روانشناسی عمومی

معرفی رشته روانشناسی عمومی – مقطع کارشناسی

روانشناسی
یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره
های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد
نظر است.
1-1- هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم
و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته وحداقل مهارتهای
حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش
بالینی را که در کشور ما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند.
2-1- هدف عمومی: چون این دوره جرئی از نظام آموزش عالی است و این رشته به
دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد، آشنا کردن دانشجویان
رشته های مختلف بااصول نظریات و مفاهیم و روشهای علم و روانشناسی نیز مورد
نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده
است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بهتر است جزئی از برنامه اختصاصی گروهها
و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری
اجتماعی و تفاوتهای فردی برای دانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس
روانشناسی اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و
مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیرطبیعی و رشد بهداشت
روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت.

طول دوره تحصیل

طول
دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 5 سال (حداقل 4 و تا 6 ) و
نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است کلیه دروس
در 8 ترم برنامه ریزی شده است و طول هر ترم 17 هفته معادل نیسمال تحصیلی
است زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 17 ساعت و هر واحد عملی 24 ساعت و
هر واحد کارورزی 51 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی 144 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 23 واحد
2-3-دروس پایه و اصلی شاخه های عمومی و استثنائی 71 واحد
3-3-دروس پایه و اصلی گرایش بابالینی 98 واحد
4-3- دروس اختصاصی شاخه های عمومی – استثنائ 40 واحد
5-3- دروس اختصاص گرایش بالینی 13 واحد
6-3- دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها 10 واحد
توضیح اینکه مجموع دروس هر یک از شاخه های عمومی و استثنائی وهمچنین گرایش بالینی 144 واحد می باشد.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجوی
فارغ التحصیل در شاخه روانشناسی کودکان استثنائی قادر خواهد بود تا حدی،
کودکان استثنائی را تشخیص دهد و به آموزش و باز پروری آنها بپردازد. این
گروه از دانشجویان میتوانند در انجام وظائف مربوط به نگهداری و آموزش
کودکان استثنائی بطور موثر شرکت نمایند.
دانشجوی فارغ التحصیل درگرایش بالینی و شناخت روانشناسی عمومی میتواند
فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات
عمومی و روانی و کلینکیهای روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن عهده دار
شوند و یا تدریس روانشناسی عمومی را در آموزش و پرورش بعهده گیرند و یا
بعنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائی و ابتدائی همکاری داشته باشند.

ضرورت و توانایی

ضرورت
تشکیل دوره های روانشناسی در دانشگاههای کشور ناشی از نیازهائی است که در
موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه میگردد و روانشناسان میتوانند درجهت
رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدمهای موثری بردارند. مثلاً
با توجه به مشکلات روز افزون کودکان و نوجوانان درجامعه امروزی، تشخیص و
ایجاد امکانات برای آموزش کودکان کند ذهن بررسی و رفع مشکلات کودکان به
نارسائیهای یادگیری شناخت و درمان کودکان و نوجوانان ناسازگار از جمله
وظائف خاص است که روانشناسان میتوانند در مدارس با موسسات مربوط به این
اطفال و نوجوانان بکار گیرند. همچنین به علت کمبود شدید متخصص در این زمینه
ها و نیز به سبب پیدایش و گسترش روشهای درمانی جدید در اکثر مسائل روانی-
اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان، ضرورت دارد که تربیت روانشناسان در
این رشته ها مورد توجه قرار گیرد.
موسساتی که این قبیل روانشناسان میتوانند درآنها انجام وظیفه نمایند
عبارتند از : مدارس، پرورشگاهها، موسسات مخصوص آموزش و نگهداری افراد عقب
مانده مراکز اصلاح و تربیت و ندامتگاهها، بیمارستانهای روانی موسسات
توانبخشی و سایر مراکز نظیر مدارس نظیر چنین نقشی را روانشناسان میتوانند
در مورد تشخیص، درمان و بازآموزی افراد بالغ نیز عهده گیرند. اگرچه در اغلب
این موارد روانشناسان بعنوان عضوی از یک تیم شامل روانپزشک، پرستار، و
مددکار اجتماعی کار خواهند کرد، ولی آموزش تخصصی آنها باید طوری باشد که
بتوانند قسمت زیادی از مسئولیت ها را به تنهائی بر عهده گیرند. اهم این
قبیل مسئولیتها عبارتند از: تشخیص نابهنجاری های رفتاری، درمان فردی و
گروهی و مشاوره و راهنمائی و باز آموزی. مراکز که در حال حاضر میتوانند این
قبیل روانشناسان را بکار گیرند عبارتند از: بیماریهای عمومی، بیمارستانهای
وکلینیک های روانی، مراکز نگهداری بیماان و معلولین جسمی و روانی، مراکز
کارآموزی، مراکز کودکان بزهکار، ندامتگاه و مراکز آموزشی.
علاوه بر فعالیتهای متخصصین رشته های مذکور در فوق، روانشناسان متخصص سایر
رشته های روانشناسی میتوانند در سازمانهای مختلف لشگری وکشوری نقش مهمی بر
عهده گیرند و بعضی اهداف و فعالیتهای این قبیل موسسات موثر باشند. مثلاً در
تقسیم بندی و گروه بندی افراد در کارخانه ها

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی
دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این
صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته روانشناسی عمومی
                                

