رنگ موی قهوه ای بلوطی روشن

فرمول رنگ مو ( 38 رنگ زیبا و جذاب )

فرمول رنگ کنفی

بلوند زیتونی پلاتینه+بلوندطلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی
به علاوه دوسانت واریاسیون 000
شماره اکسیدان 1(6درصد)
پایه9

شکلاتی گرم با هایلایت کاراملی سرد

­

کل مو را با قهوهای شکلاتی متوسط تیره میکنیم
سپس به صورت سوزنی مو رو از کلاه در میاوریم
مش سوزنی 10درصد
و رنگ کارملی را میزنیم به قسمتهای از کلاه دراومده

کاراملی سرد

نقره ای c10+n10+g10+varyason­
اندازه تمام شماره ها برابر

———————————————————————————–

شرابی شکلاتی بلوطی


 

ترکیب شرابی روشن 10 میل
+شکلاتی روشن 70 میل + +بلوطی روشن 40 میل +دودی 6 40 میل +واریاسیون نقره
ای 10 سانت +واریاسیون قرمز 2 سانت +اکسیدان 2.  البته این موبخاطر تافتی
رو مو زده شده خیلی براق به نظر میاد.

 فرمول رنگ مو

رنگ پلاتینه نقره ایی با هایلایت

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

زمینه پایه 9 ترکیب بلوند نقره ای+سوپرپلاتینه دودی+واریاسیون نقره ای و روشن کننده هر کدام 2 سانت+اکسیدان 1 و هایلایت پایه 10 ترکیب بلوند دودی خیلی روشن+بلوند خاکستری روشن+2سانت واریاسیون خاکستری+اکسیدان 1.

 

 فرمول رنگ مو

رنگ موی باربی


زمینه
ترکیب دودی 6 50 میل +زیتونی 6 80 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت
+واریاسیون سبز 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت سوزنی 90% پایه ی 8 ترکیب
دودی 8 50 میل +دودی 7 10 میل +زیتونی 6 10 میل+واریاسیون نقره ای 4 سانت
+اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی دودی با هایلات

 رنگ
مو عکس اول زمینه ترکیب شکلاتی متوسط 50 میل +دودی 5 50 میل +واریاسیون
نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت پایه ی7 ترکیب شکلاتی متوسط 20 میل
+دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 1 سانت +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ دارچینی


ترکیب رنگ مو این عکس بلوند طلایی ماهگونی متوسط50میل+بلوند دودی متوسط30 میل+بلوند شکلاتی متوسط30میل+بلوند پلاتینه صدفی10میل+170میل اکسیدان 6درصد

 فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی فندقی


رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

این
رنگ مو از ترکیب شکلاتی متوسط 40 میل +فندوقی 50 میل +دودی 6 50 میل
+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1. گلم این ترکیب رنگ مو روی پایه ی 8
 دقیق همین رنگ در میاد.

 فرمول رنگ مو


یک ترکیب جدید از دودی


 

زمینه
ی این رنگ مو دودی 4 50 میل + طبیعی 4 40 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت
+اکسیدان1.و مش تیکه ای پایه 8 ترکیب بژ متوسط 40 میل +زیتونی 7 30 میل
+واریاسیون نقره ای 3 سانت +اکسیدان 1. و مش ریز 10 % پایه ی 8 ترکیب طبیعی
8 30 میل +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ قوه ایی تیره ی دودی


ترکیب
رنگ موی این عکس طبیعی 3 50 میل+ خاکستری 3 50 میل +دودی 4 30 میل
+واریاسیون نقره ای 5 سانت +واریاسیون دودی 2 سانت +اکسیدان 1 برابر با
مقدار رنگ.

فرمول رنگ مو

شکلاتی ماهاگونی خیلی روشن با هایلات


زمینه
 شکلاتی 40 میل +طبیعی 6 40 میل+ماهگونی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5
سانت +اکسیدان 2. و هیلایت پایه ی 8 ترکیب دودی 8 50 میل +طبیعی 8 20 سانت
+واریاسیون نقره ای 1 سانت +واریاسیون دودی 1 سانت+اکسیدان 1

 فرمول رنگ مو

رنگ دودی زیتونی با هایلات


ترکیب
این رنگ مو زمینه دودی 6 60 میل +زیتونی 6 50 میل +خاکستر 30 میل
+واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون دودی 5 میل +اکسیدان 1. و هایلایت
پایه ی 8 ترکیب زیتونی 8 50 میل +زیتونی 7 30 میل +دودی 6 30 میل
+واریاسیون سبز 3 سانت +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوند


برای
ترکیب این رنگ مو باید زمینه ی مو را به پایه ی 6 برسونی و بعد ترکیب مسی
روشن 60 میل +مسی متوسط 20 میل +شرابی 5 سانت +طبیعی 7 30 میل + بلوند
نارنجی 20 سانت +اکسیدان 2 برابر با مقدار رنگ و هایلایت پایه ی 8 ترکیب
طبیعی 8 40 میل +مسی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +اکسیدان 1.

