سخنان بزرگان در مورد سرنوشت

سخنان بزرگان در مورد بخت و اقبال

ابرهاي غارتگر ديرزماني پيروز نخواهند ماند، دير زماني صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو مي برند.((والت ويتمن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

وقتي كسي تقدير را باور داشته باشد، طبيعي است كه مي نشيند و مي گويد “هرچه خدا بخواهد همان است.”((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

به
ناراحتي ها (حتي دندان درد) مانند تجربه ي جالبي مي نگرم و از اينكه از
تجربه ي تازه اي بيخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالاي سر من به هر رنگي
باشد، من براي هر گونه سرنوشتي آماده ام.((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تاريخ تنها تصوير جنايتها و تيره بختي هاي بشر است.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

عملي اگر كاشتيد، عادتي درو خواهيد كرد. عادتي اگر كاشتيد، اخلاقي درو خواهيد كرد. اخلاقي اگر كاشتيد، سرنوشتي درو خواهيد كرد.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

سرنوشت يك ملت غالبا بستگي به خوب كار كردن و يا خوب كار نكردن دستگاه گوارش نخست وزيران ملت داشته است.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

براي كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين جهان، جهان تغيير است نه تقدير.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تصور
اين موضوع كه سرنوشت بشر مي تواند با تدبيرهاي عقلاني تغيير مسير يابد و
راه درست را در پيش گيرد، زندگي را به معناي واقعي ناممكن مي سازد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مردي نيك بخت است كه از هر كار نادرستي كه از او سر بزند، تجربه اي تازه به دست آورد.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ميزان كاميابي و نيك بختي هر كس، بستگي مستقيم به ميزان برابري و هم سنگي او دارد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

هر
كتابي كه به خواندنش مي ارزد بايد در آن واحد دوبار خوانده شود. رعايت
دستور فوق دو علت دارد: يكي اينكه در مطالعه دوم، قسمت هاي مختلف كتاب بهتر
درك مي شود و قسمت اول كتاب زماني نيك فهميده مي شود كه از پايان آن نيز
آگاه باشيم و ديگر اينكه در اين دو مطالعه وضع روحي ما يكسان نيست، در
مطالعه ي دوم ما نظر تازه اي نسبت به هر قسمت پيدا كرده و جور ديگري تحت
تأثير آن كتاب قرار مي گيريم.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نخستين و مهمترين سبب هاي نيك بختي انسان، عبارت است از خلق و خوي خود او.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

زندگي، پُر از ماجراهاي دلنشين و هيجان انگيز است؛ هرگز شانس خود را براي يافتن آنها از دست ندهيد.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

بر اين باورم كه سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص مي كند و بس.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

فرد خردمند و هوشيار، هرجا گام نهد، نيك بختي و آسودگي خاطر، همراه او است؛ زيرا در جهان به جز خوبي و زيبايي، چيزي نمي بيند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

مردم بينوا و تيره بخت، درماني جز اميد ندارند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تنها
راه دستيابي به نيك بختي درازمدت آن است كه بر مبناي بزرگترين آرمانهاي
خود زندگي كنيم، يعني هدف راستين خود را بشناسيم و بر پايه ي آن به كنش
بپردازيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تنها راه نيك بختي و خشنودي جاوداني اين است كه بر پايه ي ارزشهاي راستين خود زندگي كنيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

تصميمات ما هستند كه سرنوشت ما را تعيين مي كنند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنچه سرانجام به زندگي انسان شكل مي‌بخشد و سرنوشت او را رقم مي‌زند، اراده‌ي او براي انجام كارهاست.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

احساسات و عواطف شما به نوبه‌ي خود، زندگي و سرنوشت و نقشي را كه در آن ايفا خواهيد نمود، رقم مي‌زند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

پاسخ
و واكنش شما در برابر دشواري‌ها، بيش از هر كار ديگري در زندگي، در زقم
زدن سرنوشت، كاميابي و شكست‌تان تعيين كننده خواهد بود.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

چنانچه
مي‌خواهيد سطح كيفيت زندگي خود را بهبود بخشيد و سرنوشت خود را به گونه‌اي
بهتر رقم بزنيد، مي‌بايست با دشواري‌ها روبرو شويد و كاري بكنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

