوبصورت دایم درکارباقی بماند،درتعهدکارفرما
باشد،پیمانکارمسئول عملکردناقص احتمالی این تجهیزات نیست،مگرآنکه ثابت شود
که نقض آنها مربوط به کارپیمانکاراست.

ح)اگردراسنادومدارک پیمان،تکلیفی برای تهیه غذا،مسکن ودفترکارکارکنان
کارفرما،مهندس مشاوروآزمایشگاه درمحل کاربه عهده پیمانکارگذاشته
شود،پیمانکارموظف به تاًمین آنها،طبق شرایط پیش بینی شده،می باشد.

ماده ۲۱ – حفاظت ازکاروشخص ثالث،بیمه کار،مراقبتهای لازم

الف)پییمانکارازروزتحویل کارگاه تاروزتحویل موقت عملیات موضوع
پیمان،مسئول حفظ ونگهداری کارهای انجام شده،مصالح،تحهیزات،ماشین آلات
وابزار،تاًسیسات وبناهایی می باشدکه زیر نظرومراقبت او قراردارد،وبه همین
منظور،اقدامات لازم رابرای نگهداری وحفاظت آنهادرداخل کارگاه درمقابل عوامل
جوی وطغیان آب رودخانه هاوسرقت وحریق ومانند اینهابه عمل می آورد.

ب )پیمانکاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت کار،مسئول
خسارتهای واردشده به شخص ثالث درمحوطه کارگاه است،ودرهرحال،کارفرمادراین
موردهیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.کارفرماو مهندس مشاور می تواننددرصورت
مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت،کاردستورتوقف بخشی
ازکارراکه دارای ایمنی لازم نیست تابرقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یادشده
صادرنماید.دراین حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف
کارراندارد.

پیمانکارمتعهداست که تدابیر لازم رابرای جلوگیری ازوارد شدن خسارت وآسیب
به املاک مجاوراتخاذنماید،واگر دراثرسهل انگاری اوخسارتی به املاک
وتاًسیسات مجاوریامحصول آنهاواردآید،پیمانکارمسئول جبران آن می باشد.

ج )پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار،تمام یاآن قسمت ازکارهای موضوع
پیمان راکه دراسنادومدارک پیمان تعیین شده است،درمقابل مواردی ازحوادث
مذکوردراسنادیادشده به نفع کارفرمانزدموًسسه ای که موردقبول
کارفرماباشد،بیمع نموده وبیمه نامه هارابه کارفرما تسلیم کند.بیمه نامه
هاباید تا تاریخ تحویل موقت اعتبارداشته باشد،تازمانی که تحویل موقت انجام
نشده است،پیمانکارمکلف است که بیمه نامه ها راتامدتی که لازم است تمدید
کند.کارفرماهزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته رادرمقابل ارائه اسناد
صادرشده ازسوی بیمه گر،عیناًبه بیمه گرپرداخت می کند.آن قسمت ازهزینه بیمه
که مربوط به مدت تاًخیرغیرمجاز پیمانکار باشد،به حساب بدهی پیمانکارمنظور
می شود.

درصورت بروزحادثه ای که باعث ازبین رفتن تمام یاقسمتی ازکارهای انجام
یافته ومصالح وتجهیزات پای کار شود،پیمانکارموظف است که:اولاًمراتب
رافوراًبه کارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بیمه به بیمه گراطلاع
دهد،ثانیاً:طبق دستورکارفرمایامهندس مشاور،کارهارابه حالت اولیه
بازگرداند.برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می
گرددوپس از تاًییدمهندس مشاوروکارفرما،به اجرادرمی آید.کارفرماخسارتهای
واردبرآنچه راکه بیمه شده است ازبیمه گروصول می نمایدومبلغ وصول شده رابرای
تجدیدعملیات به تناسب پیشرفت کاروطبق هزینه تمام شده،اعم ازهزینه مستقیم
یاغیرمستقیم(بالاسری)،باتاًییدمهندس مشاوربه تدریج یااعاده کاربه حالت
اولیه به پیمانکارپرداخت می کند.کارفرما بایدکارهای موضوع پیمان رابه نحوی
بیمه کندکهدرصورت بروزحادثه، خسارت دریافتی ازبیمه گربرای اعاده کارهابه
حالت اولیه کافی باشد،درصورتی که تکلیف بیمه کاردراسنادو مدارک پیمان تعیین
نشده باشد،پیش ازشروع کار،پیمانکارچگونگی بیمه کارراازکارفرمااستعلام می
نمایدوکارفرما درمدت ۱۰ روزکارهاوحوادث مشمول بیمه راتعیین وبه
پیمانکارابلاغ می کندتاپیمانکارطبق مفاد این بند،درمورد بیمه کاراقدام کند.

اگرکارفرماعملیات موضوع پیمان رابیمه نکند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهای واردشده به عهده اومی باشد.

د )پیمانکارموظف است که تمام ساختمانهاوتاًسیسات موقت،ماشین آلات
وابزارووسایل کارگاه را،که متعلق به اویادراختیاراوست وبرای انجام عملیات
موضوع پیمان به کار می گیرد،به هزینه خودبیمه کندورونوشت بیمه نامه هارابه
کارفرماتسلیم نماید.ماشین آلات وابزاری راکه کارفرمادراختیارپیمانکارقرار
می دهد،کارفرمابیمه می کند.

ه )پیمانکارموظف است که روشنایی قسمتهایی ازداخل کارگاه راکه بایدروشن
باشد تاًمین کند،وهمچنین تمام علائم راهنمایی وخطر ووسایل حفاظتی،ودرصورت
لزوم،حصارکشی رافراهم نمایدوتعداد کافی نگهبان ومراقب درهرجاکه لازم
باشد،بگمارد.