خير کد درس نام درس (اختياري) نوع
ترم 1
1 21410015 روانشناسی عمومی -1 خير پايه     
2 21410026 مبانی فلسفه خير پايه     
3 21410037 مبانی جامعه شناسی خير پايه     
4 21412011 آمار -1 توصیفی خير پايه     
ترم 2
5 21410048 روانشناسی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
6 21410059 آمار -2 استنباطی خير پايه  پیش نیاز
7 21410093 روانشناسی رشد -1 خير پايه  پیش نیاز
8 21411018 فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد خير اصلي     
9 21412022 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی خير پايه  پیش نیاز
10 21413047 کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای آماری بله پايه     
ترم 3
11 21410071 روانشناسی احساس و ادراک خير پايه     
12 21410117 آسیب شناسی روانی -1 روانشناسی مرضی خير پايه  پیش نیاز
13 21410128 روانشناسی رشد -2 خير پايه  پیش نیاز
14 21410140 روانشناسی تربیتی خير پايه  پیش نیاز
15 21411029 متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1 خير پايه  پیش نیاز
16 21411030 روانشناسی فیزیولوژیک خير پايه  پیش نیاز
17 21412044 روانشناسی اجتماعی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 4
18 21410082 روانشناسی مرضی کودک خير پايه  پیش نیاز
19 21410106 روانشناسی تجربی خير پايه  پیش نیاز
20 21410151 تاریخچه و مکاتب روانشناسی خير پايه     
21 21412055 انگیزش و هیجان خير تخصصي  پیش نیاز
22 21412088 متون روانشناسی عمومی -2 بزبانهای خارجی خير تخصصي  پیش نیاز
23 21413116 اعتیاد – سبب شناسی و درمان آن بله پايه     
24 21413172 آسیب شناسی روانی-2 روانشناسی مرضی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
25 21412033 شخصیت – مفاهیم و نظریه ها خير تخصصي  پیش نیاز
26 21412077 بهداشت روانی خير تخصصي  پیش نیاز
27 21413036 روانسنجی خير پايه  پیش نیاز
28 21413069 مددکاری اجتماعی بله پايه     
29 21413138 روش تحقیق در روانشناسی خير پايه  پیش نیاز
30 21413150 مقدمات نوروپسیکولوژی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
31 21412066 روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها خير تخصصي  پیش نیاز
32 21412146 روانشناسی مشاوره و راهنمائی خير تخصصي  پیش نیاز
33 21412179 روانشناسی هوش و سنجش آن خير تخصصي  پیش نیاز
34 21413058 روانشناسی جنائی خير تخصصي  پیش نیاز
35 21413161 ارزشیابی شخصیت خير تخصصي  پیش نیاز
36 21413194 پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
37 21410139 روانشناسی کودکان استثنایی خير پايه  پیش نیاز
38 21412113 اختلالات یادگیری خير تخصصي  پیش نیاز
39 21412135 تفکر و زبان خير تخصصي  پیش نیاز
40 21412168 روانشناسی پویایی گروه خير تخصصي  پیش نیاز
41 21413105 نگرشها و تغییر آن بله پايه  پیش نیاز
42 21413183 سمینار در مسائل روانشناسی عمومی خير تخصصي  پیش نیازکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

معرفی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی:

روانشناسی عمومی  مسیر ایرانیروانشناسی عمومی
یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روان شناسی، علل
رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روان شناسی در امر آموزش و پرورش،
شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روان شناسی در مسائل روانی –
اجتماعی می باشد.

هدف از رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ایجاد
مهارتهای لازم در افرادیست که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – سازمانها و
نهادهای جمهوری اسلامی و در دانشگاهها خدمت رسانی می کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،
معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع
بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.


برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 36 واحد
دروس اجباری : 30 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد

 

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روان شناسی عمومی پیشرفته

3

روشهای آماری پیشرفته

3

روشهای تحقیق در روان شناسی

3

نظریه های شخصیت

2

انگیزش و هیجان

2

روان شناسی احساس و ادراک

2

روان شناسی یادگیری و تفکر

2

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2

روان شناسی اجتماعی پیشرفته

2

مباحث جدید در اسیب شناسی روانی

2

روان شناسی رشد پیشرفته

2

روان شناسی کودکان استثنایی

3

روان شناسی تجربی

2

جمع

30

 

 

دانشگاههایی که در رشته ارشد روانشناسی عمومی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه اصفهان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه تبریز

دانشگاه سلمان فارسی

دانشگاه تهران

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خوارزمی تهران

دانشگاه رازی

دانشگاه زنجان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شهید مدنی

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه گیلان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه لرستان

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ملایر

دانشگاه یزد

دانشگاه هرمزگان

دانشکده غیر انتفاعی رفاه – تهران

 

دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی عمومی که همزمان در مقطع دکترای روانشناسی عمومی
نیز پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه اصفهان

دانشگاه سمنان

دانشگاه تبریز

دانشگاه لرستان

دانشگاه رازی

دانشگاه شهید چمران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه فردوسی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه ارومیه

 

 


سایر گرایشهای کارشناسی ارشد روانشناسی (بر اساس دفترچه کنکور ارشد 94):

رشته های دکترای روانشناسی (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 93):

  • روانشناسی تربیتی

  • روانشناسی سلامت

  • روانشناسی عمومی

  • روانشناسی نظامی

  • سنجش و اندازه گیری

  • روانشناسی بالینی

 

وضعیت استخدامی رشته روانشناسی عمومی

مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : 


پژوهشگر

 

 

 


استاد دانشگاه

 

 

 


روانشناس

 

همچنین مشاغل
زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند. در این
مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم است به
فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای دانش تخصصی
مربوطه نیز باشد: 


کارشناس / مدیر آموزش   مدیر مهد کودک   مربی مهد کودک   کارگزار بیمه  

مدیر روابط عمومی   نویسنده   سردبیر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top