افراد ناموفق كساني هستند كه بدبختي هاي زندگي را به عنوان حقيقت و سرنوشت ناگزير مي پذيرند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آنچه سرنوشت ما را مشخص مي كند، شرايط زندگي نيست، بلكه تصميم هاي ما است.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

نيك بختي جامعه به مراتب مهمتر از نيك بختي فرد است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

آغاز هر كار مهمترين قسمت آن است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

و
همه ي ما، انسانها، خانه ها، سنگها، پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگي از
دوستانيم كه در جستجوي جدل با كلمات در حركت جمعي بزرگ سرنوشت ايم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

ما بايد سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوييم و شيوه ي زندگي مان را مانند لباس هايمان عوض كنيم.((فرناندو پسوا))سخن بزرگان درباره بخت واقبال

به اميد شانس نشستن، همان و در بستر مرگ خوابيدن، همان.((مثل آلماني))

عمر شانس با عمر گلوله برفي بر روي بخاري يكي است.((مثل سوئدي))

طالع هر كس به دست خودش است.((مثل آلماني))

كالسكه شانس هميشه به سر منزل مقصود نمي رسد.((مثل ايتاليائي))

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.((مثل فرانسوي))

كسي كه از سرنوشت خود شكايت كند، از حماقت و ناچيزي روح خويش شكايت كرده است.((موريس مترلينگ))

در پي برقي كه در آسمان شانس زده مي شود، ابر تيره را هم در انتظار داشته باش.((مثل مجارستاني))

مردم بينوا و تيره بخت، درماني جز اميد ندارند.((ويليام شكسپير))

 

 

 

كسي كه نسبت به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است، ارزش ياد كردن ندارد.((اُرد بزرگ))

بخت
و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و عذر و بهانه اي براي
ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور
ندارند.((راسفور))

سرنوشت چيزي است كه انسان تنها وقتي اوضاعش به
خوبي نمي گذرد به آن اعتقاد دارد و وقتي مشكلات از بين رفت، سرنوشت هم
فراموش مي شود.((؟))

گاهي كار فقر و بيچارگي به جايي مي رسد كه
رشته ها و پيوندها را مي گسلد. اين مرحله اي است كه تيره بختان و
سياهكاران چون بدانجا رسند، درهم آميخته و در يك كلمه كه كلمه شومي است،
شريك مي شوند؛ اين كلمه «بينوايان» است.((ويكتور هوگو))

ايمان به بخت و قسمت، بدترين نوع بردگي است.((اپيكتت))

نيك بخت كسي است كه نه از مردن كسي شاد شود و نه كسي از مردن او شاد گردد.((سعيد نفيسي))

هر چه ما را محدود مي كند، نامش را مي گذاريم بخت و اقبال.((رالف والدو امرسون))

مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از آنها غولي به وجود مي آورند كه نامش تقدير است.((جان اوليورهاينر))

تقدير، ارباب مردان ترسو است و برده مردان شجاع.((بزرگمهر))
  

 

 

 

شعر، قسمتي از دانش بشري است.((فرانسيس بيكن))

کسي
را که دوستش داري، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر مي گردد، وگرنه بدان
که از اول مال تو نبوده است.ازدواج هميشه آنگونه كه مي پنداريد، نتيجه
عشق نيست.((ناپلئون بناپارت))

هر گاه مي خواهي با كسي دوستي كني،
بيشتر از همه چيز ببين كه فهم او چه اندازه است، نيك و بد را در چه مي
داند، افتخار و اهانت را چه مي شمارد و نيك بختي و بدبختي او در چه چيز
است؟((مارك اورل))

هراس، تيره بختي است، اما شهامت را نمي توان نيكبختي دانست؛ نهراسيدن سعادت است.((فرانتس كافكا))

شانس هرگز كافي نيست.((اندرو ماتيوس))

آغاز هر كار مهمترين قسمت آن است.((افلاطون))

در هر سرنوشتي، راز و انديشه اي نهفته است.((ُارد بزرگ))

مردان بزرگ تاريخ، سرنوشت ملتها را تعيين مي كنند.((اشپنگلر))

 

 

 

بخت اگر يار باشد، شايد مردي چند صباحي بر جهان فرمان براند، اما به لطف عشق، او مي تواند فرمانرواي جاودان باشد.((لائوتسه))