و )پیمانکارمتعهداست که عملیات اجرایی خودراطوری انجام دهدکه راه
عبورمناسبی درپیاده رووسواره روبرای عبورومرور رهگذران ووسایط نقلیه همواره
باز بماندومصالح خودرادرمحلهایی انبارکندکه موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان
اطراف،یارهگذران نشود.استفاده ازماشین آلات وابزاردرساعات عادی
کار،ودرنتیجه،صدای آنها و همچنین استفاده ازراههای معین به منظور انجام
عملیات،مزاحمت تلقی نمی شود.

درمواردی که اجرای کارایجاب کندکه قسمتی ازسواره رویا پیاده روبرای مدتی
موقت وبااطلاع مهندس مشاوریا مهندس ناظربه کلی مسدودشود،پیمانکاربایدباکسب
مجوزلازم ازمقامات محلی،عبورومرورراباراههای انحرافی که مسیرآنهابایدبه
تاًییدمهندس مشاوربرسد،تاًمین کند.کارفرمانیزمساعدت لازم رابرای تحصیل
مجوزهای موردنیاز بعمل می آورد.

اگرترتیب احتساب وپرداخت هزینه ایجادونگهداری راههای انحرافی
دراسنادومدارک پیمان معین نشده باشد،این هزینه هابه عهده
پیمانکاراست.همچنین پیمانکارمتهداست که درحمل مصالح وماشین آلات
وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعایت قوانین،مقررات
واستانداردهارابکندواگرعبورماشین یامصالحی ترتیب خاصی راایجاب کند،بانظر
کارفرمایامهندس مشاوراقدام نماید.هرگاه پیمانکاربرخلاف مفاداین
بندرفتارکند،مسئول جبران خسارتهای واردشده می باشد.

ز )پیمانکارمتعهداست که انتظامات کارگاه راتاًمین کندوازوروداشخاص
غیرمجازوکسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شوندخودیاتوسط مقامات انتظامی
جلوگیری کند.

ح )هرگاه پیمانکاردراجرای تمام یاقسمتی ازموارد درج شده دراین ماده سهل
انگاری یاکوتاهی کندوازانجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری
نماید،کارفرماحق داردآن تعهدات رابه جای پیمانکارانجام دهدو هزینه های
انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی
پیمانکارمنظورکرده وازمطالبات وی کسرنماید.دراین صورت،هرگونه ادعای
پیمانکارنسبت به این قبیل پرداختهاوهمچنین نسبت به تشخیص کارفرما،خواه
ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختی،بی اثرمی باشد.

ماده ۲۲ – ترتیب گردش مدارک،نقشه ها وابلاغ دستورکارها

الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهای فنی که دارای
مهروامضای مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه های درج شده دراسنادومدارک پیمان
ودرصورتی که دراسنادومدارک پیمان تعدادنسخه معین نشده باشد، دردونسخه،بدون
دریافت هزینه،دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد.درصورت نیازپیمانکار،نسخه های
اضافی به هزینه اوتکثیرمی شود.پیمانکاربایدیک نسخه ازنقشه
هاومشخصات،باآخرین تغییرات آنهاراهمیشه درکارگاه نگهداری کند، تادرصورت
لزوم،به منظوربازرسی کارهادراختیارمهندس مشاور،کارفرمایانمایندگان
آنهاقرارگیرد.نسخه اصل نقشه هاومدارک،تاپایان کارنزدمهندس مشاورباقس می
ماند.

ب )پیمانکارموظف است که پیش ازآغاز هرقسمت ازکار،تمام نقشه
ها،دستورالعملهاودیگراسنادومدارک فنی مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه
کندواندازه درج شده درنقشه هاراکنترل نماید،به نحوی که هیچ گونه ابهامی از
نظرچگونگی اجرای کاربرای خودوکارکنانش باقی نماند.به طورکلی،کمبودنقشه برای
هرقسمت ازکارهرگزاز تعهدات پیمانکارمبنی براجرای کامل کار نمی کاهد.درصورت
مشاهده اشتباه دراندازه هایاهرگونه ابهام یاکسری در مدارک ،مدارک، نقشه
هاودستورالعملها،پیمانکاربایدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست
کند.مهندس مشاورموظف است که باتوجه به برنامه زمانی اجرای کار،برای تکمیل
نقشه هاوابلاغ به پیمانکاراقدام کند.

ج )هرگاه پیمانکاردرمورددرستی بعضی نقشه هاومحاسبات یادستورکارهایا
مشخصات مصالح وتجهیزاتی که بنابه دستورکارفرماازمنابع معینی تحصیل می
شودایرادی داشته باشد،بایدباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی،مراتب راباذکردلیل
به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتی که مهندس مشاور،درستی مدارک پیشگفته
راتاًییدکند،ولی پیمانکارهمچنان نسبت به آنهاایرادداشته
باشد،پیمانکاربایدموضوع رابه کارفرمامنعکس نمایدوپس ازدریافت نظر
کارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنین حالتی،پیمانکارفقط مسئول اجرای کاراست
ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستورکارهای مربوط،مسئولیتی
ندارد.هزینه رفع عیب ونقص درچنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد.

