روش طرح اختلاط بتن غلطکی

‫اراﺋﻪ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ ﺳﺪ زﻳﺮدان از ﻃﺮﻳﻖ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ‬

چكيده:

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻤﻲﻛﻪ در
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺪﻫﺎي ‪ RCC‬ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬
ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺘﻦ ‪ RCC‬و ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺖ و
ﻫﺰﻳﻨـﻪ زﻳـﺎدي را ﻣـﻲﻃﻠﺒـﺪ. در اﻳـﻦ‬ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص
ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ و اراﺋﻪ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري، ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ داﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ در
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ
و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و‬
‫اﺛﺮات ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻤﺎن وﭘﻮزوﻻن، ﻧﻮع و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ اي، ﻧﻮع و
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ﻣﻘﺪار آب ﺑﺮ‬ روي ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري
و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎي ﻣـﺼﺮﻓﻲ‬ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه 50 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺰداﻧﻪ در ﺣﺪود 9 اﻟﻲ 11 درﺻﺪ
ﺣﺠﻤـﻲﻛـﻞ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ.‬ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آب دارد. ﺿـﻤﻨﺎ اﻓـﺰودن ﭘـﻮزوﻻن ﺗـﺎ 30 درﺻـﺪ‬ ﺣﺠﻤﻲﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻃﺮﺣﻬـﺎي ﺣـﺎوي اﻓﺰودﻧـﻲ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺣـﺪود
12‬ درﺻﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ دوزاج ‪ Chrysoplast‬از‬ 0،6 ﺑﻪ 0,8 درﺻﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن، ﺣﺪود 9
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و 3 درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﻨـﺪﮔﻲ آب ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻـﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﻲ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوزاج ‪ Conplast‬ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ.‬
‫ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي رﻳﺰداﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓـﺸﺎري ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ‬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﺪار
ﻛﺎﻓﻲ رﻳﺰداﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓـﺸﺎري ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ وﻟـﻲ‬ ددرآﻧﻬﺎ
ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ داﻧﻪﻫﺎ رخ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آب ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ
داﻧـﻪﻫـﺎ ﻣـﻲﺷـﻮد. اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ﭘﻮزوﻻﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ داﻧﻪﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ
داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻤﻴﺮﻣﻲﺷﻮد.‬مروری بر مصالح و روشهای طرح اختلاط بتن غلتکی و بررسی مزایای اقتصادی و مکانیکی آن

 • چکیده: ابتدا
  به بتن غلتكي به عنوان مصالحي مناسب براي سدسازي معرفي شده است سپس با
  مقايسه سد willow ceek بـا معـ ادل – هاي خاكي و بتني آن به بررسي مزاياي
  اقتصادي سد بتني غلتكي پرداخته ايم . در ادامه مصالح مورد نيـاز سـد بـتن
  غلتكـي و شرايط و استاندارد هاي آن ها بررسي شده است . طرح مخلوط بتن غلتكي
  بر اساس مفاهيم تكنولوژي بتن و يا بر اساس مفاهيم ژئوتكنيك ارائه مي شوند
  كه روشي براي هر ي ك از آنها معرفي شده است در اين مقاله به فراخور مطالب
  به مقايـسه و بررسـي مزاياي اقتصادي و فني اين نوع بستنها يا انواع ديگر
  پرداختهايم .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top