سرشت و بخت يك انسان در دستان خود اوست.((فرانسيس بيكن))

انسان بايد سرنوشت خود را برگزيند، نه اينكه آن را بپذيرد.((پائولو كوئيلو))

تصميمات ما هستند كه سرنوشت ما را تعيين مي كنند.((آنتوني رابينز))

يك فرد خوب در يك سيستم بد، شانسي براي پيروزي ندارد.((ادوارد دمينگ))

شانس تنها متوجه ذهن آماده است.((لويي پاستور))

در روزگار ما، سرنوشت آدمي در سياست تحقق يافته است.((توماس مان))

كهنسالان
بر كودكان مسلط اند و مي خواهند آنها را زودتر از زماني كه طبيعت مقدر
داشته از دوران كودكي بيرون كشند. آنها مي كشند و خرد مي كنند؛ كودك، كودكي
را براي هميشه از كف مي دهد.((اشو))

بگذار بگويم كه در جامعه اي
غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي
از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.((اشو))

 

 

 

خنده
دار است كه كساني كه دل و جرات خطر كردن ندارند و كساني كه جرات آن را
دارند، به يك اندازه مي ترسند. تفاوت تنها در اين است كه كساني كه شانس ها
را نمي ربايند، نگران چيزهاي بي اهميت هستند.((جان هنري نيومن))

اشخاص
بي بصيرت به ندرت در زمان و مكان مناسب حضور دارند. رهبران بزرگ به نظر
برخي از افراد، آدمهاي خوش شانسي هستند، اما به نظر من، آنها در اثر بصيرت
‘شانس’ را مي آفرينند.((جان ماكسول))

بدون علم، عمل هر انساني فاقد تكيه گاه است؛ هر چند كه علم، خود سرنوشت مبهم و متغيري دارد.((پاپ لئون دهم))

سعي كن آنچه را كه مقدر است و چاره اي براي آن نيست تحمل كني.((زندانبان سقراط))

انسان آنچه را كه كاشته درو مي كند و سرنوشت، هميشه به طريقي انسان را به سزاي اعمالي كه مرتكب شده خواهد رسانيد.((اپيكتوس))

فراموش
كردن اظهار تشكر و حق شناسي، جزيي از نهاد بشري است. به اين ترتيب اگر ما
هميشه منتظر باشيم كه مورد تقدير و تشكر قرار بگيريم، در حقيقت خود را به
سمت يك دنياي پر از غم و ناراحتي هدايت كره ايم.((ديل كارنگي))

بشر
امروزي هنور نتوانسته به آنچه كه بايد باشد و مي تواند باشد دست يابد و
اين تنها به دليل قانع بودن انسان به آن قسمتي از سعادت است كه به نظرش
كافي مي آيد.((ويليام جيمز))

كسي به جز خودم مسئول سقوطم نيست؛
بزرگترين دشمني كه باعث به وجود آمدن سرنوشتي غم انگيز و اندوهبار برايم
شده تنها خودم هستم.((ناپلئون بناپارت))

 

 

 

قسمت
اعظم خستگي هاي ما ناشي از افكار ما است و هرگز خستگي كه صرفاً به جسم
مربوط مي شود وجود ندارد و بسيار نادر است. در حقيقت، خستگي از نحوه فكر و
احساسات ما شروع مي شود و به سرعت تكثير مي يابد.((هادفيلد))

بهترين كاري كه مي كنم اين است كه اشتياقم را با ديگران قسمت مي كنم.((بيل گيتس))

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد.((جان ماكسول))

به
روزگار شيرين رفاقت سفره خنده بگستريد و نان شادماني قسمت كنيد. به شبنم
اين بهانه هاي كوچك است كه در دل، سپيده مي دمد و جان تازه مي شود.((جبران
خليل جبران))

سرنوشت خود را با انديشه ها [ يتان ] تعيين كنيد.((توماس كارلايل))

اگر از كسي متنفري، از قسمتي از خودت در او متنفري؛ چيزي كه از ما نيست نمي تواند افكار ما را آشفته كند.((هرمان هسه))

كسي كه بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت.((فردوسي))

 

 

 

اقبال،
در خانه ات را بكوفت و تو غافلانه در به رويش نگشودي. اما نگران مباش،
فرشته ي اقبال دلي مهربان دارد و باز هم در خانه ات را خواهد كوفت.((گوته))

