روش های تحقیق علمی

انواع روش‌هاي تحقيق

تحقيق و پژوهشي براي آگاهي و شناخت مجهولات و پي‌بردن به مسائل ناشناخته
صورت مي‌گيرد در انسان ميل به داشتن و كشف حقايق حالت فطري داشته و همين
امر يكي از عوامل مؤثر در پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روشهاي مختلف بوده است
انسان همواره براي رسيدن به مقصود و حل مشكلات, راههاي مختلف را تجربه
مي‌نمايد و مناسب‌ترين راه و روش را انتخاب مي‌كند بنابراين روش تحقيق
عبارت از بكارگيري راه و روش خاصي است كه اطلاعات مناسبتر و بيشتر را
درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص
نمايد.

در علوم مختلف از روشهاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسي
استفاده مي‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسي را ممكن گرداند درعلوم انساني
نيز روشهاي تحقيق بصورتهاي گوناگون تقسيم‌بندي شده‌اند كه رايج‌ترين آنها
به قرار زير است (لازم به توضيح است كه تعيين‌كننده نوع روش تحقيق مربوط به
ماهيت سؤال مورد بررسي و نوع اطلاعاتي است كه براي شناخت موضوع, جمع‌آوري
مي‌شود).

1- روش تاريخي Historical Method
2- روش توصيفيDescriptive Method
3- روش تجربي Experimental Method
در زير به توضيح مختصر هر يك از اين روشها مي‌پردازيم:

تحقيق تاريخي
تحقيق
تاريخي فعاليتي است براي شناخت واقعيت‌هاي گذشته و يك از دشوارترين انواع
پژوهش است اين تحقيق وقايع مربوط به گذشته را مورد تعبير و تفسير و ارزيابي
قرار مي‌دهد. در اين روش هدف اين است كه وقايع گذشته دقيق و درست شناسايي
شوند تا وضع موجود بهتر درك گردد در روشهاي ديگر مانند توصيفي يا تجربي
محقق مي‌تواند نمونه مورد مطالعه را با ميل خود انتخاب نمايد, اما در تحقيق
تاريخي مجبور است فقط اطلاعات و اسنادي را كه از گذشته باقي مانده‌اند
مورد بررسي قرار دهد بررسي وضع تعليم و تربيت ايران در دوران قاجار
نمونه‌اي از تحقيق تاريخي است بررسي روند آموزش عالي ايران از تشكيل
دانشگاه جندي‌شاپور تا تأسيس دارالفنون مثال ديگري از اين نوع تحقيق
مي‌باشند.

تحقيق توصيفي
مطالعات توصيفي برعكس تحقيقات تاريخي در
مورد زمان حال به بررسي مي‌پردازد. اين نوع تحقيق به توصيف و تفسير شرايط و
روابط موجود مي‌پردازد اين گونه تحقيق وضعيت كنوني پديده يا موضوعي را
مورد مطالعه قرار مي‌دهد و داراي انواع گوناگوني بدين قرار است:

الف)
تحقيق برآوردي : موقعيت يك پديده را در يك زمان توصيف مي‌كند اين روش
هيچگونه فرضيه‌اي را پيشنهاد نمي‌كند روابط متغييرها را مورد مطالعه قرار
نمي‌دهد و براي اقدامات بعدي توصيه‌اي نمي‌كند بلكه صرفاً موقعيت موجود را
توصيف مي‌كنند مثال توصيف پيشرفت دانشجويان در جهت اهداف آموزشي دروس در يك
زمان معين يا سرشماري عمومي براي مشخص نمودن وضعيت جمعيت كشور.

ب) تحقيق ارزشيابي:

