زمان حال ساده در فرانسه

صرف افعال فرانسه : زمان حال ساده Présent

صرف فعل های گروه اول در زمان حال ساده

فعل های گروه اول فعل
هایی هستند که مصدر آن ها به er ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از
افعال ابتدا er را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های زمان حال را
طبق جدول زیر به جای آن قرار می دهیم :

ons

nous

e

je 

 ez

 vous

es 

 tu

ent

 ils / elles

e 

il / elle / on

مثال :

parler  <—- ( صحبت کردن )  parler

parlons

nous

parle

je 

 parlez

 vous

parles 

 tu

parlent

 ils / elles

parle 

il / elle / on

من با دوستم صحبت می کنم            ( ژُ پَقلْ اَو ِکْ مُنْ اَمی )        Je parle avec mon ami
شما با دوست من صحبت می کنید   ( وو پَقل ِ اَو ِکْ مُنْ اَمی )   Vous parler avec mon ami

نکته : اگر ابتدای فعل با یکی از حروف صدادار آغاز شود je  به تبدیل می شود .
مثال :


aimer  <—- ( دوست داشتن )  aimer

aimons

nous

aime

j 

 aimez

 vous

aimes 

 tu

aiment

 ils / elles

aime 

il / elle / on

من خورشید را دوست دارم            ( ژ ِمْ لُ سُلِیْ )             J’aime le soleil
ما خورشید را دوست داریم      ( نو ز ِ مُنْ لُ سُلِیْ )    Nous aimons le soleil


صرف فعل های گروه دوم در زمان حال ساده

فعل های گروه دوم فعل
هایی هستند که مصدر آن ها به ir ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از
افعال ابتدا ir را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های زمان حال را
طبق جدول زیر به جای آن قرار می دهیم :

issons

nous

   is

je 

 issez

 vous

   is

 tu

issent

 ils / elles

   it

il / elle / on

مثال :

finir  <—- ( تمام کردن )  finir

finissons

nous

finis

je 

finissez

 vous

finis

 tu

finissent

 ils / elles

finit

il / elle / on


صرف فعل های گروه سوم ( افعال بی قاعده ) در زمان حال ساده

فعل های بی قاعده در هنگام صرف از قاعده خاصی پیروی نمی کنند . گاهی چند فعل از این دسته شبیه به هم صرف می شوند .

( بودن )  être

sommes

nous

suis

je 

êtes

 vous

es

 tu

sont

 ils / elles

est

il / elle / on

( داشتن )  avoir

   avons

nous

   ai

je 

avez

 vous

  as

 tu

ont

 ils / elles

  a

il / elle / on

( انجام دادن )   faire

 faisons

nous

fais

je 

faites

 vous

fais

 tu

font

 ils / elles

fait

il / elle / onصرف افعال فرانسه : وجه شرطی زمان حال Le Conditionnel

صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال
به طور کلی برای صرف افعال شرطی زمان حال , شناسه هاي جدول زیر را به انتهای مصدر اضافه می کنیم .


ions

nous

ais


je


iez

 vous


ais

 tu

aient

 ils / elles


ait

il / elle / on

( صحبت کردن )  parler


parlerions

nous

parlerais


je


parleriez

 vous


parlerais

 tu

parleraient

 ils / elles


parlerait

il / elle / on

نکته :
برای صرف فعل های جدول زیر در وجه شرطی , به جای افزودن شناسه به مصدر از
بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود :

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir


aller

داشتن

 -aur


avoir

بایستن

 -devr


devoir

فرستادن

 -enverr


envoyer

بودن

 -ser


être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

  ( رفتن )  aller


ایقییُنْ  irions

nous

ایق ِ  irais

j 


ایقیی ِ  iriez

 vous


ایق ِ   irais

 tu

ایق ِ  iraient

 ils / elles


ایق ِ   irait

il / elle / onدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top