رایط وام جعاله بانک قوامین

وام جعاله بانک قوامین

جعاله

الف:تعریف:
طبق آئين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا:
جعاله
: عبارت است از التزام شخص ( جاعل ) يا ( كارفرما ) به اداي مبلغ يا اجرت
معلوم ( جعل ) در مقابل عملي معين ، طبق قرارداد با طرفي كه عمل را انجام
مي دهد ( عامل يا پيمانكار ) ناميده مي شود .

ب:ویژگیها
1-طبق قانون مدني جعاله عقدي است جايز و مادام كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند.
2-جعاله از جمله تسهيلات كوتاه و ميان مدت اعتباري براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي است .
3-بانك
/ مؤسسه مي تواند به عنوان عامل يا عند الانقضاء به عنوان جاعل اقدام به
جعاله نمايد . كه در اينگونه موارد بانك / مؤسسه بعنوان عامل طي قرارداد
جعاله ثانويه به عنوان جاعل كار را به ديگري واگذار مي نمايد .
4-در
مواردي نيز بانك / مؤسسه بعنوان عامل ميتواند جاعل را از طرف خود نماينده
انتخاب و با پيمانكار قرارداد انجام كار را منعقد نمايدكه در اينصورت جاعل
به نمايندگي ازطرف بانك/ مؤسسه بعنوان جاعل ياعامل ديگري قرارداد منعقد
مينمايد.

ج:ضوابط اجرائي ( وظايف شعب )
1- شعب مي توانند به
عنوان عامل و با اعطاء نمايندگي به جاعل به عنوان جاعل مبادرت به جعاله
نمايند و در هر صورت لازم است عمليات موضوع جعاله درحد نياز بررسي و از
اجراي قرارداد و برگشت تسهيلات اعطائي اطمينان حاصل كندو در مواردي كه
مؤسسه به عنوان جاعل عمل مينمايدلازم است صلاحديد فني ومالي عامل مورد
تاييد نماينده مؤسسه ( جاعل ) بوده باشد.
2-شعبه بايد قبلاً كليه هزينه
هاي اجراي عمليات موضوع جعاله را با توجه به قيمت مواد و مصالح و لوازم
مورد نيازو اجرتهاي پرداختي، ميزان و ترتيبي كه براي حق الزحمه خود مد نظر
دارد برآورد نموده و مبلغ معين و مقطوعي را بعنوان ( جعل ) مورد قبول خود
اعلام نمايد تا در صورت توافق جاعل ، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله شود .
بنابراين هر هزينه اي كه پرداخت آن درقراردادجعاله ثانوي موردنظر باشد
بايد قبلاً مشخص و برآورد شود و در تعيين ميزان جعل در قرارداد جعاله اوليه
منظور گردد.
3-در جعاله تعمير و يا تكميل مسكن بايد مسئول شعبه نياز متقاضي را بررسي و تأييد نمايد.

د:مدارك و وثايق
1-فرم تكميل و امضاء شده درخواست جعاله
2-مدارك شناسائي و ساير مدارك مورد نياز براي انعقاد قرارداد عقود اسلامي
3-اخذ وثايق لازم برابر دستورالعمل وثايق اقدام شود.
4-قرارداد حق التضمين براي مبالغ تا 20 ميليون ريال


بانک گردشگری

اعضای هیات مدیره بانک گردشگری

آقاي ناصر سالار (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

آقای علی زیرک نژاد (رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره)

آقای مهدی جهانگیری (عضو هیات مدیره)

قای بهرام جاویدی نژاد

آقای مسعودمهردادفر

 

معرفی بانک گردشگری

بانک گردشگری به استناد ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک
های غیردولتی و سایر مقررات مربوط، مجوز تاسیس بانک را اخذ و در تاریخ
89.10.8 به ثبت رسیده است . 
این بانک در تاریخ 89.10.30 مجوز فعالیت
خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ 89.9.2 اقدام به
پذیره نویسی سهام نموده است .
سرمایه اولیه این بانک مبلغ ٢٠٠٠ میلیارد
ریال می باشد و در مجمع عمومی فوق العاده ، افزایش سرمایه بانک به ٤٠٠٠
میلیارد ریال تصویب و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره بانک و با موافقت
سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 89.12.23 افزایش سرمایه
بانک به ٦٠٠٠ میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات مدیره تصویب گردیده
است .
بانك گردشگري به‌شكل مجموعه ای از فعاليت‌هاي گسترده بانکی
(بانكداري فراگير) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید . اگر چه
فعاليت‌هاي تجاري بانک گردشگری شباهت‌ بسياري با فعالیت سایر بانك‌ها
دارد، اما توجه ويژه این بانک به صنعت گردشگري كشور، فعاليت آن را متمايز
مي‌كند.
بانك گرد شگري، بانك همة مردم ايران خواهد بود و درتمامی حوزه
‌های بانکداری فعاليت خواهد كرد، اما تخصص مؤسسان این بانك در حوزة
پرظرفيت و سودآور گردشگري، مزیت و فرصت‌هاي عمده ای براي سرمايه‌گذاري و
ابتكارات بخش خصوصي در اين صنعت فراهم مي‌آورد و بدین لحاظ  بانك گردشگري
با تجهيز منابع و توسعة اشتغال در خدمت اقتصاد ملي قرار مي‌گيرد.  