 اين
روش به ارزش‌گذاري درباره فوائد اجتماعي, مطلوب بودن يا مؤثر بودن يك
فرايند, محصول, يا برنامه مي‌پردازد و به كاربرد يافته‌هاي خود توجه دارد.
اين نوع تحقيق اغلب با توصيه‌هايي در جهت اقدامات سازنده همراه مي‌باشد و
در پي يافتن قوانين كلي و قابل گسترش به ساير موقعيتها نيست. مثال: بررسي
ميزان ثمربخشي برنامه‌هاي آموزشي دانشگاهها, اجراي برنامه رشته‌هاي علوم
پايه تا چه اندازه صلاحيتهايي را كه كميته برنامه‌ريزي دانشگاهها تدوين
نموده‌اند عملي مي‌سازد, يا آيا وسايل و امكانات يك كتابخانه معين مناسب
مي‌باشند؟
مي‌توان مطالعات پي‌گيري (follow- up study) را يكي از انواع
تحقيق ارزشيابي دانست اين نوع تحقيق افراد را پس از گذراندن يك دوره آموزشي
يا يك دوره درماني و يا دوره تحصيلي مورد مطالعه قرار مي‌دهد هدف اين نوع
مطالعه اين است كه مشخص كند تأثير مؤسسه يا دوره خاص بر افراد چه بوده است
اين نوع مطالعه مي‌تواند اطلاعات مفيدي را در مورد دوره‌هاي آموزشي يا كار
مؤسسات در اختيار قرار دهند تا بتوان تغييرات لازم را در برنامه‌ها به عمل
آورد مثال : مطالعه موفقيت در شغل و يا موفقيت در يافتن شغل فارغ‌التحصيلان
دانشگاهها يا ارزيابي پيامدهاي آموزش ضمن خدمت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
در آموزش .

ج) مطالعه موردي :

 عبارت از مطالعه عميق و
گسترده يك مورد در مدت زمان است. در اين روش يك فرد يك خانواده, يك گروه و
يا يك دانشگاه مورد مطالعه دقيق و همه جانبه قرار مي‌گيرد هدف مطالعه شناخت
كليه متغيرهاي مربوط به مورد است بهترين مثال در اين مورد مطالعه پزشكي يا
روانكاوي روي يك فرد است اين روش مي‌تواند به عنوان زمينه‌اي براي مطالعات
وسيع بعدي مورد استفاده قرار گيرد .

د) مطالعه پيمايشي

:
اين روش شامل جمع‌آوري اطلاعات به طور مستقيم از گروهي از افراد است نمونه
مطالعات پيمايشي معمولاً بزرگ است( از 100 تا 250 ميليون نفر ) به وسيله
اين روش اطلاعات مختلفي را مي‌توان بدست آورد كه كلاً شامل 3 نوع مي‌باشند:

اطلاعات
در مورد واقعيتها, عقايد و رفتارها, واقعيت عبارت است يك پديده يا ويژگي
كه بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغيرهايي نظير سن, نژاد جنس، درآمد و
سالهاي تحصيل مي‌باشند. به طور كلي واقعيتها شامل هر چيزي هستند كه بتوان
آن را مورد رسيدگي قرار داد . عقيده عبارت از بيان يك پاسخ احساس و يا يك
رفتار عمدي است . عقايد را مي‌توان به طور عيني اندازه گرفت اما نمي‌توانند
مورد رسيدگي قرار گيرند. رفتار شامل عمل است كه توسط فرد صورت مي‌گيرد .
تحقيق
پيمايشي متغيرهاي محدودي را در مورد تعداد زيادي از افراد مورد مطالعه
قرار مي‌دهد. مؤسسه كالوپ از اين روش براي بررسي عقايد مردم در سياست
وتجارت استفاده مي‌كنند. پژوهشگران در اقتصاد، مردم‌شناسي، روان‌شناسي،
بهداشت و تعليم وتربيت از اين روش استفاده مي‌كنند. تحقيق پيمايشي، برعكس
تحقيق تاريخي با پديده‌هايي كه در زمان حال اتفاق مي‌افتند سروكار دارند .
هـ
) تحقيق تكاملي( توسعه‌اي): شامل داشتن اطلاعات دقيق در زمينه‌هاي توسعه
برنامه‌ها و رشد و تكامل افراد مي‌باشد. اين نوع مطالعه به بررسي ميزان
تغييرات و الگوهاي برنامه‌ها و يا رشد افراد در طول مدت زمان مي‌پردازد و
ممكن است به دو روش طولي (تداومي) و عرضي(مقطعي) صورت گيرد.