  

 فرمول رنگ مو

رنگ طبیعی دودی همراه با هایلات


ترکیب
دودی 6 70 میل+طبیعی 6 50 میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 2 و
هایلایت سوزنی پایه ی 6 ترکیب طلایی 6 30 میل +دودی 6 20 میل +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ بژ دودی روشن


زمینه
ی این عکس  پایه ی7  ترکیب بژ متوسط 40 میل +بژ روشن 30 میل +زیتونی 7 30
میل +دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 4 سانت+اکسیدان1 وهایلایت پایه ی 10
ترکیب طبیعی 10 40 میل +طلایی 10 10 میل +اکسیدان 2.

 فرمول رنگ مو

شکلاتی شاه بلوطی

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو 

شکلاتی شاه بلوطی: پایه ی 5و 6   30میل بلوند قرمز تیره+ 70 میل قهوه ای شکلاتی روشن +واریاسیون نقره ای10 سانت + اکسیدان 9 %برابر رنگ

فرمول رنگ مو

رنگ دودی

 
 

پایه
دکلره 10 و ترکیب دودی 9 60 میل + زیتونی 9 60 میل +واریاسیون نقره ای 3
سانت + واریاسیون زیتونی 3 میل + اکسیدان 2 130 میل.  این رنگ بدون دکلره
در نمیاد.

رنگ شرابی بادمجونیفرمول رنگ مو, رنگ هالوژنی, رنگ پلاتینه نقره ایی,  هایلایت مو ,رنگ قهوه ایی شکلاتی ,فرمول رنگ مو عنابی ,فرمول رنگ مو بدون دکلره

این عکس پایه ی 6 ترکیب شرابی روشن 60 میل +بادمجانی روشن 30 میل + آلبالویی 30 میل + دودی 40 مبل + اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ.

 فرمول رنگ مو

رنگ مسی شکلاتی با مش فندقی کاراملی


زمینه
این عکس پایه ی 6 یعنی نارنجی و ترکیب مسی متوسط 60  میل + شکلاتی 50 میل +
فندوقی متوسط 30 + اکسیدان 2 150 میل و هایلایت پایه ی 8  ترکیب ترکیب
طلایی 8 20 میل + کاراملی 30 میل + شکلاتی 10 میل + اکسیدان 1 برابر مقدار
رنگ. 

 

 فرمول رنگ مو

مش نقره ایی روی قوه ایی دودی تیره


 زمینه
این عکس قهوه ای دودی تیره است اما مش ها باید به پایه ی 10 برسه تا اون
رنگ نقره ای در بیاد .  مش ها تیکهای  پایه 10 و رنگ دودی 9 و واریاسیون
نقره ای است .

 فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوند


 اول
باید موهات رو با رنگ  000 و اکسیدان 3 به پایه ی نارنجی برسونی بعد ترکیب
طلایی 7 40 میل + مسی روشن 60 میل +بژ متوسط 30 میل دودی 7 30 میل +
اکسیدان 2 150 میل. 

 فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی دودی روشن

ترکیب شکلاتی روشن 60 میل +دودی 6 40 میل + زیتونی 6 20 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت+اکسیدان 2.  

 فرمول رنگ مو

رنگ طبیعی متمایل به زیتونی دودی


ترکیب
دودی  5 40 میل +  زیتونی 5 20 میل + طبیعی 5 50 میل + واریاسیون نقره ای
10 سانت + واریاسیون دودی 5 سانت + اکسیدان 2 120 میل.البته تیکه هایی از
هایلایت هم تو مو دیده میشه.

 

 فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوطی


ترکیب
مسی روشن 60 میل + بلوطی روشن  50 میل +  نارنجی  10 میل + واریاسیون قرمز
5 سانت + اکسیدان 2 150.  فقط باید دقت کنی که ریشه هارو دیرتر بزاری تا
خیلی تن قرمز و نارنجی نگیره.البته این رنگ تن نارجی زیاد داره

فرمول رنگ مو

2 رنگ موی زیبا

برای
ترکیب عکس اول دودی 7 40 میل + طلایی 7 50 میل + طبیعی 6  30 میل +
واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 3+اکسیدان 2 130 میل. البته
تیکه هایی از هایلایت توش دیده میشه.عکس دوم : شکلاتی روشن 60 میل + شرابی
روشن 20 میل+دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون بنفش 5
سانت + اکسیدان 2 130. تو این عکس هم پایین موها دکلره داره. 