تا مرد خاموش است بر او خطري نيست، زيرا سرنوشت او به زبانش بسته است.((گوته))

انسان،
آزاد به دنيا مي آيد؛ او هيچ سرنوشتي ندارد. اگر سرنوشتي وجود داشت،
آزادي انسان از بين مي رفت و او تبديل به يك دستگاه مي شد.((اشو))

براي
كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين
جهان، جهان تغيير است نه تقدير.((لئو نيكولايويچ تولستوي))

عشق مرد قسمتي از زندگي او و عشق زن همه زندگي اوست.((لرد بايرون))

زندگي، بخت آزمايي بزرگي است كه تنها برگ هاي برنده را مي توان ديد.((ضرب المثل سانسكريت))

آنچه آينده به شما خواهد داد، بستگي به اين دارد كه شما خودتان، امروز چه سرنوشتي را براي فردايتان ذخيره مي كنيد.((كاندز))

كساني كه سر راه زندگي شما قرار مي گيرند، مي توانند نقش مهمي در سرنوشت و آينده شما داشته باشند.((كيم وو چونگ))

اقبال، نام ديگر پايداري در هدف است.((رالف والدو امرسون))

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.((آبراهام لينكلن))

آنچه بكاريم درو مي كنيم و سرنوشت، ما را به جزاي كارهايمان خواهد رساند.((اپيكوس))

 

 

 

اگر
ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند، هيچ گاه به
ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند.((خواجه نصرالدين
توسي))

در هر سرنوشتي، رازي مهم فرو نهفته است.((ارد بزرگ))

دوام ازدواج يك قسمت آن از روي محبت است و نُه قسمتش از روي چشم پوشي از خطا.((مثل اسكاتلندي))

هر كه از سرنوشت ديگران پند نگيرد، ديگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.((بزرگمهر))

قلبت
را دنبال كن…قلب تو براي هر كار بزرگي راهنماي درستي است. تقدير هر
كاري كه انجام مي دهي با آن عنصر قدسي كه درون هر يك از ماست تعيين مي
شود.((جبران خليل جبران))

روحي كه در پيكر ما وجود دارد، كم و بيش
تكامل نيافته است. با هر گامي كه در فراز و نشيب زندگي مي نهيم، در پي
ذرات گم شده ي وجود خويش در كاوشيم. اگر در اين پويش، لحظه اي بخت يارمان
باشد، آن گوهر نايافته را در وجود انساني ديگر مي يابيم.((پائولو كوئيلو))

زندگي يك مسابقه بخت آزمايي است، اما من از هر اتفاقي كه در زندگي روي مي دهد نهايت استفاده را مي برم.((آندرو متيوز))

آدمي از بخت و اقبال، بت ساخته است تا بي قيدي و بي توجهي خود را توجيه كند.((دموكريت))

سرنوشت يك ملت غالبا بستگي به خوب كار كردن و يا خوب كار نكردن دستگاه گوارش نخست وزيران ملت داشته است.((فرانسوا ولتر))
 

 

 

 

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.((آنتوني رابينز))

بر اين باورم كه سرنوشت انسان را تنها محبت مشخص مي كند و بس.((ويليام شكسپير))

اراده انساني، در كنار سرنوشت او ايستاده و چرخ تكامل او را اداره مي كند.((فيثاغورث))

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.((دالاي لاما))

من
باور دارم كه دو انسان از قلبشان به هم متصلند و مهم نيست كه چه كار مي
كنيد، كه هستيد و كجا زندگي مي كنيد؛ اگر مقدر شده كه دو نفر با هم باشند،
هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت.((جوليا رابرتز))

استفاده
از موفقيت هاي كوچكي كه پيش مي آيد سودمندتر از اين است كه بيهوده شانس
بزرگتري را آرزو كنيم كه شايد هرگز به دست نيايد.((جواناميكر))

نيك بخت ترين مردم كسي است كه كردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستي.((ابوعلي سينا))

ازدواج
سرنوشتي است كه جامعه ي سنتي به زن عرضه مي كند. زن مجرد خواه محروم از
پيوند، خواه طغيان كرده بر آن و يا حتي بي اعتنا به اين نهاد، بر اساس
ازدواج تعريف مي شود… .((سيمون دوبووار))