و) مطالعات همبستگي:

 يكي
از روشهاي بسيار متداول در تحقيقات توصيفي است كه به بررسي روابط دو متغير
مي‌پردازد. در مطالعاتي كه بمنظور تدوين فرضيه و يا آزمون آن تدوين
شده‌اند مي‌توان از روش همبستگي استفاده نمود. براي محاسبه همبستگي بين دو
متغير از ضريب همبستگي استفاده مي‌شود چون ممكن است متغيرهاي تحقيق از نوع
مقياسهاي مختلف اندازه‌گيري (اسمي, رتبه‌اي, فاصله‌, نسبي) باشد. بنابراين
براي محاسبه ميزان ارتباط بين دو متغيير از ضرايب مختلف همبستگي استفاده
مي‌گردد. ضريب همبستگي بين 1+ تا 1- در تغيير است.

ز) تحقيقات پس از
وقوع : اين نوع تحقيقات به بررسي روابط علت و معلولي بوسيله بررسي
پي‌آمدهاي موجود مي‌پردازد. اگر سؤال تحقيق هنگامي مطرح گردد كه مقدار
متغير مستقل قبلاً و بطور طبيعي مشخص باشد, چنين تحقيقي را بعد از وقوع
مي‌نامند. محقق كار خود را با مشاهده و بررسي متغيير يا متغييرهاي وابسته
شروع مي‌كند تا بتواند به متغيير يا متغييرهاي مستقل برسد. درواقع از معلول
شروع مي‌كند تا بتواند علت را جستجو كند. بررسي علل خودكشي, علل حوادث
رانندگي, يا علل طلاق مثالهايي از تحقيقات پس از وقوع مي‌باشند. لازم به
تذكر است كه برخي از دانشمندان اين تحقيق را از نوع توصيفي جدا نموده و آن
را در طبقه‌بندي مجزايي به همين اسم قرار مي‌دهند.

تحقيق تجربي:
تحقيق
تجربي يا آزمايشي يكي از دقيق‌ترين و كارآمدترين روشهاي تحقيق است كه براي
آزمون فرضيه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هدف اين تحقيق بررسي تأثير
محركها, روشها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني مي‌باشد. از
خصوصيات روش تجربي اين است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها
(Manipulation or Intervention ) و كنترل شرايط(control) نتايج بدست آمده
را در مورد گروهي كه با انتساب(Randomization ) تصادفي انتخاب شده‌اند,
مورد مشاهده قرار مي‌دهد.
در اين تحقيق, پژوهشگران به منظور كشف روابط
علت و معلولي يك يا چند گروه را به عنوان گروه تجربي تحت شرايط خاص (متغير
مستقل) قرار مي‌دهد و نتايج را (متغير وابسته) با گروه و يا گروههاي گواه
كه تحت چنان شرايطي نموده‌اند, مقايسه مي‌كند. بررسي اثرات دو روش مختلف
تدريس (متغير مستقل) در پيشرفت تحصيلي (متغير وابسته) دانشجويان دانشگاه با
استفاده از گروههاي تجربي و گواه, با بررسي اثرات يك برنامه آموزشي
استعمال مواد مخدر نمونه‌هايي از تحقيقات تجربي هستند.
هنگامي كه انتخاب
افراد تحت تجربه بصورت تصادفي ممكن نباشد و يا نتوان متغييرهاي مستقل را
كاملاً دستكاري و يا در آنها مداخله نمود از روش تحقيق نيمه ـ تجربي
Quasi-Experimental يا شبيه تجربي استفاده مي‌شود. اغلب تحقيقاتي كه در
مورد انسان و به شيوه تجربي انجام مي‌گيرد, معمولاً از نوع شبيه تجربي
مي‌باشند.مراحل روش علمی تحقیق

در این راستا انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود
کنجکاو بوده و تلاش کرده است که پدیده های پیچیده و دشوار زندگی خود را حل
کند. این کنجکاوی که یکی از ویژگیهای فطری انسانهاست دو اثر مفید بر زندگی
دارد : 1 ـ نوعی احساس رضایت مندی و آرامش درونی پس از پاسخ گویی به
مجهولات به انسان دست می دهد که زمینه ی ادامه کنجکاوی را تقویت می کند.

2 ـ کشف بسیاری از پدیده های مجهول از نتایج حس کنجکاوی و
پرسشگری انسان است. طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسان ها در گرو
رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی
منظم تر و دقیق تر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.

جهانی که در آن زندگی می کنیم با پیشرفت و گسترش روز به روز
علم و دانش پیوسته دگرگون می شود. امروزه برای اینکه بتوانیم از امکانات
موجود در جامعه بیشتر استفاده کنیم باید خود را با این دگرگونیها و تغییرات
هماهنگ کنیم. برای دستیابی به این هماهنگی آشنا شدن با اصول تحقیق و پژوهش
یک امر ضروری است.

