دیدن نامحرم در تعبیر خواب

تعبیر خواب مرد – تعبیر خواب مرد غریبه – تعبیر خواب مرد نامحرم – تعبیر خواب مرد آشنا

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري همان بود. اگر مردي مجهول بيند، دليل بر دشمن او بود.


حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن مرد پير در خواب ، نشان حيله و خبر ناخوشايند است .


لوک اويتنهاو مي گويد :

مرد

ريشو: خشم

مرد شاخدار : ناراحتي بزرگ

مرد پير : زندگي طولاني

مرد چاق : لحظه هاي شيرين


آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن مردي خوش قيافه و خوش هيكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسياري دست مي يابيد و از زندگي خود لذت مي بريد .

2ـ ديدن مردي بدقيافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمي و پريشاني شما را محاصره خواهد كرد .


اگر زني مرد خوش قيافه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه امتيازي به او
اعطاء خواهد شد . اما اگر مردي زشت را به خواب ببيند ، علامت آن است كه از
جانب كسي كه دوست خود مي پنداريد ، دچار دردسر خواهد شد .


تعبیر ‘ ازدواج کردن ‘ در خواب

تعبیر ‘ ازدواج کردن ‘ در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی پیدا می
کند و اگر عزب و مجرد است با زنی ثروتمند ازدواج است و اگر ببیند زنش را
طلاق داد شرف و بزرگی را از دست می دهد و اگر ببیند با زنی که مرده است
ازدواج کرد و با او همبستر شد از ملک و مال ان زن چیزی به او می رسد و اگر
ببیند با او همبستر نشد مقدار کمی از مال او را به دست می اورد . اگر زنی
در خواب ببیند مرد مرده ای با او ازدواج کرد و در خانه زن با او همبستر شد
مال ان زن کاهش می یابد یا حال و وضع ان زن دگرگون می شود و اگر مردی ببیند
زن گرفت ولی او را ندید و اسم او را ندانست اجلش نزدیک شده است و اگر زن
را دید ولی خانه ناشناس باشد و ان خانه متعلق به مرده ای باشد و ان مرده با
زن همبستر شود ان زن می میرد و اگر ان خانه اشنا باشد به مال ان زن نقصان و
کاهش وارد می شود .

کرمانی می گوید : اگر زنی شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی
عروسی را نبیند عزت و احترام پیدا می کند و مالش زیاده می شود و اگر ببیند
که می خواهد عروسی کند ولی عروس را ندید و نشناخت برای او خطر مرگ هست و
بعضی می گویند که شخصی به دست او هلاک می شود و اگر ببیند بیمار است و با
زنی ناشناس ازدواج کرد یا کسی ببیند زنش شوهر کرده و ان شوهر را به خانه
اورده است مال فراوانی پیدا می کند . واگر ببیند با زنی بد و نابکار ازدواج
کرد و با او همبستر شد کار دشواری برایش اسان می شود و اگر با او همبستر
نشد فایده اش کمتر است .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی ببیند با دختری دوشیزه ازدواج کرد و
دوشیزگی او را برداشت در ان سال زنی می گیرد یا کنیزی به دست می اورد و از
پادشاه خیر و نیکی به او می رسد و اگر ببیند به حرام و نامشروع دوشیزگی
دختر را برداشت مال حرامی به دست می اورد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر 4 وجه است : 1. بزرگی و مقام 2. افزایش مال 3. اسایش 4. شادی و سرور .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top