 فرمول رنگ مو

رنگ زیتونی دودی


 ابن
عکس ترکیب دودی 4  +زیتونی 5 نصف از هر کدام+ واریاسیون نقره ای 10 سانت +
اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ. و هایلایت  سوزنی پایه ی 7 ترکیب دودی7 30
میل+ طلایی 7 40 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت + واریاسیون طلایی 3 سانت +
اکسیدان  2 برابر رنگ.

 فرمول رنگ مو

رنگ عسلی شکلاتی 

باید
به وسیله ی رنگ 000 موهات رو به پایه ی 6 یعنی نارنجی برسونی .ترکیب 000
با اکسیدان 3 البته باید دقت داشته باشی که ابتدا ساقه ها زده و بعد  ریشه
ها . و بعد از 35 دقیقه شسته شود .  ترکیب  عسلی  7 70 میل + شکلاتی روشن
20 میل + دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 5
سانت + اکسیدان 2 130 میل

فرمول رنگ مو

2 نمونه رنگ موی روشن 

 عکس
اول زمینه پایه ی 7 ترکیب بژ روشن 60 میل + طلایی 7 30 میل + زیتونی 7 20
میل + واریاسیون طلایی 3 سانت + اکسیدان 1 برابر مقدار رنگ. و هایلایت پایه
ی 9 ترکیب دودی 10 30 میل + طبیعی 10  50 میل + اکسیدان 2 برابر مقدلر
رنگ. عکس دوم زمینه با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل + نسکافه ای روشن  30 میل
+ شکلاتی 30 میل + دودی 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + اکسیدان 2
130 و مش 99 و درصد پایه ی 10  و ترکیب دودی9 + واریاسیون نقره ای  3سانت
 + واریاسیون دودی3  سانت.

 فرمول رنگ مو

رنگ زیتونی دودی

ترکیب
دودی 9و زیتونی 9 به اندازه مساوی + واریاسیون نقره ای 10 سانت +
واریاسیون دودی 5 سانت + اکسیدان برابر مقدار رنگ. فقط باید دقت داشته باشی
که ریشه ی موهات رو دیرتر از ساقه ها بزاری تا به قرمزی نزنه 35 دقیقه
تایم رنگ است و 10 دقیقه تایم آخر برای ریشه ها کافی است.

روی موی طبیعی مشکی

 

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

 

برچسب‌ها:

فرمول رنگ مو

+
تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 19:52 به قـلـم سیاچومه
|


آرشیو نظرات

یک نمونه مش


زمینه
این  عکس با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل +طبیعی 6 50 میل + دودی 30
میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت+ اکسیدان 2 و مش 99% پایه ی 7 با ترکیب
طلایی 7 50 میل +دودی 7 20 میل +زیتونی 7 20 میل+ واریاسیون نقره
ای+اکسیدان ۲

 فرمول رنگ مو

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

 اول
باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد .
بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل+ طبیعی 10 30 میل +بلوند نقره ای
20 میل+واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت+واریاسیون صورتی اندازه
عدس+اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شده
شود.

 

برچسب‌ها:

فرمول رنگ مو

+
تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 19:44 به قـلـم سیاچومه
|


آرشیو نظرات

یک نمونه رنگ همراه با هایلایت

این
عکس زمینه ی مو با ترکیب دودی 5 60 میل+ طبیعی 5 40 میل + وارياسیون نقره
ای 10 سانت + اکسیدان 2 120 میل  . وهمچنین  هایلایت سوزنی 60 درصد با پایه
دکلره ی 6 با ترکیب طلایی 7 40 میل + عسلی 20 میل + واریاسیون نقره ای 5
سانت + اکسیدان 2 60 میل . البته باید دقت  داشته باشی که این مقداری که من
توضیح دادم برای موی با حجم و بلندی متوسط است.

 فرمول رنگ مو

شکلاتی


ترکیب دودی 6 60 میل +دودی7  20 میل+طبیعی6  30 میل + شکلاتی متوسط 10 میل+ واریاسیون نقره ای 15 سانت + اکسیدان 2 150 میل.

نکته : برای
رنگ کردن موی طبیعی باید حتما دقت کنید که از پشت سر  2 سانت از ریشه
فاصله داده و ابتدا ساقه ها  تا جلوی سر میزنیم و بعد از 20 دقیقه مکث ریشه
ها را میزنیم. مدت کل رنگ 35 دقیقه است.