پزوهش و تحقیق تلاش و کوششی مداوم و پیگیر به منظور پرده
برداری از مجهولات است و با دقت و موشکفای به دنبال کشف حقایق از موضوع
مورد مطالعه است. لذا انسان را از لغزش ها و خطا ها و زیانهای ناشی از
آگاهیهای سطحی و دانش های خام بر حذر می دارد. نتیجه تحقیق و پژوهش پیشرفت و
تعالی بشر است.

امروزه می بینیم که دانشمندان در زمینه علوم مختلف، قوانین،
اصول و تئوریهای علمی حیرت انگیزی را تبیین و ارائه داده اند که همه ی این
دستاوردها نتیجه سالیان متمادی تحقیق و بررسی و زحمات شبانه روزی بشر است.

روند تکاملی علم و دانش به ویژه در دهه های پایانی قرن حاضر
سریع تر و دقیق تر از گذشته بوده است و در یک کلمه انفجار گونه بوده است و
بی تردید می توان گفت که نقش پژوهش، اسای و زیربنایی بوده است.

مراحل روش علمی تحقیق

(جهت استفاده دانش آموزان)

مقدمه

از آغاز تاریخ بشر انسان درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود
در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. خداوند حس چراجویی و
جستجوگری را در وجود انسانها به ودیعه گذاشته است تا به کمک آن بتوانند به
سوالات و مجهولاتی که با آنها روبرو هستند پاسخ دهند و درصدد حل آنها
برآیند. در این راستا انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود کنجکاو
بوده و تلاش کرده است که پدیده های پیچیده و دشوار زندگی خود را حل کند.
این کنجکاوی که یکی از ویژگیهای فطری انسانهاست دو اثر مفید بر زندگی دارد :
1 ـ نوعی احساس رضایت مندی و آرامش درونی پس از پاسخ گویی به مجهولات به
انسان دست می دهد که زمینه ی ادامه کنجکاوی را تقویت می کند.

2 ـ کشف بسیاری از پدیده های مجهول از نتایج حس کنجکاوی و
پرسشگری انسان است. طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسان ها در گرو
رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی
منظم تر و دقیق تر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.

جهانی که در آن زندگی می کنیم با پیشرفت و گسترش روز به روز
علم و دانش پیوسته دگرگون می شود. امروزه برای اینکه بتوانیم از امکانات
موجود در جامعه بیشتر استفاده کنیم باید خود را با این دگرگونیها و تغییرات
هماهنگ کنیم. برای دستیابی به این هماهنگی آشنا شدن با اصول تحقیق و پژوهش
یک امر ضروری است.

پزوهش و تحقیق تلاش و کوششی مداوم و پیگیر به منظور پرده
برداری از مجهولات است و با دقت و موشکفای به دنبال کشف حقایق از موضوع
مورد مطالعه است. لذا انسان را از لغزش ها و خطا ها و زیانهای ناشی از
آگاهیهای سطحی و دانش های خام بر حذر می دارد. نتیجه تحقیق و پژوهش پیشرفت و
تعالی بشر است.

امروزه می بینیم که دانشمندان در زمینه علوم مختلف، قوانین،
اصول و تئوریهای علمی حیرت انگیزی را تبیین و ارائه داده اند که همه ی این
دستاوردها نتیجه سالیان متمادی تحقیق و بررسی و زحمات شبانه روزی بشر است.

روند تکاملی علم و دانش به ویژه در دهه های پایانی قرن حاضر
سریع تر و دقیق تر از گذشته بوده است و در یک کلمه انفجار گونه بوده است و
بی تردید می توان گفت که نقش پژوهش، اسای و زیربنایی بوده است.

روش علمی و مراحل آن

انسان برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حل های مختلفی را
تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند. روش عبارت از
بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب بیشتری را درباره موضوع مورد
مطالعه فراهم می نماید.

روش تحقیق علمی یا روش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن وضعیت یا موقعیت نامعین است(بازرگان و همکاران، 1376).