د )پیمانکار،نقشه های کارگاهی راکه نقشه های جزئیات ساخت قطعات
وقسمتهایی ازکاراست،درصورت نیاز ضمن اجرای کار،براساس نقشه های
اجرایی،مشخصات فنی ودستورالعمل سازندگان،تهیه می کندودرسه نسخه،که یک نسخه
ازآن قابل تکثیرباشد،تسلیم مهندس مشاورمی نماید.مهندس مشاور،نقشه های
یادشده راپس ازبررسی واصلاح  لازم،تاًییدودریک نسخه به پیمانکار ابلاغ می
کند.نسخه قابل تکثیراین مدارک نزدمهندس مشاورنگهداری می شود.

ه )نقشه های چون ساخت،نقشه های کارهای انجام شده به نحوی که اجراشده
اند،می باشدوشامل تمام نقشه های اجرایی،اعم ازتغییریافته یا بدون
تغییراست.پیمانکاربایدنقشه های چون ساخت رابه تدریج وطبق نظرمهندس مشاور
درسه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیرباشدتهیه کندوبرای بررسی وتاًیید،به
مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،یک نسخه ازنقشه های چون ساخت تاًییدشده
رادراختیارپیمانکارقرار می دهد.

و )پیمانکاربایدمشخصات فنی،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازی وبهره
برداری تجهیزاتی راکه تاًمین آنهابه عهده اوست،ازسازنده
آنهابگیردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارک سازنده،
نقشه های اجرایی محل استقرارتجهیزات یادشده راتهیه وبرای اجرابه
پیمانکارابلاغ می کند.

ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصویبها،اخطارهاودستورکارهارابه صورت
کتبی،به پیمانکارابلاغ می کند،و درموارد لزوم،به نحوپیش بینی شده
دراسنادومدارک پیمان،به تاًییدکارفرمانیزمی رساندوسپس به پیمانکارابلاغ می
کند.پیمانکار،پس ازوصول دستورکارها،می تواندبرای اصلاح آنهااظهارنظر
کند.امادرهرحال،موظف به اجرای چنین دستورکارهای است.

درمواردصدوردستورکارشفاهی ازسوی مهندس مشاور،پیمانکارمی تواند  درخواست
ابلاغ کتبی آنهارابنماید و مهندس مشاورنیزموظف است که دستورکارها راکتبی به
پیمانکارابلاغ کند،درغیراین صورت،این دستورکارها برایپیمانکارمعتبرنیست.

مهندس مشاوریک نسخه رونوشت ازتمام نامه های ابالغی،همراه بانقشه ها،دستورکارهاوصورت جلسه ها رابرای کارفرماارسال می کند.

ح )پیش ازتحویل موقت کارطبق ماده ۳۹،پیمانکاردستورالعملهای راه
اندازی،راهبری،تعمیرونگهداری راهمراه بانقشه های چون ساخت درسه نسخه،که یک
نسخه آن قابل تکثیرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمی دهد. مدارک یادشده
باید به نحوی باشدکه راهبری،تعمیرونگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت
انجام شود. درصورتی که دراسنادومدارک پیمان،تعدادنسخه یامشخصات ویژه ای
برای مدارک موضوع این بندتعیین شده باشد، طبق آن عمل می شود.

ماده ۲۳ – حفاظت تاسیسات زیربنایی وتغییروضع آنها

پیمانکاربایدعملیات موضوع پیمان رابنحوی اجراکندکه به تاسیسات زیربنایی
موجوددرکارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداینها،آسیبی
واردنشود.هرگاه دراثرعمل پیمانکار،به تاسیسات یادشده صدماتی واردشود،
پیمانکارمتعهداست که هزینه ترمیم وبرقراری مجددآنها رابپردازد.هرگاه
پیمانکارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوری به عمل نیاورد،کارفرمامی
تواندبه هرطریق که مصلحت بداند،برای رفع نقص وخسارت اقدام کندو هزینه آن
رابه اضافه ۱۵ درصدبه حساب بدهی پیمانکارمنظورکندوپیمانکار،ازاین بابت،حق
هیچگونه اعتراضی ندارد.درصورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی دراسنادومدارک
پیمان مشخص نشده باشد،پیمانکاربایدباتوجه به برنامه زمانی اجرای کار،تعیین
وضعیت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام کندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور،برای
عملیات حفاری اقدام نماید.بدین ترتیب، مسئولیت پیمانکاردرمورد بروزهرنوع
حادثه وپرداخت خسارت وهزینه های پیشگفته درمورد تاسیسات زیرزمینی،منوط به
آن است که نوع،محل یامسیرتاسیسات مزبوربه اطلاع پیمانکار رسیده
یادراسنادومدارک پیمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عملیات موضوع
پیمان،تغییروضع تاسیسات یادشده راایجاب کند،پیمانکاربه کارفرمااطلاع می
دهدتاسازمانهای ذیربط،برای تغییروضع آنهااقدام کنند.هزینه های مربوط به
عملیات یادشده،به عهده کارفرماست.

ماده ۲۴ – واگذاری،پیمانکاران جزء

الف)پیمانکارحق واگذاری پیمان به دیگران راندارد.