 فرمول رنگ موشکلاتی مسی

رنگ K8 و 1/4 رنگW4  و رنگ نارنجی
اکسیدان 6درصد
را بر پایه 7 یا 8 گذاشته و به مدت 45 دقسقه مکث کنید، البته این رنگها چون ترکیبی است در هر مو یک رنگ رو جواب میده
اگر خواستید به شکلاتی بیشتر تمایل داشته باشه نسبت شکلاتی با مسی را تغییر دهید

 
برچسب‌ها:

فرمول رنگ مو

+
تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 18:17 به قـلـم سیاچومه
|


آرشیو نظرات

رنگ دودی

نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸٫۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک

 فرمول رنگ مو

رنگ قهوه ایی شکلاتی


 
رنگ
شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره
1 ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید که به
مدت 20 تا 30 دقیقه صبر میکنید و میشورید.
“در ضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است و روی موهایی با پایه 8 به این صورت در میاد”

رنگ بژ تنباکویی

رنگ
شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره 1
ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید(البته
این توضیحات روی موی شماره 8 باز میشه و درمیاد) که به مدت 20 تا 30 دقیقه
صبر میکنید و میشورید.
“درضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است”

آبی اقیانوسی


ابتدا موها رو به پایه 10 مطلوب یخی می
رسونیم، رنگ آبی ژله ای آلبورا را با مقداری آب ولرم مخلوط میکنیم و به روی
سر به مدت 5 دقیقه ماساژ می دهیم و شستشو میکنیم

فرمول رنگ مو, رنگ هالوژنی, رنگ پلاتینه نقره ایی,  هایلایت مو ,رنگ قهوه ایی شکلاتی ,فرمول رنگ مو عنابی ,فرمول رنگ مو بدون دکلره7 دلیل شکستن ناخن ها

بسیاری از بیماریها
را می توان از ناخن ها تشخیص داد تا از چشمها. زمانیکه ناخن های شما خوب به
نظر نمیرسند موارد متعددی مقصر شناخته می شوند در اینجا به 7 دلیل اشاره
می کنیم.

7 دلیل شکستن ناخن ها

 

1. آهن بدنتان کم است.

مقعر بودن ناخن (مثل داخل
قاشق) می تواند به دلیل کمبود آهن یا کم خونی باشد. اگر مشکلاتی در ناخنتان
مشاهده کردید برای تست کم خونی به دکتر مراجعه کنید.

 

2. شما بدون وقفه متن تایپ می کنید.

صدای ناخنهای تان را زمان
تایپ نامه ها  و مطالب می شنوید؟ اگر ناخن  شما پی در پی در حال برخورد با
کی بورد و صفحه گوشی هوشمندتان است،این ضربه ها  باعث ترک و شکستگی یا
ساییده شدن لبه آنها می شود.ناخن هایتان را کوتاه و مرتب کنید تا بتوانید
بیشتر از سرانگشتانتان  برای تایپ استفاده نمایید.

 

3. فقط صبح ها از کرم دست استفاده می کنید.

هر زمان که دستتان را شستید باید از کرم دست استفاده کنید.آب باعث خشکی دست می شود.

 

4. لاک،طولانی مدت روی ناخن هایتان می ماند.

تمامی لاک  های ناخن مواد
خشک کننده دارند که باعث تضعیف ناخن ها می شوند. توصیه می شود حداکثر بعد
از 5 روز لاکتان را پاک کنید و چند روز تا لاک زدن بعدیتان به ناخن ها برای
بازسازی زمان بدهید.

 

5. پوسته کناری ناخنتان را رها کنید.

این بخش از پوست در پایه
ناخن،بین ناخن و پوست کنار ناخن می روید و از ناخن شما در برابر آب و
باکتری و سایر موادی که با آنها سر و کار دارید محافظت می کند. کندن این
پوست باعث عفونت میشود چون لایه محافظ از بین می رود. پوسته را بعد از حمام
کردن با یک لیف کمی به عقب ماساژ دهید و هرگز آن را نکنید.

 

6. لاک پاک کن مناسب انتخاب نمی کنید.

پاک کنندهایی که پایه سویا دارند و آستون ندارند استفاده کنید.

 

7. شما مخالف مکمل ها هستید.

از نظر شما مکمل های زیبایی
بی معنا هستند.ویتامین B به مقاوم شدن مو و ناخن کمک می کند. تحقیقات نشان
می دهد مصرف روزانه 2.5 میلی گرم ویتامین B باعث مستحکم شدن ناخن ها می
شود و بعد از 6 تا 9 ماه،شکنندگی آنها از بین می رود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top