تنها در فرداي روز صلح
است كه جنگ حقيقي ملتها آغاز مي گردد. اين جنگها كه به صورت جنگ هاي
اقتصادي، صنعتي و اجتماعي خودنمايي مي كند، در تعيين سرنوشت ملل بسيار
مؤثرتر از جنگهاي نظامي است.((گوستاو لوبن))

كسي خوب مي رقصد كه [ انسان ] نيك بختي برايش آواز بخواند.((مثل فرانسوي))

 

 

 

تصور
اين موضوع كه سرنوشت بشر مي تواند با تدبيرهاي عقلاني تغيير مسير يابد و
راه درست را در پيش گيرد، زندگي را به معناي واقعي ناممكن مي سازد.((لئو
نيكولايويچ تولستوي))

ممكن است يك نويسنده به اندازه ي يك سياستمدار و يا يك جهان گشا در تغيير سرنوشت دنيا مؤثر باشد.((بنيامين ديزرائيلي))

كتاب،
رشته ي اتصال و پيوند معنوي است و مردم غالبأ به وسيله ي آثار و نوشته
هاي مؤلفين كه مورد توجه و اقبال جامعه هستند با يكديگر همفكر و مأنوس مي
شوند و بدين ترتيب وجه اشتراكي مابين خويش احساس مي كنند.((ساموئل
اسمايلز))

هر كتابي كه به خواندنش مي ارزد بايد در آن واحد دوبار
خوانده شود. رعايت دستور فوق دو علت دارد: يكي اينكه در مطالعه دوم، قسمت
هاي مختلف كتاب بهتر درك مي شود و قسمت اول كتاب زماني نيك فهميده مي شود
كه از پايان آن نيز آگاه باشيم و ديگر اينكه در اين دو مطالعه وضع روحي ما
يكسان نيست، در مطالعه ي دوم ما نظر تازه اي نسبت به هر قسمت پيدا كرده و
جور ديگري تحت تأثير آن كتاب قرار مي گيريم.((آرتور شوپنهاور))

من
مي توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادي و خواه محنت،
آنقدر مسلط شده ام كه سختي ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطي ايجاد مي
كند كه به سعادت نزديك است.((هلن كلر))

ستاره ي بخت هيچ كس شوم نيست؛ اين ما هستيم كه آسمان را بد تعبير مي كنيم.((ارنست همينگوي))

توانگر كسي است كه به آنچه خداوند توانا نصيبش كرده خرسند باشد. زيرا شوريده بخت تر و پراكنده خاطرتر از آزمند كسي نيست.((بزرگمهر))

نيك
بختي آن نيست كه انسان خود به خود دوست داشته باشد، بلكه اين است كه غرور
آميخته با نفرتي به خرسندي برسد. نيك بختي، رسيدن به لحظه هايي است كه
انسان مي خواهد در كنار كسي كه دوستش مي دارد بسر برد.((توماس مان))

آفت خوش بختي، آرزوهاي دور و دراز است.((راك لو))

 

 

 

رمز پيروزي در دانش و توانمندي نهفته است، نه در بخت و اقبال.((مايكل همر))

آنچه سرنوشت ما را مشخص مي كند، شرايط زندگي نيست، بلكه تصميم هاي ما است.((آنتوني رابينز))

بخت و اقبال يعني آمادگي در بهره گيري از فرصت.((وينفري))

سرنوشت خودتان را به دست بگيريد، وگرنه ديگران اين كار را خواهند كرد.((جك ولش))

نيك بختي جامعه به مراتب مهمتر از نيك بختي فرد است.((افلاطون))

من مي خواهم گريبان سرنوشت را بگيرم، او نمي تواند سر مرا در برابر زندگي خم كند.((لودويگ وان بتهوون))

اين ذهن ما است كه ما را شاد يا ناشاد، بدبخت يا نيك بخت و ثروتمند يا فقير مي سازد.((ادموند اسپنسر))

افراد ناموفق كساني هستند كه بدبختي هاي زندگي را به عنوان حقيقت و سرنوشت ناگزير مي پذيرند.((آنتوني رابينز))