ب )پیمانکار می تواند به منظورتسهیل وتسریع دراجرای قسمت یاقسمتهایی
ازعملیات موضوع پیمان، پیمانهایی باپیمانکاران جزء ببندد،مشروط به آنکه
آنان راازواگذاری کاربه دیگران ممنوع کند.درصورتی که دراسنادومدارک
پیمان،کارفرما،لزوم تاییدصلاحیت پیمانکاران جزء راپیش بینی کرده
باشد،پیمانکارموظف است که تاییدکارفرمارادراین موردتحصیل نماید.این واگذاری
نبایدازپیشرفت کارطبق برنامه زمانی اجرای کاربکاهد،وبه هرحال،به هیچ
روی،ازمسئولیت وتعهدات پیمانکار نمی کاهد.پیمانکارمسئول تمام عملیاتی که
توسط پیمانکاران جزءیاکارکنان آنهاانجام می شود.درپیمانهای بین
پیمانکاروپیمانکاران جزءبایدنوشته شودکه درصورت بروز اختلاف یبن
آنها،کارفرماحق دارد،درصورتی که مقتضی بداند،به مورداختلاف رسیدگی
کند.پیمانکاروپیمانکارجزء نیزمی پذیرندکه نظرکارفرمادراین موردقطعی است
وتعهدمی کنندکه الزاماًآن رااجراکنند.

هرگاه درپرداخت مطالبات پیمانکاران جزء،باتوجه به شرایط درج شده درپیمان
آنها،تاًخیری روی دهد،درصورتی که پیمانکارجزء،تعهدات خودرابراساس پیمان
تنظیمی خودباپیمانکارکاملاًانجام داده وکاراو مورد قبول وتایید مهندس
مشاورباشد،کارفرمامی تواندبنابرتقاضای پیمانکارجزءباحضورنماینده
پیمانکار،به کاراورسیدگی کند.اگردر اثراین
رسیدگی،پیمانکارجزءطلبکارشودوپیمانکارازپرداخت آن خودداری کند،کارفرماحق
داردطلب پیمانکارجزءرا برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکارپرداخت
شده است،ازمحل مطالبات پیمانکاربپردازد.درصورتی که
بااخطارکارفرما،پیمانکاریانماینده اوبرای رسیدگی حاضرنشوند،کارفرمارسیدگی
می نمایدوبشرح پیشگفته عمل می کندواین عمل قطعی وغیرقابل اعتراض است.هرگاه
پس ازفسخ یاخاتمه پیمان،پیمانکاران جزءمطالباتی از پیمانکارداشته
باشند،مهندس مشاوروکارفرما،به شرح پیشگفته موضوع رارسیدگی می نمایند.اگرپس
ازرسیدگی وتهیه صورتحساب نهایی،پیمانکارمطالباتی داشته باشد،کارفرمامی
تواندطلب پیمانکاران جزءراازمحل مطالبات پیمانکاربپردازد.

ماده ۲۵ – اجرای کاردرشب

اجرای کاردرشب، درمواردزیر،مجازاست

الف)دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب )هرگاه به سبب بروز تاًخیرهایی ازسوی پیمانکار،انجام کارطبق تشخیص
پیمانکاردرمدت پیمان امکانپذیر نباشد،پیمانکارمی تواندبدون آنکه حق دریافت
اضافه هزینه کارراداشته باشدباتاًییدمهندس مشاوروموافقت کارفرما، قسمتی
ازکاررادرشب اجراکند.

ج )هرگاه مهندس مشاورتشخیص دهدکه پیشرفت کارپیمانکاربه نحوی نیست که همه
عملیات درمدت پیمان پایان یابد،می تواندپس ازموافقت کارفرما،به
پیمانکاردستوردهدکه قسمتی ازکاررادرشب اجراکند.دراین حالت پیمانکارمکلف به
اجرای این دستوراست وحق ادعایامطالبه هیچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.

د )اگربه تشخیص مهندس مشاوروتاًییدکارفرمابرای جبران تاخیرهایی که ناشی
ازقصورپیمانکارنیست،کاردر شب نیز انجام شود،اضافه هزینه های مربوط به
کاردرشب،باتاًییدمهندس مشاوروتصویب کارفرما،پرداخت می شود.درمحاسبه این
هزینه ها،به منظورتعیین هزینه های اضافی دستمزدنیروی انسانی برای
کاردرشب،بایدمقررات قانون کارواموراجتماعی ملاک عمل
قرارکیرد.پیمانکارمتعهداست که ترتیب کارراطوری دهدکه تاحدامکان،اجرای
کاردرشب برای ساکنان مجاورمزاحمتی ایجادنکند.

ماده ۲۶ – آثارتاریخی واشیای عتیقه

هرگاه ضمن اجرای کار،اشیای عتیقه یاآثارتاریخی ومسکوکات قدیمی
ومانندآنهادرمحل کارپیداشود،پیمانکارمتعهد است که بی درنگ مراتب راازطریق
مهندس مشاوربه اطلاع کارفرماوطبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی
برساند.کارفرمابرای حفظ ونگهداری یاانتقال اشیای عتیقه،اقدام فوری به عمل
می آورد.پیمانکاربایدتازمان اقدام به حفاظت ازسوی کارفرمایامقامات
ذیربط،برای حفظ ونگهداری اشیاوآثارمزبور،مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه
اجرای این ماده،موجب توقف یاتعطیل عملیات موضوع پیمان گردد،طبق ماده ۴۹
رفتارمی شود.

ماده ۲۷- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرماوپیمانکارهمان است که درموافقتنامه پیمان نوشته
شده است.درصورتی که یکی ازطرفین محل قانونی خودراتغییردهد،بایدنشانی
جدیدخودرادست کم ۱۵ روزازتاریخ تغییر،به طرف دیگراطلاع دهدتاوقتی که نشانی
جدیدبه طرف دیگراعلام نشده است،مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شودودریافت
شده تلقی می گردد.

فصل سوم

تعهدات واختیارات کارفرما

ماده  ۲۸- تحویل کارگاه

الف)کارفرمامتعهداست که کارگاه رابی عوض وبدون معارض تحویل پیمانکاردهد.