مراحل عمده ی روش علمی به شرح زیر است :

1 ـ پی بردن به مسأله

2 ـ جستجوی پیشینه

3 ـ تدوین فرضیه

4 ـ مشاهده و آزمون فرضیه

5 ـ پذیرش رد یا تعدیل کردن فرضیه

در مرحله ی اول پژوهشگر با دیدن یک وضعیت مبهم، ناآشنا و
نامعین روبرو می شود. در مرحله بعد به جستجوی موضوع می پردازد تا بتواند
عواملی که به طور بالقوه به بروز مسأله انجامیده است را حدس زده یا گمان
های بخردانه ای درباره آن به دست آورد. در مرحله سوم پژوهشگر به تدوین
سؤالهای تحقیق یا فرضیه می پردازد. در مرحله چهارم به انجام دادن مشاهده می
پردازد و در مرحله آخر با توجه به اطلاعات حاصل از مشاهده به سؤوال ویژه ی
خود پاسخ می دهد و فرضیه را رد کرده یا به طور موقت آن را می پذیرد.

به طور کلی برای انجام دادن تحقیق علمی می توان 12 مرحله زیر را مورد نظر قرار داد:

1 ـ انتخاب موضوع تحقیق(عنوان)

2 ـ بیان مسأله

3 ـ پیشینه ی تحقیق

4 ـ بیان گزاره های مسأله(هدف / فرضیه / سؤال ها)

5 ـ مشخص کردن متغیرها

6 ـ تعیین ابزار اندازه گیری

7 ـ مشخص کردن جامعه ی مورد بررسی و حجم نمونه

8 ـ انتخاب روش تحقیق

9 ـ گردآوری داده ها

10 ـ تنظیم و تلخیص داده ها

11 ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری

12 ـ تدوین گزارش و اشاعه ی یافته ها

1 ) انتخاب عنوان تحقیق : انتخاب عنوان یکی از مراحل
اجرای یک پژوهش است که دارای ویژگیهای مختلفی است. اولین ویژگی موضوع
«علاقه پژوهشگر» برای انجام آن است. دومین ویژگی «تازه بودن» موضوع پژوهش
است تا از دوباره کاری پرهیز شود. ویژگی سوم «قابل پژوهش بودن» آن است یعنی
از نظر زمان و مکان قابل اجرا باشد. ویژگی های دیگر موضوع عبارتند از : در
حد توانایی محقق باشد، دارای اهمیت و مرتبط با نیازهای جامعه باشد. قاعده ی
کلی برای عنوان پژوهش این است که عنوان نه خیلی کلی باشد که قابل پژوهش
نباشد و نه خیلی جزئی که ارزش تحقیق نداشته باشد.

عنوان پژوهش باید به صورت یک عبارت مصدری و بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد.

2 ـ بیان مسأله : بیان مسأله تحقیق حساس ترین و مهم
ترین مرحله تحقیق است. در این مرحله پژوهشگر پس از یک مقدمه که تصویر کلی
از مسأله را ارائه می دهد زمینه ها، وضعیت و موقعیتی که مسأله در آن رخ
داده را توصیف می کند، علل بروز مسأله و زمینه های شکل گیری آن را بیان می
کند، ضرورت و اهمیت آن را توضیح می دهد و سؤال یا سؤال های اساسی که به
دنبال یافتن پاسخ آنهاست را بیان می نماید.

3 ـ پیشینه تحقیق : بخشی از هر تحقیق پیدا کردن و
خواندن کتاب ها و مجلات، روزنامه ها، اطلاعات رایانه ای و پژوهش های مربوط
به موضوع تحقیق است. مطالعه پیشینه به نو بودن تحقیق شما و عدم تکرار پژوهش
دیگران به شما کمک می کند.

4 ـ بیان گزاره های تحقیق : الف ) اهداف پژوهش : در این قسمت پژوهشگر تعیین می کند که به دنبال چه چیزی است. اهداف پژوهش بایستی در راستای مسأله تحقیق و قابل دسترسی باشند.

ب ) فرضیه های تحقیق : فرضیه حدس عالمانه ای است درباره روابط بین دو یا چند متغیر که به صورت جمله خبری بیان می شود و نشان دهنده نتایج مورد انتظار است.