جنگ دوم جهاني نشان داد كه وجود سد و مانع و مرز در بين كشورها بي معنا بوده و سرنوشت ملل جهان به يكديگر گره خورده است.((؟))

 

 

 

تجربه
به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج
دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين
حماقت از اين ميزان بيشتر شود.((بنجامين فرانكلين))

زندگي بازيچه دست اقبال نيست، بلكه فرصت بزرگي است كه بايد از آن استفاده كرد و غنيمت شمرد.((مارون))

افرادي هستند كه نور چشمي شانس و اقبالند و هر زمان سقوط مي كنند، مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند.((كولتون))

سرنوشت
بشر اين است كه در تمام عمر زحمت بكشد تا بتواند به زندگي ادامه بدهد و
به زندگي ادامه بدهد تا بتواند بميرد.((موريس مترلينگ))

هماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست، مگر آنكه شانه اي به گستره و پهناي كوهستان داشته باشي.((اُرد بزرگ))

هميشه
به دنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش و اگر آرمان تو كسب دانش است، به هر
ميزان در اين مسير رنج ببري، ارزشش را دارد.((اُرد بزرگ))

الگوي انساني شما هر چه بزرگتر باشد، سرنوشت زيباتري در برابر شماست.((اُرد بزرگ))

اگر دست تقدير و سرنوشت را از ياد ببريم، پس از پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد.((اُرد بزرگ))

براي انسان تيره بخت، مرگ، تخفيف در مجازات زندان زندگي است.((الكساندر چيس))

اگر
آماده نباشيم، ارزشمندترين زمانها را نيز از دست خواهيم داد و كسي كه
آماده نيست، بخت كمتري براي پيروزي خواهد داشت؛ آمادگي يعني به روز بودن در
هر حرفه و كاري.((اُرد بزرگ))
 

 

 

اگر بر ساماندهي نيروهاي خود توانا نباشيم، ديگران سرنوشت مان را مي سازند.((اُرد بزرگ))

آنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد، بازيچه تقدير بيش نيست.((لاوات))

تاريخ تنها تصوير جنايتها و تيره بختي هاي بشر است.((فرانسوا ولتر))

عملي
اگر كاشتيد، عادتي درو خواهيد كرد. عادتي اگر كاشتيد، اخلاقي درو خواهيد
كرد. اخلاقي اگر كاشتيد، سرنوشتي درو خواهيد كرد.((فرانسوا ولتر))

هرگز
فقرا و بيچارگان را كوچك نشماريد و سرنوشت و داستان زندگي آنها را با
ديده تحقير ننگريد. زيرا زماني مي توانيد بر خوشبختي هميشگي خود اميدوار
باشيد كه دست مستمندان و بينوايان را بگيريد.((لافونتن))

سرنوشت آينده ما از كوشش جسمي ما نيست، از طرز فكرها و ديدگاه هاي ما است.((برايان تريسي))

كالاي فروشگاه شما هم مانند دختري است كه به خانه بخت رفته است؛ آن را از ياد نبريد.((كونوسوكي ماتسوشيتا))

آدم عاقل فرصت نيك را به بخت نيك تبديل مي سازد.((مثل يوناني))

نحوه
افكار و انديشه هاي انسان به گونه اي است كه امكان دارد تنها خواندن يك
كتاب، پايه انديشه ها و افكار او را بر مبناي جديد يا در مسير خاص قرار دهد
و چه بسا ممكن است كتابي، مسير سرنوشت ميليونها انسان را در جاده مخصوصي
بيندازد.((آلبرت انيشتين))

كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قايل نيست.((مثل ژاپني))

كساني
كه عمر خود را به بيكاري و تنبلي مي گذرانند، حق ندارند از روزگار شكايت
كرده و بخت و اقبال را مورد سرزنش قرار دهند.((لورد آويبوري))

كار
اين كره ي خاكي سامان نخواهد گرفت و دير نخواهد پاييد، مگر اينكه آن را
به صورت سياره اي در فضا بنگريم و همه ي انسانها را داراي تقديري مشترك
بدانيم؛ يعني يا همه كس و يا هيچ كس.((باكمينستر فولر))

كسي كه هم پول خرج مي كند و هم پس انداز، از نيك بخت ترين افراد است، زيرا از هر دو خوشي، بهره مند است.((راكش كي.متيال))دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top