اگراجرای کاردرزمینه هاومحلهای تحویلی،مستلزم اخذپروانه یاپرداخت حقوقی
ازقبیل عوارض شهرداری، حق ریشه ومستحدثات وماننداینهاباشد،کارفرمامتعهدبه
تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست

تبصره ۱:اگردراسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد
نیازبرای تجهیزگارگاه به عهده             پیمانکارگذاشته شده باشد،طبق
شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می شود.

تبصره ۲:درصورتی که درمحل تحویل شده به پیمانکارمعارض پیداکندوموجب توقف
اجرای تمام یاقسمتی       ازکارشود،آن قسمت ازکارکه متوقف شده است،مشمول
تعلیق می گرددوطبق ماده ۴۹ رفتارمی شود.

ب )کارفرماپس ازمبادله پیمان،تاریخ تحویل کارگاه راکه نبایدبیشتراز ۳۰
روزازتاریخ مبادله پیمان باشد،به پیمانکاراعلام می کند.پیمانک


شرایـط عمومـی قــرارداد اجرای ساختمان

« شرایـط عمومـی
قــرارداد »

ماده 1- قرارداد
اجرای ساختمان :

اعم از اینکه به صورت عادی
یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند
مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع ، مبلغ  ،
مدت ، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود.

ماده 2 – شرایط
عمومی :

شرایطی است که در تمامی
انواع قرارداد های اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و
باید مورد رعایت طرفین قرارگیرد و حاکم بر قرارداد منعقده بوده و جزو لاینفک آن
محسوب می شود .

ماده 3 – شرایط
خصوصی :

شرایط خاصی است که اجرای هر
ساختمان با توجه به وضعیت ، موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسته ها و نظرت خاص
هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت
طرفین قرارگرفته و باید مورد رعایت قرارگیرد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می شود .
شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط
عمومی ( در ذیل ماده 30 ) این اختیار پیش بینی شده باشد .

ماده 4 – انواع
قرارداد اجرای ساختمان :

قرارداد اجرای ساختمان
معمولاً به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کار و یا بخشی از کار منعقد می شود:

الف : قرارداداجرای
ساختمان با مصالح  ( کاربرگ الف )

ب :  قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی (
کاربرگ ب )

ج  : 
قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت  ( کاربرگ ج )

ماده 5 – اجرای
ساختمان :

عبارت است از تجهیز کارگاره
، آماده سازی ، اسکلت سازی ، سفت کاری ، نازک کاری ، اجرای تأسیسات مکانیکی و
تأسیسات برقی ، محوطه سازی ، حصار کشی و امور مربوط به مدیریت ، اجرا و ساخت و ساز
تا بهره برداری.

ماده 6 – صلاحیت
حرفه ای ، حدود آن و ظرفیت اشتغال :

عبارت است از داشتن پروانه
اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط ، توسعه وزارت مسکن و شهرسازی
برای دارندگان صلاحیت صادر می گردد.

ماده  7 – ناظر :

شخص حقیقی یا حقوقی دارای
پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته های اصلی و
مرتبط موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب کار، شهرداری و
یاسایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود و براجرای صحیح عملیات ساختمانی در
حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج
در پروانه و نقشه ها ، مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می
نماید.

ماده 8 – ناظر
هماهنگ کننده :

شخصی حقیقی دارای پروانه
اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان
رشته های ساختمان مسئول هماهنـگی بین تمامی ناظـران رشته های هفتـگانه مندرج در
قانون در یک ساختمـان یا مجتمـع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزارش های مرحله ای به
شهرداری و سایر مراجع ذیربط    می باشد. در خصوص ناظران حقوقی ساختمان ،
مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان هماهنگ
کننده خواهد بود.

ماده 9 – پیمانکار:

شخص حقیقی یا حقوقی است که
صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخش از عملیات با
وی قرارداد منعقد می گردد.

ماده 10 – کارگاه ،
تجهیز و برچیدن آن :

الف : محل یا محل هایی
است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود ، یا با اجازه صاحب کار از آن
استفاده می گردد.

ب : تجهیز کارگاه ،
عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت
برای دوره اجرا انجام می شود.

ج : برچیدن کارگاه ،
عبارت است از جمع آوری تجهیزات ، تأسیسات و یا ساختمانهای موقت و خارج کردن آنها
به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز
کردن محل های مذکور.

ماده 11 – مدت
قرارداد  –  برنامه زمان بندی :

الف : مدت لازم جهت
اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن ، براساس نوع قرارداد ،
توسط مجری برآورد و با قبول صاحب کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد
تعیین می گردد . تاریخ ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است . مدت
قرارداد و برنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد
به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می باشد.

ب : در صورتی که به هر
علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد ،
مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد ، مراتب را به صاحب کار اعلام
نماید . در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار با رضایت طرفین قابل تمدید است .
درصورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد ، مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود
را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب کار ، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان
استان به منظور انجام سایر اقدامات قانونی اعلام نماید .

ماده 12 – مبلغ
قرارداد – نحوه پرداخت :

عبارت است از مبلغ یا درصدی
که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد
درج می شود. میزان ، موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل
و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن درشرایط خصوصی قید شود .

ماده 13 – تعهدات
صاحب کار :

13 – 1  صاحب کار متعهد
است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد .
چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، تحویل آن
نباید بیش از 30 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد .

13 – 2  صاحب کار متعهد
است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه به تقشه های  موردنظر ، حسب مورد از شهرداری ویا سایر مراجع
صدور پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه ای از آنها را به
مجری تحویل دهد و اقدامات لازم را بمنظور تمدید قبل از مقتضی شدن مدت اعتبار
پروانه ساختمانی فراهم نماید .

13 – 3  صاحب کار متعهد
است تسهیلات لازم به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات
ساختمانی فراهم نماید .

13 – 4  صاحب کار متعهد
است 2 سری از نقشه های اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه
ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید .

13 – 5  در صورت تأیید
ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری ،صاحب کار متعهد است کلیه
پرداخت هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقررپرداخت کند
.

13 – 6  صاحب کار متعهد
است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را ( غیر از
هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است ) بپردازد .

13 – 7  صاحب کار متعهد
است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارایه و یا از وی کسب نظر می کنند ،
متناسب با شرایط کار در اسرع وقت ، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام
دارد.

13 – 8  صاحب کار هرگونه
تغییرات و اصلاحات موردنظر خود را فقط پس از تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری
ابلاغ می کند  وبه هیچ وجه مجاز نمی باشد
در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید .

13 – 9  صاحب کار مکلف
است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی کلیه عوامل شاغل به کار در کارگاه و همچنین
اشخاص ثالث را در مقابل حوادث کار بیمه ( با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرایم )
بنماید و چنانچه مجری یا پیمانکار و یا پیمانکاران جزء این بیمه را در مورد عوامل
خود تحصیل نمایند این اقدام آنان بمنزله اقدام مالک تلقی خواهد شد .

ماده 14 – اختیارات
صاحب کار :

14 – 1  صاحب کاراختیار
دارد بطور مستمر و دایم بنحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه
بازدید نماید و چنانچه موارد بی انظباطی ، کم کاری ، کندی ، یا توقف کار ، حیف
ومیل ، عدم رعایت اصول ایمنی و ……… ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور
كتبي به مجرييا پيمانكار اعلام كند. در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور
توجه ننمايد  صاحب کار اختیار دارد براساس
مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .

14 – 2  صاحب کار اختیار
دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل 20 درصد، مبلغ قرارداد را تقلیل یا
افزایش دهد. اما در صورت تجاوز از 20 درصد قرارداد ، مجری موظف است بلافاصله قیمت
پیشنهادی خود را به صاحب کار اعلام نماید تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد
الحاقی ، در آن خصوص اقدام گردد.

14 – 3  چگونگی گزارش

فصل
سوم  – تعهدات و اختیارات مجری   

ماده 15 – تعهدات :

مجری باید قبل از انعقاد
قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه ها را
ملاحظه نموده و از موقعیت ، نوع کار ، وضعیت آب و هوا ، امکان اجرای کار در فصلهای
مختلف سال ، انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در
بازار کار ، آگاهی کامل داشته و باتوجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و
سود مورد نظر خود ، تعهدات زیر را تقبل نماید . شرح خدمات و حوزه مسئولیت فنی و
حقوقی مهندسان مجری در ارتباط با نقشه های پروژه محدود به اجرای کامل و دقیق نقشه
هایی است که توسط طراح و یا طراحان تهیه شده است . عدول و تخطی طراح از ضوابط فنی
و آئین نامه ای طراحی و یا نقص در مطالعات محلی و ساختمانهای مجاور مسئولیتی است
که به عهده خود طراح قرارمی گیرد و مهندس مجری موظف به تشخیص آن نمی باشد و همچنین
انطباق نقشه های یک پروژه باهم وظیفه طراحان آن پروژه است و مهندس مجری از این
بابت مسئولیتی ندارد.

15 – 1  درصورت ملاحظه
مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به
مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید .

15 – 2  تمامی مقررات
ملی ساختمان و شیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه  و ساختمانهای مجاوز و مسائل زیست محیطی در
کارگاه را رعایت کند.

15 – 3  تجهیز کارگاه
ساختمان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد.

15 – 4  عملیات اجرایی
را پس از صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و دریافت آن مدارک از صاحب
کار ، مطابق برنامه زمان بندی شروع نماید .

15 – 5  تمامی عملیات
اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجر کند .

15 – 6  در صورت نیاز
بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید .

15 – 7  تقدم و تأخر
منطقی بین اقلام کار را تعیین کند .

15 – 8  تأییدیه ایی
لازم را از مهندسین ناظر در چارچوب ظوابط مربوط اخذ کند.

15 – 9  در پذیرش کار و
هنگام انعقاد قرارداد ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صلاحیت
در رشته مربوط که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید
و همچنین از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی می باشد امتناع
نماید .

15 – 10   عملیات مورد
قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد.

15 – 11  حسب نوع و مفاد
قرارداد ، ماشین آلات ، ابزار ، مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید .

15 – 12  نیروی انسانی
ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تازمانیکه مقررات دولتی اجازه نمی
دهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و درصورت ضرورت به
کارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید.

15 – 13  مقررات بیمه و
تأمین اجتماعی و قانون کار و بخشنامه های منبعث از آن رعایت نماید .

15 – 14  قبل از شروع
عملیات اجرایی کارگاه ، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسایل موجود در کارگاه را به
هزینه کارفرما بیمه آتش سوزی و حوادث قهری کند .

15 – 15  نظرات ناظر را
براساس نقشه های موجود و نظرات صاحب کار ، در صورتیکه به اصول فنی کار لطمه نزند و
ناظر به طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد وشرایط عمومی قرارداد بپذیرد .

15 – 16  هرگونه ایراد و
نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم
ارائه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید .

15 – 17  کلیه مقررات
مربوط به نحوه تخلیه مصالح ، پیش بینی راه عبور مناسب در پیاده رو ، استفاده از
علائم راهنمایی و خطر و وسائل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و
کنترل نماید .

15 – 18  اجازه واگذاری
قرارداد را به دیگران ندارد .

15 – 19  در تهیه و یا
تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید .

15 – 20  در مواردی که
به موجب ماده 4 قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته ها مستلزم داشتن پروانه
صلاحیت مربوط می باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه
صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید .

15 – 21  مجری موظف است
با هزینه صاحب کار نسبت به تهیه نقشه ای اجرا شده ساختمان ( AS BUILT) با ترتیبات
تعیین شده توسط سازمان مهندسی استان و دستگاه های مسئول اقدام نماید .

15 – 22  تنظیم گزارش
پایان عملیات اجرائی و اتمام عملیات ساختمانی و تشریح و تأیید وضعیت و کیفیت اجرای
آنها و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

ماده 16- اختیارات
مجری :

16 – 1  مجری می تواند
شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید .

16 – 2  درصورتی که
پرداخت هریک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد ، از موعد تعیین شده در
قرارداد بیش ازیکماه توسط صاحب کار به تأخیر افتد ، مجری می تواند آن مبلغ و معادل
درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می
شود در طول مدت توقف از صاحب کار مطالبه نماید .

16 – 3  چنانچه مجری اجرای بخشی از کاررا براساس نقشه
ها به مصلحت نداند و دستورات و تذکرات مجری توسط عوامل اجرایی رعایت نشود ، حسب
مورد مراتب را بطور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده ، طراح و مراجع قانونی می رساند
و تا حصول پاسخ ، مجری می تواند اجرای کار را متوقف نماید .

فصل چهارم-
تضمین انجام تعهدات قرارداد،تهیه صورت هزینه ها، نحوه پرداخت ها و تعلیق کار

ماده 17 – تضمین
انجام تعهدات :

به منظور تضمین انجام
تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت ، صاحب کار می تواند از
مجری براساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید . درصورت دریافت
تضمین از مجری صاحب کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمین های مأخوذه را
مسترد دارد .

ماده 18 – صورت
هزینه ها :

حسب نوع قرارداد،صورت وضعیت
یا صورت حسابها همراه با اسنادومدارک مثبّته تهیه وپس از تأییدکیفیت کارهای اجرایی
توسط مهندس ناظردرزمانهای معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب کار
قرار گیرد.

ماده 19 – نحوه
پرداختها :

صاحب کار موظف است حسب نوع
قرارداد ، در زمانهای تعیین شده پس از دریافت صورت وضعیت یا صورت حسابها طبق شرایط
مندرج درشرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود
اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تأیید کیفی کارهای اجرایی
توسط مهندس یا مهندسان ناظرحداقل 70 درصد آن پرداخت و درمورد باقیمانده  چنانچه نظر اصلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت
نکند طبق ماده ( 26 ) این شرایط عمومی عمل خواهد شد.

ماده 20 – تعلیق :

صاحب کار می تواند در مدت
قرارداد ، برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند . دراین صورت
باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد. در مدت تعلیق ، مجری
مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئولیت های ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از
کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای کار ، تأسیسات و ساختمانهای موقت را به
نحو مطلوب انجام دهد . پرداخت هزینه خسارت دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین
آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه باقی مانده اند براساس مبلغ یا درصدی که در
شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود بعهده صاحب کار است . تعلیق مدت بیش از سه ماه و
بیشتر از یکبار فقط با توافق مجری و صاحب کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر
است .

فصل پنجم
تحویل کار ، برچیدن کارگاه ، تسویه حساب و پایان کار

ماده 21 – تحویل کار
:

پس از آنکه عملیات موضوع
قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد ، مجری مراتب را حداقل یک هفته
به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعلام می دارد . پس از تعیین روز
تحویل ، با حضور ناظر هماهنگ کننده ، صاحب کار ومجری ، کار طی صورتجلسه تحویل صاحب
کار می شود . درصورتی که پروژه بیش از 3 درصد کل کار ، دارای ایراد یا نواقص باشد
، تحویل کار، به بعد از رفع نقص مذکور موکول می شود ، در غیر اینصورت در همان صورتجلسه
ضمن تحویل گرفتن پروژه زمانهای معینی برای رفع نقص جزیی کمتر از 3 درصد کل کار
مندرج در قرارداد پیش بینی می گردد و مجری مکلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور
است . از تاریخ تحول کار تا زمانی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود نیز
درصورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری
باشد ، رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می باشد.

تبصره : براساس توافق مجری
و صاحب کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده ، تحویل کار می تواند به صورت بخش ، بخش
صورت گیرد.

ماده 22 – برچیدن
کارگاه :

پس از تحویل کار و تنظیم
صورتجلسه تحویل و تحول ، کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید
حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.

ماده 23 – تسویه
حساب و پایان کار :

حداکثر ظرف 15 روز بعداز
تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تأیید آن از سوی ناظر و ناظر هماهنگ
کننده ، طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از
تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را
صورتجلسه نمایند.

فصل ششم
موارد فسخ ، اقدامات پس از فسخ ، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات ، محل اختلاف

ماده 24 – موارد فسخ
:

الف : در موارد زیر صاحب
کار می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه فسخ نماید .

1-     مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت
کار یا ظوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی – فیزیکی – مالی پیشرفت کار
مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار شود.

