روش تحقيق

مقاله های روش تحقیق آماری

از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمایش قرار میگیرد و
در ژرفنای تاریک نا آگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد. آنچه
کار علمی را از کوشش غیرعلمی جدا می کند روش پژوهش علمی است. روش پژوهش
علمی مبتنی بر رعایت اصول و بنیان های منظم و مدونی است که با طی گام های
علمی به پیش می رود. روش به تحقیق اعتبار می بخشد و گاهی عقیده بر این است
که علم همان روش است. پژوهشگران برای ارائه یک کار علمی-پژوهشی باید با
اصول و مبانی روش تحقیق علمی آشنا باشند تا بتوانند یک طرح پژوهشی یا مقاله
علمی معتبر و قابل اتکا ارائه نمایند. این گزیده را گردآورده ام تا چراغی
باشد در ژرفنای این وادی برای پژوهشگران و تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل. برگرفته از کتاب روش تحقیق پیشرفته، آرش حبیبی


مقدمه ای بر روش پژوهش

روش های مختلف نمونه گیری

انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری

روش تحقیق آمیخته و گروه کانونی

راهنمای تدوین فرضیه های پژوهشی و سوالات پژوهشی

روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

انواع متغیرهای پژوهش: متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله‌گر

مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها : مقیاس اسمی، رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

مقاله لاتین آمار کاربردی


روش های مختلف نمونه گیری

روش های مختلف نمونه گیری

جامعه، نمونه و فرمول های نمونه‌گیری

روش های نمونه گیری و فرمول محاسبه نمونه

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران (Cochran)

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوهن (Cohen)

محاسبه حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

محاسبه حداقل حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری


ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده

مقیاس‌های سنجش نگرش: مقیاس لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس

روش نگارش پرسشنامه + روش نگارش پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت

روشهای محاسبه پایائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Reliability)

– روشهای محاسبه روائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Validity)


روش‌های تحلیل داده‌ها با SPSS

راهنمای استفاده از روش های آماری در پژوهش علمی

راهنمای کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش علمی

– انواع تحقیق همبستگی: همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال، کرامر، چوپروف و فی

روش تحقیق تاکسونومی

آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS : محاسبه چولگی و کشیدگی، آزمون کولوگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک

جدول توزیع نرمال: جداول کامل توزیع نرمال پیوست انتهائی کتاب های آمار


روش‌های تحلیل داده‌ها با AMOS و LISREL

تحلیل مسیر: آموزش کلیات تحلیل مسیر

مقایسه تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری

تحلیل عاملی: تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی یا Exploratory Factor Analysis : ویدیوی آموزشی

مدل‌یابی معادلات ساختاری یا SEM

تکنیک حداقل مربعات جزئی یا Partial Least Squares, PLS

راهنمای کاربرد نرم افزار LISREL در پژوهش علمی

راهنمای کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهش علمی

شاخص برازش RSMEA


داده کاوی و تکنیک های کاوش داده

آشنایی با داده کاوی یا دیتا ماینینگ : Data Minig

خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم کریسپ CRISP

مدل داده کاوی LRFM

محاسبه ارزش حیات مشتری

الگوریتم تکنیک K-Means


رگرسیون و همبستگی

انواع روش‌های همبستگی

رگرسیون : Regression

تفاوت رگرسیون و همبستگی

کاربرد رگرسیون در تحلیل مسیر

– رگرسیون خطی در برابر رگرسیون چندگانه

– آزمون دوربین-واتسون : Durbin-Watsonفلسفه وجودی شرکت پارس مدیر

فسلفه وجودی شرکت پارس مدیر خزر ارائه دانش جهانی با نگاهی بومی و محلی
به مدیران و تصمیم‌گیران سازمانی است. در این راستا شرکت پارس مدیر با
برقراری ارتباط میان دانشگاه ها و سازمان ها، پلی بین دانش تئوریک و دانش
تجربی ایجاد کرده و شکاف عرصه علم و عمل را پر می‌کند.

موضوع فعالیت پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر داده پردازی و تحلیل آماری
شرکت ها و پروژه ها با نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع و تحقیق
در عملیات است. همچنین کوشش شده است تا رابطه میان اساتید و دانشجویان رشته
مدیریت و صنایع را نزدیکتر ساخته و با ارتباط بیشتر تلاش بر این است تا
هرچه بیشتر سازمان ها و شرکت ها از دستاوردهای علمی و معتبر در انجام امور
دنیای واقعی بهره ببرند.

پایگاه پارس مدیر، فعالیت های علمی-پژوهشی خود را با هدف تسهیم، رشد و
ارتقای دانش بین پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و تجهیز آنها با دانش و
فناوری جدید در سال 1389 آغاز کرده است. نظر به استقبال پژوهشگران و
مدیران، در صدد برآمدیم تا دانش آکادمیک را به فضای کسب‌وکار نزدیک کرده و
رنگ و بوی عمل به علم مدیریت دهیم. بدین ترتیب شرکت پارس مدیر خزر در بهمن
ماه سال 1391 با شماره ثبت 2604 رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. با
توسعه فعالیت های علمی-پژوهشی شرکت، مجوز فعالیت های فنی-مهندسی به شماره
38608 از وزرات صنعت، معدن و تجارت دریافت گردید. همچنین شرکت در انجمن
مشاوران فنی و مهندسی استان مازندران نیز به عضویت درآمده است.

سخن مدیر عامل

در شرکت پارس مدیر داشتن ارزش های والا در زندگی رمز موفقیت در کسب
و کار محسوب می‌شود. ارزش های بنیادی در نهاد کلیه تصمیماتی است که اتخاذ
می‌کنیم. در شرکت پارس مدیر خود را متعهد می‌دانیم که بهترین فرصت ها را در
اختیار کارکنان خود قرار دهیم تا توان بالقوه خود را عملی سازند.محرک و
انگیزه تمام کارهای ما دستیابی به تعالی سازمانی و تعهد راستین به ارائه
بهترین محصولات و خدمات است.اخلاق،بنیاد و نهاد فعالیت های کاری ما بوده و
کوشش می‌شود تا مطمئن شویم عدالت و احترام در قبال کلیه افراد ذینفع رعایت
شده و شفافیت کامل در کارها وجود داشته باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top