• فعاليت بانك گردشگري

بانك
گردشگري نهادي مالي است كه هدف آن ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات پولي و
مالي كشور، به حداكثر رساندن منافع پايدار و بلندمدت براي سهام‌داران خود
از طريق ارایه خدمات نوين اعتباري و مالي در سراسر كشور و در آينده، در
خارج از كشور مي‌باشد.
اين بانك با تاکید بر صنعت گردشگري و در صرف
منابع به‌ صورت تخصصي، با تكيه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد كرد و
در پي آن است كه سهم قابل‌ملاحظه‌اي از فعاليت‌هاي اعتباري و مالي در
ايران را از طريق رقابت سالم با ساير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي و
خصوصي كشور، كاهش هزينه‌ها و ارايه محصولات و خدمات مالي و اعتباري جديد
كسب نمايد.
هدف بانك گردشگري تبديل‌شدن به موقعيت رهبري در بازار، از
طريق عرضة محصولات نوین مالي و اعتباري‌ است كه داراي كيفيت مطلوب و
قيمت‌گذاري مناسب باشند.

• توان رقابتي بانك گردشگري

توان رقابتي بانك گردشگري به كيفيت و ويژگي‌هاي خدمات و محصولات و منابع انساني آن استوار است .
اين دو شاخص، تركيب اصلي جذب مشتريان محترم بانك را شكل مي‌دهند.
با
وجود تعهد اين بانك به بهره مندی از حداقل نيروي انساني لازم و استفاده
از اتوماسيون و فناوري سطح بالا، تلاش خواهد نمود تا مشتريان گرانقدر بانك
همواره از تعداد كافي نيروي انساني براي دریافت خدمات بانكي مورد نیاز و
همچنين تجهيزات خدمات بانكداري الكترونيكي مطلوب  درسطح  شعب و ادارات
مرکزی بهره مند باشند.

• حوزه بين‌الملل بانك گردشگری

بانك گردشگري در سه حوزه فناوري، مديريت و تاًمين سرمايه،  همكاري با مؤسسات مالي خارجي را نيز  دنبال مي‌كند.
با این حال در شرايط جاري كشور، دو شاخص فناوري و مديريت مهم‌تر از از تأمين منابع مالي از خارج كشور است.
مؤسسان
بانك، ضرورت پيونددادن فعاليت بانك با بازارهاي پول و سرماية جهان را نيز
مهم دانسته و به‌ويژه حوزه سرمايه‌گذاري در خارج (placement) ، مديريت
ارز، بازاريابي محصولات و خدمات در خارج از كشور را نیز ضروری برای
استفاده از نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري و بانكي خارجي مي دانند.

• رعایت استانداردهاي بين‌المللي

بانك
گردشگري خود را ملزم مي‌داند كه ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات بانكداري
كشور و به‌ويژه پذيرش كامل هدايت‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
استانداردها و معيارهاي بين‌المللي فعاليت‌هاي اعتبارات مالي و بانكي را
رعايت نمايد.
به‌ويژه، بانک گردشگری در حوزة كفايت سرمايه، خود را متعهد به رعايت تمامی استانداردهاي بين‌المللي مربوط مي‌داند.

• ارتقاي پايدار كيفيت در بانک گردشگری

در صنعت بانكداري، تمامی بانك‌ها ناگزیرند تا بر مشتريان هدف خود تمركز يابند.
بانك گردشگري نيز براي كسب کامل رضايت‌مندي و حفظ مشتريان محترم، ارتقاي
پايدار سطح خدمات و كيفيت محصولات خود را از اهم اهداف خود مي داند..
بانک
گردشگری همت خود را مصروف به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات بانک خواهد
کرد تا به موقعیت برتر در میان بانک های تجاری خصوصی کشور دست یابد . در
این زمینه، مسئولان کنترل کیفیت بانک، در تمامی مراحل اقدامات، از طراحی و
تولید وخدمات، تا عرضه و شیوه بازاریابی محصولات بانکی، حضوری جدی و فعال
خواهند داشت .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top