2-     مجری به هریک از تعهدات خود عمل نکند وبه تذکرات ناظر توجه ننماید .

3-     مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری
متوجه صاحب کار یا ناظر باشد ، درانجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر
غیر موجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند.

4-     قرارداد را به غیر واگذار نماید.

5-     مجری ورشکسته ویا شرکت وی منحل شود.

6-     صاحب کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کاردهد.

ب: درموارد زیر مجری
می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه قبلی فسخ کند:

1-     تأخیر صاحب کار درتحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع
قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا
اخطار مراجع ذیصلاح قانونی .

2-     تأخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، ماشین آلات ، ابزار و
سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که
به موجب قرارداد خصوصی بعهده صاحب کار می باشد به مدت بیش از یکماه در هرمورد .

3-     تأخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و
شرایط خاص آن بیش از 45 روز.

4-     درصورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15
درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا
پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان
، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود . وسازمان استان با توجه به مفاد قرارداد
بین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای
پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا می
باشد.

5-     حذف يا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد
نحوه ادامه قرارداد.

6-     عدم حضور ناظر ( به هر دلیل ) در کارگاه بیش از 15 روز متوالی .

7-     تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از 3 ماه .

8-     مشکلات شخصی مجری ، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.

ماده 25 – اقدامات
پس از فسخ :

درصورت اعلام کتبی
فسخ قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام
، جلسه ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می گردد .

پس از صورت برداری
از کلیه کارهای انجام شده ، مصالح پای کار ، تجهیزات ، ابزار ، ادوات ، ماشین
آلات  و سایر وسایل موجود در کارگاه با
تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب ،
موضوع صورت جلسه و قرارداد فسخ می شود . در صورت عدم حضور هریک از طرفین قرارداد
در جلسه مذکور ، صورت برداری وتنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشناسی رسمی دادگستری
یا کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می گیرد . صورتجلسه یاد
شده برای طرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب می شود .

فسخ قرارداد موجب
رفع مسئولیتهای مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت
شده است نمی گردد.

ماده 26 – خسارت عدم
انجام تعهدات :

الف : در صورت فسخ
قرارداد از ناحیه صاحب کار به یکی از دلایل مندرج در ردیف های 1 و 2 و3 و 4 بند
(الف) ماده 24 و ردیف (8) بند (ب) ماده (24) ، مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق
مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .

ب : در صورت فسخ
قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیف های (1) الی (7) بند (ب)
ماده (24) و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (6 ) بند (الف) ماده (24)
، صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی
قرارداد می باشد .

ماده 27 – حل اختلاف
:

هر گاه در اجرا یا
تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن ، اعم از شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و سایر
اسناد و مدارک منضم به آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیما بین ،
ساکت یا دارای ابهام باشد و یا به هردلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود ،
موضوع به درخواست طرفین به هیأت حل اختلاف متشکل از یک نفر نماینده صاحب کار ، یک
نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می گردد. در صورت تقاضای هریک از
طرفین،مهندس ناظر و یا مهندس ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأی در هیأت حضور می
یابد . تصمیمات هیأت حل اختلاف با اکثریت 2 رأی برای طرفین معتبر است .

فصل
هفتم : حوادث قهری
تسریع
کار
اقامتگاه و ابلاغها
اعتبار شرایط عمومی قرارداد

ماده 28 – حوادث
قهری :

جنگ ، انقلابها ،
اعتصابهای عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، سیل ، زلزله ، آتش سوزیهای دامنه دار
و مهارنشدنی ، طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قراردا است و
اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نماید ، حوادث قهری بشمار می رود و هیچیک
از طرفین مسئول خسارتهای وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی باشد .

ماده 29 – اقامتگاه
و ابلاغها :

الف : اقامتگاه هر یک از
طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام
یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است و طرفین موظفند
در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً به طرف مقابل خود اعلام نمایند در غیر
اینصورت کلیه ابلاغهایی که به نشانی اولیه ارسال شود درحکم ابلاغ رسمی خواهد بود.

ب : چنانچه طرفین
قراردا توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار، تمامی یا بعضی از اعلامها و
ابلاغهایی که دراین شرایط عمومی ، برای آنها کتباًقید شده ، به صورت غیر کتبی
انجام گیرد ، باید اولاً مراتب ، در شرایط خصوصی درج شود و ثانیاً به هرحال اعلام
ها و ابلاغهای غیر کتبی به هر شکل و در هر محل و درهر زمان که صورت گیرد باید
حداکثر ظرف 48 ساعت با قید تاریخ اعلام یا ابلاغ قبلی ، صورتجلسه شده و به امضای
طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد .

ماده 30 – اعتبار
شرایط عمومی :

با توجه به اینکه
این شرایط عمومی برای قرارداد های غیر دولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب کار
، خریداران ، بهره برداران ، مجریان ، سزندگان و ثروت های ملی تدوین شده است ، لذا
رعایت مفاد آن درکلیه قرارداد های منعقده بین صاحب کار و مجریان ساختمانی الزامی
است .

تبصره : درصورتی که نیاز
به تغییرات و یا اصلاحاتی در شرایط عمومی قرارداد باشد این تغییرات و اصلاحات در
شرایط عمومی پیمان منعکس می گردد و طرفین با امضای شرایط خصوصی نظر مساعد خود را
اعلام می نمایند و به عبارت دیگر چنانچه مغایرتی بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی
پیمان ایجادگردد ، شرایط خصوصی پیمان حاکم می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top