5 ـ مشخص کردن متغیرها : در این بخش پژوهشگر متغیرهای
اساسی پژوهش را مشخص و تعریف می نماید. متغیر عبارتست از ویژگی که از فردی
به فرد دیگر تغییر می کند و مقادیر مختلفی می پذیرد و نسبت به افراد و یا
اشیاء یا فضاها و مکانها و شرایط مختلف اندازه های مختلفی می پذیرد.

6 ـ تعیین ابزار اندازه گیری : برای آزمون یک فرضیه
محقق باید ابزاری را بسازد یا از یک ابزار استاندارد که قبلاً ساخته شده
استفاده نماید تا بتواند اطلاعات لازم را به وسیله آن تهیه نماید. انواع
ابزارهای پژوهشی عبارتند از : مشاهده، پرسشنامه، چک لیست، مصاحبه و آزمون.

7 ـ مشخص کردن جامعه ی مورد بررسی و نمونه : جامعه ی
آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیاء که دارای حداقل یک صفت مشترک
باشند. مثلاً اگر دانش آموزان دوره متوسطه شهر همدان جامعه آماری یک پژوهش
باشند، دانش آموز دوره متوسطه بودن در شهر همدان صفت مشترک آنهاست.

زمانی که مطالعه کل جامعه در عمل امکان پذیر نباشد یا مقرون
به صرفه نباشد از جامعه آماری تعدادی به عنوان نمونه انتخاب می شوند و
اطلاعات لازم از گروه نمونه جمع آوری می شود. سپس به جامعه تعمیم داده می
شود.

8 ـ روش تحقیق : پژوهشگر معمولاً در این مرحله روش
تحقیق خود را مشخص و معرفی می نماید. اگر داده های مورد نیاز تحقیق را ملاک
دسته بندی انواع روش های تحقیق قرار دهیم معمولاً سه روش عمده ی تاریخی،
آزمایشی و توصیفی خواهیم داشت.

9 ـ گردآوری داده ها : در این مرحله پژوهشگر با استفاده از ابزار مناسب، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می نماید.

10 ـ تنظیم و تلخیص داده ها : منظور از تلخیص داده ها،
تنظیم و تبدیل داده ها به صورتی خلاصه تر است که در قالب جداول و نمودارها
داده ها خلاصه، طبقه بندی و ارائه می گردند.

11 ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری : پژوهشگر برای
پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه ای
که صورت بندی کرده است داده های خود را تجزیه و تحلیل نموده و براساس آن
نتیجه گیری می نماید. هر تحقیقی در نهایت منجر به نتایجی می شود و لذا
کاربرد آن در قسمت پیشنهادها مشخص می گردد. پس لازم است پس از نتیجه گیری و
براساس یافته های حاصل از پژوهش خود پیشنهادها را ارائه نمایید.

12 ـ تدوین گزارش و اشاعه یافته ها : تنظیم گزارش
تحقیق یکی از مهمترین مراحل هر کار تحقیقی است، چرا که نتیجه تلاش و کار ما
را به دیگران معرفی می کند. منظور از گزارش تحقیق تقسیم بندی و اسکلت بندی
گزارش است و شامل بخش های زیر است :

الف ) بخش مقدماتی :

1 ـ جلد و صفحه عنوان که شامل نام شهرستان، ناحیه، مدرسه، موضوع، نام پژوهشگران و سال تحقیق است.

2 ـ چکیده که خلاصه ای از تحقیق انجام شده در چند سطر و حداکثر در یک صفحه ارائه می شود.

3 ـ صفحه تشکر و سپاس

4 ـ صفحه تقدیم

5 ـ فهرست مطالب

6 ـ فهرست جداول

7 ـ فهرست تصاویر و نمودارها

ب ) متن گزارش

قسمت اصلی یک گزارش تحقیقی همین بخش است و پژوهشگر مطالبی که
در مطالعات خود جمع آوری کرده یا به دست آورده است را براساس سیر منطقی روش
علمی تنظیم و گزارش می کند.

نحوه ذکر منابع

در هر کار پژوهشی از کتب، مجلات، فصلنامه ها و یا کارهای
تحقیقی دیگران استفاده می شود. لذا ضرورت دارد که منابع مورد استفاده ذکر
گردد.

معمولاً الگوی ذکر منبع در پایان گزارش به این صورت است :

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف،(سال انتشار)، نام کامل اثر یاکتاب، محل انتشار، نام ناشر.

مثال:

بازرگان، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه(1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top